ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2012

ಸರ್ವಜ್ಞೆಏರ್‍ ಎಂಚಾಯೆ?

- ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿ ಮಜಿಬೈಲು

ಬೋರಿದಾ ಬೆರಿಏರ್‍ದ್ | ಏರ್‍ ಚಂದ್ರನ್ ಮುಡಿತೆ
ರಾರೆ ಮಗೆ ಗಣಪತಿಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ನಟ್ಟೊಂದು
ಪೂರ ದುಂಬುಗು ಪನ್ಪೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧||

ದುಂಬು ಕೈಲಾಸೊಡುಲ | ಶಂಭು ದೇಬೆರೆ ಆಳ್
ನಂಬಿಗೆದ ಪುಷ್ಪದಂತೆಂದೆನ್ನ ಪುದರವುಲು
ಇಂಬು ಕೊರ್‌ದೆಂಕ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨||

ಆ ಪುಸ್ಪದಂತಗಲ | ಈ ಪ್ರಪಂಚೊದ ಪುದರ್‍
ಆಪುಂಡವು ವರರುಚಿಂದ್ ಸರ್ವೊ ತೆರೆವೊಂದು ಬುಲೆದ್
ಆಪೆ ಮೂಲಾಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೩||

ಬಾಲೆಲಿದ್ಯಂದಿನಾ | ಬಾಲೆ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಗೋಳುಗುಟ್ಟೊಂದು ಬಸವರಸ ಕಾರ್‌ಗ್‌ ಬೂರ್‍ಯ
ಲಾಲ್ ಶಿವೆ ಒಲಿಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೪||

ಮಾಸೂರ ಬಸವರಸೆ | ಕೂಸು ಬೋಡುಂದು ನಟ್ಯೆ
ಈಶ್ವರನೆ, ಕೊರೈವರ ಬಲೊಟು ಪುಟ್ಟ್‌ದೆ ಯಾನ್
ಕಾಶಿ ದೇಬೆರೆ ದಯೊಟು ಸರ್ವಜ್ಞ ||೫||

ಆಣಾವೊಡ್‌ಂದಾಲ್ | ಕೇಣ್ದ್ ಪಿಂಡ ಪ್ರಸಾದೊ
ತಾನ್ ನಿಂಗ್ಯಲ್ ಮಾಳಿ ಪುಟ್‌ದೆಲ ಐಟ್‌ಲಾ
ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೬||

ಕರಬಿಸಲೆ ಜೋಡಿಸದ್ | ಭರೊಟಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಗ
ಕರಿಮುಗಲ್ ಕಬಿದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್ ಬರ್ಸೊ ಅಕ್‌ಲೆಗ್‌ಲ
ತರತರೊತ ಕಷ್ಟೊ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೭||

ಅಂಬಲೂರುಡು ಇತ್ತಿ | ಕುಂಬಾರನಿಲ್ಲಡಾ
ಶಂಭುಕೊರಿ ಬಾಲೆದಾ ಫಲೊ ದಾನೊ ಬಸವರಸೆ
ನಂಬಿಗೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೮||

ಬಸವರಸ ವೀರ್‍ಯೊಡುಲ | ಪೊಸ ಬಂಜಿನಾಲಾದ್
ಪೊಸ ಜನ್ಮೊ ಎಂಕಾಂಡ್ ಪತ್ತ್ ತಿಂಗೊಲು ಬುಲೆದ್
ಕುಸಿತ ಬಾಲೆಲ ಆಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ||೯||

ಪೆದಿನಾಲ್ ಮಾಳಿ ಪೆದ್ | ಮೆದಿ ತಾಂಕ್ಯಲಾ ಕಾಳೀ
ಒದಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ತಡ್ಪೆಡೆನನ್ ಜೆಪ್ಪಾದ್ ಆಲ್
ಬದ್‌ಕಾಯಲೆನನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೦||

ಬುಲೆತ ಗುಣೊ ಮುಂಗೆಡೇ | ಬಿಲೆ ಬಾಲೆದಲ ತೆರಿದ್
ನಿಲೆತ ಜನೊ ದಯಿತ ಗುಣೊ ಬುಳೆತ ಸಿರಿ ತೂಂಡವುಲು
ಬುಳಯಿಲೆಕೊ ಬಾಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೧||

ಎನ್ನವನ್ಪೆನೆ ಅಮ್ಮೆ | ಎನ್ನವನ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪೆ
ಎನ್ನಿಂಡೇರೆನಲ ಮಗೆ ಯಾನತ್ತ್ ಶಿವನ ಮಗೆ
ಎನ್ನಿಲೆಕೊ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೨||

ಮಾಳೆಲಾ ಮಾಳಿಲಾ | ಕೂಳುಕೊರ್ಯೆರ್‍ ಮಗೆಂದ್
ಮೇಳದಾ ದೇಬೆರೆನ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ್‌ಂಡ ಎನನ್
ಶೂಲಧಾರಿನನೆ ಮಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೩||

ಅಮ್ಮೆ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಮಾಳೆ | ಅಮ್ಮ ಓಡಾರ್‍ತಿ ಮಾಳಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಶಿವೆನೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿನಾ ಎನನ್
ನಮ್ಮವನ್ಪೆರ್‍ ಮಾತಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೪||

ಬಸವೆ ಮಾಳಿಲು ಅತ್ತ್ | ಅಸಲ್‌ದಮ್ಮೆಲ ಅಪ್ಪೆ
ವಿಷಯೊ ತೆರಿಂಡಲ ಶಿವನ ವರಬಲೊಟು ಪುಟ್ಟಿ ಮಗೆ
ಪೊಸ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೫||

"ಕೊಂಡನ್ಪೆ" ಪನಯೆ ಯಾನ್ | "ಕೊಂಡಪ್ಪೆ" ಪಂಡ್‌ದ್‌ಲ
ಗೆಂಡ ಕಣ್ಣನ್ ಬುಡೆದಿಲೆಕೊ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆಲಕುಲೆಗ್‌ಲ
ಮಂಡೆಡೇ ಪುಡಪೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೬||

ಎನನ್ ನೊಂಕ್ಯೆರ್‍ ಪಿದಯಿ | ನೆನೆತಿಲೆಕೊ ಪಂಡಿನೆಕ್
ದಿನಲ ತಿರ್‌ಗ್‌ದ್ ಲೋಕೊ ತೂದ್ ಪಂಡೊಂದಾಯೆ
ಇನಿ ಮಾತ ತೆರಿನ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೭||

ಎನ್ನ ಮೆಯಿಕಯಿ ಬುಲೆಂಡ್ | ಬಣ್ಣ ಮಾಜಿಂಡ್ ಮೂಜಿ
ಮಣ್ಣ ಗುಣೊ ಪಡೆಂಡಾಜಿ ವಿಧೊಟು ಕಾಡ್‌ಂಡ್ ಭೂಮಿ
ಡೆನನ್ನನೇ ಮರತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೮||

ಜ್ಞಾನೊ ಮೂಡಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊ | ಜಾಣತನೊ ಬತ್ತಿಲೆಕೊ
ಪ್ರಾಣೇಶೆ ಶಿವೆ ಕಳೆಯೆ ಕಷ್ಟೊ ಮಾತಲ ದಯೊಟು
ದಾನೆ ಭಯೊ ಎಂಕ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೯||

ಕಣ್ಣ್ ನಾಲೆಗೆ ಮನಸ್ | ಪನ್ನಗಧರೆ ಕೊರ್‍ಯೆ
ಎನ್ಯಂದೆ ಬೇತೆ ಆಯನೆ ನೆನೆತೆ ನನ ಎಂಕ್
ಅನ್ಯಗತಿ ದಾಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೦||

ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಪನ್ಪುನಾಯೆ | ಗರ್ವೊಡಾಯೆನ ಪನ್ಲೆ
ಸರ್ವೆರೆಡಲೊಂಜೊಂಜೆ ನುಡಿಕಲ್ತೆ ವಿದ್ಯೆದಾ
ಪರ್ವತೊನೆ ಆಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೧||

ಪನ್ ಪಂಡ ಪಂಡೆಲಾ | ಪನಿಯೆರೆಲ ತೆರಿದತ್ತ್
ಪಣಿಭೂಷಣನ ಶರಣೆರಾಳ್ ಯಾನಾವೊಂದು
ಪನ್‌ತೆ ತೆರಿನಾತ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೨||

ಗೇನ ಮನಸೆಗ್ ಕೊರ್‍ಯೆ | ದಾನಿಶಿವೆ ಪುಗರೊಂದು
ಧ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪುಡದ್ ಕೈಮುಗಿಪೆ ಈಶ್ವರಗ್
ಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿಗ್‌ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೩||
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ