ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2012

ಮರ್ಮೊ

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

 - ಒಂಜಿ -

ಊರುಗು ಊರೇ ಸುದ್ದಿಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್!

ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ದೇಸ ಭಾರತೊಡು ನಮನ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಇನ್ಪಿ ಈ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ ನೆಡ್‌ದುಂಬು ದಾದೆಕ್ಲಾ ದಾಕಲ್ ಆದುಪ್ಪಂದ್.  ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಪಂಚಾತಾಪೀಸ್‌ದ ತೀರ್ವೆ ಬೂಕುಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ.  ಕಾಡಪುಡೆತ್ತ ಕುಂಜದ ಮಾಟೆದ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡುಗೆ.  ಅಂಚಾದ್ ಊರ್ದ ಪುದರ್‍ ಪಿಲಿಕುಂಜಗೆ.

ಅಂಚಂದ್‌ಡ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಇಲ್ಲ್ ಗುಡ್ಬಿಲ್ ಕಂಡ ತೋಟ ಮಾತ ಉಂಡು ದಿಂಜ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಡ್‌ಗುಡ್ಗಡೆ.  ಊರುಡು ಪತ್ತೆಟ್ಟ್ ಏಲೆನ್ಮದಾತ್ ಉಪ್ಪುನ ಗೊಂಡೆರ್‍, ಬಿಲ್ಲಾರಿ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಸಾಗೊಲಿದ ಕಂಡ, ತಾರೆಕಂಗ್‌ದ ತೋಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ನಡುನಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಸೋಲಿಗೆರ್‍, ಮೊಗೇರೆರ್‍, ಮರಾಠಿದಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ದ್ ಕಿರ್ಸಾನ್‌ದ ಕುಟುಮೊಲು ಉಲ್ಲ.  ಮೊಕುಲು ಮಾತಗೊಂಡೆರೇ ತೋಟೊಲೆಡ್ ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಾ, ತನ್ಕುಲೆ ದರ್ಕಾಸ್ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಕಿರ್ಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಾ ದಿನ ದೆಪ್ಪುನಕುಲು.  ಗುಡ್ಡೆಲೆ ನಡುನಡುಟು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ಲು, ಮಡಲ್ದ ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ಲು ತೋಜುವ.

ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ದಿನದೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಜನ್‌ಕುಲೆಡ್ ಮೂಕ್ಕಾಲ್‌ಪಾಲ್ ಜೋಕುಲು.  ಒರಿನಕುಲು ಪೊಂಜೊವು, ಪರಬೆರ್‍.  ಮೀಸೆ ಮೂಡೊಂದುಪ್ಪುನ ಆಣುಲು ಊರುಡು ಉಂತಂದೆ ಬೆಂಗ್ಲೂರು, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಇಚ್ಚಲಕರಂಜಿದಂಬೆತ್ತಿ ಟೌನ್‌ಲೆಗೆ ಪಾರ್‍ಟೆರ್‍.

ಊರುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾತಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಂಡು.  ಒರ್ಯೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಸಾಲೇಪೋಪಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಗೆನ್ಪ್‌ರೆ ಕೈಕಾರ್‍ ಇಯಾವುಂಡು.  ಬೇತೆ ಊರ್ಡು ಒಕಿದಿನ ನಾಲಾಜಿ ಉಂಡಾಡಿಗೊಂಡ ಜವಣೇರ್‍ ಮಾತ್ರ.  ಇತ್ತಿನಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ್ ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ಮೊಗೇರೆರ್‍ ಅಂಚನೇ ಬಾಕಿದ ಆಂಜೊವ್ಲಾ ಪೊಂಜೊವ್ಲಾ ಗೊಂಡೆರೆ ತೋಟೋಲೆಡ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.

ಈ ಮಥ ಗುಂಪುಡು ಪಿದಯಿ ಒರಿದಿನಾಯೆ ಇನ್‌ಡ ಕೂಕ್ರಮೊಗೇರ್‍ ಒರಿ.  ಕೂಕ್ರಾಗ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಊರ್‍ದ ಕೋಂಟುದ ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ದ ಪುಡೆಟ್ ಐನೆಕ್ರೆ ದರ್ಕಾಸ್ ಜಾಗ್ ಉಂಡು.  ಕಿಂಞ ಮಲೆಮಾಡ್ ಬಗ್ಗಾದೆ.  ಬುಡೆದಿ ಇಮಲ ಕುರ್ಡಿ; ಅಲೆಗ್ ರಡ್ದ್‌ಕಣ್ಮ್‌ಲ ತೋಜೂಜಿ.  ಸಾಲೆದ ತಾದಿ ತೂವೆಂದೆ ಒರ್ಸೊಗೊರಿಯಲೆಕ್ಕ ಪುಟುದಿನ ನಾಲ್‌ಪೊಣ್ಣು ನಾಲ್‌ಆಣ್ ಎಣ್ಮಜನ ಜೋಕುಲು.

ಕೂಕ್ರೆ ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ಡ್ಡ್ ಬೆದ್ರುಪುಂಡೆಲ್ದ ಬೆದುರು ಕಡ್ತ್ ಕಂತ್‌ದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಯೆನ್ ಮಾರ್ದ್ ದಿನ ಕಲಿಪೆ.  ಪುರ್ಸತ್ತ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ತರ್ಕಾರ್‍ಯಂಗಡಿದ ರಾಗವನ್ ನಂಬಿಯಾರ್‍ ಜಿನಸ್ದಂಗಡಿ ಕಿಟ್ರಾಯೆರ್‍ ದಾದಾಡ ಪುದೆ ತುಂಬಾವೆರ್‍, ಆಯ್ಟ್ ಐನಾ ಪತ್ತಾ, ರುಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು ಪೇಂಟೆದ ಗಡಂಗಡ್ ನೂತ್ತಜಿಪ ಗಂಗರ ಕುಲ್ಲಾವೆ.  ತಾನ್, ತನ ಬುಡೆದಿ ಬಾಲೆಲುಂದ್ ಬಂಜಿದ ಗುಜಾರ್‍ನೆ ಕರಿಪುವೆ.

ಪಿಲಿಕುಂಜಾಗ್ ಉಪ್ಪುನವು ಕುರ್ಸುದ ಒರುತ್ತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣ್‌ದ ಮಾರ್ಗೊಲು, ಕೈತಲ್ದ ನೇಲ್ಯ ಪೇಂಟೆಂದ್‌ಂಡ ಅವು ಸಿರ್ವ.  ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಯ್ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಚಂದ್ರಾಪುರೊಕ್ಕು ಪೊವೊಡಾಂಡ ನಾಲ್‌ಮ್ಯೆಲ್ ನಡತ್ತೇ ಪೋದು ಬಸ್ ಪತೋಡು.  ಪೋಪಿನಾತ್ ಗರ್ಜಿಇಜ್ಜಿ ವಾರಗೊರ ಸನಿಯರ್ದಾನಿ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಸಂತೆ.  ಆನಿಸಿಸಂತೆಗ್ ಮೀನ್, ತರ್ಕಾರಿ, ಜಿನಸ್ ನೂಲರುವೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಾಲಾಜಿ ಅಂಗಲಡಿಲು ಉಲ್ಲ.  ಅಯಿಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ್ದ ನರಮಾನಿಲು ಒಂಜಿ ತರಾ ಸುಕೋಟಿತ್ತೆರ್‍ ಇಂದ್ ಕತೆ ಮುಗ್ಯೊಡ್ ದುಂಬ ಉಪಕತೆವೊಂಜಿ ಸುರುವಾಯಿನಿ ಇಂಜೋ....

ಒಂಜಿದಿನ ಕೂಕ್ರೆ ಏಪದಂಚೆನೇ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಕುಮೇರ್‌ದಂಚಿ ಅಟ್ಟಿಂಜಿದ ಲಚ್ಚಿಲ್ಡ್ ಬೆದುರ್‍ ಕಡ್ತ್‌ಡ್ ತರಟ್ ದೀಯೊಂಡೆ.  ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತೆರೆಗ್ ಮಾರ್‍ರೆಂದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆದ ತಾದಿ ಪತ್ಯೆ.  ಬೀಸಬೀಸ ಬತ್ತಿನ ಜವಣ್ಯೆ ಒರಿ ಕೂಕ್ರನ ಎದುರುಬತ್ತ್ ಉಂತಿನಾಯೆನೇ ಕೇಂಡೆ,

‘ಮಾಮೋ, ಎನ ಗುರ್ತಾಂಡಾ?’

‘ಏರ್‍? ಎಲ ನಕ್ಕುರೆ ಅತ್ತಂಬೇ!  ಗುರ್ತ ತಿಕಿನೇ ಕೂಕ್ರೆ ಬಾಯಗೆಲ ಮಲ್ತೆ....

‘ಇಂದಾ ಆ ಕೊಡೀಟ್ ಒಂತೆ ಕ್ಯೆಕೊರು ಬೆದುರು ಜಾವಾವೆ.....’

ನಕ್ಕುರೆ ಕ್ಕೆಕೊರ್ಯೆ ಕೂಕ್ರೆ ಪುದೆ ಜಾವಾಯೆ, ತರೆತ ತರೆತ್ರ ಗೆತ್ತದ್ ಮೋನೆದ ತಿಗಲೆದ ಬೆಗರ್‍ ಒಚ್ಚೊಂಡೆ.  ‘ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲೆರ್‍ ಇಲ್ಲದ್ ಮಾತ ಸವುಕ್ಕೆನಾ?

ಮಾತ ಸವುಕ್ಯ ಉಲ್ಲೆರ್‍ ಮಾಮೋ....

ನಕ್ಕುರೆ ಕೂಕ್ರನ ಅರ್‍ಚತ್ತೆ - ತಂಗಡಿನ ಮಗೆ.  ಆಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ದ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಮ್ಯೆಲ್ ದೂರ, ಕಡ್ಲ ಬರಿಟ್ ಅಂಕುದ್ರು ಇನ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ದಾನಿ, ಸುತ್ತಲ ತುದೆನೀರ್‍ ದಿಂಜಿದುಪ್ಪನ ಕುದುರು ಇನ್ಪಿನ ನಾಲಾಜಿ ಎಕ್ರೆದಾತ್ ಉಪ್ಪುನಬೂಮಿ ಅಂಕ್ರುದುದ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ಡ್.  ನಕ್ಕುರೆ ಪಿರಯೊಗು ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಕ್ಕೆತಲ್ದ ತಾರೇತೋಟೊಲ್ನ ತುರಾಯಿ, ಕಜವು ಕಲೆಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದ್ ಆಯೆ ಪನ್ನಗನೇ ಕೂಕ್ರಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ.  ಆಣ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಯ್‌ಕಯ್ ಪುಡ್ಕೆನ ಉಲೆಕ.  ಎಡ್ಡೆ ಮದ್ಮಯಲೆಕ ನೇಲ ಇಜಾರ್‍, ಬುಸ್ಕೋಟು ಪಾಡ್ದೆ ನೆತ್ತಿಡ್ ಸರ್ತ ಬೌತಲ್ದ ಕುರೋಪ್ ಬರ್ಚಿದೆ.

‘ದಾನಿಂಬೆ, ಎಡ್ಡೆ ಬೊಂಬಯಿಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಕಲ್ಲೆಕ ಐತ ಅತತ್ತಾ ಲೌಡಿ ಮಗಾ, ಈ ಇಜಾರ್‍ ಏರ್‍ನವುಂಬೇ?’ ಇಂದ್ ಕೂಕ್ರೆ ಕುಸಿ ತಡೇರೆ ಆವಂದೆ ಕೊಂಡಡೊಡು ಕೇಂಡೆ.  ಆಣಗ್ ಗಲ್ಲಂದ್ ನಾಸಿಗೆ ಆಂಡ್, ‘ಉಂದು, ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪೆತ್ತಾ ಅಲ್ತ ಅಲ್ಬೆಟಾರ್ಬುಲು ಕೊರ್ತಿನಿ ಮಾಮೋ’  ಇನ್‌ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬಿರೆಲ್ ದೀಯೊಂಡೆ.

‘ಹಾಂ, ನಾಲಾಜಿ ಒರ್ಸಾಂಡತ್ತೆಂಬೆ ನಿಕಲೆನ್ ಪೂರ ತೂವಂದೆ?  ಈ ಎಂಚಲಾ ಬೇಶ ತಂಬಿಲೊಗು ಸನ ಬರ್‍ಪುಜ.

ಅಪ್ಪೆಎಂಚಲ್ಲೊಲು?  ಬಲ ಪೇಂಟೆದಂಚಿ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ.

ಕೂಕ್ರೆ ತನ ಅಂಗಿ, ಅಡ್ಡಕುಂಟು ಮಡಿತ್ತ್‌ದ್ ತೆರೆಯಕಟ್‌ದ್ ಮಂಡೆಗ್ ಮುಂಡಾಸ್ ದೀಯೊಂಡೆ.  ತಾದಿದ ಬರಿ-ಮರಕ್ ಎರ್ಗಾದೀತಿನ ಬೆದುರ್ದಕಟ್ಟದೆರ್ತ್ ತುಂಬೊಂಡೆ "ಪೋಯಿ".

ಬೆದ್ರಕಟ್ಟ ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತರೆಗ್ ಸಾಟೆದವು, ಕೊರ್ದಾಂಡ್.  ಬೆದುರ್‍ ಗೆತೊನ್ನಕುಲು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪಿನೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ‘ದೊಡ್ಡೆಲೆ ಗೆತೊನು ಆವಂದಾ ಕೂಕ್ರಾ’ ಇಂದೇಮೇಸ್ತ್ರಿ.  ಕೂಕ್ರೆ ಮೋನೆಒಂತೆ ಬಾಡಾವೊಂಡ್ರೆ.  ಆಪೂರ್ಪೊಗು ಅರ್‍ವತ್ತೆ ಬೌದೆ.  ಇಂಚಿಡ್ ಕಾಸ್ಲಾ ತಿಕ್‌ಜೇ?  ಅರ್‍ವದಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ ಮನಸ್ ಆಂಡ, ಸೊಂಟೊಗು ಕಟೊಂದಿನ ಬ್ಯೆರಾಸ್‌ದ ಉಲಯಿದ ಚಡ್ಡಿದ ಕಿಸೆ ಏಪಲಾ ಕಾಲಿಯೇ, ನಕ್ಕುರಗ್ ಅಂದಾಜಾಂಡ್.

‘ಉಪ್ಪಡ್‌ಯ ಮಾಮೋ, ಇನಿ ಕರ್ಚಿಮಾತ ಎನ್ನವೇ, ಬಲ ಪೋಯಿ ಮಾಮೋ’ ಇಂದೆ.

ಇರ್ವೆರಪ್ಪ ಗಂಗಸರ್‍ದ ಗಡಂಗ್‌ಗ್ ಪೊಗ್ಯೆರ್‍

‘ಹಾಂ, ಎಂಚಿನ ನಿಕಲೆಗ್?’

‘ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ರ್‍ ಕಾತಿನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು?’

‘ಚಾಕಣೆಡ್ ಬೂತಾಯಿ, ಬಂಗ್ಡೆ, ಕಲ್ಲುರಕಾ.....

‘ರಡ್ಡ್ ಬೂತಾಯಿ ಕೊರ್‍ಲೆ.’

... ನಕ್ಕುರೆ ಪೇಂಟ್‌ದ ಕಿಸೆಟ್‌ಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲನೋಟು ಗೆತ್ತ್‌ ಕೊರ್ಯೆ.  ಕೂಕ್ರೆ ಬಯಬಗ್ತಿಡವೆನ್ ತೂಯೆ, ‘ಕೊಟದಾಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಕುಲೊಡುಲ್ಲೆಡೋ?  ತನ ಅರ್‍ವತ್ತೆ....?  ಕೂಕ್ರಗ್‌ಕುಸಿಟ್ - ರೋಮ ಕೊಕ್ಕೆಂರ್ಡ್’

ಗಡಂಗ್‌ಡ್ ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಜನ, ಜಾತ್‌ರ್ದಲೆಕ
ಕೋಟ್ರ್‍ ಬಾಟಿಲ್ಲ, ಕೈದಿ ಮೀನ್ಲಾ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.
‘ಬಲ’....!  ಪಿದಾಯಿ ಬೇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಯೆರ್‍, ದೊಂಡೆಗ್ ಮಯ್ತೊನ್ನವು ದಾಲ ಇಯಾಜಿ;
ಬಾಟ್ಲಿ ಕಾಲಿಯಾಂಡ್ ‘ಅಂದೇ, ನನೊಂಜಿ ಕೋಟರ್‍ ಕೊರ್ಲೆ’
--ನಕ್ಕುರೆ ತಮ್ಮಲೆಗ್ ಬಂಜರ ಪರ್ಪಾಯೆ.

ಕೂಕ್ರಗ್ ನೆಲಟ್ ಕಾರ್‌ಇಜ್ಜಿ.  ಇರ್ವೆರಪ್ಪ ಲಕೊಂದು ಕುದ್ರೆಮಲೆಕ್.  ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಅಜ್ಜೆಪಾಡ್ಯೆರ್‍ ಗಾಲಿಗ್ ರಾವೊಂದು.

ತಾದಿಡ್ ನಕ್ಕುರೆ ತಾನ್ ಬತ್ತಿಸಂಗತಿನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಮುಗು ಪಂಡೆ.  ಅವ್ವೆನ್ ಕೇಂದ್ ಕೂಕ್ರನ ತಿಗಲೆ ರಟ್ರ್‍ ಪೋವಂದೆ ಇತ್ತಿನಿ ಎಂಚಂದ್‌ಡ ಅವು ಕ್ವಾಟ್ರ್‌ದ ಸಾಮರ್ತಿಗೆಡ್ ಮಾತ್ರ.....

ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್ದ ಎದುರು ತನ ದರ್ಕಾಸಿಲ್ಲಗ್ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಕೂಕ್ರೆ ಪಂಡೆ--

‘ಇಂದಾ ನಕ್ರಾ, ಈ ಈ ಎನ ಬಾಲೆ.  ಎನ್ನವೊಂಜಿ ದೊಕ್ಕೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಯಾನ್ ನಿನನ್ ಬುಡ್ದ್‌ಪಾಡಯೇ, ಒಯ್ಕ್‌ಲ ಗುರ್ಕರ್ದಿಡ - ನಿನ ಮಾಮಿಡ ಪಿನಿ ಇಕ್ಮತಿಡ್ ಸಂಗತಿ ಪನೊಡತ್ತಾ?  ತೂಕ, ಈ ಪಕ್ಕ ಪೋದ್‌ಬಲ, ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ದುಂಪೋಪೆ.

ಇಂದಾ, ಇಮಲಾ, ನಕ್ಕುರೆ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಮಾಯಕ ಆಯೆ.  ಕೂಕ್ರೆ ಅದೋಟು ಮಾಲೊಮಾಲೊಂದು ಕಣೆತ್ತ ಬೇಲಿದಾಂಟೊಂದು ತನ ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ದ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಬನ್ನಗ ಪಿರವುಡೆ ನಕ್ಕುರೆಲ ಸೇರೊಂಡೆ.

‘ಎನ ಅರ್‍ವತ್ತೆ ನಿನ ಮರ್ಮಯೆ ನಕ್ಕುರೆ ಬೌದೆಯಾ’, ಕೂಕ್ರೆ ಬುಡೆದಿನ ಲೆತ್ತ್‌ಪಂಡೆ.  ನಕ್ಕುರೆ ‘ಮಾಮೇ ಇಂದ್ ‘ಲತ್ತೆ’ ಅವ್ವೆಡೋ ಈರಿನಿ ಈತ್ ಮುಗಲಾತಿನಿ?’ ಕಣ್ಣ್ ತೋಜಂದಿ ಇಮುಲ ಕಂಡನ್ಯಶಿಗೊಂಜ ದಡಿಪಾಡ್ಯೊಲು ಆಂಡಲಾ ಅಪೂರ್ಪೊಗು ನಕ್ಕುರೆ ಬತ್ತಿಸಿಕ್ಕ್ ಇಮಲಗ್ ಕುಸಿ ಆಂಡ್.  ಜೋಕುಲು ಮಾತ ‘ಬಾವ ಬಾವ’ ಇಂದ್ ನಕ್ಕುರನ ಸುತ್ತು ನಲ್ತ.

ರಾರ್ತ್‌ದ ಒಣಸಾದ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಜೆತ್ತೆರ್‍ ಕೂಕ್ರೆ ಜಗಲಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದಿ ಬುಡೆದಿನ್ ಕ್ಯೆತಲ್ ಬತ್ತ್‌ಕುಲ್ಯೆ.  ‘ಅಂದದೇ ಇಸೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತ್ಯತ್ತಾ ನಕ್ರೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದೆಗೇ....!’ ಕೂಕ್ರೆ ರಾಗ ಒಯ್ತೆ.

‘ಇಸ್ಯಪ್ಪ ಉಂದು ಯಾಪ ಕುಟುಮ ತಮ್ಮಲೆಗ್ ಪನಂದೆ?’ ಮೊಕುಲು ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ? ಇಮಲ್‌ಗ್ ಆಚಿರ.  ‘ಅಂದ್‌ಯಾ, ಅವು ಮಾತ ಗೌಜಿದಾಂತೆ ಅಟ್ರ್‌ಗಂಡಿಡ್ ಆದ್‌ಪೋಂಡ್ಗೆ.  ಪೊಣ್ಣು ಉಂಬ್ಯನೇ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿಂದ್ ನುಪ್ಪುನೀರ್‍ ಬುಡ್ದ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೊಲ್ಗೆ.  ನನೊರಿ ಆಣ್‌ಗ್ ಅಲೆನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದೆ ಅಲೆಗ್ ನಿಚ್ಚಯ ನಿಲ್ಗಡೆ ಅಂದಾಜಾನಾಗ ಆಲ್ ಅರ್‌ದ್ ಮುರೆಡಿನ ಕೇನ್ದ್ ಒಂಜಿ ಉಪಕರ ಮಲ್ಪುಗಾಂಡ್ ನಕ್ರೆ ಮದ್ಮೆಆಯೆಗೆ ಇನ್ಪೆ....’

‘ಇನ್‌ಡಾ, ಇರ್ವೆಲಾರ ಅವ್ವೆಂಚಿನ ರೀಸ್ರ್‌ಮದ್ಮೆಗೆನಾ, ಇರ್ವೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೇ ಬೋದೆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ತಮ್ಮನಾಂಡ ಮಲ್ದೋಲಿ.  ಅಂದಂಬೆ ನಕ್ರಾ ಏಪ ಲೆತೊಂಬರ್ಪದೆ ನಿನ ಬುಡೆದಿನ್?’

‘ಮಾಮಿ ಆವುಂದ್‌ಂಡ ಎಲ್ಲೆನೇ ಲೆತಾರ್ಪೆ’ ನಕ್ರೆ ತರೆಕಿಂರ್ಬೊದು ಪಂಡೆ.

"ಆಣೆಂಚಿನ ಸೇಲೆಮುಲ್ಪುವೆಯಾ, ಲೆತೊಂಬಲಂಬೆ ಕೊಟದಯಾ.  ಎಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆ.  ಎಂಕ್ ತೋಜಿಜಿಡ್ಲಾ ಮುಟ್‌ದಾಂಡ ಒರತೂಪೆ.  ಲೆತೊಂಬತ್ತ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ."

ರುಟ್ಟಿ ಜಾರ್ದ್ ಕೋರಿದ ರಸಕ್ಕು ಬೂರ್ಲಕ್ಕಾಂಡ್.  ಮರ್ದಿನ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೊಲೊಡೇ ಲಕೊನ್ಯ ನಕ್ಕುರೆ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಪಾಡೊಂದು ರುಮ್ಮಪೋಯೆ.  ಮದ್ದೆನ ಆನಗ ಮೆಂಚ್‌ಕಣ್ಣ್‌ದ ಸುಸಿಲನ್ ಲೆಸೊಂದೇ ಬತ್ತೆ.

ಇಮಲ ಕೇಂಡೊಲು, ‘ದಾನಿ ಇರ್ನೆರೇ ಬತ್ತಿನಾ?’

‘ಅಂದ್ ಮಾಮೇ, ಇರ್ವೆರೇ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ ಬರ್‍ರೆಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ’ ಇಂದೆ ನಕ್ಕರೆ.

ತಮ್ಮನೊಗು ತಯಾರಾಂಡ್.  ಇಮಲ ಕುಲ್ಲುದು ಹದ ಪನ್ಪಿನಿ.  ಇಮಲನ ಇರ್ವೆರ್‍ ಮಗಲಲ್ಲು ಅಟಿಲ್‌ಮಲ್ಪುನು.

ಗಡ್ಡ್‌ದ ಕೋರ್‍ರುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನ ಆಂಡ್.

ಸುಸಿಲ ಬತ್ತಿನೆಡಿಂಚಿ ಇಮಲ ಅಲೆನ್ ಮುಟ್ ಮುಟ್‌ದ್ ಐಸ್ರ ಆಪಿನಿ.  ಅಂಚ ಮುಟೊಂದು ಕ್ಯೆ ಬಂಜಿದಲ್ಪ ಕಣ್ಣಾಗ ಇಮಲಗ್ ಎಂಚಿನವಾ ಸಂಸಯಿ ಆಂಡ್.  ‘ದಾದವಾ ಇಸೆದ ಕಾಲದ ಪಡೆಕುಲು ಇಂದೆನ್ನೊಂದು ಮನ್ತ್‌ಚೊಲು.

ನಕ್ಕುರೆ ಸುಸಿಲ ಬತ್ತ್‌ದ್ ದಿನಕರಿದ್ ರಡ್ಡ್ ನಾಲ್ ದಿನಕರಿದ್ - ವಾರ ಒಂಜಾಡ್ ಪಿದಾಡ್ನ ನದ್‌ರ್‍ ತೋಜಿಜಿ.  ಮೂಲು ಕಂಡನೆ, ಬುಡೆದಿ ಎಣ್ಮಜನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಗುಜಾರ್ನೆಗೇ ತತ್ವಾರ.  ನೇಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸಾವಿರ ಬೀಡಿ ಪೀಂಟಾವುನ್ಪೆಟ್ ಪುಚ್ಚೆದ ಮಂಡೆಡ್ ತುಡರ್‍ ದೀವೊಂದು ದಿನ ಪೋಪೊಂಡು.  ಬತ್ತ್‌ಪೊಗ್ಗುದೀ ಮದ್ಮಯೆಮದ್ಮಲ್ ಗುದ್ಚಿಲ್‌ಡ್ಡ್ ಪಿದಯಿ ಒಂಜಿದಿನಲಾ ಮೋನೆ ತೋಜಾದ್‌ಜೆರ್‍.

ಕೂಕ್ರೆ ಒಂಜಿಪುಲ್ಕಕಾಂಡ ಬುಡೆದಿನ್ ಬೇಲಿದಂಜಿ ಲೆತೊಂಪೋದು ಗುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ಯೆ "ಅಂದಯಾ, ನಮ ಮೊಕಲೆ ಪತೆರ ನಂಬುದು ಕೆಟಿಯತ್ತಾ?  ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾನಿಕ್ಕ್?"

ಇಮಲಗ್ ಗಾಬಿರ "ಅಂದಾಯಾ ಎಂಚಿನ ಆಂಡ್?"

"ಮೊಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಆವಂದೆನೇ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಣಂದೆ ಪಾರ್‍ ಬೌದಿನಕುಲ್ಗೆ ಇನ್ಪೇ.  ಪೊಣ್ಣುನಾಲ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜಿನಾಲ್!

ಓ ಕೊಡಮಂದಯಾ, ಎಂಕ್ ಆನಿಯೇ ಸಂಸಯಿ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್!.....

‘ಕೇನ್, ಸಿರ್ವೊಡು ಬಾಡಾಯಿಗ್ ರೂಮುಮಲ್ತ್ ಒಂಜಿವಾರ ಇತ್ತೆರ್ಗೆ, ಮುರಾನಿ ಉಂಬೆ ಅವ್ವೇ ರೂಮುಗೇ ಪೋದು ಅಲೆನ್ ಇಡೆ ಲೆತೊಂಬತ್ತೀನಿ.  ಅಲ್ಪೊ ಅಂಕುದುರ್ಡು ಮೊಕಲೆನ್ ಇರ್ವೆರೆನ್ನಾ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ.  ಆಲ್ ಏರಾ ಮೇಲ್ಜಾತಿದಾಲ್‌ಗೇ ನಮ ಗುಡ್ಚಿಲ್ಡ್ ಅಲೆನ್ ಕುಲ್ಲಾವೊಂದಂದ್ ತೆರಿಂಡ ನಮನ್ ಅರುಲು ಇಂಚೆನೆ ಬಡುವೆರಾ?  ಒಯ್ಕಲಾ ಯಾನೋರ ಅಂಕುದುರ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ....’

ಇಮಲ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಕೆಪ್ಪುಕಟ್ಯೊಲು.  ಏಪಲಾ ಮೆಯ್ಕ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದಿನ ಕೂಕ್ರೆ ಕೂಲಿಕೂಟೊಂದು ಕಾಂಡೆದ ರಡ್ಡ್ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಯಾಯೆನೇ ಸೊಂಟೊಗೊಂಜಿ ಮುಂಡು ಸುತ್ತೋಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ‘ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪಿಲ್ಕುಂಜೆ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆಂದ್’ ಜೋರುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ ಕೇನುಲೆಕ್ಕ ಲೆತ್ತ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪಿದಾಡ್ಯೆ.

ಕೂಕ್ರೆ ಅಂಕುದ್ರುದ ಕುಟ್ಮದಿಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಪೊಗ್ಗುದು ಕಸ್ಟಸುಕ ಪಾತೆರ್ಯೆ ಪಾತೆರದ ನಡ್ಡೆ ನಕ್ಕುರನಸುದ್ದಿ ಗೆತ್ತೆ ಆಣ್ ಓಲ್ಲೆ ಇಂದ್.

ಓಡೇ ಸ್ಯೆದ್ದೆನಾ ಇಂದೆ ಅಮ್ಮೆ.  ನಕ್ಕುರನ ಅಪೊಪೆಮ್ಮಗ್ ಆಯನ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚದಿಂಜ ಉಪ್ಪುಲೆಕ ತೋಜಿಜಿ.

ನಕ್ಕುರನ ಅಪ್ಪೆ, "ಪೆತ್ತ್ ತಾಂಕರೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು.  ಬೊಕ್ಕೆಎರೆನ ಪಿರಾವುಡಾ ಪಾರ್‍ ಪೋಪೆರ್‍ ವಾ ಕೋಮಟಗೆದಲೆನ್ ಕಟೊಂದು ಒಡೆ ಪೋತೆನಾ, ಎರೇಗ್ ಗೊತ್ತು?  ಇಂಡೊಲು.

ಪೊಣ್ಣಲ್ಲದಕುಲ ಮಾತ್ರ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍, ಮೊಕುಲು ತಿಕ್ಯೆರ್ಡ ಕಡ್ತ್ ತುಂಡೇ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೇ ಅಲೆನ್ ಜಾತಿಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆರ್‍.

-- ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಕೇಂದ್ ಕೂಕ್ರೆ ಒಯಿಕ್‌ಲ ಉಪ್ಪಡ್ಂದ್ ಬಾವನ್ -- ನಕ್ಕುರನ, ‘ಅಮ್ಮನ್ ಓ ಒಂಜೀತಿ ಎನ್ನಡಪ್ಪ ಬತ್ತ್‌ಪೋಲ ಆಯೆ ಓಲ್ಲೆಂದು ತೂಕ ಇಂದ್ ಲೆತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ಯೆ.

ಇರ್ವೆರಪ್ಪ ಪಿಲಿಕುಂಜಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕುದುರೆ ಮಲೆ ದರ್ಕಾಸ್‌ದ ಬೇಲಿದಾಂಟೊಂದು ನನದಾನಿ ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗೊಡು ಇನ್ನಗ --

ಇಲ್ಲದ ಕುರುಬಾರೆಲ್ಡೆ ಪುಡ್ಕ ಲೈತೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬಲ್ತಿನ ನಕ್ಕುರೆ ಓಣಿಡ್ದ್ ಒರ್ಕುಗು ಲ್ಯೆತ್ತ್‌ದ್ ಗಲಿಗೆದುಲಾಯಿ ಕಣ್ಣಮದೆ ಆಯೆ!.....

ಆಂಜೊವುಲಿರುವೆರ್ಲ ಪಿರ್ಸ್‌ಡ್‌ಕೂಲಿಕಡೇಯೆರ್‍.  ಸುಸಿಲ ಉಲಯಿಡ್ ‘ಹೋ’ ಇಂದ್ ಮುರೆಡೊಂದಿತ್ತೊಲು.  ನಕ್ಕುರೆನ್ಪೀ ನಕ್ಕುರೆ ತನ್ನವುನ್ಪಿನ ಮಾಥೆನ್ನಾ ದುಂಬೇಗಂಟ್ ಕಟ್‌ದೀದ್ ಕೊಂತಿನಿ ಮಾತ್ರತ್ತ್, ಸುಸಿಲನ ಕಂಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಲೆ ಬಂಗರ್ದ ಚ್ಯೆನ್, ಕಯತ್ತ ಕಾಜಿಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ!ಽಽ....

ಗಲೆಗೆದುಲಾಯಿ ನಡೆತ್ತಿನ್ ಮಾತ ತೂದುಕೂಕ್ರನ ಬಾವೆ ಸಬುದ ಪಾತೆರಂದೆ ಪಿರಪಿಜಿರ್‍ಯೆ.....

ವಾರ ಕರಿಂಡಲಾ ನಕ್ಕುರೆ ಪಿರಬರ್ಪಿನ ನದ್ರ್‍ ತೋಜಿಜಿ. ಆಯೆ ಬರ್ಪಿನಾಯೆ ಅತ್ತ್‌ಂದೇ ಮಾತೆರೆಲಾ ಸಂದಾಜಾಂಡ.  ಆಂಡ ಸುಸಿಲ ‘ಪುದೆ’ ಆದ್‌ಕುಲ್ದೊಲು.  ಕೂಕ್ರನ ಇರ್ವೆರ್‍ ಮಗಲಲ್ಲು ಪೊಣ್ಣುಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಯಿನಕುಲು ಬೀಡಿಕಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ಸುಸಿಲಲಾ ‘ಸಂಯ್ಕ್ ಸುಂಯ್ಯ್’ ಇನೊಂದು ಮೆಲಾನೆ ಬೀಡಿದ ಸೂಪುಗು ಕ್ಯೆಕೊರ್ಯೊಲು.  ಒಂತೆ ದಿನಾನಗ ದಿನಾಲ ಬಯ್ಯಡ್ ಪಿಲಿಕುಂಜದ ಪೊಸ ಬೀಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್‌ಗ್ ಪೋದು ಬೀಡಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಸ್, ಇರೆ, ಪುಗ್ಗಿರೆ ಕನವರೆ ಪತ್ಯೊಲು.

     *     *     *

ಕೂಕ್ರನ ಗುಡ್ಡಿಲ್ಡ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಏರ್‍?

ಪಿಲಿಕುಂಜದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಊರುಡು ಮಾತ ಕೂಕ್ರೆ ಸುದ್ದಿಯಾವರೆ ಪತಿನಿ ಇಂಚ.  ಕೂಕ್ರೆ ಮಾತ ಗುಟ್ಟು ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದಬೇತೆನೇ ಬಂಜಿಕತೆ ಕಟ್‌ದ್ ಪಂಡಲಾ ಊರುಡು ಪೂರ ಸುಸಿಲನ ಇಸಯೊಡು ರಂಗ್‌ದ ಕಥೆಕುಲು ಪುಟೊಂಡ.  ಪೇಂಟೆದ ಕಿಟ್ರಾಯರೆ ಜೀನಸಂಗಡಿಡ್, ಸಂತೆಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬರಿತ ಗಡಂಗ್‌ಡ್, ಐತಪ್ಪನ ಪೊಸಗೂಡಂಗಡಿದ ಎದುರು, ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯರ್‍ನ ತರಕಾರಿ ಅಂಡದಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಆಣುಲು ಸೇರೊಂದು ‘ಮಾಲ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು’ ಇಂದ್ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರ್‍ ಅರ್ಪಾರೆ ಪತ್ಯೆರ್‍ ಗೊಂಡೆರ್‍, ಬಲ್ಲಾರಿಲು ಸೋಲಿಗೆರ್‍....

ಕುದ್ರೆಮಲೆ ವಾರ್ಡ್‌‌ದ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮೆಂಬರ್‍ ನರ್ಸಿಮೆ, ಕೂಕ್ರಾಗ್ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆದ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ್ ಕೊರ್ಪಾವೆಂದ್ ಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಪಾಪಗ ಕೂಕ್ರನ್‌ಪಾತೆರ್ಪವೊಂದು ಒರ-ಇರ್ವೋಲು ಆಯನ ಇಲ್ಲಗ್ಲಾ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ.  ಐತ ಪಿರಾವ್ಲಾ ಕೆಲವು ಕತೆಕುಲು ಪುಟ್ಯ.

ದಿನದಿನೊಕ್ಕು ಸುಸಿಲನ ಪುದರ್‍ ರಟ್ಟರೆ ಸರಾಂಡ್ ಮೆಯ್‌ಕಯ್ ಪುಡ್ಕೆನ ಆವೊಂದು ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜೊದಿತ್ತಿನಾಲ್ ಗೆಂಡ ಸಪಯಿಲೆಕ ಮೋನೆ ಮೂಂಕು, ಕಿನಜನ್ದಂಚಿಕಣ್ಣ್, ಪೋರ್ಲುದ ಸೊಂಟ, ಎದುರು ಪಿರವು ಲಕ್‌ದ್ ತೋಜುನ ಏರ್ಕೆ, ಬೆರಿನಿಲ್ಕೆ ರಾಪಿನ ಕಾರಕಣ್ಣ್‌ಮುಟ್ಟು ಕರ್ಕುಜಲ್, ಮೆಂಚಿಕಣ್ಣ್-- ಈ ರೂಪಪೊರ್ಲೆದಿನ ಕಾರ ಉಂಗುಟ ತೋಜುನೆನ್ ತೂವರೆ ಕಾತೊಂದು ಆಣುಲೆ ಪಡೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಯ್ಯದನಗ ಟಿಕಾನಿ ಪಾಡುನವ್ ಎಚ್ಚೆಚ್ಚಾವೊಂಬತ್ತ್‌ಡ್.

ದುಂಬುಮಾತ ಜವಣೆಕೆಗ್ ಕಂಡದ, ಬಜ್ಜೆಯಿ,  ಬಾರೆ ತೋಟದ ಬೇಲೆ, ಬೇತೆ ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೋಕ್ರಿ ಕಿತಾಪತಿ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ಇತ್‌ಜಿ.  ಗೊಂಡೆರೆ ಜವಣೆರ್‍ ತೋಟ ತೂವೊನ್ನೆಟೇ ಪೊರ್ತು ಕರ್ತೊದಿತ್ತೆರ್‍.  ಎಚ್ಚಂದ್‌ಂಡ ತೋಟದ ಕೂಲಿಬೇಲೆದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಪಿರಾವು ಬೂರೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಆಂಡ ಇಸೆ ಪೊರ್ತು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪಿಜಿರ್‍ರೆ ಇಜ್ಜಿ, ಸುಸಿಲ ಬರ್ಪಿನ ತಾದಿ ತೂವೊಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಗಾಲ ಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ಗರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನೆನಂ ತೂದು ಆಣುಲೆ ಎರಿಯೆರೆಗ್ ಪಿನಿ ಮಂಡೆಬಚ್ಚ ಸುರಾಂಡ್.

 - ರಡ್ಡ್ -

ಇಂಚಿಪ ಊರ್‍ಲಾ ಪಿನೀ ಸುದಾರೊಂದುಂಡು.  ಮಣ್ಣತಾದಿ ರೆಪೇರಾದ್ ಕೈತಲ್ದ ಗೋವುಕಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಮುಟ್ಟ ಜಕ್ರಿಬಸ್ಸೊಂಜಿ ದಿನೊಕ್ಕು ಇರ್ವೊಲು ಬತ್ತ್‌ಪೋಪುಂಡು.  ಪಿಲಿಕುಂಜದ ಪಟ್ಲೆರ್‍ ರಂಗಣ್ಣ ಗೊಂಡೆರ್‍ನ ಮಗೆ ಲಿಂಗರಾಜೆ ಕುಡಲಡ್ ಮೆಡ್ಕಲ್ ಕರ್‍ತ್‌ದ್, ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಡೇ ಪಟ್ಲೆರೆ ಕಟುವೊಣೊಡು ಶಾಪ್ ದೀಯೊಂದೆ.

ಲಿಂಗರಾಜನ ಮುತಾಲ್ಮೆಡ್ ಊರುಗು ಇಲೆಟ್ರಿ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಪೇಂಟೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಚಾತ್ತ ಒಟೇಲ್, ಒಂಜಿ ವ್ಯೊನ್ ಶಾಪ್ ಲಕ್ಕಂಡ್.  ಶಾಪ್‌ದ ಬೆತ್ತಡಿ ಸಂಕ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಂದಂಗಡಿ, ಎದುರು ಮೆಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾನ್ ದಂಗಡಿ ಸುರಾಂಡ್.

ಒಯ್ನ್ ಶಾಪ್ ನರ್ಸಿಮನವು.  ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಕುಲದಾಯೆದಾಲ ನರ್ಸಿಮೆ ಅತ್ತ.  ರಡ್ಡ್ ವ್ಯಾದೆಡ್ ಪಂಚಾತ್ ಮೆಂಬರ್‍ ಆತೆ.  ಕಟ್ಟೊಣದ ಕಂತ್ರಾಟ್, ಕಾಡ್ ಕಡ್ಪಾವುನವು, ಮರತ್ತ ಬ್ಯಾರ ಇಂಚಮಾತ ನೂತ್ತೊಂಜಿ ಒಯ್ವಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾಯೆ ಏಕ್ದಂಮು ಲಚ್ಚರುಪಾಯಿ ದೊರ್ತ್‌ದ್ ‘ಒಯಿನ್ ಶಾಪ್’ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಕಾಸ್ ಒಲ್ತು?

ನರ್ಸಿಮೆ ರೋಜ್‌ಗಾರ್‍ ಯೋಜನೆದವಾ ಆಸ್ರಯದಾವಾ ಒವ್ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಸ್‌ನ್ ‘ಗುಲುಂ’ಮಲ್ತ್‌ದೇ ಈ ಒಯಿನ್‌ಸಾಪ್ ಪಾಡ್ದ ಇಂದ್ ತರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಡಿದ ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‍ ಏರೆಡನಾ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಕೂಕ್ರೆಲಾ ಕೇಂದೆ.  ನನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಕುದರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ನ್ ಕಾಪರೆ ‘ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾಮಿಂಟ್’ ದಕುಲು ತಾಕೀತ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಕೀರೆಲಾ, ಮೇಂಬರ್‍ ನರ್ಸಿಮೆಲಾ ಒಂಜಾದ್ ಕುದ್ರೆಮಲ್ತ ಮರ ಕಡ್ಪಾದ್ ಸಾಗಾದಿನವು ಕೂಕ್ರೆ ಸೊಂತ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ತೂತೆ, ಆಂಡ ಇಂಚಿ ಸಂಗತಿಲು ಆಯನ ತರೆಕ್ ಪೊಗ್ಗಂದಿನವು.  ‘ತೆರಿಯಂದಿನ ಎಂಚಿನೆನ್ಲಾ ಒರಿಯನ ನನೊರ್ಯಗ್ ಪಣ್ಪಿನ ಅಜಕೆ ಎಂಕ್‌ದಾಯೆ?  ಯಾನ್ ಬರವು ಸರವು ದಾಂತೀ ಪೊಟ್ಟು ಕುಡುಂಬೆ.  ಕಲ್ದಿನಕಲೆ ಕಲ್ಪ ಕೋಮಟಿಗೆನ್ ಕಲ್ದಿನಕುಲೇ-ಮಲ್ಲಜನೊಕುಲೇ ತೂವೊನಡ್, ಎಂಕ್‌ದಾಯೆ ಬಲಕೆ....’ ಕೂಕ್ರೆ ಒರೋರ ಇಮಲಡ ಇಂಚ ಪನೊನ್ನವುಂಡು ಅಲೆಗೆಂಚಲಾವಾ ಎಡ್ಡಪಡ್ಯೆಲಾ ತೋಜುಜಿ....

ಆಂಡ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್‌ದ ವಾ ಮುಲ್ಲೆಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಅವು ನನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಾಂಡ ಸುದ್ದಿ ಆಪುಂಡೇ.  ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯಗೊರಿ ಗುರ್ತದಕುಲು.

ನರ್ಸಿಮೆಲಾ ಪಕೀರಪ್ಪೆಲಾ ಕಲ್ಟಕೈಟ್ಟ್ ಮರ ಕಡ್ಪಾದ್, ಮಾದ್ ಪರೀಽಽಯ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍ ಇನ್ದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ಗುಸ್ಸುಸ್ ಒರ್ತಮನ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಕೂಕ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪ ಒರ್ಸೊಡಿಂಚಿಲ ಒಂಜೇಲೆಕ;  ತಾನಾಂಡ್, ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್.  ಇತೆತ್ತೆ ಆಯನ ದರ್ಕಾಸ್ ಜಾಗ್‌ಡ್ ಗುಜ್ಜ, ಕುಕ್ಕು, ಮುಂಚಿ, ಪೇರೆ, ತೆಕ್ಕರೆ, ಲತ್ತಂಡೆದಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು, ತಾರಯಿ ಒಂತೆ ಆದ್ ಕರ್ಚಿಗ್ ಒಂಜೀತ್ ಆದಾರ ಆಪುಂಡು, ಪೊಣ್ಣು ಬಲ್ಲು ಬೀಡಿಲಾ ಕಟ್ಟುಜೆಲಾ?.....

ಒಂಡಿನ ಬಸ್ಸ್‌ಡ್ ಏರಾ ಪರವೂರ್ದ ಜವಣೆರ್‍ ಬತ್ತೆರ್‍.  ‘ಸಾಕ್ಷರತೆ ದಕುಲುಗೆ’.... ಜೋಕುಲು ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪುಜಂದ್ ತೆರಿದ್ ಆಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಲೆಗ್ ಸೇರಾಯೆರ್‍.  ಬಾಕಿದಕಲೆನ್-ಕೂಕ್ರನ್ಲಾ ಸೇರ್ಪಾದ್ ‘ಬರವು ಕಲ್ಪಾವಾ, ಬಲೆ’ ಇಂದೆರ್‍.  ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ನಾಸಿಗೆ ಆಂಡ್.  ಕೂಕ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡುಂದೆ.  ‘ನನೋರ ಬರ್ಪಂದ್ ಅಕುಲು ಪಿರಪೋಯೆರ್‍.  ಸಾಲೇ ಪೋಪಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಇಜ್ಜಿ.  ‘ನಿಕಲೆ ದಾಯೆಯಾ ಬರವು’ ಇಂದ್ ಪಟ್ಲೆರಿಲ್ಲಡ್ ಬಾಸೆ ಪಾಡ್ಯೆರ್‍, ಜೋಕುಲು ಸಾಲೇಪೋಪಿನೆನ್ ಕಯ್ದ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದರ್ಕಾಸ್ದ ಬೇಲ್ದ ಪುಡೆಟ್ ಬಿಲ್ಲೀಸ್, ಮುಟ್ಟಾಟ, ಜಿಬಿಲಿ, ಪೊಕ್ಕು-ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಕ್ಕುಪೆಲಕಯ್ ತಿನೊಂದು ಕೋಮನೊಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ.

ಕೂಕ್ರನ ನಿತ್ಯದ ಬೇಲೆ-ಮಲೆಕ್ಕ್ ಪೋಪಿನಿ-ಬದ್ಪುಂಡೇಲ್ ಬುಡ್ಪಾವುನು ಬೆದುರು ಕಡ್ಪುನು.  ಐನಾಜಿ ಬದುರು ಕಟ್ಟಕಟ್‌ದ್ ತುಂಬೊಂಪೋದು ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಾರ್ನು.  ಕತ್ತಲೆಗ್ ಗಡಂಗ್‌ಡ್ ಅಜಿಪನಾ-ನೂದಾ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಅಂಗಡಿಡ್ಡ್ ಇರ್ಲ ಅರಿ, ಬೊಂದೆನಾ, ಬಂಗ್ಡೆನಾ ಕಜ್ಪುಗು ಕೊಣಪಿನಿ.  ಆಂಡ ಇಂಚಪ್ಪ ಸುಸಿಲಡಸ್ರ ಕೂಕ್ರಾಗೊಂತೇ ಮರ್ಯಾದಿ ಜೋರ್‍ ತಿಕ್ಕರೆಗ್ ಸುರಾತ್‌ಂಡ್.  ಸುಸಿಲನೇ ಇಡೀ ಊರ್ದ ನಾಲಾಯಿಡ್ ನಲಿತೊಂದು ಉಲ್ಲೊಲುಂದಾನಗ.  ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ನನೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಡತ್‌ಂಡ್--

ತರ್ಕಾರಂಗಡಿದ ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‌ಲಾ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಲಚ್ಚಿಲ್ದ ದುಮಿಂಗ ಮಡ್ತಿಸೆರೆ ಮಗಲ್ ಸಿಲ್ಲಿಗ್ಲಾ ಸುದ್ದಿದಾಂತೆ ಮದ್ಮೆ! ಊರಿಡೀ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ್ ಬೆಚ್ಚಸುದ್ದಿ ಆದ್ ಅಂಜೊವು-ಪೊಂಜೊವೆಗ್ ಚಡ್ತೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬೇಲೆ ಆದ್ ಪೋಂಡು.

ಸಿಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮೇರ್‌ದ ಮೇಲ್ಸಾಲೆಡ್ ಎಸೆಲ್ಸಿ ಕಲ್ತಾದ್ ಎಣ್ಮ ಒರ್ಸೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಪ್ಪೊಡು ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ದಾಟ್ರ್‍ ಲಿಂಗರಾಜೆ ಕಿಲಿನಿಕ್ ದೀಯಿಬೊಕ್ಕ, ಆಯನ ಶಾಪ್‌ಡ್ ‘ಕಂಪೋಂಡ್ರ್‍’ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೊಲು.  ಲಚ್ಚಿಲ್ದ ತನ ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ಬೇಲೆಗ್, ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‍ನ ತರ್ಕಾರಂಗಡಿದ ಎದುರ್‌ಡೆನೇ ಪೋದುಬರ್ಪಿನಿ.

ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರೆ ಪತ್ತ್‌ಪದ್ರಾಡ್ ವರ್ಸಪಿರಾವು ದೂರೊದ ಕೇರಲೊಡ್ದು ಅವು ಎಂಚನಾ ಪಿಲಿಕುಂಜಗ್ ಬತ್ತ್‌ಸೇರ್‍ನ ಸೋಕುದ ಜವ್ವಣೆ.  ‘ಮರ ಸಿಗ್ಪುನ ಬೇಲೆದಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನಾಯೆಂದ್’ ಪಣ್ಪೆರ್‍.  ಸನಿಯಾರ ಸಂತೆಗ್ ಚಂದ್ರಾಪುರೊಡ್ದು ಓರೊಗೊರ ತರ್ಕಾರಿ ಕೊಣತ್ತ್ ಮಾರ್ದ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆಂದ್ ಬೇತೆ ಕೆಲವೆರ್‍ ಪಣ್ಪೆರ್‍.  ಮೂಲಾಯನ ತರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಅದೇ ಪತ್‌ವರ್ಸ ಮಿಕ್ಕು.  ಎಡ್ಡೆ ಜನ, ಮರ್ಯಾದಿದಾಯೆಂದ್ ಊರಿಡೀ ಆಯನ್ ಪುರಗೊಂಡು.  ಅಂಚ ನಂಬ್ಯಾರ್‌-ಸಿಲ್ಲಿನ ನಡ್ಡೆ ಏಪೊಂಡಿಂಚಿ ಮೋಕೆನಾ ಬ್ಯಾತೆ ಏರ್‍ ಪಿನುವೆರ್‍, ಮುರಾನಿ ಸಿರ್ವದ ಇಗರ್ಜಿಡ್ ‘ಕಂಡನೆ - ಬುಡೆದಿ’ ಆದ್ ಬತ್ತಿಗಿನೇ ಊರೂಗು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿಽಽ

ಒಲ್ತಾ ಪಾರ್‌ಬೋದಿನ ಇಂಬ್ಯನ್ ಮೆಚ್ಚರೆ ಮೊಲೆಗ್ ದಾದ ಕೇಡ್ ಬತ್ತಿನಿ, ಅಂಚ ಬೋಡಾಂಡ ಊರುಡು ಎಂಕುಲಿಜ್ಜನಾ ಇನ್‌ದ್ ರಗ್ರಾಮೆ, ಕಿಸ್ನಕುಮಾರಲೆಕಂತಿನ ಗೊಂಡೆರೆ ಆಣುಲೆಗ್ ಪಸ್ತಾಪೊಡು ಪಿತ್ತ್ ಕೆದರ್ದ್ ಪೋಂಡು.  ಸುಸಿಲನ ಬೆರಕ್ಕ್ ಇಸೆ ಸಿಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಇಡೀ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ಚಡ್ತೆದ ಪೊಣ್ಣು ಆಯೊಲು.  ಅಲೆಗ್ಲಾ, ಸುಸಿಲಗ್ಲಾ ಜೋಸ್ತಿಕತೆ ಉಪ್ಪನವು ತೂಂಟಾನ್ದ ಕಿಟಿ ಬಯ್ತ ಮುಟ್ಟೆಗ್ ಬೂರ್ಲಕಾಂಡ್.

ಸಿಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೊಲುಂದ್ ಪೊಕ್ಕಡಿಜ್ಜಿ ಡ್ಲಾ ರಗುರಾಮನ ಕೂಟ ಬರ್‍ರೆ ಪತ್‌ಂಡ್.  ದಾಟ್ರೆ ಶಾಪ್‌ಗ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಈ ತಂಟೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ್ ಕಂಪೋಂಡ್ರ್‍ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಯೊಲು.  ಕಂಡನ್ಯನ ತರ್ಕಾರ್‍ದ ಅಂಗಡಿಡ್ ಆಯನ ಸಾಯೊಗು ಉಂತ್ಯೊಲು.  ಡಾಟ್ರ್‍ ಲಿಂಗರಾಜೆ ತನ ಶಾಪ್‌ಗ್ ಬೈಲೂರ್‍ದ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಆಯಿಂಚಿ ಒರ್ತಿ ನರ್ಸ್‌‌ನ್ ಬೇಲೆಗ್‌ದೀಯೆ.

ಸುಸಿಲ ಮರ್ದ್‌ಗ್ಂದ್ ಅಪಾಪಗ ಲಿಂಗರಾಜನ ಶಾಪ್‌ಗ್ ಪೋವೊಂತಿನಲೆಗ್ ಗರ್ಬಪೋಂಡ್!  ಈ ಸುದ್ದಿನ್ ಕೂಕ್ರನ ಬಾಯಿಡ್ಡ್ ಕೇಂಡಿನ ಸಿಲ್ಲಿ ದಾಟ್ರ್‍ ಲಿಂಗರಾಜನ್ ನಾಲೀಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನೆರ್ಯೊಲು.  ಉಂದೆನ್ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡೊನ್ನ ಏರಾಪೋದು ಲಿಂಗರಾಜನ ಕೆಬಿ ಉರ್ತೆರ್‍.

ಸಿಲ್ಲಿ ದಾಟ್ರೆಗ್ ನೆರ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇನ್ದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜದ ಗೊಂಡೆರೆ ಆಣಂಜೊವೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿದ-ಮಟ್ಟ್‌ದ ಪ್ರಸ್ನೆ ಆಂಡ್.  ಮಲ್ಯಾಲ್ದಾಯನ ಬೆತ್ತಡಿ ಪಾರ್ದಿನಲೆಗ್ ಇಸೆ ಪಟ್ಲೆರೆ ದಾಟ್ರ್‌ಮಗಕ್ ನೆರ್ಪಿನಾತ್ ಸೊರ್ಕಾ!  ಈ ಸೊರ್ಕುನು ಪಿರ್ಪಾಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆ ಮೋನೆಡ್ ಮೀಸೆ ಇತ್ತಿನೆಕ್ ದಾನಿ ಪಲ್ತ!  ಈ ಕಿರ್ಸಂದ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬುದ್ದಿ ಕಲ್ಪಾವೊಡು!.... ಸದ್ಯೊಡೇ ನಡಪ್ಪರುಪ್ಪುನ ಪಂಚಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಟುಗುಂತರೆಲಾ ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‍ ಪುದರ್‌ಕೊರ್ತೆಗೇ!  ನೆಕ್ಕ್‌ಮಾತ ಒಯ್ಕ್‌ಲಾ ಅವ್ಕಾಸ ಕೊರ್‍ರೆ ಆವಂದ್.... ಸುರೂ ಆಯನ್ಲಾ ಒಯ್ತ್‌ದ್ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ಪಡು.... ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಾತೆರಕತೆ ನಡತ್ತಿನಿ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಅತ್ತ್, ಲಿಂಗರಾಜನ ಮರ್ದಸಾಪ್‌ಡೇ......

ಆನಿಯೇ ಬಯ್ಯಡ್ ರಗ್ರಾಮೆ, ಕಿಸ್ನಕುಮಾರೆ, ಸೀನೆ, ಕುಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾಯೆರ್‍.  ಮಾತೆರಪ್ಪ ಪಿಲಿಕುಂಜ ನರ್ಸಿಮನ ಒಯಿನ್‌ಸಾಪ್ ಪೊಗ್ಗುದ್ ನಾಲ್ ಕೋಟ್ರ್‍ ಏರಾಯರ್‍.  ಡಿಂಗಾಂಡ್.  ಎಂಚ ಪೋವೊಡು, ದಾದ್ದಾದ ಮಲ್ಪಡುನ್ಪಿನವೆನ್ ರಗ್ರಾಮೆ ಮಾಥೆರೆಗ್ ಪಂಡ್‌ಕೊರ್ಯೆ.

ಗ್ಯಾಂಗ್-ಪಿದಾಡ್ದ್ ನಂಬ್ಯಾರ್ನ ತರ್ಕಾರ್‍ದಂಗಡಿಗ್ ಬತ್‌ಂಡ್.  ರಾಗವನ್, ಸಿಲ್ಲಿ ಇರ್ವೆರ್ಲಾ ಅಂಗಡ್ಡ್ಯೇ ಇತ್ತೆರ್‍.

‘ಏತ್‌ಯಾ ತಂಬಟೇಗ್?’

-ಶೀನೆ ಕೇಂಡೆ.

‘ಕಿಲೋ ಅಜುರ್ಪಯ್’

-ರಾಗವನ್ ಪಂಡೆ.

‘ಏಯ್, ಕಿಟ್ರಾಯರೆ ಅಂಗಡ್ಡ್ ಕಿಲೊಕ್ಕು ನಾಲ್ ರುಪಯಿಗ್ ಏತ್‌ಬೋಡ್ಡ ಉಂಡು, ಸುಲಾಯ್ ಮಗಾ, ನಿನ್ನ ದಾನಿ ತರೆಕಡಪ್ಪ ರೇಟ್?ಽಽ’

-ರಗ್ರಾಮೆ ದುಂಬತ್ತ್‌ದ್ ಕಣ್ಣರಲ್ತ್ ಕಲ್ಕಿಯೆ.  ನಂಬ್ಯಾರೆ ಸಮಾದಾನೊಡೇ ಪಂಡೆ,

"ಎನಡ ನಾಲ್‌ರುಪಯ್ದ ಟೊಮೆಟ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ತ್ ಪೋವೊಲಿ...."

"ಬೋಲೀಮಗ್ಗಾ, ಬಾರೀ ಉಪಾಪೆ ಪಾತೆರ್ವನಾ, ದಾದಂಬೆ ತೂಪರ್‍, ಒಯ್ಪುಲೆ ಆಯನ್, ಪಾಡ್ಲೆ"

ಏಪೊಡಿಂಚೇ ಐಕ್ಕ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಅಕುಲು-

‘ರಂಡ್ಯಾಮಗಾ!  ಇನೊಂದು ಕಿಸ್ನೆ, ಸೀನೆ, ಕುಟ್ಟಿ ನಂಬ್ಯಾರ್‍ನ ಮಿತ್ತ್‌ಬೂರ್ಯರ್‍.  ಆಯನ್ ನಿಲಕ್ಕ ನೂಕುದು ತೊರ್ತೆರ್‍, ಪುರೆಲ್ತ್ ಗುದ್ದಿಯರ್‍.  ಸಿಲ್ಲಿ ಪೋಡಿದ್ ಬತ್ತ್ ಬಚವ ಮಲ್ಪುವೇ’

‘ಏಯ್ ಕತ್ತೆಸೂಲೇ, ಈ ದಾನಿ ಎಂಕಲೆ ದಾಟ್ರೆಗ್ ನೆರ್ಪನಾಽಽ.... ನೆರ್ಪನಾ?  ಬಾರಿ ಆಂಕರನಾ ನಿಕ್ಕ್?  ಬಲ, ಬಲದೇ!ಽಽ ನಿನ್ನ ಮೆಯ್ತ ಸೊರ್ಕು ಯಾನ್ ಪಿರ್ಪಾವೇಽಽ’ ಇನೊಂದು ಕುಂಟೆಕುಟ್ಟಿ ಎದುರು ಲಾಗದ್ ಸಿಲ್ಲಿನ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡ್ದ್ ಸೆರಂಗ್ ಒಯ್ತೆ.

ಕಂಗಾಲಾಯ್ನ ಸಿಲ್ಲಿ ‘ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಏರಾಂಡಲ ಬದ್ಕಾಲೇ.... ಏರಾಂಡಲ ಬಲ್ಲೆ.....’ ಇಂದ್ ಮುರೆಡೊಂದು ಸೆರಂಗ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಕುಟ್ಟಿನ್ ಪುಡ್ತ್ ನೂಕುದು ಅಂಗಡ್ದ ಪಿರಾವುದ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಾರ್ಯೊಲು.

‘ತೊರ್ಪಿ, ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ತೊರ್ತ್ ಅಲೆನ್ ಪಿದಯಿ ಒಯ್ಪಿ.... ಪತ್ತ್ ಬುಡ್ಡೊಡ್ಚಿ....’ ಇಂದೆ ಕಲ್ಕಿಯೆ ರಗ್ರಾಮೇ.  ಕುಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದ್ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ಗುದ್ದರೆ ದೊಂಕರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆ, ಸುತ್ತು ಮುತ್ತೊಗು ಬಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ದ್ ತೂವೊಂದು ಉಂತಿಯರ್‍.

ಅಪಾಗನೇ ಕೈತಲ್ ಬೆದುರ್ದ ಕಟ್ಟ ಜಾವಾದ್ ದೀದ್ ತರೆತ್ತ ಮುಂಡಾಸ್ ಗೆತ್ತ್ ಮೆಯ್ಕ್‌ಗಾಲಿ ಪಾಡೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೂಕ್ರೆ.  ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ತೂಯಿನಯೆನೇ ಪಾರ್‍ ಬತ್ತೆ.

‘ಅಂದೆ ಅನ್ನಾ, ಅಯ್ಯಾ, ನಾಕೆರೇ, ಬೊಡ್ಚಯ್ಯ, ಆವಂದಯ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣುಮಗಲ್ನ....ಆ  ಕಂಡನ್ಯಡ್ತೀ ಪೊಣ್ಣುಮಗಲೆನ ಮೆಯ್ಕ್ ಕೈಪಾಡಡೇ.... ಅನ್ನಾ, ದೇಯೆರ್‍ ಮೂನ್ಯು ಕುರ್ತೆಲ್ ಮಲ್ಪಡೇ.... ಅಯ್ಯಾ ಬುಡ್ಲೆನ್ನಾ....’ ಇನೊಂದು ಕೈ ಒಯ್ತೆ.

ಆಯನ್ ತೂದು ಒರ ನಲ್ವೆಲಾð ತಿರ್ಗ್‌ದುಂತಿಯೆರ್‍!  ಹೋಹೊಹ್ಹೊಹೋಽಽಽ ಇಂದ್ ಆಟೊದ ಚಂಡಮುಂಡೆರ್‍ಲೆಕ ತೆಲ್ತೆರ್‍.....

ಸೀನೆ ಕೂಕ್ರನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಆಯನ ಉದ್ದಕೂಜಲ್ದ ಜೊಟ್ಟುಡ್ ಪತ್ಯೆ.

‘ಏಯ್ ನಾಯ್ದಮ್ಮಗಾಽಽ’ ಈ ದಾನಿ ಅಲ್ನ ಮಿಂಡೆನಾ?..... ನಿನ ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ಡ್ಲಾ ಸುಸಿಲನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಂತ್ ಕುಲಪಾವೊಂದು ಸೂಲೆಗಾರ್ಕೆ ಮಲ್ಪಾವೊಂದಿಜ್ಜನಂಬೇ-ಮೂಜಿ ಕಾಸ್‌ದಾಯಾ ಓಲ್ಲೋಲು, ಆಲ್, ಲೆಪು ಅಲೆನ್..... ಲೆಸೊಂಬಲ ಪರಬ್ಬಾ....’ ಇನೊಂದು ಕೂಕ್ರನ ಬಂಜಿದ ಕರಕ್ ಒಂಜ ತೊರ್ತೆ, ‘ಓಮ್ಮಾ..... ಬಬ್ಬೋ.....’ ಇನೊಂದು ಕೀರೆ ಮರ್ಗ್‌ದ್ ‘ಸಯ್ತೆನೇಽಽ ಅಯ್ಯೋ ದಮ್ಮಯಾ.....’ ಇಂದ್ ನರಕರೆ ಪತ್ಯೆ.....

ಸಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಪೋದು ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ಕೀಲ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೊಲು.  ನಂಬ್ಯಾರ್‍..... ಕೂಕ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೂರೊಂದಿತ್ತೆರ್‍..... ಒಂತೆ ದೂರೊಡು ಪತ್ರೈವ ಜನ ಉಂತುಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.

‘ಆ ದೋಡೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಒಡೆಪೋಪೊಲು ತುಕಂಬೆ, ಇನಿಯತ್ತ್‌ಡ ಎಲ್ಲೆ..... ಬಲೆಂಬೇ ಮತ್ತ್ ಪೋದಲಿ ಬರ್ಕಾ.....’ ಇಂದ್ ರಗ್ರಾಮೆ ಕಿಸ್ನನ್, ಸೀನೆ, ರಾಗು ಕುಟ್ಟೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂಡೆ.  ಸಿಲ್ಲಿನ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಗೊರ ಕೈತಾಗಿದಿನ ಅಮಲ್‌ಡ್ ಕೊಕ್ಕೆರ್ದ್ ಇಸೆನೇ ಕುಡೋರ ಅಲೇನ್ ಮುಟ್ಟೊಡುಂದ್ ಕುಟ್ಟಿಗ್ ಬುಡ್ರೆ ಮನಯಿಜ್ಜಿ..... ಆಂಡ ಸುತ್ತಲಾ ಪೊಂಜೊವು, ಜೋಕುಲು, ಆಂಜೊವುಂದ್ ಬತ್ತ್‌ಸೇರ್‍ನಕುಲು ಎಚ್ಚೊಂಬತ್ತೆರ್‍.  ರಗ್ರಾಮೆ ‘ಬಲೆಂಬೆ, ಗಡಂಗ್‌ಗ್ ಪೋಯಿ’ ಇಂದ್ ಪಂಡಿಬೊಕ್ಕನೇ ನಲ್ವೆರಪ್ಪ ಅಲ್ತ್ ಕದೆಲ್ದ್ ಗಂಗಸರದ ಗಡಂಗ್‌ದಂಚಿ ಕಾರೊಯ್ತೆರ್‍.

ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್ನ ಮೋನೆ, ಕೈಕಾರ್‌ಗ್ ಕಾಯ ಆದ್ ನೆತ್ತೆರರಿಯೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಕೆಬ್ಬು ದರ್ತ್‌ದ್ ನೆತ್ತೆರ್‍ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ್.  ಸುತ್ತ ಕೊಡ್ದಿ ಮಂದೆ ಮಂಡೆಗೊಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಅಗತ್ತೆರ್‍.

ಕೂಕ್ರೆಲ ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರೊಂದು ಲಕ್ಯೆ, ಎಂಕ್ ದಾಯೆ ಈ ಜಂಬರ ಬೋಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್?..... ಬದ್ಕ್ಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನಟ್‌ದಾಂಡ ದಿನ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ‘ಇನೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಕಾರೊಯ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ಯೆ. ಇನಿ ಗಡಂಗ್‌ಗ್ ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ.  ಲಾದ್ರುನ ಕಂಟ್ರಿ ಆಂಡಲಾ ಒಂಜೀತ್ ಬಾಯಿಗ್ ಮಯ್ತೊನ್ಲಾಂದ್ ಪಿದಾಡ್ಯೆ.  ಅಡೇ ಪೋನಗ ನರ್ಸಿಮೆ ಪಿದಾಯಿಬತ್ತೆ?ಽಽ....

ಕೂಕ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬುಡೋಡೆ ಆಂಡ್.  ಮಾತ ಸಂಗತಿ ತೆರಿಯೊನ್ಯ ನರ್ಸಿಮೆ ಚುರ್‍ಕಾಯೆ.  ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆದ್ ಆಯಿಕ್, ಕೂಕ್ರನವೇ ಸಾಯಿದ ಎಬ್ಬೆಟ್ಟ್ ಒತ್ತಾದ್, ಚಂದ್ರಪುರತ್ತ ಪೋಲೀಸ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್‌ಂದ್ ಸೈಕಲ್ ದಾಯಡ ಕಡಪುಡ್ಯೆ.

     *     *     *

ಸುಸಿಲ ಮೂಜಿ ದಿನೊಡ್ದಿಂಚು ಬ್ರೇಂಚ್‌ಗೆ ಬೀಡಿ ಕನ್ದ್‌ಜೊಲು......

ಇಂಚಪ್ಪುನಗ-ಪಿಲಿಕುಂಜನ್ಪೇ ಪಿಲಿಕುಂಜದೂರು ಜಿಲ್ಲ್ಂದ್ ಬೆಗರ್ನಂಚ ಬುರ್‍ರಂದ್ ಪೋಲೀಸ್ ಜೀಪ್‌ಡ್ ಕಾಕಿದಕುಲು ಬತ್ತೆರ್‍.

ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಂಗಡ್ದ ಬಾಕಿಲ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಜವಣ್ಯೆರ್‍ ಕೆಲವೆರ್‍ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.

ದಟ್ಟ್ ಮೀಸೆದ, ಒರ್ನ ಕನ್ನಡ್ಕದ ಯಸಯ್ ಜೀಪ್‌ಡ್ದ್ ತರೆ ಪಿದಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಲೆತ್ತೆ,

"ಏಯ್, ಬಲೆಂಬೇ ಇಡೆಗ್....."

ಜವಣ್ಯೆರೆಗ್ ಬಂಜಿಡ್ ಸಲಿ ಗುದ್ದುಂಡ್, ಪೋಡ್ತೊಂಪೋಡ್ತೊಂದೇ ರಡ್ಡಜ್ಜ ದುಂಬತ್ತೆರ್‍.....

‘ಪುಣ ಉಂಡುಗೆತ್ತಾ, ಓಲುಂಬೇ ಆ ಜಾಗ್?.....’

‘ಪುಣ’ ಇನ್ಪಿ ಸಬುದ-ಕೇನ್ನವೇ ತಟ್ಟ್, ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಚಡ್ಡಿ ಚಂಡಿ ಆಯಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್....

‘ಹೆ....ಹೆ....ಹೆ.... ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ......?

ಅಕುಲು ಬಲಿಪರೆ ಜಾಗ್ ಒಯ್ಟೆಂದ್ ನಾಡ್ಯೆರ್‍.

‘ಮುಲ್ಪಕೂಕ್ರೆ ಇಂದ್‌ಂಡ ಏರ್‍?’

‘ಅವು.... ಮುಲ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಮೈಲ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಮೈಲ್ ಅಕಾರ ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ದಲ್ಪ ಆಯನ ಗುಡ್ಚಿಲ್ಲ್.....’

‘ಏ ನಿಕಲೆಡ್ ಇರ್ವೆರ್‍ ಜೀಪ್‌ಗ್ ಮಿತ್ತಾಲೆಂಬೇ.  ಕೂಕ್ರನ ಇಲ್ಲ್ ತೋಜಾಲೆ, ಹುಂ ಮಿತ್ತಾಲೇ....’

ಬುಲಿಪ್ಪರ್‍ನೆ ಬತ್ತ್ಂಡಲಾ, ಇರ್ವೆರ್‍ ಜವನೆರ್‍ ‘ಜೀಪ್‌ಡತ್ತಾ’ ಇನ್‌ದ್, ಪಿರವುಡು ಪೋಲೀಸ್‌ದಕಲ್ನ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲಿಯರ್‍.

ಜೀಪ್ ಬುರ್‍ರಂದ್‌ದ್ ಪಿದಾಂಡ್.  ಜೋಕುಲು ತೋಜಾಯಿ ತಾದಿಡ್ ದುಂಪೋದು ಕುದ್ರೆಮಲೆತ್ತ ಪುಡೆಟ್ ಕೂಕ್ರನ ದರ್ಕಾಸ್ದ ಬೇಲಿದ ಮುಚ್ಚದಲ್ಪ ಪೋದು ಗಕ್ಕ ಉಂತುಂಡ್!

‘ಸುರುಟು ಆ ಬೋಲೀಮಗೆ ಕೂಕ್ರನ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಕಂತ್ ಜೀಪ್‌ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ’ ಇಂದ್ ಯಸಯ್ ಪೋಲಿಸ್‌ದಕಲೆಗ್ ತಾಕೀತ್ ಮಲ್ತೆ.  ಬೂಡ್ಸುದ ಕಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು, ಆತ್ ದೂರದ ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ಗ್ ಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತಿನ ಪೋಲೀಸ್ದಕುಲು ‘ಕೂಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜೆ’ ಇಂದೆರ್‍.

ಮಲೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಯ್ಟ್ ‘ಟಕ್ಕ್‌ಟಕ್ಕ’ ಇಂದ್ ಕಡ್ಪುನ ಸಬುದ ಬರೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.   ಜೋಕುಲು ಪಂಡೆರ್‍, ‘ಅಲೇ, ಅವು ಕೂಕ್ರೆ ಬೆದುರು ಕಡ್ಪುನ ಸಬ್ದ......’

‘ಪೋಯಿ..... ಇಂದಾ ಒರಿ ಆಣನ್ ಲೆಸೊಂದು ‘ಪೀಸಿ ಪೋರೈಟಿ’ ಕೂಕ್ರನಂಚಿ ಪೋ.  ಬಾಕಿದಕುಲು ಬಲೆ, ಜೀಪ್‌ಡ್ ಕುಲ್ಲೆ.  ಇಂದಂಬೇ, ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್ದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಗೋಂಕುದ ಸಾಲ್‌ಮರ ಉಂಡುಗೆತ್ತಾ, ಡ್ರೈವರ್‍ ಅಂಚಿಗ್ ಪೋಯಿ.....’

ತಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂತಿನವು ಯಸಯಿಗ್ ದಿಂಜ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್‌ನೆನ್ ತೂದು ಜವಣೆರ್‍ ಬೆಕ್ಕಸ್‌ಯೆರ್‍,  ಏರ್‍ ಸೈದಿನಿ.....ಏರ್‍ನ ಪುಣ?..... ಸುಸಿಲನವಾ, ಸಿಲ್ಲಿನವಾ....ದಾಯೆನ್ನಗ ಅಕುಲೆನ್ ಇರ್ವೆರೆನ್ನಾ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆದ್ ಕರಿನ ನಾಲಾಜಿ ದಿನೊಡ್ಚಿಂಚಿ ಏರ್‍ಲಾ ತೂತ್‌ಜೆರ್‍,

ಪಂರ್ಗೊಟೆ ಮರತ ಪಾಡಿದಲ್ಪ ಜೀಪ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತುಂಡ್.  ‘ಜಪ್ಪ್‌ಲೆಂಬೇ ಪೂರ್‍...’ ‘ಈಮದ್ ಯಸಯ್’ ಪಿಲಿರುಗುರಂ ಪಾಡ್ಯೆ.  ಜತ್ತೆರ್‍.

ಆತೊರ್ತುಗು ಪೀಸಿ ಪೋರೈಟಿ ಕೂಕ್ರನ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಪಸೊಂದು ಒಯ್ತೊಂಬತ್ತೆ.

‘ದಾನಿಂಬೇ, ಕೂಕ್ರೆಂದ್‌ಂಡ ಈಯೆನಾ?’

‘ಅಂದ್ ಸಾಮಿ.....

‘ದಾನಿಯಾ, ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕೆರ್ದ್ ಪಾಡ್ಧೀ ಆಗ್ ಈಯೇ ತೋಜಿಪಾವನಾ ಅತ್ತ್ಽಽ.....’

ಕೂಕ್ರೆ ಮುರೆಡ್ಡಿಯೆ, ‘ಇಜ್ಜಯ್ಯಾ.... ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ.... ಯಾನ್ ಎರೆನ್ನ ಕೆರ್ತ್‌ಜಿ.... ದಮ್ಮಯ ಬುಡ್ಲೆ.....’

‘ಕಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ ಈ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಾತ ಉಂತಾವೆ, ಬೋಲೀ ಮಗಾ.....’ ಇಂದ್ ಯಸಯ್ ಕೂಕ್ರನ್ ದೊಂಕರೆಂದ್ ಕಾರ್‍ ದೆರ್ಪುನಗ-

ಆತ್ ದೂರೊಗು ಪೋತಿನ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಒರಿ ‘ಸಾರ್‍, ಮೂಲೇ.... ಇಂದೇ....’ ಇಂದ್ ಕಲ್ಕ್‌ಯೆ.

‘ಗುಂಯ್ಯಂದ್’ ರಾವೊಂದಿತ್ತ ತೊಪ್ಪದಂಚಿ ಕಿಲೆಂಜಿಲು!  ಮೂಂಕು ತಡೆವಂದಿನ ಮೂರಿ....ದುರ್ನಾತ ‘ರಪ್ಪಂದ್‌ಂಡ್!

ಯಸೈಡಪ್ಪ ಕೆಲವೆರ್‍ ಮೂಂಕುಗು ಟುವಲ್ ಪತೊಂದು ಅಲ್ಪನೇ ಜರಿದ್ ಬೂರ್‍ದೀ ಅಗರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತಾದ್ ತಿರ್ತ್ ಕಣಿಕ್ಕ್ ನಿಲ್ಕಿಯರ್‍.

ಕಣಿಟ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಬಾತ್ ಬಯಂಕರ ತೋಜುನ ಪುಣ ಬಾಯರಲ್ತ್ ಬೂರ್‍ದಿತ್ತ್‌ಂಡ್!ಽಽ....

ಮೆಯ್ಯಿಡೀ ಕಪ್ಪೇರ್ದ್..... ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜಾಗ್‌ಲೆನ್ ನಾಯಿ ಕುದ್ಕೆ ಒಯ್ತ್ ತಿಂತಿನಂಚ..... ನೆತ್ತಿ..... ತರೆಕುಜಲ್..... ಮೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಒರಿದಿನ ಸೀರೆ ರವುಕೆಡ್ದಾದ್ ಮಾತ್ರ ಉಂದು ಏರಾ ಪೊಣ್ಣನ ಜೂವಂದ್ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ನಿಲ್ಕಿನೇ ಕೂಕ್ರೆ ‘ಹಯ್ಯೋ ಮಗ ಸುಸಿಲಾಽಽ’ ಇಂದ್ ಮುರೆಡ್‌ದ್ ಕುಸ್ಕ ಕುಲ್ಯೆತರೆಕ್ ರಡ್ಡ್‌ಕೈಲಾ ದೀದ್ ಬುಲಿತೆ.....

ಯಸಯ್ ಸಟಸಟ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿ ಪರಿಸೆ ಮಲ್ತೆರ್‍.

‘ಹಾಂ, ಇ ಯಾವ್ಯ್ ಯಾವು.... ರಂಗಪ್ಪಾ, ಈ ಮಹಜರ್‍ ಬರೆವೊನು.... ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಗೆತೊನು.  ಪುಣತ್ತ ‘ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ’ ಆವೊಡು.  ಪೀಸ್ ಸೆವೆನ್‌ಸಿಸ್ಟೀ, ಏಟ್ ಟೊಂಟೀ, ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪನೇ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೊಡು.  ಯಾನ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್ ಪೋದು ನನದ ಯವಸ್ತೆ ಮುಲ್ಪವೇ..... ಏಯ್ ಕೂಕ್ರಾ, ಜೀಪ್ ಮಿತ್ತಾಲಂಬೇ.....’ ಇನ್ದ್ ಯಸಯ್ ಪಂಡಿನೇ ಕೂಕ್ರೆ ಪೋದು ಜೀಪ್‌ಡ್ ಕುಲ್ಯೆ.

ಜೀಪ್ ಬುರ್‍ರಂದ್ ಚಂದ್ರಾಪುರತಂಚಿ ಬಲ್ತ್‌ಂಡ್.

 - ಮೂಜಿ -

ಮರ್ದಿನ!

ಕೂಕ್ರೆ ಸುಸಿಲನ್ ಕೆರ್ದ್ ಕುದುರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ಗ್ ದಕ್‌ದಿತ್ತೆಂದ್ ಸುದ್ದಿ ನೇಲ್ನೇಲ ಪೇಂಟೆದ ಪೇಪರ್‍ಲೆಡ್ ದಪ್ಪದಪ್ಪ ಅಕ್‌ಸರೊಲೆಡ್ ಅಚ್ಚಾಂಡ್ ಕೂಕ್ರನ ಇಸಯೆಲಾ, ಪಿಲಿಕುಂಜನ್ಪಿ ಊರ್ದ ಇಸಯಲಾ ಲೋಕೊಗು ತೆರಿಂಡ್.

ನರ್ಸಿಮಲಾ ಈ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ಡ್ ಸೇರೊಂದೆ ಇನ್ಪಿ ಸಂಸಯ ಇತ್ತ್ಂಡಾಲಾ ಆಯೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ದೆಂಗ್ ತಪ್ಪಾದೆ.  ಪೋಲೀಸ್ದಕುಲು ನಸಿ ಮನ್ ನಾಡೊಂದು ನಾಲಾಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಿಲಿಕುಂಜಗ್ ಬತ್ತಿನದಗ ಲಿಂಗರಾಜ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಚಾ ಮಾತ್ರ ತಿಕಿನಿ, ನರ್ಸಿಮೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಜಿ ಕೈಟ್ ಪಿರಪೋಯರ್‍.

ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾರ್ಟಂ ರಿಪೋರ್ಟುಡು ಸುರುಟು ನೀರ್ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಕೆರ್ದ್ ಅಯಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ್ ಕಲೆದ್ ಕಾಡ್‌ಗ್ ದಕ್‌ದುಪ್ಪೊಡುಂದ್ ಸಂಸಯಿ ತೋಜಾದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಕಾಡ್ಡ್ ಸುರೂ ಪುಣ ತೂಯಿನಕುಲು ಬಿಲ್ಲಾರಿ ಜೋಕುಲ್ಗೆ! ..... ತನಿಯನ ಮಗೆ ಕೇಚು, ತನ ಪಾಸಾಡಿಕಲೊಟ್ಟುಡು ಕೈಕಂಜಿ ಮೇತೊಂದು ಅಂಚೆನೇ ಪಂರ್ಗೊಟೆ ಬೀಜ ಕನ್ನೊನ್ರೆಂದ್ ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ದ ಪುಡೆತ್ತ ಗೋಂಕುದ ಪಾಡಿ ಪೊಗ್ಗಿನಿಗೆ.  ಕಾಡ್‌ದ ಪುಡೆತ್ತ ಗೋಂಕುದ ಮರಕ್ ಮಿತ್ತರ್ದ್, ಮಿತ್ತ್‌ತಿರ್ತ್ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪುನಗ ತಿರ್ತ ಕಣಿಟ್ ಬಕಾಣ ಬಾಯಿ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಬೂರೊಂದೀ ಪುಣ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಬೂರ್ನೇ ಜೋಕುಲು ಬೊಬ್ಬೆದೀಯೊಂದೇ ಪಿಲಿಕುಂಜದ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಾರ್‍ ಬತ್ತೆರ್‍.  ಕೇಚು ತನಿಯಗ್ ‘ಅಮ್ಮೆರೇ, ಅವ್ಲೊಂಜಿ ಪುನಂಡು’ ಇಂದ್ ತೆರ್ಪಾಯೆ ಪೋಡ್ತೆಂದಿನ.  ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಅಕಲೆಲ್ಲದಕ್ಲು ಕರ್ಬಕಾತ್ತ್ ನೀರ್‍ ಪರ್ಪಾಯೆರ್‍.

ತನ್ಯಗ್ ಪುಕ್ಕು ಸುರುವಾದ್, ‘ಜೋಕ್ಲೇ ನಿಕುಲು ತೂಯಿನೆನ್ ಏರೆಡ್ಲಾ ಬಾಯಿ ಬುಡಡೆಂಬೇ’ ಇಂದೆಡ್ಲಾ, ಸುರೂಕು ಪುಣ ತೂಯ್ನ ಕೇಚುಗು ಸಲಿಜರ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಮರ್ದ್ ಕನರೆಂದ್ ದಾಟ್ರ್‍ ಲಿಂಗರಾಜನ ಶಾಪ್‌ಗ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬಾಯಿ ತತ್ತ್‌ದ್ ತನಿಯಡ ಗುಟ್ಟು ಪಿದಾಯ್ ಬೂಂರ್ಡು.  ಮಾತ ಪಂಡೆ.

ಲಿಂಗರಾಜೆ ಪೋಲೀಸ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತೆ.

ಕೂಕ್ರೆ ಜುಡಿಶಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಡಿತ್ತೆ.  ಆಯನ್ ತೂವೆರಂದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ದ್ ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಲಾಕಪ್ಪ್‌ದಡೆ ಬತ್ತೆ.  ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ ತೂದು ಕೂಕ್ರೆ ತನ ತಿಗಲೆ ಮುಟೊಂದು ಪಂಡೆ.

‘ನಾಕೆರೇ, ವಾ ದೆಯಿವದ ಆಜ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡ್ವೆ, ಸುಸಿಲನ್ ಕೆರ್ತಿನಿ ಯಾನತ್ತ್, ಎನನ್ ಬಚಾವು ಮಲ್ಪುಲೆ!

ಮೇಸ್ತೆರೆಗ್‌ಲ ಆಚಿರ!  ಕುಕ್ರನಂಚೀ ಕೂಕ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಲೆಗ್ ಕೈದೀಪಿನಾಯೆನೇ ಅತ್ತ್.  ಆಂಡಬೇತೆ ಏರ್‍ನವಾದುಪ್ಪು ಈ ದಗೆ!  ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ಚಿಂಚಿ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ನಡತ್ತ್‌ಬತ್ತಿಂಚಿ ಸಂಗತಿಲು ಇಚೀಚಿತ್ರದವು ಆದಿತ್ತ.  ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‍ನ ಮಿತ್ತ್, ಆಯನಬುಡೆದಿ ಸಿಲ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ್‌-ಪೋಲಿಕೂಟ ಪಟ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನದಗ ನಡುಕ್ಕು ಬುಡ್ಪಾವರೆ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಕೂಕ್ರೆ.  ಕೂಕ್ರನ ಪುದಾರ್ಡ್ ನರ್ಸಿಮೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆಪಾದೆ.  ಇಸೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಡೆಪೋಂಡು?  ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಆ ದೂರ್ದ ಇಚಾರ್ನೆಗ್‌ಂದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬರೊಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್, ಬೋದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ.  ಅಯಿತ್ತ ಮದ್ಯೊಡು ಸುಸಿಲ ನಾಪತ್ತೆ ಆಯೊಲು.  ಪೊಣ್ಣು ಬೇತೆ ವಾ ಊರುಗಾ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೊಡು ಇಂದ್ ಕೆಲವೆರ್‍ ಎಣ್ಣ್‌ಯೆರ್‍.  ಆಂಡ ಇಂಚಿಡ್ ಪಿಲುಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಡ್ ತರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಪೊಡಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದಿನೊಡಿಂಚಿ ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‌ಲಾ, ಸಿಲ್ಲಿಲಾ ಊರುಡಿಜ್ಜೆರ್‍!

ಸೈತಿನಿ ಸುಸಿಲನಾ, ಸಿಲ್ಲಿಯಾ ಇನ್ಪಿನವು ಊರ್ದದಿಂಜ ಜನೊಕು ತರೆ ತಿನ್ಪಿನ ಸಂಗಿತಯಾದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ನರ್ಸಿಮೆ ದೆಂಗ್ ತಪ್ಪಾದೆ.  ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇಂಚೆನೊಂಜಿ ಗೆರಂತಿಡ್ ಟೇಸನ್ ರೈಟ್ರೆಡ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಣ್ಯೆ,

‘ಅಂದೆ ಸ್ವಾಮೀ, ಮುರಾನಿ ಇಂಚಪ ಈ ಕೂಕ್ರನವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತ್‌ಜೇ, ಅವು ದಾನ್ಯಾಂಡ್?’

‘ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬತ್ತ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ್, ಏರ್‍ನಾಕೂಕ್ನವು ಇಂದರಾ?  ಓಯ್, ಕೂಕ್ರನ ಅತ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಗಿರಾಮದ ಪತ್ತ್ ಸಮಸ್ತೆ ರಡ್ದ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬತ್ತಿನಿ. ಎಂಚಿನ ಪನೊಡಾ, ಈ ಕೂಕ್ರೆಲಾ ಆ ಪಂಚಾತ್‌ಮೆಂಬರ್‍ ನರ್ಸಿಮೆಲಾ ಸೇರೊಂದು ಪಿಲಿಕುಂಜ ಕೋಂಟುದು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‌ಂದ್!  ಮುರಾನಿ ಅಲ್ತ ತರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಡಿದಾಯನ ಮಿತ್ತ್‌ಲಾ ಕೈಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಯನ ಬುಡೆದಿನ ಬ್ಯಾರೊಗ್ ಒಯ್ಪರೆ ತೂಯೆರ್‍ಗೆ ಮೊಕುಲುಽಽ!

"ಇಂಚ ಮಾತ ಏರ್‍ ಪಣ್ಣಿ" ಪಟ್ಲೆರಾ, ದಾಟ್ರ್‍ ಲಿಂಗರಾಜೆರಾ?"

"ಏರಾಂಡ ಇರೆ ದಾಯೆ?  ಹಾಂ, ಮಾತ ಡಾಟ್ರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಯಾ?  ಅವ್ವತ್ತಂದೆ, ಆ ಸುಸಿಲನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣುಎರೆಗಾ ಸೆರಂಗ್ ಪಾಡಯೆಂದ್ ಇನ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಕೂಕ್ರೆಲಾ ನರ್ಸಿಮೆಲಾ ಒಟ್ಟಾದ್ ಅಲೆನ್ ಉಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್ ನೂಕು ಪಾಡ್ದ್ ಕೆರ್ದ್ ಬುಡ್ನತಾ ಮೇಸ್ತಿರ್ಲೇ?....."

ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಒವ್ವೊಂಜಿಲಾ ಅರ್ತಾವಂದೆ ಮಂಡೆ ಕಿರೆತೊಂದು ಅಲಚನೆಡ್ ಬೂರ್ದು ಪಿಲಿಕುಂಜಗ್ ಪಿರಪಿಜಿಯೆ.

ಅಂಗಡಿ ಕಿಟ್ರಾಯೆರ್ಡ ಈ ಸಂಗತಿನೊಂತೆ ಪಾತೆರೊಡೂಂದ್ ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮರ್ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಲಕೊಂದು ಪೇಂಟೆಗ್ ಬತ್ತೆ.  ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ ದೂರೊಡು ತೂವೊಂದೇ ಕಿಟ್ರಾಯೆರ್‍ ಕೈತಟ್ಟ್‌ದ್ ಲೆತ್ತೆರ್‍.

‘ಅಂದಾ ಕಿಸ್ನಪ್ಪಾ, ಇಂಚಿ ಬಲಾ....’

ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಿಯೇ.....

‘ಕಿಸ್ನಪ್ಪಾ, ಕೋಡೆ ಸದಿಯ ಬಂಡಾರಿನ ಸೆಲೂನುಗು ಗಡ್ಡ ಗೆಪ್ಪಾವರೆ ಪೋದಿತ್ತೆಯಾ.  ಆಯೆ ಪಂಡೆ-ಮುರಾನಿಆ ಗಲಾಟೆ ಆಂಡತ್ತಾ, ಆನಿಮದ್ದೆನಡ್ ಕೂಕ್ರನ ಅರ್‍ವತ್ತೆ ಆನಿಕೂಕ್ರೆ ತರೆಟ್ಟ್ ತುಂಬೊಂದಿತ್ತೆತ್ತಾ-ಆ ಆಣ್ ನಾಪತ್ತೆ ಆತಿನಾನಿಯೇ ಮುರಾನಿ ಇಂಬ್ಯನ ಸೆಲೂನುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕುಜಲ್ ಗೆಪ್ಪಾವೊಂಪೋಯೆಗೇ!  ಆತೇ ಅತ್ತ್, ಸುಸಿಲ ಬೀಡಿದ ಬೇಂಚ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತು ಒವುಂದ್ ಕೇಂಡೆಗೇ.....’

‘ಅಂದೇಽಽ?’ ಇಂದ್ ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರೆಗ್ಲಾ ಆಚಿರ ಆಂಡ್.  ಕಿಟ್ರಾಯೆರ್‍ ಪಂಡೆರ್‍,

‘ನೆಟ್ಟ್ ದಾದವಾ ಉಲಮರ್ಮ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತಾ?’

‘ಉಪ್ಪೊಡುಪ್ಪೊಡೇ.....’ ಮೇಸ್ತೆರೆಗ್ ಇತೊರ್ತ್ ಮಸ್ಕ್‌ಡಿತ್ತಿನ ಒಂಕಜಿ ಸೂಕುರ್ಮದ ಇಲೆ ಗೋಚರೊಗು ಬರ್‍ರೆ ಸುರಾಂಡ್.

ಕೂಡ್ಲೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಚಂದ್ರಾಪುರೊಗು ಪಿದಾಡ್ ದುಂತ್ಯೆ.  ದಿನೊಕ್ಕೊರ ಬರ್ಪಿನ ಬಸ್ಸ್‌ಲಾ ಅದಾನೆ ತಾರ್ಕಣೆ ಆಂಡ್, ಬಸ್ಸ್ ಮಿತ್ತವೊಂದು ಚಂದ್ರಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕಿಸ್ನಪ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೂಕ್ರಗ್ಲಾ, ಟೇಸನ್ ರೈಟ್ರೆಗ್ಲಾ ನಕ್ಕುರನ ಪರಸಂಗತಿ ಪೊಸ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ ತೆರ್ಪಾಯೆ ಯಸೈಗ್ಲಾ ತೆರಿಂಡ್ ಸಂಗತಿ ಅರ್ತಾಯಿನ ಯಸಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜೀಪ್ ಪತೊಂದು ಕೂಕ್ರನ್ ಕುಲ್ಲಾವೊಂದು ಅಂಕುದ್ರುಗು ಬನ್ನಗಹ ದಿಂಜ ಬಂಙಯಿಜ್ಜಂದೆ ಸೊಲಬ್ಬೊಡೇ ನಕ್ಕುರೆ ತಿಕ್ಯೆ.

ನಕ್ಕುರನ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್ ಕನ್ತ್‌ದ್ ಲಾಕಪ್ಪ್‌ಡ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್‍.  ತನಿಕೆ ಮಲ್ತಿನದಗ ಆಯನ ಬಾಯಿಡ್ದ್ ಗುಟ್ಟು ಪಿದಾಯಿ ಬೂಂರ್ಡು.

ಪಿಲಿಕುಂಜದ ತರ್ಕಾರಂಗಡಿದ ಗಲಾಟಿದಾನಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಪತ್ತರೆಗ್ ಸಿಕ್‌ಜೊಲು ಇಂದ್ ಗಡಂಗ್‌ಗ್ ಪೋದು ಕುಡ ಗಂಗಸರ ಪರೊಂದು ಪಿದಾಡ್ನ ರಗ್ರಾಮನ ಕೂಟ ಬೀಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್‌ಡ್ಡ್ ಇರೆಪುಗ್ಯೆರೆ ಪಸೊಂದು ಪಿರ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನ ಸುಸಿಲನ್ ತೂಯರೆ.  ಇನಿ ಅಲೆನೇ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ತೂವೊಂಡುಂದ್ ಬಾಯಿಡ್ ಕದೊಲ್ಲೆ ಅರ್ಪಾವೊಂದು ಸುಸಿಲನ ಪಿವು ಬೂರ್ಯೆರ್‍.

ಸುಸಿಲ್ ಕುದ್ರೆಮಲೆಕ್ಕ್ ತಿರ್ಗುನ ತಾದಿಡ್ ತಿರ್ಗಾಸ್‌ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ತಿಯೊಬ್ಬಂಟಿ ಪೊಣ್ಣು, ಪರ್ದ್ ಲೇಲೆಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನಕಲೆನ ಸಂಗತಿ ಅರ್ತಾಕಿನೇ ಸುಸಿಲ ಪುದೆಲ್ದ ಮದೆಕ್ಕಾದ್ ಪೋದು ಪಾರ್ದ್ ಎಂಚಲಾ ತಪ್ಪಾವೊಂದು ಪಾರ್ಯೊಲು.  ಅಂಚ ತಪ್ಪಾವೊಂಬಲ್ತಿನಲೆಗ್ ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕೈತಲಾನಗ ಎದುರಾಯೆ ನಕ್ಕುರೆ!ಽಽ

‘ಆಯಿನ ಮಾತ ಆಂಡ್, ಎಂಕ್ ಇನಿ ಈ ಬೋಡು’ ಇಂದ್ ನಕ್ಕುರೆ ಕಣ್ಣ್ ಕೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಣ್ಣಗನೇ ಅಲೆಗ್ ತೋಜಿಂಡ್, ಇಂಬೆಲಾ ಅಕಲೆಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಎಚ್ಚದ ನೀಚೆಇಂದ್.

"ಆನಿ ನಂಬುದು ನಿನ ಬೆರಿಯ ಪಾರ್‌ಬತ್ತಿನ ಎನನ್ ನಡುನೀರ್ಡ್ ಕೈಬುಡ್ದು, ಎನ್ನ ಮೂಕುಮುಸುನುಡು ಇತ್ತಿನೆನ್ಲಾ ಪೂಜಿದ್ ಪಸೊಂದು ಪಾರ್ದಿನಾಯೆ ಈ!ಽಽ  ಎನನ್ ತಾದಿಡ್ ಪಾಡ್ಯ!  ತೆಟ್ಟ್‌ಪೋಯಿ ಪೊಣ್ಣುಂದ್ ಲೋಕ ‘ಛೀಧೂ’ ಇನ್ಪಿಲೆಕ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಕಾರ್‍ನ ಆಯಿನಿ ಈ! ಅಂಚಿನ ಗಾತಕೆ ಈ ನಿನ್ನ ಸಂಗ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್, ನನ ಮಿತ್ತ್‌ಗ್ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮಂದ ಇಜ್ಜಿ, ಪೋ ಮುಲ್ತ್’ ಎನ್ನ ಸುದ್ದೀಗ್ ಬತ್ತಡ ಕೆರ್ವೆ.....!  ಇಂದ್ ನೆರ್ಯೊಲು.

ಲಡಯಿ ಜೋರಾಂಡ್.  ತರೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಆದ್ ಸುಸಿಲ ಅಲ್ಪನೇ ತಾದ್ಯಬರಿತ ಉಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್ ಲಾಗ್ಯೊಲು.  ನಕ್ಕುರೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಉಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಅಲೆನ್ ಮಿತ್ತ್ ಗೆಪ್ಪೊಡುಂದ್ ಉಪ್ಪನಗ, ನರ್ಸಿಮಲೆಕ ತೋಜಿನ ನರಮನಿ ಒರಿ ದೂರೊಡು ಬರ್ಪಿನವು ತೋಜಿಂಡ್.  ‘ನನ ಉಂತುಂಡ ಆಪುಜಿಂದ್ ಯಾನಲ್ತ್ ಪಾರ್ಯೆ’?...... ಇಂದೆ ನಕ್ಕುರೆ.

ಎಂಚಿನಾಂಡ ದಾನಿ..... ದಗ್‌ಲ್ಬಜಿಲು ಪೂರಾ ಸೇರ್ದ್ ಸುಸಿಲನ್ ಕೆರ್ದ್‌ಬುಡ್ಯರ್‍

-ಕೂಕ್ರೆ ಬುಲ್ತೆ.....

ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗ್ ಬೊಕ್ಕಲ ತೆರಿಯಂದಿ ಸಂಗತಿಲಿತ್ತ,

ಸುಸಿಲ ಉಗ್ಗೆಲ್ಗ್ ಬೂರ್‍ದಿನಿಂದಾಂಡ ಅಲ್ತ್ ಅಲೆನ್ ಕುಡ ಗೋಂಕು ಪಾಡಿಗ್ ಏರ್‍ ಕೊನೊಡ್ ಪಾಡ್ನಿ?....ಽಽ.... ದಾದ ನೆತ್ತ ಮರ್ಮೊ?’
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ