ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2012

ಕಿರ್ತಿಮೆ

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

"ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗಕ್ ಮರ್ದ್ ಪಾಡ್ದೆರ್‌ಗೆ!"

ಈ ಸುದ್ದಿ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮೊಡು ಬುದ್ದಿ ಬಲತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಜನೊಕುಲೆನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರುದ್ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಾಲ ಕರಿದಾಂಡ್.  ಪರವೂರುಡ್ದು ಅಪೂರ್ಪೊಗು ಊರುಗು ಬರ್‍ಪಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರಲೆಕಂತಿನಕ್‌ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಂದೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ತಮಾನ.

ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ.  ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ.  ಪೆರಿಯಡ್ಕಡ್ ಬಸ್‌ಟ್ ಜತ್ತ್‌ದ್, ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಉಲಸಾದಿಡ್ ನಡತ್ತ್‌ಂಡ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿದ ಪೇಂಟೆ ಕರಿದ್ ಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಬೈಲ್ ಇಂದ್ ಪುದಾರ್‌ದ ಈ ಬೈಲ್‌ದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಏರ್ಕೆಡ್ ತೋಜುನ ನಾಲ್ ಬೈತ ಮಾಡ್‌ಲೆಡ್.  ಬಲತ್ತ್‌ಡ್ ರಡ್ಡನೆದವೇ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ್.  ಚಾವಡಿಡ್ ಗಲಗೆ ಕಟ್‌ದಿನ ಇಲ್ಲ್ಂದಾ.  ಅರೆಗಲೊಡು ಜಾಲೆಡ್ ತುಪ್ಪೆ ತೋಜುನ ಇಲ್ಲ್ಂದಾ ಗುರ್ತ ಪತನ್ಪುಂಡಲಾ.  ಅವು ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿಡ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನವೇ.  ಆಂಡ ಕರಿಒರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ಜಾಲಮುಂದಿಲ್‌ಡ್ ತುಪ್ಪೆ ತೊಜುಜಿ.  ಒಣಸ್‌ಗ್ ಅರಿ ಇಯಾವಂದೆ  ‘ಪೊಲಿಕ್ಕ್’ ಬಿರ್ಮಣ್ಣಾನಲ್ತ್ ಅರಿ ಕನಪಿನಾತ್ ಮುಟ್ಟುಗಡಿ ಆತ್‌ಂಡ್.

ಮಂಜಣ್ಣನ ಕಿಂಞ ಮಗೆ ರುಕ್ಮಯೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ತರೆಸಮ ದಾಂತಿನಕ್‌ಲೆಲೆಕ ಉಲ್ಲೆ.  ಮಗೆ ಇನಿ ಸೀದ ಆವೆ ಎಲ್ಲೆ ಆದೆ ಇಂದ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುಲೆಕೊನೇ, ಕೋಡೆ ನಡತ್ತ್‌ದ್ ಪೋಯಿನ ನನೊಂಜಿ ಗಂಡಾಂತ್ರ ಆಯನ ಮಂಡೆಗ್ ಮರಕಡ್ತ್‌ದ್ ಪಾಡಿಲೆಕ ಆತ್ಂಡ್.  ರಾತ್ರೆಡ್ ಕಿದೆಟ್ ಎಂದಿನವಾ ‘ಬ್ಯಾಂಬ್ಯಾಂ’ದ್ ಎರ್‍ಲು ಅರೆದುನ ಸಬುದ ಕೇನ್‌ಂಡ್.  ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಗಲೆನ್ ಮೆನ್ತ್‌ದ್ ಚಿಮಿಣಿ ಪೊತ್ತಾವರೆಗ್ ಪಂಡೆ.  ಮಗಳ್ ಮಾಲತಿ ದಡಿಬಿಡಿಟ್ ಲಕ್‌ದ್ ಚಿಮಿಣಿ ಪೊತ್ತಾಯಲ್.  ಕುಕ್ಮಯನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಪಿರೆಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ವೆರಪ್ಪ ಕಿದೆಕ್ ಬಲಿತೆರ್‍.  ಪೋದ್ ತೂಪಿನಿ ದಾದವೆನ್?  ದ್ಯಾವರೇ.  ಉಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪಾ ಇಂದ್ ಪರಬೆ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯೆ ಮಾಲತಿ ಮುರೆಡಿಯೊಲ್.  ಇರ್ವೆರ್‌ಲಾ, ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ನನೊಂಜಿ ಗಲಿಗೆಡ್ ಎರು ಪಲಾಯಡ್ಡ ಬೂರ್‍ದು ‘ಪೆರಣ’ ಬುಡುಂಡು.

ಈತಾವನಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂಡ್ದ್ ಎಚ್ಚರ್‍ಗೆ ಆದ್ ಮೂಡಾಯಿದಿಲ್ಲದ ಮೈರೆಕ್ಕೆಲಾ, ಪಡ್ಡಾಯಿದಿಲ್ಲದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯೆಲಾ ‘ದಾದ ತೂಕಂದ್’ ಬೊಲ್ಬು ಪತೊಂದು ದಿಢಿದಿಢಿಂದ್ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೆರ್‍.  ತಬೈಲ್‌ದ ತಿರ್ತ ಮೆಯ್ತಿಲ್ಲ್‌ದ ಕಿಟ್ಟ ನಾಯ್ಕೆರ್‍.  ದುಮ್ಗ ಸೋಜೆರ್‍.  ಅದ್ರಾಮರ್ಣಣೆ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯೆರ್‍.

ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಎಡೇನ ದುಕ್ಕಿದ್ ಬುಲಿಪರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆ..... "ಅಯ್ಯೋ ಸುಬ್ಬಯಣ್ಣಾ, ದಾಯೆಗಿಂಚ ಆಂಡ್!  ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಆಣ್ ಒರಿ ಆ ನಮುನಿ ಆತೆ, ಇಂಚಿಡ್ದ್ ಎನ್ನ ನುಪ್ಪುದ ಕರ ಈ ಎರು ಇಂಚ ಆಂಡ್.... ಚಾವಡಿಡ್ ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ದೈವ ಉಂಡು.  ಐಕಾಂಡ ತೋಜಂದೆ ಪೋಂಡಾ?.....

ಸುಬ್ಬಯಗ್ ಎಂಚಿನವಾ ಅಂದಾಜಿ ಆಂಡ್.  "ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣ.  ಇಂದೆ.  ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಾ ಏರೆನವಾ ಕೈಮೋಸ ಉಪ್ಪೊಡು, ಅತ್ತ್‌ಂದಾಂಡ.  ಸೋಂಕಣೆ ಆದುಪ್ಪೊಡು ನನ ಏಲ್ಯ ಕಡೆಸರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆನೇ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಲಾಯೆರೆ ಕೈತಾಲ್ ಪೋದು ನಿಮಿತ್ತ ಕೇನ್‌ಗ;  ಅದ ಮುಟ್ಟೊಗು ಕಾಸ್ ಗೆತ್ತ್‌ದ್ ದೀಕ;  ಇಂದಪ್ಪೆ ಮಾಲತಿಯೇ, ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರ್‌ಲಾ, ನಾಲಾಣೆ ಚಿಂಗುಡಿ ಪಾವೊಲಿಲಾ ಕೊಣಲ್ಲಾ....."

ಮಾಲತಿ ಪಾರ್‌ಪೋದು ಪತ್ತಾಸ್‌ಡ್ದ್ ಪಾವೊಲಿಲಾ ಚೆಂಬು ನಿಲ್ಕೆ ನೀರ್‌ಲಾ ಕನತ್ತಲ್.  ಸುಬ್ಬಯೆ ಕಾಲ ಎರುಕುಲಾ, ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಕಣಕ್‌ದ ಕೋಡಿಡ್ ಮುರ್‍ಚಂಡೆ ಕುಲ್ಲುದಿನ ರುಕ್ಮಯಗ್‌ಲಾ ತೊರತ್ತ್ ಗೆತ್ತೆ..... ದಾನೀ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲ ಇಡೇಗೇ ಉಂತೊಡು, ಎಲ್ಲೆನೇ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ‘ನಿವುರ್ತಿ’ ಮಲ್ಪಾವುಂಡು......

ಮನದಾನಿ ಕಂಡೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಗುರಿ ಗೆತ್ತ್‌ದ್ ಸೈದಿನ ಎರುನು ಕವುಂತೆರ್‍.  ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆಲಾ, ಸುಬ್ಬಯೆಲಾ ಅಡ್ಡಕುಂಟು ಕಟೊಂದು ಬೈರಾಸ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ್ಮದ ಬಲ್ಲಾಯೆರೆ ಕೈತಾಲ್ ಪೋದು ಒಂಜೆಕಾಲ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ದೀದ್ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಂಡೆರ್‍.  ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಭಯಭಗ್‌ತಿಡ್ ಪನೊಂಡೆ.

"ಅಯ್ಯ, ಕರಿ ಒರ್ಸ ಕಾರ್ತೆಲ್‌ಡ್ ಒರ ಕುಂಟ್ಲಗುಡ್ಡೆಗ್ ಎನಮಗೆ ರುಕ್ಮಯನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯೆ.  ಬಾಯಿಗ್ ಮರ್ದ್ ಪಾಡ್ದೆರ್‌ಂದ್ ಬಲ್ಮೆಡ್ ತೋಜಿಂಡ್.  ಕೊಡಂಗಳಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಮರ್ದ್ ಕಕ್ಕಾಯೆ, ಆಂಡಲಾ ಆಯೆ ದುಂಬುದಲೆಕನೆ ಮಂಡೆ ತಿರ ದಾಂತಿಲೆಕ ಉಲ್ಲೆ.  ಇಂದೆ, ಕೋಡೆ ನಡತ್ ಪೋಯಿನ ಗಂಡಾಂತ್ರ ತೂಲೆ...."

ಬಲ್ಲಾಯೆರ್‍ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆ ಮುಚಿದ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್‍;  ಕವೃಡೆ ಪಾಡೆಯೆರ್‍.....

"ಉಂದು ತಾರ್ಕಣೆದ ಪೆಟ್ಟ್!"  ತೋಜಿದ್ ಬರಿಯೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್.  "ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಭೂತ ಚರ ಆತ್‌ಂಡ್.  ಭೂತದ ಮಂಚವುಗು ಕಲಶ ಕಟ್‌ದ್ ಸುದ್ದೊ ಆವೊಡು.  ಆಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತ ಜರಿಪಾದ್ ಅಗಭೋಗ ಆವೊಡು.... ಇಂದ್ ಬಲ್ಲಾಯೆರ್‍ ಪಂಡೆರ್‍.

ಅವೇ ಪ್ರಿಕಾರ ದಿನಮಾನ ತೂದು ಜೋಯಿಸೆರ್‍ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬೂತದ ಮಣೆ ಮಂಚವು ಸುದ್ದೊ ಮಲ್ಪಾಂಡ್.  ಶಿರ್ತಾಡಿದ ಪಾತ್ರಿನ್ ಬರಿಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೂತ ಜರ್ಪಾಯೆರ್‍.

ಭೂತ ಮೈಯೆಚ್ಚಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್;  ಅಬತಾರ ಆಂಡ್.....

"ಕಡ್ತುಲೇ, ಮೊಕಲೆ ಕುಟುಮೊಡು ಏರಾಂಡ್ಲ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯೋಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ತತ್ತ್‌ಮೋಸ ಆತಿನವು ಮಿನಿ ಉಂಡಾಂದ್ ಕೇನ್ಲೆಗೇ.....!"  ಭೂತ ಕೇನ್‌ಂಡ್.  ಕಡ್ತುಲು ಮಂಜುಪ್ಪಣ್ಣನ ಮೊನೆ ತೂಯೆರ್‍.

ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕೈತತಟ್ಟ್ ಕಿಂರ್ಬೊಂಡೆ..... "ದಾದವಾ, ಎಂಕ್ ಗೋಚರ ಇಜ್ಜಿಯೇಽಽ....."

ಭೂತ ಜೋರುಡು ಕೇಂಡ್ "ಕಾಲೊಡು ಆತಿನವು.... ಬಾರಿ ಪಿರವುಡು.... ನಿನೆಪು ಮಲ್ತೊನು....."

ಆಯಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಿನೀ ಗೋಚರ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ್..... ಅಂದಂದ್, ಎನ ತಮ್ಮಲೆ ಮಗಲೊರ್ತಿ ಕೊಪ್ಪಲೊಗು ಅಮಾಸೆ ಮುರ್‍ಕರೆಗ್ ಪೋತಿನಾಲ್ ಕಡಲ್‌ಡ್ ಪರಮೋಸ ಆದ್ ಸೈದೊಲ್‌ಗೆ.....

"ಹ್ಞಾಽಽ ಆಲೇ, ಆಲೇ!..... ಕುಡ್ತುಲೇ, ಉಂದು ನಂಬಿನ ಸಂಸಾರೊನು ಯಾನ್ ಬೊಡಿಪಾವುನು ಅತ್ತ್, ಆಲಂ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಸೈದಿನಾಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ನೀರ್‍ ಇಜ್ಜಿ.  ಆಲ್ ಜಕ್ಕಿಣಿ ಆದ್ ಈ ಕುಟುಮೊನು ಬೊಡಿಪಾವೊಂದುಲ್ಲಲ್!....."

"ನಂಬಿ ಸಂಸಾರ..... ದಿಂಜ ಸಗ್‌ತಿ ದಾಂತಿನವು.  ಮಾಯ ಕಾಪೊಡು ಕಿಂಚಿತ್ತ್‌ಡ್ ದಾಲ ಪರ್ಯಾರ ತೊಜಾಲ....." ಕಡ್ತುಲು ಮದಿತೆರ್‍.

ಬೂತ ಮುಂಡೊಗುಲ, ಕಡ್ತಲೆಗ್‌ಲ ಮುಟ್ಟಾದ್ ‘ಪುರ್ಪ’ ಕೊರ್‌ಂಡ್..... "ಅವ್ವೇ ಊರೂಗು ಕಡ್ಲಬರಿಕ್ ನಿನ ಮಗನ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋದು ತಿಲ ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾದು ಅಲ್ತ್ ಬತ್‌ದ್ ಆ ಜಕ್ಕಿಣಿಗ್ ರಾವುದ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಒಟ್ಟುಡೇ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ನಂಬೋಡು....." ಇಂಚ ನುಡಿಯಾಂಡ್.

ಆ ಪಿರ್ಕಾರ ತಿಲ ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್‍.  ಮಡ್ಮಯಿಲ್‌ಡ್ದ್ ನಾಲ್ ಪರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಎರು ದೇರೊಂದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಗುಂಟದ ಒಂಟಿ ಎರುಕು ಇನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಟಿಯೆ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ.

ಈತ್ ಆಂಡಲಾ.  ರುಕ್ಮಯೆ ದುಂಬುದಲೆಕನೆ ಉಲ್ಲೆ;  ದಿನೊಡ್‌ದಿನ ಜೂವೊಡು ಆಜೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣಗ್ ಅಕ್ಲಾಸ ಬುಡ್ಪಿನವೇ ಬೇಲೆ.  ತನ್ಕ್ ಪಿರಯ ಜಪ್ಪೆಲಾಂಡ್, ಅಜಿಪ ಕರಿಯು.  ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಎಂಚಲ ಮಾಲತಿನ್ ಪೆದ್ದಿನಾಲ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಂಕಡೊಡ್ ಆ ಲೋಕೊಗು ಸೇರೊಂಡೊಲು.  ಮೂವೆರ್‍ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಂಕಿಯೆ.  ಮಲ್ಲಾಯೆ ಶಂಭು ಪಿರಯ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪತ್ತ್‌ನಗ ಬೊಂಬಯಿಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಖಾಯಂ ಆಯೆ.  ಸುರುಸುರುಟು ವರ್ಸ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸೊಗೊರ ಊರುಗು ಬತ್ತ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ.  ಬರ್‍ಪಿನ ಉಂತಾಯೆ, ಇನಿಕ್ ಆಯನ ಸುದ್ದಿದಾಂತೆ ವರ್ಸ ಒಂರ್ಬ ಕರಿಂಡ್.  ಆಯೆ ಅಲ್ಪನೆ ಎರೆನಾ ಒರ್ತಿನ್ ಪತೊಂದ್ ಉಲ್ಲೆ ಇಂದ್‌ಲಾ ಕೆಲವೆರ್‍ ಪನ್ಪೆರ್‍.  ಕಡೀರ ಮಗಟ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣಗ್ ಮನ ಕಡಿದ್ ಪೋಂಡು.

ಶಂಬುನ ಬೆರಿತಾಯೆ ರುಕ್ಮಯೆ ಆಯನ ಒತ್ತಿನಾಲ್ ಮಾಲತಿ.  ಪೆರಿಯಡ್ಕದ ಹೈಸ್ಕೂಲುಡು ಇರ್ವೆರ್‍ಲಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸಾತಿರ್‍.  ರುಕ್ಮಯೆ ಬೊಕ್ಕಲಾ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸ ಒಂಜಿಬಾಯಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಕಲ್ತ್‌ದೆ.  "ನಿನ ಮಗೆ ಏತ್ ಕಲ್ದೆಯಾ?"  ಇಂದ್‌ದ್ ಏರ್‍ಲಾ ಕೇಂಡೆರ್‍ಡ ದುಂಬುಮಾತ್ರ ದಿಂಜ ಸಂತೋಸ್‌ಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ.  "ರುಕ್ಮಯೆ ಪದ್‌ರಾಡ್ ಬೂಕು ಓದುದೆ.  ಭಾರೀ ಉಸಾರ್ದಾಯೆ.  ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ತಂಗಡಿಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುವೆ, ಆಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಎತೆದಾಂತೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚೊಲಿ....."

ಆಂಡ, ರುಕ್ಮಯೆ ಕಲ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಕಲ್ಲುದು ಇಯೊಡುಗು ಐನ್ ವರ್ಸ ಕರೀಂಡ್.  ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್‌ಜಿ, ಪಾಪ, ರುಕ್ಮಯಲೆಕೆನೆ ಕಲ್ದಿನ ಜವಾಣ್ಯೆರ್‍ ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕುಲು, ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ನಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರ್‌ಂದ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣಗ್ ತೆರಿಯುವಾ?  ರುಕ್ಮಯನ ಗುಣನಡತೆ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು, ಸಾಲೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್‌ಲಾ ದಿಂಜ ತಿಕ್‌ದ್‌ಂಡ್‌ಗೆ.  ಊರುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬೋಡಾಪಿನಾಯೆ;  ಆಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್‌ಜಿ, ಉಂಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್‌ಜಿಂಡ ಮಾಲತಿಗ್ ಮದಿಮೆ ಆವರೆ ಇಜ್ಜಿ.  ಮಗಲೆನ ತರೆಕ್ ರಡ್ಡ್ ಅರಿ ಪಾಡುನ ಭಾಗ್ಯ ತನ್‌ಕ್ ಇಜ್ಜ ದಾನ್ಯಾಂದ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಕ್ಲಾಸ ಬುಡುಬುಡ್‌ದ್ ಕರಗ್ಯೆ.  ರುಕ್ಮಯನ ಮಿತ್ತ್ ಪಿರ್ತಿದ ಬದಲ್‌ಗ್ ಪಿಸ್‌ರ್‍ ಬರ್‍ರೆ ಸುರುವಾಂಡ್.  ‘ಇಂಬೆ ಕಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಎನ್ನಲಕ ಬರವು ಕಲ್ಪಂದನೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ-- ಕಿಂಞಡೇ ನಾಔಎರ್‍, ತಂದುಮುಡಿ ಪತ್ತರೆ ಕಲ್ದುವೆಡ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತ್‌ದಾಂಡಲಾ ದಿನ ಗೇದೊಲಿ, ಇಂಬ್ಯಲೆಕಂತಿನ ಜವೆನ್ಯೆರ್‍, ತಾರೆಗ್ ಮಿತ್ತರ್ದ್ ತೆಪ್ಪರಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಕುಲ್ಲಾ ಇನಿಕ್ ದಿನೊಕು ಐವ ರುಪಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮೆಲ್ಪುವೆರ್‍.

ತನ ಅಮ್ಮೆರ್‍ ಇಂಚ ಪಿರಿಪಿರಿಂದ್ ಬೇಜಾರ್‍ ಪಾತೆರುನವೆನ್ ರುಕ್ಮಯೆಲಾ ಕೇನೊಂದೇ ಇತ್ತೆ.  ಪ್ರಾಯ ಇರ್ವತ್ತೈನ್ ಕರಿನ ತಾನ್ ನನಲಾ ಸಂಪಾದನೆ ದಾಂತೆ ಕುಲ್ಲುದಿನವು ಆಯನ ಅನಸ್ಸ್‌ಗ್ ದಿಂಜ ಬೇನೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ದಿನ ಕರಿಯೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಗುರ್ತುದಕ್‌ಲೆನ ಮೋನೆ ತೂವರೆಗ್‌ಲಾ ಬೇಜಾರ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ್, ಮೌನ ಆವೊಂದು ಬತ್ತೆ.  ಉಂದು ಮಾಥ ಪರತ್ ಕತೆ.....

ಕರಿ ವರ್ಸ ಸೋಣ ಸುಕ್ರತಾರದಾನಿ ಕುಂಜಾರ್‌ಗ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರುಕ್ಮಯೆ ಕೋಡಿ ಸೇರ್ದೆ.  ಮಾನ್ಯಡ ಪಾತೆರುಜೆ;  ಪೊರ್ತುಗು ಸಮಕಟ್ಟ್ ನುಪ್ಪುಉನ್ಪುಜೆ.  ಮಾನ್ಯಡ ಮನಿಪಂದೆ ಕೆಪ್ಪ ಕೊಂರ್ಗುದ ಲೆಕ ಕೂರಂಟೆಲ್ ಆದ್ ಕೋಡಿ ಸೇರ್‍ದೆ.  ಮಾಲತಿ ಸೆರಂಗ್ ತೊಯ್ತ್ ಕಟ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್‌ಡ್, ಪಿದಯಿ ಕಂಡೊಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಒಟ್ಟುಡು ಇಂಚ ಗಲಿಗೆದ ಅವ್ಕಾಸದಾಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವಲ್.  ರುಕ್ಮಯಗ್ ‘ಬಾಯಿಗ್ ಮರ್ದ್’ ಬೂರ್‍ದುಂಡು ಇಂದ್ ಸಂಸಯೊಗು ಕಕ್ಕಾದ್ ಆಂಡ್, ತಾರ್ಕಣೆದ ಪೆಟ್ಟ್‌ಗ್ ನಿಮುರ್ತಿ ಮಲ್ತ್‌ದಾಂಡ್ ಈ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಎರುತ ಜೀವಪೋಂಡು.

ನನೊಂಜಿ ದಿನ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪುಲ್ಯಾನಗ ಲಕೊಂದು ಕಂಡದ ಪುಡೆಕ್‌ಂದ್ ಪಿದಾಡ್ದ್ ತಡ್ಯ ದಾಂಟನಗ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ದ್ ‘ಚಪಕ್ಕಂ’ದ್ ಆಯನ ನೆತ್ತಿಗ್‌ಟ ಬೂರದು, ಒರ್‍ಕೆನ್ನಿಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡೆ ತಿರ್‍ತ್ ಬೂರ್‌ಂಡ್, ನೆತ್ತಿಗ್ ಬೂರ್‍ದು, ಒರ್‍ಕೆನ್ನಿಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡೆ ತಿರ್‍ತ್ ಬುರ್‌ಂಡ್, ನೆತ್ತಿಗ್ ನೀರ್‍ ತಲ್ತೊಂದು ಮಂಡೊಗ್ ಪೋಯೆ.  ಪಿರಬನ್ನಗ ಸುಬ್ಬಯಣ್ಣೆ ಪುಣಿಪಿರೆಸೊಂದಿತ್ತೆ.  ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲಿ ಬೂರ್‍ದಿನ ಸಂಗತಿನ್ ಆಯಡ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಆಲಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸುಬ್ಬಯೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಬಾಜೆಲ್ ಪರ್‍ದ್ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಪಾಡೊಂದ್ ಬತ್ತೆ.  ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆಲಾ ರಡ್ಡ್ ತಂಞನ ಉಂಡುದು ಲಕ್ಕ್‌ಯೆ.  ಇರ್ವೆರಪ್ಪ ಒರ್ವಾಡಿಗ್ ಜೋಯಿಸೆರೆ ಕಯ್ತಲ್ ಪೋಯೆರ್‍.  ಕೇನ್ನಗ, "ಕಿರ್ತಿಮೆ ದೋಷ ಉಂಡುಂದ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್".  ತಾದಿಡ್ ಊರ್‍ಯಕುಲು ಪಗೆನಾಯಗ್ ಮಾಟ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೀತಿನೆನ್ ನಿನಮಗೆ ರುಕ್ಮಯೆ ದಾಂಟ್‌ದೆ, ಅಟಾತ್ರ ಆಯಗ್ ದೋಷ ಕೊಲ್ತುದ್‌ಂಡ್.... ಯಾನೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆದಪುಳೀ ಮಂತ್ರಿತ್‌ದ್ ಕೊರ್‍ಪೆ.  ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ರಡ್ಡೇ ದೊನ್ನೆಡ್ ಓಕುಳಿನೀರ್‍ ಮಲ್ತ್‌ತ್.  ಚರ್ವ ಬಳಸ್‌ತ್, ದೊಂದಿ ಪೊತ್ತಾತ್ ಆಯಗ್ ತೊರತ್ತ್ ಗೆತ್ತ್‌ತ್, ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಗೋಡ್ಯನಲ್ಪ ಕೊಣ್ಪೋದು ದೀಲೆ, ಈ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳೀನ್ ಕುತ್ತುತು ದೀಲೆ, ಕಿರ್ತಿಮೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು"  ಇಂದ್ ಜೋಯಿಸೆರಂ ಪಂಡೆರ್‍.  ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್‍;  ಆಂಡ ರುಕ್ಮಯೆ ದುಂಬುದಲೆಕನೆ ಉಲ್ಲೆ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರೆ ರಜೆಟ್ ಉಂದೇ ಸಮಯೊಡು ಊರುಗು ಬತ್ತೆ.  ಆಯೆ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಮುಡಾಯಿದ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಮೈರೆಕ್ಕನ ಮಗೆ;  ಆತೇ ಅತ್ತ್, ರುಕ್ಮಯನ ಪರಜೋಜಸ್ತಿ, ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿದ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಸಾಲೆಡ್ ಇರ್ವೆರ್‍ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೆ ಕಲ್ದಿನಕುಲು.  ಮಿತ್ತ್‌ಗ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರುಗು ತಮ್ಮಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಕಲ್ತ್‌ದ್, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರೊಂಡೆ.  ಕಿಂಞಡ್ ಇನೆಪಕ್ಕಿಲೆಲೆಕ ಇತ್ತಿನೆಟಾತ್ರ ತನಪಾಸಾಡಿದ ರುಕ್ಮಯನ್ ಮದತ್‌ಜೆ.  ಇಂಚಿಪದ ವರ್ಸೊಲೆಡ್ ರುಕ್ಮಯನ ಕಾಕಜಿ ದಾಂತಿನವು ಚಂದ್ರಶೇಖರಗ್ ಬೇಜಾರ್‌ಲಾ, ಸೋದ್ಯೆಲಾ.  ಆಂಡ, ಇತ್ತೆ ಊರುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ರಡ್ಡ್‌ದಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋದು ಬರೊಡಾಂಡ ರುಕ್ಮಯನ ಇಸಯ ಅಲ್ಪಮುಲ್ಪ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್‌ಂಡ್.

ಹಳ್ಳಿಡ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ನರಮಾನಿ ನನಲಾ ತಾರ್ಕಣೆ, ಕಿರ್ತಿಮೆಂದ್ ಪನೊಂದು ಬಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಗ್ಲಾ ಇತ್ತಿನೆನ್ ಪೊಡಿ ಕಾಸ್ ನೀರ್‍ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತಾಂದೆ, ಸಂಸಾರದ ಸಮಾಧಾನೊನ್ಲಾ ಗೆತ್ತೊನುವೆರ್‍ ಇಂದ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ಗ್ ತೋಜಿಂಡಲಾ ನನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಕಂದ್ ಕಪಟ ದಾಂತೆ ರೀತಿರಿವಾಜಿ ಒಂತೇಂಡಲ ಒರಿತೊಂದಿನ ನರಮಾನಿ ತೊಜುನು ಅವು ಇನಿಕ್ ಹಳ್ಳಡೇಂದ್‌ಲ ತೋಜಿಂಡು.

ಎಂಚಿನವೇ ಆಂಡಲಾ, ರುಕ್ಮಯೆ ನನೆದಿ ಪೇನ್‌ದಲೆಕ ಮೋನ ಆವರೆಗ್ ದಾದನೋ ಬೇತೆನೇ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ತೋಜಿದ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರೆ ರುಕ್ಮಯನ್ ಇಕ್ಮತಿಡ್ ದೂರ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ್‌ಗ್ ಪಾತೆರ್ಪವರೆಗ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋಯೆ.

"ರುಕ್ಮಯಾ. ಖಾಸಾ ದೋಸ್ತಿಯಾಯಿನ ಎನಡ ಇನಿ ಈ ಮನಸ್ ಬುಡ್ದು ಪಾತೆರೊಡು....."  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಂಖೆಡ್ ಪಂಡೆ....." ಕರಿನ ವರ್ಸ ಕುಂಜಾರ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ನಡತಿನೆಂಚಿನ ಪನ್....."

ಏತೋ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ರುಕ್ಮಯೆ ಮನ್‌ತ್‌ಜೆ, ಅಕೇರಿಗ್ ಪಾತೆರ್‍ರೆ ಪತ್ತಿಯೆ, "ಕುಂಜಾರ್‌ದ ಸೋಣದ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋಯಿನಪಗ ಪಾದೂರು ಪಡ್ಡಾಯಿಕರೆತ ಶೀಲ ಬತ್ತಿತ್ತೊಲು....."

"ಏರ್‍ ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲತ್ತ ಆಲಾ?......"

"ಆಂದ್, ಯಾನ್ ಪಿಯುಸಿಡ್‌ ಕಲ್ಪುನಗ ಶೀಲ ಎಸೆಲ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತೊಲು.  ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುಡು, ಆಲ್ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ದುಂಬು ಇತ್ತ.  ನಾಲ್ ವರ್ಸೊಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ತೂವರೆ ತಿಕೆನೆಟಾತ್ರ ಇರ್ವೆರ್‍ಲಾ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್‍ದ್ ಕುಲ್ಯ.  ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಗಾರೊಡು ಕುಲ್ಲುದು ಕುರ್‍ಲಲಿ ತಿಂದ.  ನಾಲ್ ಜನ ತೂದು ಮಿಸಿಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಪಾತೆರ್‍ವೆರ್‌ಂದ್ ಆನಿ ಎನ್ನ್‌ಜ.  ಜಾತ್ರೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಅಂಚ ತೂಯಿನ ಕೋಡಿದಿಲ್ಲದ ನಾರ್ನಪ್ಪ ಊರ್‍ಡು ದಾಂತಿನ ಮಾತಾ ಪನೊಂದು ತಿರ್‍ಗಿಯೆ.  ಶೀಲನ ಅಮ್ಮೆರ್‍ ಆಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್‌ಂದ್ ಆಂದಾಜಿ ಮಲ್ತ್‌ದಿತ್ತೆರ್‌ಗೆ.  ಕೆಲವು ಪೊದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ, ಪೊಣ್ಣನ ಸುಭಾವು ತೆಟ್‌ದ್‌ಂಡ್.  ಆಲ್ ರುಕ್ಮಯನ ಒಟ್ಟುಡು ಕಾರ್‌ಬಾರ್‍ ಮಾತ ಮಲ್ತ್ ದಾತ್‌ಂಡ್‌ಂದ್.  ಆಲ್ ರುಕ್ಮಯನ ಒಟ್ಟುಡು ಕಾರ್‌ಬಾರ್‍ ಮಾಥ ಮಲ್ತ್ ದಾತ್‌ಂಡ್‌ಂದ್ ಊರುಡು ಏರಾಂಡಲ ಪಂಡ್‌ದ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊದು ಪಿರ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಶೀಲಗ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಮೋನೆ ತೊಜಾವಂದಿಲೆಕ ಆಂಡ್;  ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪೆಟ್ಟ್, ನೆರ್ಪಾನಿ ಆಂಡ್.  ನಡುಗುಡ್ಡೆದ ಆಣ್ ಅಕೇರಿಂಗ್ ನಿಗಂಟ್ ಆಯಿನವುಲ ತತ್ತ್‌ಪೋಯಿನ ಸೋಕೊಡು ತನಪ್ಪೆ ತೀರ್‌ಯೆರ್‌ಂದ್ ಶೀಲ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ತಿಕಿನಾಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಬುಲ್ತೊಲ್.  ದಾಲಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಇಂಚಿನ ಗಂಡಾಂತ್ರೊಲೆಗ್ ಕಾರ್‍ಣಾಯೆತ್ತಾ.....

ಚಮ್‌ಚುಮ್‌ದಾಂತೆ ಒಂಗೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರೆ ಪಂಡೆ:

"ನೆಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ರುಕ್ಮಯ, ಈಯೆ ಶೀಲನ್ ಮದಿಮೆ ಆಲಾ....."

ದೂರ ಬಾನೊಡು ಮುಗಲ್ ಕಬಿಯೊಂದಿತ್ತಿನೆನ್ ತೂವೊಂದು ರುಕ್ಮಯೆ ಪಂಡೆ, "ಇಂದ ಮಾರಾಯ, ಪೇಂಟೆದ ನಿಕಲೆಗ್ ಹಳ್ಳಿದುಲಯಿದ ಮರ್ಜಿ, ಕಟ್ಟ್‌ಕಟ್ಲೆಲು ತೆರಿಯುಜಿ.  ಆಲ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆತಾಲ್;  ನಮ ಮುಡಾಯಿ ಕರೆತ ಆಣುಲು ಪಡ್ಡಾಯಿಕರೆತ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಿಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ.  ಪಾಕ ವರ್ಸೊಗು ಪಿರಾವು ಕೂಡುಕಟ್ಟ್ ಕಡಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆ, ಉಂದೆನ್ ಗೆನಿಪಂದೆ ಯಾನ್‌ದುಂಬು ಪೋವೊಲಿಂದ್ ಪಂಡ, ಎನತಂಗಡಿ ಮಾಲತಿಗೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವೊಡು.

ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ, ಒಂಜಿ ಮರಣ ಎಡ್ಡೆಪಡಿಕೆ ಆಯಿನದಗ ಊರುದ ಉಲಾಯಿ ಜಾತಿಕಟ್ಟ್‌ದ ಪ್ರಾಕ್‌ದ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿಲು;  ಆಯಿಕ್ ಊರುದ ಗುರಿಕಾನಕ್ಲು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಸುಧಾರ್‍ತ್‌ತ್ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು.  ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವು ಪರ ಮರ್ಜಿದ ಗುರ್ಕಾರನಕುಲು ಊರ್ದ ಕಾರ್‌ಬಾರ್‌ದ ಮೂಂಕುಬಲ್ಲ್‌ನ್ ಪುಂಡಿ ಪತೊನುನವು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ಡ್ ಊಂಡು.  ನಿಕ್ಲೆಲೆಕಂತಿ ಜವಣೆರ್‍ ಕಲ್ತ್‌ದ್ ಪೇಂಟೆ ಶೆರುವರ್‍.  ಎನಲೆಕಂತಿನ ಒರಿಯೊರಿ ಇನೆಕಡಿದಿನ ಪಕ್ಕಿದಲೆಕ ಆತ.  ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕ್‌ಜಿ.  ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುನಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬಯಕುನವುಲಾ ತಪ್ಪು.  ಸಾಗೋಳಿದ ಕೆಲಸ ತೂವೊಂದು ಇಲ್ಲಡೇ ಉಪ್ಪುವೇಂದ್ ಕಲ್ಪುನಗನೇ ಪಂಡೆ.  ಆಂಡ,  ಅಮ್ಮೆರ್‍ ಏತ್‌ಮಾತ್ರೊಗ್‌ಲಾ ಒಪ್ಪಿಜೆರ್‍;  ಈ ಕಲ್ದಿನಾಯೆ, ಓಲಾಂಡಲಾ ಆಫೀಸ್‌ಡೇ ಬೇಲೆ ತೂವೊಡು, ಇನಿಕೋಡೆ ಸಾಗೋಳಿಡ್ ದಾಲ ಹುಟ್ಟೋಳಿ ಇಜ್ಜಿ! ಇಂದೆರ್‍.  ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂದ್ ಬದ್‌ಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ತೋಜುಂಡು.

ರುಕ್ಮಯೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮುಗಿಪುನಗ, ಉಡಲ್‌ಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್‌ದಿನ ಸೋಕ ಕರಗೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಂಡಾ ಇನ್ಪಿಲೆಕ ಉಸುಲು ಕಟ್‌ಕಟ್‌ದ್ ಪಿದಾಡ್‌ಂಡ್.  ಚಂದ್ರಶೇಖರೆ ಪಿನಿಪೊರ್ತು ಮನಿತ್‌ಜೆ..... ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲೊಡೆ ಪಂಡೆ.  "ಇಂದ
ಆ, ಈ ಎತೆ ಗೆಪ್ಪುನೆನು ಬುಡ್;  ನಿಕ್ಕ್ ಯಾನ್ ಎನಡ್ದ್ ತೀರುನ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ....."

ರುಕ್ಮಯೆ ಧಿಡ್‌ಕ್ಕ ಪಿಜಿರ್‌ದ್ ಕಣ್ಣ್‌ಕೊಕ್ಕೆರ್ತ್ ಕೇಂಡೆ.  "ಈ ಎಂಚಿನ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುವ?  ಮಾಲತಿನ್ ಬದಿದಾಂತೆ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಆಣನ್ ನಾಡ್ದ್ ಕೊರುವನಾ?ಽಽ....."

"ಆಂ!  ಎಂಚಿನ?....." ರುಕ್ಮಯೆ ಅಲ್‌ಕ್ಕ್ ಬೂರಿಯೆ.

"ಅಂದ್ ರುಕ್ಮಯಾ".  ಚಂದ್ರಶೇಖರೆ ತೆಲ್ತ್‌ದ್ ಪಂಡೆ.  "ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಪನೇ ಉಂತುದು ದಾಲ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪು.  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಜಾ ತೂಕ.  ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ನನ ಪದಿನೈನ್ ದಿನ ಉರುಡುಪ್ಪುವೆ.  ಐಡ್ದ್ ಉಲಾಯಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಕ.  ದುಂಬಾಗ್, ಉಂದೇ ಸಮಯೊಗು ಪಡ್ಡಾಯಿಕರೆತ ಶೀಲನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕೈತಾಲ್ ಪೋದು ಪಾತೆರಿಯೆರೆ ಪೋಯಿ.  ಕೂಡುಕಟ್ಟ್ ರಡ್ಡಾತಿನಿ ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ಅತ್ತ?  ಇತ್ತೆ ನಮ ಅವ್ವೆನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ, ಇನಿಯೆ ಈ ವಿಷಯ ಶೀಲಾಗ್ ಪಂಡ್ದ್ ಕಡಪುಡುಗ..... ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ನನ ಯಾನುಲ್ಲೆ, ಲಕ್‌ದ್ ಉಂತು....."

ದೂರ ಬಾನೊಡೊಂಜಿ ಬೀಮಾಬಿರು ಮೆಂಚಿನಂಚಾದ್ ರುಕ್ಮೆಯೆ ಲಕ್‌ದುಂತಿಯೆ.
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ