ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2012

ಒಕ್ಕೆಲ್

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

ಅಪೂರ್ಪೋಗು ಕೊಡಂಗಳಗ್ ಸುಸಿಲನ ಬಯಕೆಗ್‌ದ್ ಪೋದ್ ಒತ್ತಿನಾಲೇ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್, ತೇಕಮುರ್ಕ ನೆರ್ಯೊಲು.

‘ನಿಕ್ ಮಾತ ದಾಂತಿನ ಪರ್ಪಾತಿಗೆ!  ಸುಂದರನ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜುಂಡು.  ಪದ್ದು ದಾ ಪನ್ಪೊಲು ಗೊತ್ತುಂಡಾ, ಮಾತ ಆಯಿನಿ ನಿನಡತ್ರಗೆ ಅತ್ತ್‌ಡ ದನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಮ್ಮಯ ದಕ್ಕಯ ಪಾಡ್‌ದಾಂಡ್ಲ ದಿನ ದ್ಯೇದೊಲಿ, ಈ ವೇಜ್ಯ ಕಟೊಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಾಲ್ವೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೊಲು, ಸುಂದರನ ಪಾಸಾಡಿ ಪತ್‌ದ್ ತಿರ್ಗಿನೆಟತ್ತ ನಿಕ್ಕ್ ಉಂದುಮಾತ ಕೀರ್ತಿ ಬತ್ತಿನಿ?’

"ದಾಯೆ, ಎಂಚಿನಾಂಡಮ್ಮ" ಇಂದ್ ಎಂಕ್ ಚೂರ್‍ಚೂರು ತೆರಿದಿತ್ತ್ಂಡಲಾ ಕೇಂಡೆ.  ‘ಮಾಟ’ ಮಲ್ದೆರ್ಗೆ ಅಕಲೆಲ್ಲಗ್!  ಇನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಆರ್‍ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇಲೆಗ್ ಜತ್ತೆರ್‍ ಕೊಡಂಗಳದ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ತೂದು ಬತ್ತಿನೆನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪಂಡೆರ್‍.....

ಪದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್‌ಂಡ ಅಮ್ಮನ ಪಾಸಾಡಿದ ಪ್ರಾಯದಾರ್‍, ಎಂಕ್ಲೆ ಊರುಡ್ಡು ನಾಲ್ಯೆನ್ ಮ್ಯೆಲ್ ಅಕಾರದ ಗಿರಾಮ ಕೊಡಂಗಳಡ್ ತನ ಬಾಲ್ಲೆ ಒಟ್ಯುಗು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಮಲ್ತೊಂಪುನಾರ್‍.  ಕಡೀರ ಮಗಲ್ ರುಕ್ಮಿಣಿಗ್ ಏಪೊನೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಇರ್ವೆರ್‍ ಜೋಕುಲು.  ಕಡೇತಾಲ್ ಸುಸಿಲಗ್ ಕರಿಒರ್ಸ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಮುರಾನಿ ಬಾಯಕೆ ಆದಿತ್ತ್‌ಡ್.

ಸುಂದರೆ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ರಡ್ಡನೇ ಮಗೆ.  ಕಂಡ ಸಾಗೊಳಿ ಊರ್ದ ತೇರ್‍, ಕೋರಿದ ಕಟ್ಯ, ಕಂಬುಲ, ಕೋಲ - ಈ ಮಾತೆಟ್ಲಾ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ, ಪರಯಲ್ಲು ಇರ್ವೆರ್‍ ಬೊಂಬ್ರಾಡುಲ್ಲೆರ್‍.  ಇರ್ವೆರ್‍ ತಂಗಡ್ಯಲ್ಲು ಕುಂಟ್ಲಗುಡ್ಡೆದ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪೆರ್‍.

‘ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ರಜೆತ್ತಾನಿಯಾನೊರ ಕೊಡಂಗಳಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಕೆನಾ?’  ಇಂದ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಕೇಂಡೆ.  ‘ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರಾಯ’ ಪೋಡ್ತೊನ್ಯ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆರ್‍, ‘ಆ ಮರ್ಗಿಲ್‌ಗೊಂಜಿ ಕಾರ್‌ದೀವಡ.  ಅಕಲೆ ದನಿಕ್ಲು ರುದ್ರೇಗೌಡೆ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್‍ ಶಿವಪ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲಾ - ಈಯೇ ಸುಂದರಗ್ ಪಂಡ್‌ಕೊರ್ದು ಮಾತೆಕ್ಲಾ ಸಾಯಮಲ್ಪುನಾಯೆಂದ್ ನಿನಡ ಉರಿಪುಂಟುವೆರ್ಗೆ ದನಿ-ಒಕ್ಕೆಲ್ ಇಲ್ಲ್‌ಲು ಬರಿ ಬರಿಟೇ ಉಪ್ಪುನು.  ಈ ಪೋಯಿಂದಾಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಸುದ್ದಿ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ.  ಎಲ್ಲೆ ದಾಲ ಎಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಂಕ್ ಏರುಲ್ಲೇರ್‍’ ಇಂದೆರ್‍.

ಯಾನ್ ಮನ್‌ತ್‌ಜಿ.  ಇಂಚ ಮಾತ ಪೋಡ್ತ್ ಕುಲ್ಲ್ಂಡ ವಾಕೆಲಸಲಾ ಆವಂದ್, ಆಂಡ ನನೊರ್ಯನ ಸಾಯೋಗು ಪೋನಗ ಸೊಂತದ ಜಾರ್ಗ್‌ತೆ ಬೋಡೇ ಬೋಡುನ್ಪಿ ಅಲ್‌ಂಬವ ಎಂಕ್ ದುಂಬೇ ಆತ್ಂಡ್.

ಮಾತೆನ್ಲಾ ಮರ್ಲ್‌‌ದ್ಯೆರೊಡು ತಿಗಲೆಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸುಂದರನ ಬದ್ಕ್‌ಡ್ ಇಂಚಿಪೊಗು ನಡತಿಸಂಗತಿಲು ಒಂತೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಡ್ ದೀಪ ದೀಯಿಲೆಕ ಏವ್‌ದೆಪ್ಪದೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ.  ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯಡ್ದ್ ದೂರ ಆತೆರ್‍.  ಸುಂದರೆ ಕೆಪ್ಪಕೊಂರ್ಗುದ ಲೆಕ ಉಲಯಿ ಸೇರ್ದೆ.  ಇಂಚಿ ಸಮಯೊಡು ತನ್ನಕುಲು ಏರ್ಲಾದಾಂತೆ ಪೋಯೆರಾ ಇಂದ್ ಸುಂದರೆ ಅಕ್ಲಾಸ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ಬೊಕ್ಕದ ವಾರೊಡು ರಜೆತಾನಿ ಸುಂದರನಡೆ ಪಿದಾಡ್ಕೆ.

            *    *    *

ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು ಗುಡ್ಡೆಕಣಿಕ್ಲೆನ ನಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಕೊಡಂಗಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಮೋಕ್ಷಗಿರಿ, ದೆಂದೂರು;  ಮುಡಾಯಿಡ್ ಕನರಾಡಿ, ಮರ್ಣೆಗ್ ಹೋಲ್ಕೆ ಮಲ್ತ್‌ಡ ಒಂಜೀತ್ ಸಪಾಯಿದ ಬೈಲ್‌ಕಂಡಲು, ಕಾಡ್‌ಕರೆ, ಊರ್ದ ನಡುಟೇ ಕೊಡಂಗಲತುದೆ ಒಯ್ಯಾರೊಡು ಪರತೊಂದು ದುಂಬು ಅಲೆಯೂರುನು, ಉದ್ಯಾರ ತುದೆನ್ ಸೇರೊಂಡು.

ರಾಜೊಡು ಬೂಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗ್ ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಗು ದನಿಕ್ಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ತಿಂದ್ ಉಂಡುದು ಮಡಿಮಡಿತ ದುಸ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಪೇಂಟೆ ತಿರ್ಗುನು.  ಗಿರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆದ ಕುರ್ಸುಡು ಪೀಂಕಾಣ್ ಬೆಪ್ಪು ಮೆಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್‍.  ಬೆನ್ನಿನ್ ಗೇಣಿಗ್ ಒಯ್‌ಸೊಂದಿತ್ತಿ ಗೇಣಿದಾರೆರ್‍ ಕಂಡೊದು ಬುಲೆಯಿನೆನ್ ಗೇಣಿಂದ್ ಬುಲೆಕಾನ್ಗೆಂದ್ ದಣಿಕ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು, ಒಣಸ್‌ಗ್, ಮೇಲ್‌ಕರ್ಚಿಗ್ ಪೊಲಿಯರಿ ಕೊಣತದ್ ಐತ ಇರ್ಬಡಿ ಲೆಕ್ಕೊಗು ಕಂಗಾಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೇರ್‍.  ಬೆನ್ಪಿನಾಯನೆಕಂಡದ ದನಿಂದ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗ್ ಬತ್ತಿಪೆಟ್ಟ್‌ಗೇ ‘ಯಾನ್ ದುಂಬು, ಯಾನ್ ದುಂಬಂದ್’ ದಡಿಬಿಡಿಯೆ ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಇರ್ವೆಲಾ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಯೆರ್‍.

ಬೇಲೆಗ್ ಆಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾ, ಇಲ್ಲದ ಚಾಕ್ರಿ, ಕಂಡದ ದಪ್ಪುದ ಬೇಲೆ, ನಟ್ಟಿದ ಬೇಲೆ ಇಂದ್ ಕೆಲವೆರ್‍ ದನಿಕ್‌ಲ್ನ ಜಾಗ್‌ಡ್ ಮಾಡ್ ಕಟೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲ್ಲಾ ‘ತಿಕ್ಕೂಂಡ ದಾಯೆ ಬುಡೊಡು’ ಇಂದ್ ಕಿಂರ್ಬೆಲ್ ಲಕ್‌ದ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಕೊರ್ಯೆರ್‍.

ಏತೋ ಜನ ಗುತ್ತುದಕುಲ್ಲಾ ಜಮೀನುಷ್ಟೊಲಿ ದಕುಲ್ಲಾ ತನಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ನ್ ಲೆಪುಡಾದ್ ತನ್ಕುಲಾದೇ ಸುಂಪೋದು, ಒಂಜೀತ್ ಕಂಡಕರೆ ಜಾಗೆಲೆಗ್ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ದಾಯ ಸೋದಿನೊಗುಂದ್ ಅರ್ಜಿಕೊರ್ಪಾಯರ್‍.  ರ್‍ಯೆತಸಂಘದ ಅಲ್ಪಲ್ಪದ ಅಜಲ್‌ದ ಮುಕೇಲಿನಕುಲ್ಲಾ ಚುರ್ಕುಡು ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ವಾಯ್ದೆದುಲಯಿ ಗೇಣಿದಾರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ ಚಳವಳ ಮಲ್ತೆರ್‍.

ಆಂಡ ಈತಕಾಲ ದನಿನ ನುಪ್ಪುತಿಂದದ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಇಂದ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ಪಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂದೊಡಾ, ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ದನಿನ ಪಗೆಕಟೊನರೆ ದ್ಯೆರ ದಾಂತಟಾ, ‘ಕೊರ್ಯಂದಾಂಡ ನಿನ ಕ್ಯೆಕಾರ್‍ ಪೊಲ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್ ಪೊತ್ತಾವೆಂದ್ ಮುಕ್ಕುರ್ದಕಿನ ದನಿನ ಪೋಡೆಗೆಗಾ, ಏತೊ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲು ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ.  ಸುಂದರನ ಅಪ್ಪೆ ಪದ್ದಕ್ಕೆಲಾ ಅಂಚ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಾಂದಿನಾರ್‍.

ರುದ್ರೇಗೌಡನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕ್ಯೆಡ್ದ್ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ತಮ್ಮಲೆ ಗೇಣಿಗ್ ಒಯ್ಸೊಂದಿನ ಕಂಡ ಅವು.  ಬರಾಬರಿ ಮುಪ್ಪಕ್ಯೊಲ್ದ ಬ್ಯೆಲ್ ಕಂಡ... ಒಂತೆ ಮಜಲ್, ನಾಲಾಜಿ ತುಂಡು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡೊಲು, ಐನ್‌ಎಕ್ರೆ ಕಾಡ್ - ಉಂದೀತ್ ಆಕಾಲೊಡಿಂಚಿ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ಗೇಣಿಚೀಟ್‌ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ್.

ರುದ್ರೆಗೌಡರ್‍ ಸೊಂತೊಗು ದೀಯೊಂದೀ ರಡ್ಡ್‌ತುಂಡು ಬ್ಯೆಲ್ ಕಂಡನೇ ಏಲೆಕ್ರೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡ್ ಬಾರ್‌ದ ತುಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತ್‌ಡ್.  ಇಲ್ಲದ ಕರ್ಚಿಗ್ ಆದ್ ಮುಪ್ಪಮುಡಿಯರಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿಕೊಂದಿತ್ತ್‌ಡ್.  ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಡ್ ಸಿರಿಸಂಪೊತ್ತಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಕೈತಲ್ದ ಎಡ್ಮೇರ್‍ಡ್, ಅಯ್ತಾಆಪೆಲ್ ಕಟಿಂಗೇರಿಡ್, ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ನೆಡ್ ಕುಟುಮದ ಆಸ್ತಿಲು.  ಪೂನೊಡು ಒಟ್ಲ್.  ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಕೆಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ ಬೇಲೆದ ಸಂಬಂದಿಕೆರ್‍- ಇಂಚ ರಾಜಾಮರ್ಜಿದ ಬದ್ಕ್ ಆರ್‍ನವು.  ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆಂಚನಾ ಸಾಗೊಳ್ದ ಕೆಲಸೊಗ್ಲಾ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ಸಂಸಾರ ಇಡೀ ಕಟ್‌ದೀಯಿಲೆಕ ಉಂಟು.

ಕಂಡನೆ ತೀರ್‍ಡ್ ಪೋಯಿಬೊಕ್ಕ ರಾದಕ್ಕೆ ಬಂಞದ ದಿನಕ್ಲೆನ್ ತೊವೊಡಾಂಡ್.  ಗೇಣಿಗ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡೊಡು ಬುಲೆಯಿ ಬಾರ್‍ ಗೇಣಿಕೊರ್‍ರೆನೇ ಅರಾರ.  ಇಲ್ಲಡ್ ಬೆನ್ಪಿನಾಂಜೊವು ಇಜ್ಜೆರ್‍.  ಕಡೀರ ಮಗೆ ಬಾಸ್ಕರೆ ಮರ್ಣೆ ಸಾಲೆಡ್ ಏಲ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸಾಕಿನೇ ನೆರಮಂತಬಚ್ಚ ಸುವರ್ನೆರೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಬಸ್ಸ್ ಮಿತ್ತಾರ್ಯೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಒರ್ಸಮುಟ್ಟು ಕಾಕಜಿ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ, ಒರೋರ ಕಾಸ್‌ಲಾ ಬರೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಆಯಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲಾನೆ ಕಾಕಜಿದ ಪೋಪರೆ ಬರ್ಪರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್, ಉಂತುದೇ ಪೋಂಡು.  ನಾಲ್ ಒರ್ಸೊಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಯೆ ಪೋಯಿನ ತಾದಿಡೇ ಅಜ್ಜ ಪಾಡ್ದ್ ಸುಂದರೆಲಾ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸೇರ್‍ಯೆ.  ಏಲೆಣ್ಮ ಒರ್ಸ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಬಚ್ಚರೆ ದಂಗಡಿಡ್ ಬೆಂದೆ.

ಆತ್‌ಪೊರ್ತುಗು ಬೂಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.  ‘ಅಮ್ಮೇರ್‍ ಕಾಯಿಲೆ ಬೂರ್‍ದೆಲ್, ಕೂಡ್ಲೆ ಇರ್ವೆರ್ಲಾ ಊರೂಗು ಬರೊಡು’ - ಅಪ್ಪೆನಕಾಕಜಿಬತ್ತ್‌ಂಡ್.

‘ಅಣ್ಣಾ ಏಲ್ಯಕಡೇಸುನು ಬೊಡ್ಡಿ, ಉಂತಿ ಕಾರ್‍ಡ ಊರುಗು ಪೋಯಿ’ ಇಂದೆ ಸುಂದರೆ.  ಭಾಸ್ಕರೆ, ಸುಂದರೆ ಇರ್ವೆರ್ಲಾ ಊರುಗು ಬತ್ತೆರ್‍.  ಅಕುಲು ಬಸ್ಸ್‌ಜತ್ತ್‌ದ್ ಊರ್‍ದನಿಲಕ್ ಕಾರ್‍ ಊರೊಡ್‌ದುಂಬೇ ಅಕಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮುಂಡದ ಕುಂಕುಮ ಮಾಜಿಂಡ್;  ಅಮ್ಮೆರೆ ಉಸುಲು ಉಂತುಂಡ್.

ಐನಂದಾನಿ ದೂಲಪ್ಪ;  ಬೊಕ್ಕ ಬೊಜ್ಜಲಾ ಕರ್‍ತೆರ್‍.  ಸುಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಗತಿನೊಂತೆ ಆಲಚನೆ ಮಲ್ತೆ.  ಅಪ್ಪೆ ಕಿಂಞ-ಕಿಂಞ ತನ್ನೆಪಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಡಪ್ಪ ನನ ಬಂಙ ಬರ್‍ಪಿನೇ ಸ್ಯೆ.  ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಏರ್‍?  ಇಂಚಿಡ್ದ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಅರ್ಜಿಲಾ ಕೊರ್ತ್‌‌ಜಿ.  ವಾರದುಲಯಿ ಕೊರ್ಜಿಡ ವ್ಯಾದೆ ಮಿರೊಂಡು.  ಏರಾಂಡ ಒರಿ ಊರುಡುಂತೊಡು, ಏರ್‍?.....

ಬಾಸ್ಕರೆ ಪಿದಾಡುನಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಾಂಡ್.  ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊರಿ ಮೆಗ್ಯೆ ಸೇಕರನ್ ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ ಕಡಪುಡ್ನ ಸುಂದರೆ ತಾನ್ ಊರುಡುಂತ್ಯೆ.  ಭೂನ್ಯಾಯ ಮಂಡಲಿಗ್ ಅರ್ಜಿಕೊರ್ಯೆ.  ಆಂಡ ದನಿರುದ್ರೇಗೌಡೆರ್‍, ಆರ್‍ನ ಅರ್‍ವತ್ತೆ ಸಿರಸ್ತೆದಾರ್‍ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಒಂಜಾದ್ ಇಕ್ಕತ್ತಿಡ್ ಗೊಬ್ಬಿಂಚಿ ಗೊಬ್ಬುಡ್ದಾದ್ ರಿಕಾರ್ಡುಲು ಪೂರಾ ಅಕಲ್ನೆ ಕ್ಯೆಕ್ ಸೇರ್ದಿತ್ತ.

ಭೂಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗ್ ಬರ್‍ರೆಉಪ್ಪುನೆನ್ ದುಂಬೇ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ರುದ್ರೇಗೌಡೆ ಒರ್ಸೊಗು ದುಂಬೇ ಒಡಿಪುದ ಅಡಿಶನಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಡು ಆರ್‍. ಎಲ್. ಸಿ. ಸ್ವಾದೀನತೆದ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ.  ಆಂಡ ಪ್ರತಿವಾದಿಲು ಹಾಜಿರ್‍ ಆವಂದಿನೆಟಾತ್ರ ಆ ಅರ್ಜಿ ವೊಜಾ ಆತ್‌ಡ್.  ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಾಮದ ಸೇನೆವೆರೆಗ್ ತಾಕೀತ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಒಕ್ಕೆಲ್ದಲೆಗ್ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಜಾಗ್‌ದ, ಸರ್ವೆನಂಬ್ರ ಇವರ ಕೊರ್‍ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಪಂಡ್‌ದೀತೆರ್‍.

‘ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊರ್ಯರ್ಡ ಜಾಗ್‌ತ್ರೆ’ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡ್ಪಾಟಿಗೆಲಾ ಆದಿತ್ತ್‌ಂಡ್ ಸುಂದರೆ ಸಬ್‌ರೀಸ್ರ್‍ ಆಫೀಸ್‌ಗ್ ಪೋದು ಗೇಣಿ ಚೀಟ್ದ ನಕ್ಲ್ ಗೆಪ್ಪಾದ್ ದೀಯೊಂಡೆ.

ದನಿ, ಆರೆಲ್ಸೀ ಕೇಸ್‌ಡ್ ಕೋರ್ಟೂಗು ತೆರ್ಪಾದಿನ ದಾಕ್ಲೆಲೆಡ್, ಜಾಗ್‌ದ ಸರ್ವೆ ಇವರೊ, ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ್ ಏತ್‌ಮಾತನ್ಪೀ ಮಾಯ್ತಿದ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಂಡ್.  ಸುಂದರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಯೆ.

ಜಾಗ್‌ಲಪ್ಪರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸರ್ವೆಯರ್‍ ಬತ್ತಿನದಗ ತನಡ ಇತ್ತಿನ ರಿಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಿಪಾಯ.

ಮೂಜಿ ಒರ್ಸಾನಗ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ಪಾಲ್‌ಗ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ತೀರ್ಪಾಂಡ್.

ಕೊಲಕೆ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಸುಂದರೆ ಎರ್ಲೆಗ್ ನುಗನಾವೆರ್‍ ಕಟ್‌ದ್ ಕಂಡೊಗು ಜಪುಡಾವೊಡು ಇನ್ನಗ ರುದ್ರೇಗೌಡೆ ಬೂನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಪುದ ಅಡ್ಡ ಹ್ಯೆಕೋರ್ಟ್‌ಗ್ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ತೆ;  ತತ್ಕಾಲದ ತಡೆಆಗ್ನೆಕೊಣತ್ತೆ.  ಆಂಡ ಸುಂದರೆ ಬಿರ್ಸಾತಿಕೆ ಮಲ್ಲಿತ್ತೆ.

ರುದ್ರೇಗೌಡನ ಜನಬರೊಡ್ ದುಂಬು ಸುಂದರನ ನಟ್ಟಿ ಮುಗ್ದಿದ್‌ಲ ಆಂಡ್.  ಆಯೆಲಾ ಹ್ಯೆಕೋರ್ಟುಗು ರಿಟ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ.

ಊರುದ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಗುಣಪಾಲೆರ್‍ ಸುಂದರಗ್, ಸುಂದರ ನಂಚಿ ಬಡೆಒಕ್ಕಲ್‌ದ ಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಲ್ಲೆಂದೆರ್‍.  ಸುಂದರಗ್ ನ್ಯಾಯೊಗ್‌ದ್ ಕಾದುನ ಹಟ.  ಆಂಡ ಬೊಂಬ ಯಿಡುಪ್ಪನ ಪಲಯೆ ಮೆಗ್ಯೆ ಆವಡ್ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ತರಕೊಂದ್ ಇಜ್ಜಿರ್‍.  ಅವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸುಂದರಗ್ಲಾ ಬೇನೆ-ಬೇಸರ್‍.

ಹ್ಯೆಕೋರ್ಟ್‌‌ಡ್ದ್ ಕೇಸ್ ಕುಡ ಪಿರತನ್ಕೆಗ್ ತಿರ್ತ್ ಟ್ರೆಬ್ಯೂನಲ್‌ಗೇ ರಿಮಾಂಡ್ ಆಂಡ್.  ಇಸೆ ರುದ್ರೇಗೌಡಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಬರಾಮುದ ಪ್ರಸ್ನೆ.  ದಾಕ್ಲೆಪತ್ರೊಲ್ನ ಆದಾರ್ಮೆ ಒಕ್ಕಲ್‌ಗಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಪತ್ಯೆವ ವರ್ಸೊಡಿಂಚಿ ಸುಂದರನ ಎರಿಯಾಕ್ಕುಲು ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಗೇಣಿಒಕ್ಕೆಲಾದ್ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಪೊಂರ್ಬುದಿನೆಕ್ಕ್ ಪೂರಾ ನಮುಂದ ಸಾಕ್ಸಿಲಾ ಇತ್ತಿನೆಡ್ಡಾವರ ಗೌಡೆರ್‍ ಟ್ರಬ್ಯುನಲ್ ಮೆಂಬರ್‌ನಕಲೆನ್ ಏತ್ ಮೆಚ್ಚಂಡಲಾ ಪ್ರೇಜನ ಆಯ್ಜಿ.  ಬೂಮಿದ ಹಕ್ಕ್ ಸುಂದರಗೇ ಇಂದ್ ತೀರ್ಪು ದಿರ್ಡ ಆಂಡ್.

ಆಂಡ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆನಾ?  ದಾನ್ಯಾಂಡ್ಲ ಉಲೆಪಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಂಡ ಸ್ವಾದೀನ ಮಲ್ತೊನ್ರೆ ಒದ್ದಾಡ್ಯೆ.  ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚೇರ್‌ಮೇನ್‌ರೆಡ ಸುಂದರಗ್ ಪಣ್ಪಾಯೆ.  ಅಯ್ಕ್ ಸುಂದರೆ ಬಗ್ಗ್‌ಜೇ.  ಆತಾನಗ ಗೌಡನ ನದ್ರ್‍ ಎನ್ನಂಚಿ ತಿರ್ಗ್ಂಡ್.  ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಕರಿನ ವರ್ಸೊಡಿಂಚಿ ಊರುಗು ಕ್ಯೆತಲ್ದ ಬ್ಯ್ರಾಂಚ್‌ಡೇ ಉಪ್ಪುನು.  ಸುಂದರೆ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿ.  ದಾದಾಂಡ ಕೇನರೆಪತ್ತರೆಂದ್ ಒರೋರಾಯೆ ಎನಕ್ಯೆತಲ್ ಬರ್‍ಪಿನವುಂಡು.  ಆಯಗ್ ಮಾತೆಕ್ಲಾ ಕುಮ್ಮಕ್ಕ್ ಕೋರ್ಪಿನಿ ಯಾನೇಂದ್ ಎನ್ನಿನ ರುದ್ರೇಗೌಡೆ, ಬೊಕ್ಕಕೆಲವೆರ್‍ ಒಂಜಿದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗ್ ಬತ್ತೆರ್‍, ಎನನ್ ಪಿದಾಯಿ ಲೆತ್ತೆರ್‍.....

‘ಇಂದಾ ಮಾರಾಯ ಸುಂದರೆ ನಿನ ಜೋಸ್ತಿದಾಯೆ.  ಆಯೆ ನಾಲ್‌ಕಾಲ ಬಾಲ್ವೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ನಿಕ್ಕ್ ಆಸೆ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಾಪಣ್?  ಆಯಗ್ ಬದ್ಕರೆ ಆಸೆ ಉಂಡುಡ ಕಂಡ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ದ್‌ಕೊರಡ್, ಅವ್ವತ್ತಾ, ಎಂಕಲ್ಡಪಗೆ ಕಟೊಂದು ಬದ್ಕುನ ಆಸೆ ಬುಡಡ್, ಆಯಾಗೊಂತೆ ಪಣ್ಣಾ’ ಇಂದೆರ್‍.

‘ಇಂದೆ, ಗೌಡರೇ, ಸುಂದರೆಲಾ ಯಾನ್ಲಾ ಜೋಸ್ತ್ಯಾರ್ಲು ಆದುಪ್ಪ ಆಂಡ, ಉಂದು ನಿಕಲ್ನ ದನಿ-ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ನ್ಯಾಯ.  ಕಂಡ ಏರೆಗ್ ಸೇರೊಡಾಯಿನ ಇಂದ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಆಯಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತುಂಡು.  ಟ್ರೆಬ್ಯೂನಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೂಂಡು.  ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡರ್‌ಂದ್ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನಾಯಗ್ ತೆರ್ಪಾವೆ’ ಇಂದೆಯಾನ್.

ವ್ಯಾಜ್ಯೊಡು ಸರಕಾರದ ಕಾನೊನುಡು ನ್ಯಾಯನೇ ತಕ್‌ಂಡಲಾ ಅವೆನ್ ಒರಿತೊನರೆ ಬಂಙ ಏತ್ ಉಂಡು ಇನ್ಪಿನವು ತೆರಿಂಡ್.  ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಕಜಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.  ಆಂಡ, ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆಲಕ್‌ದ್ ಮೋನೆಮೋನೆ ತೂವೊನೊಡಾಯಿನ - ಎಡ್ಡೆಮೆಲ್ಲಿ ಅನಪತ್ತೇಗ್ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಆವೊಡಾಯಿನ;  ನಿರೆಕರೆ ದನಿ-ಒಕ್ಕೆಲ್‌ ಉಡಲ್‌ಡ್‌ಪಗೆ ದೀವೋಂಡ ದಿನ ಕರಿಪುನವು ನರಕತ್ತಾ?  ಸುಂದರಾ, ಪಗೆ ಕಟೊನ್ನೆಡ್ದ್ ನಿಕುಲು ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಮಂತದ ಪಾತೆರೊಗು ಬರ್‍ಪಿನವು ಎಡ್ಡೆ’ ಯಾನಿಂಚ ಪಂಡೆ.  ಆಂಡ ವಾ ರಾಜಿ ಪಂಚೇತಿಕೆಗ್ ಬರ್‍ರೆಲಾ ರುದ್ರೇಗೌಡೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೆ.

ಸುಂದರಡ ಇತ್ತಿ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಇರ್ವಕ್ಯೊಲ್ದ ಬಾಕಿಮಾರ್‍ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ್ದ ಬುಲೆತ್ತವು.  ‘ಆ ಕಂಡೊನು ಎಂಕಾಯೆ ಬ್ರುಡ್ದ್ ಕೊರಡ್ ಇಂದ್ ಗೌಡೆ ಸುಂದರಗ್ ಪಂಡ್ದ್ ಕಡಪುಡ್ಯೆ.  ಆಂಡ ನುಪುದ ಕರತ್ತಲೆಕಂತೀ ಆ ಕಂಡೊನೂ ಬುಡ್ದ್ ಕೊಂರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಂಚಿನ ಒರ್‍ಯೂಂಡು?  ಅವ್ವಾಪುಜಿ’ ಇಂದ್ ಸುಂದರೆ ಪಂಡೆ.  ಆಯಾಗ್, ಕಾಣೊನ್ದ ಬಲತನ್ಕ್ ಉಂಡುನ್ಪಿ ದೈರ.  ಆಯನ ಸಾದಿಲಾ ಸರ್ತದವೇ.  ಆಂಡ ಪೋಡ್ತ್ ಕುಂಬರೊಂದು ಮಗಕ್ಕ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತಿನಾರ್‍ ಅಪ್ಪೆ ಪದ್ದಕ್ಕೆ.  ನನದಾನಿ ಕೊಳಕೆ ಬುಲೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ದಿನ ಆಂಡ್‌ನ್ನಗ ಕೊಯ್ಯರೆ ಜತ್ತಿನ ಸುಂದರನ ಆಲ್‌ಲೆನ್ ದನಿ ತಡತ್ತೆ.

ತಡೆಪ್ಪುವೆಂದ್ ಗ್ರಯಿತ್‌ದೇ ಇತ್ತಿನ ಸುಂದರೆ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಡ ಪಂಡ್‌ದೀದ್ ಪೋಲೀಸೇ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ಪೋಲೀಸ್‌ದಕಲೆನ್ ಕಂಡದ ಪುಡೆಟ್ ಕಾಪರೆ ಉಂತಾದೇ ಸುಂದರೆ ಕೆಯ್‌ಕೊಯ್ಪಾಯೆ.  ಕೆಯ್ತಕಟ್ಟ ಜಾಲ್‌ಸೇಂರ್ಡ್.  ಕೊಳಕೆದ ಬುಲೆ ಕ್ಯೆನಿಲ್ಕೆ ಬತ್ತಿನೆಟತ್ರ ಪರೀಯಸಾಲೊಡು ಮುರ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಸುಂದರೆ ಒಂತೆ ಆರು ಪತಿಯೆ.  ಬಾರ್‍-ಬ್ಯೆ ಮಾರ್ದ್ ಒಂತೆ ಕಾಸ್‌ಕಯ್ಕ್ ಬತ್ತ್‌ಡ್.

ಈತಾವನಗ ಒಡಿಪುಡು ಅಪಿಲೆಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ತಾಪನೆ ಆಂಡ್.  ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್‌ದ ತೀರ್ಪುದ ಅಪೀಲ್‌ಗ್ ಅಡೇಗೇ ಪೋಂಡ ಯಾವುಂದಾಡ್.  ರುದ್ರೇಗೌಡೆ ಕುಡ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ತೆ.  ಆಯಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾರದಾಗ ನಡತ್ತಿ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರನ ಬದ್ಕ್‌ದ ಪೊಂರ್ಬಾಟದ ಒರುನೇ ಸಟ್ಟಂದ್ ತಿರ್ಗಾಂಡ್.

ರುದ್ರೇಗೌಡಗ್ ಒರ್ತಿಯೇ ಮಗಲ್ ಸಾವಿತ್ರಿ;  ಟ್ಯೆಪಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗ್ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪನಾಲ್.  ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯಮಿನಿ ಆತ್‌ಂಡಲಾ ಅಮಸರ ದಾಯಗ್‌ಂದ್ ರುದ್ರೇಗೌಡೆ ಮನಿಪಂದೆ ಉಲ್ಲೆ.  ಪೊದು ಸುಮಾರಮಾತ ಬತ್ತ್‌ದಾತ್‌ಂಡ್ ‘ತೂಕಾ, ಒಂತೆ ದಿನ ಪೋವಡ್’ ಇನೊಂದುತ್ತೆ ಗೌಡೆ.  ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತಿ ಪೊಣ್ಣು, ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕೊಂಡಾಟೊಡೇ ಬುಲೆಯಿನಾಲ್.  ಇಡೆಗೇ ಬತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಆಣನ್ ಮರ್ಮಯೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗಾಂದ್ ಗೌಡಗ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಾತ ಇತ್ತ್‌ಡ್.  ಗೌಡನ ತಂಗಡಿ ಮಗೆ ಒರಿಯನ ನದ್‌ರ್ಲಾ ಉಂಡು.

ಆನಿ ಒಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ಪೇಂಟೆಡ್ದ ಬನ್ನಗ ಜಿಡ್ಡೊಡು ಸುಂದರೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಮೇಪಾವೊಂದಿತ್ತೆ.  ಸಾವಿತ್ರಿ ಕ್ಯೆತಲ್ ಬನ್ನಗ ಆಲೆಮಿತ್ತ್ ಯಾಪೊಡಿಂಚಿ ಕಣ್ಣ್‌ಪಾಡ್ದೀ ಸುಂದರೆ ಅರೆನ್ ಒಯ್ತೆಗೆ!  ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ಪೋಲೀಸ್ ದಕ್ಲು ಉಲ ಉಲ ಬತ್ತೆರ್‍, ಸುಂದರನ್ ಎರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಟೇಸನ್‌ಗೆ ಒಯ್ತೊಂಪೋಯೆರ್‍.  ಬೆರಿಸೊಂಟ ಪೊಡಿಯಾನಮುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟ್‌ಹಾಕ್ಯೆರ್‍.  ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯಮಿತ್ತ್ ದಾಕ್ಲಾಂಡ್.  ಸುಂದರನ ಪಾಸಾಡಿಕುಲು ಕೆಲವೆರ್‍ಲಾ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೆರ್ಗೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡೆರ್‌ಗೆ ರೈತಸಂಗದಕುಲ್ಲಾ ಆಯನ ಕ್ಯೆ ಬುಡ್ಯೆರ್‍.

ಆನಿಗ್ ಸುಂದರನ ಹಟ, ಮರ್ಲ್, ದ್ಯೆರ, ಪೊಂರ್ಬಾಟ ಮಾತ ಒರಾನೇ ಉಂತುಂಡ್.  ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಟ ದೋಷ!  ದನಿ ರಾಮೇಗೌಡೆರ್‍, ಏಪನೇ ಗುಟ್ಟುಡು ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡಿದ ಮಂತ್ರಾದಿನ್ ಪಸೊಂದು ತನ್ಕ್‌ಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಮಾಟ ಮಲ್ದೆರ್‌ದ್ ಪದ್ದಕ್ಕೆಗ್ ಪತ್ತಾನಪತ್ತ್ ಸುದ್ದಿಲಾ ತಿಕ್ಕಿಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಕೈಲಾಸ್!

ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ಬಂಜಿಗ್ ಸಲಿ ಗುದ್ದುಂಡ್.  ಈ ಸುಂದರೆ ತನ ಮಗೆ ಈತ್ ಮಾತ ಗಂಡಾಂತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಮಾರಿ ಆಯೆನೇ ದಾಯೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್ ದನಿಕ್ಲೆಡ ಪಗೆ - ವೇಜ್ಯ?  ಮಾಟ ದೋಸೋಡೇ ಉಂದು ಮಾತ ಆಪಿನಿ ಇನ್ಪಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಪದ್ದಕ್ಕೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಂಟುಡು ಕುರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಲಿಂಬೆಪುಲಿಲಾ ತಿಕ್‌ದ್‌ಂಡ್ಗೆ.

ಮುಚ್ಚಲ್ಗೆಡ್ ಟೇಸನ್‌ಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಸುಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಿಮಂಬುದಾಂತೆ ಇಲ್ಲದುಲುಯಿ ಕೆಪ್ಪುಕಟ್‌ದ್ ಕುಲ್ಲುದೆ ಇಂದ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಂಗಲಡ್ದ್ ಪಿರಬತ್ತಿನಾರ್‍ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆರ್‍.

        *    *    *

ಯಾನ್ ಕೊಡಂಗಲಗ್ ಪೋದು ಮುಟ್ನಗ ಬಯ್ಯದ ಮಸ್ಕಾವೊಂದಿತ್ತ್‌ಡ್.  ಸುಂದರೆ ಕಿದೆಟ್ ಎರ್‍ಲೆಗ್ ಅರ್ಕಂಜಿನೀರ್‍, ಬಯಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ.  ಯಾನ್ ಪೋದು ಚಾವಡಿಡ್ ಪದ್ದಕ್ಕೆಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ.  ಸುಂದರೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಎನನ್ ತೂಯೆ;  ಮನಿಪಂದೆ ಪಿದಯಿ ಜಗಲಿಡ್ ಪೋದ್ ಕುಲ್ಲಯೆ.

ಪದ್ದಕ್ಕೆ ಎನನ್ ತೂಯಿನೆ ಒಂತೆ ಜಲಕಾದ್ ಪಾತೆರ್ಯೆರ್‍, ‘ಇಂದ ಮಗಾ, ಎಂಕಲೆಗ್ ದನಿಕ್‌ಲ್ಡ ಪಗೆ ಕಟೊಂದು ದುಂಬೇ ಸೋತ್ ಪೋಯಿವನವು ಯಾವುಜಿಂದ್ ಉಂಬೆ ಎನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾನಕೆಟ್ಟುನ ಕುರ್ತೆಲ್ ಕೆಲಸೊಗು ಕಯ್ ಪಾಡಿನತ್ತಾ?  ಇಂಬ್ಯಾಗ್ ದಾಯೆ ಬೋಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್ ಪೋದುಪೋದು ಆ ಕಡ್ಸಲೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮೆಯ್ಕ್ ಕೈಪಾಡೂ ಬೇಲೆ?  ಇಂಬ್ಯ ಪಿರವುಡ್ಲಾ ನಾಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲುಜ್ಜೆರಾ?  ಯಾನ್ ಪಾತೆಂರ್ಡ ಬಾಯಿ ಜಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಬುಜೆ!  ಉಂಬೆ ಮಲ್ತಿನ ದೇವೆರ್‍ ಮೆಚ್ಚೂ ಕಜ್ಜನಾ, ಕೇನ್?’

ಸುಂದರೆ ಕಣ್ಣ್ ಕೊಕ್ಕೆರ್ತ್ ತೂಯೆ ಪದ್ದಕ್ಕೆ ‘ಇಂದಾ, ತೂಲ’ ಇನೊಂದು ಲಕ್‌ದ್ ಉಲಯಿ ಪೋಯೆರ್‍.  ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಜಗಲಿಗ್ ಬತ್ತೆ.

"ಉಂದು ಮಾತ ಸತ್ಯನಾ ಸುಂದರ?"  ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ‘ಸಾವಿತ್ರಿನೊಟ್ಟುಗು ನಡತಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂದಾಯ್ನವಾ?’

ಒಂಜಿ ಉಸುಲು ಒಯ್ತ್‌ದ್ ಸುಂದರೆ ಲಕ್ ದುಂತಿಯೆ, "ಬಲಾ, ತೋಟದಂಚಿಪೋಯಿ ಪಣ್ಪೆ....."

        *    *    *

"ಆನಿ ಯಾನ್ ಎರ್‍ಲೆ ಮೇತೊಂದು ಕುಮೇರ್‌ಡಿತ್ತೆ.  ಆಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ಬರ್ಪಿನಾಲ್ ಎನಕೈತಲ್ ಬತ್ತೊಲು.  ‘ಕಾರ್‌ಗ್ ಮುಲ್ಲಾ ಎಂಚಿನವಾ ಕಂತ್‌ಡ್ಯ ಸುಂದರ, ಒಂಚೂರು ಗೆಪ್ಪುವನಾ’ ಇಂದೊಲು;  ಬತ್ತ್‌ಕುಲ್ಯೊಲು.  ಎಂಚಲಾ ಎಂಕುಲು ಕಿಂಞಡಿಂಚಿ ಒಟ್ಟುಗೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದು, ಪಾತೆರೊಂದು ಬಲತ್ತಿನಕುಲು....."

"ಅವ್ವಂದ್, ಎಂಕ್‌ಲ ಗೊತ್ತಿತಿನವೇ"

"ವ್ಯಾಜ ಬೂರ್‍ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕಲಾ, ಅಕಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್‍ಯೆರ್‍ ಎಂಚ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆಡ ಏಪಲ್ದಲೆಕ್ಕನೇ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೊಲು.

‘ಮುಲ್ಲು ಒಯ್ಟೆ ಉಂಡು ತೂಕಾ’ ಇಂದ್ ಯಾನ್ಲಾ ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ನ ಕಾರಡಿನ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಮುಟ್ಯೇನಾ ಇಜ್ಜಾ, ‘ಅಯ್ಯಮ್ಮಾ’ ಇಂದ್ ಕಲ್ಕಿಯೊಲು!.....

ಓಲ್ ಇತ್ತೆರಾ ದಾನ್ಯಾ, ಕೈತಲೇ ಪುದೇಲ್ದ ಅಡ್ಡೊಡ್ದು ದನಿಕ್‌ಲ್ನ ಇರ್ವೆರ್‍ ಬೇಲೆದ ಆಂಜೊವು ಪಾರ್‍ ಬತ್ತೆರ್‍.  ಎನ್ನ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಪತ್‌ದ್.  ಒಯ್ತ್ ಗುದ್ದಿಯೆರ್‍.  ಶೀನೆಲಾ, ಕುಟ್ಟಿಲಾ ಬೀಜ ಮೊಯ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಯಾನ್ ಅಲೆನ್ ಒಯ್ಪುನೆನ್ ತೂಯೆರ್ಗೆ!

ಸಾವಿತ್ರೀಗ್ ಯಾಂದಾಲ ಮಲ್ದ್‌ಜಿ.  ಆಂಡ ಅಂಚ ಪನ್ಶೆನ್ ಏರ್ಲಾ ನಂಬೂಜೆರ್‍.  ಮೊಕುಲೆಂಚನಾ ಹಾಕ್‌ದಿತ್ತೆರೇ, ಟೇಶನ್‌ಡ್ ಪೋಲೀಸ್‌ದಕುಲ್ಲಾ ಬೋಡ್ ಬೋಡಾಯಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರ್‍.....

.....ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಪುಂಗೆನೆ ಪೋವಡ್ ಪೂರ.... ಈ ಲಡಾಯಿ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯ.... ಕಂಡದ ನ್ಯಾಯ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನೆತ ಇರ್ವತ್ತೈನ್ ರಗಲೆಲು..... ಮಾತ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾದ್ ಪೋಂಡು.  ಪರವೂರ್ಡು ಬಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆ, ಎನ ಮೆಗ್ಯೆ ಸೇಕರೆ ಉಲ್ಲೆ.  ಅಕಲೆಗ್ ಒರ್ಯಗಾಂಡಲಾ ಉಂದು ಮಾತ ದಾಲ ಬೂರ್ದು ಪೋತುಂಡಾ, ಅಂಚಾಂಡ ಎರೆಗಸ್ರ.... ಎರೆಗಸ್ರ ಈತ್ ಮಾತ ಒದ್ದಾಡೊಡು?  ಇಸೆ ನನ ಎಂಚಲಾ, ಈ ನಸ್ರಾಣಿ ಪೊಣ್ಣನ ದಗ್‌ಲ್ಬಾಜಿದ ಕತೆನೇ ಸತ್ಯಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬುವೆರ್‍....

ಅಂದ್, ಉಂದು ಮೋಸ!  ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದೇ ಪೊಣ್ಣನ್ ನಡ್ದೆ ಕಂತ್‌ದ್ ನಡಪಾಯಿ ದಗ್‌ಲ್ಬಜಿತ್ತ ಕುತಂತ್ರಂದ್ ಎಂಕ್ ಸೊಸ್ಟ ತೆರಿಂಡ್.  ಕೇಸ್‌ನಾಂಡಲ ಎಲ್ಲೆಪುಲ್ಯನಗ ಬಿರ್ಸೆವಕೀಲೆ ವೊರ್ಯನ್ ಪಸ್‌ದ್ ಕೋರ್ಟುಡ್ ಗೆಂದ್‌ದ್ ಬರೊಲಿ.  ಆಂಡ, ನ್ಯಾಯೊಗು, ನನೊರ್ಯಲೆಕ್ಕನೇ ಯಾನ್ಲಾ ತರೆದೆರ್ತ್ ಬದ್ಕೊಡು ಇಂದ್ ಸುಂದರೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿ ಪೊಂರ್ಬಾಟೊಗು, ಆಯನ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರೊಂದು ಜತೆಟುಪ್ಪುನಕುಲು ಏರುಲ್ಲೆರ್‍?  ಸೋತಿನ ನರಮಾನಿನ ಉಡಲ್‌ಗ್ ದೈರದಿಂಜಾವುನಕುಲು ಏರ್‍?  ಬಡವೆಲಾ ಬದ್ಕರೆಂದ್ ಲಕ್‌ದುಂತ್‌ನಗ ‘ಆಯ್ಕ್ ಇಡೆ-ಕೊರಯೆಂದ್ ಹಟ ಕಟ್ಟುನ ಈ ಸಮಾಜದ ಉಡಲವುರಿ ಪಿರಿಯುನು ಏಪ?....ಽಽಽ....
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ