ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 1, 2012

ಕಟ್ಟಂಗಡಿ

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಡು ಬೆನ್ನಿದ ಉರ್ಬು.

ಸುಗ್ಗಿದ ನಟ್ಟಿ.  ಪೊರ್ತು ಮೂಡೊಡ್ಡ ಲಕ್‌ದ್ ದಾಮು ತೆಕ್ಕಿದಡಿತ ಕಂಡೊಡು ಎರ್‍ಲೆನ್ ದಪ್ಪರೆ ಕಟ್ದೆ.  ಉರಲ್‌ಗ್ ದಾನಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಾ, ಕೇನುಂಡು-ನಾಲ್ ಮೆಯಿತ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ದಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಬಾಯಿ ನಿಲೀಕೆ.  ಕಂಡ ಗೋರುದು ಇರ್ಲ ಆದ್ ಮುಟ್‌ದ್ ಪಾಡೊಡು, ಜೊಂಬುಮುಟ್ಟ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ನುಗ ದೀಯೊಂದು ನಾವೆರ್‍ ಒಯ್ತೊಂದು ಎರ್‍ಲು ಕಾರ್‍ ಒಯ್ಪಡಾಂಡ ತಂದುಮುಡಿ ಪತಿನಾಯೆ ಬುಡು ಪತ್‌ಂಡ ಇಯಾವಾ, ಉರಾಲ್ಲಾ ಬೋಡು.  ದೊಂಡೆ ದಾಮುನವು ದನಿ ಕಮ್ಮಿಯಾ, ದಾನ್ಯಪ್ಪ ಇನಿ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ.

ಮರ್ಗಿಲ್ದವು ನೆಜಿದ ಕಲ.  ನಲ್ವೆರ್‍ ಪೊಂಜೊವು ನೇಜಿ ಪರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ಪಚ ಪಚ ನೀರ್‌ಡ್ ನರ್ತೆಲಾ ಉಂಡು.  ತೋಜಿನೆನ್ ಪೊಂಜೊವು ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ್ ಪಾಡೊಂಬೆರ್‍.  ಬರಿತ ತೋಡುಡು ಒಡ್ಡನೀರ್‌ಡ್ ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲು ಕೈಪೆ ತರುಕ್ಲೆಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ.

ನೆಸರ್‍ ತೂವತೂವ ಏರ್‌ದಾಂಡ್.  ದಾಮು ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.....

‘ಇಂದ ದಾಮೋ, ಬಾಜೆಲ್......’

ಲೆತ್ತಿನೇರ್‌ಂದ್ ತೂಯೆ, ಬೇಬಿ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಉಂತುದು ಕಾಪಿದ ಗಿಂಡೆ, ತಿಂಡಿದ ಬಟ್ಟಲ್ ಪತೊಂದಿತ್ತೊಲು.  ದಾಮು ಎರ್‍ಲೆನ್ ಮಾದಾದ್ ಉಂತಾಯೆ ಉರಬಡುನು ಕೆಸರ್‌ಡ್ ಊರ್‌ದೀದ್ ತೋಡುದ ಪರ ಪುನೀರ್‌ನ್ ಮುಗತ್ತ್ ಕೈಕಾರ್‍ ದೆಕ್‌ದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕಂಡದ್ ಪುಣಿಟ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆ.  ಮುರಾನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿರ್‍ಕ್ ದಿನ ಕಂಡ ಇತೆ ಇರ್ಲ ದತ್ತ್‌ದಾದ್ ನನ ಪಲಯಿ, ಮುಟ್ಟೊಡು.  ಎಲ್ಲೆ ಈ ಕಂಡ ನಡ್‌ಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೇಜಿದ ಕಲ ದಪ್ಪರೆ ಉಂಡು..... ಏರ್‍ ದಪ್ಪು ನೇರ್‍.....?

‘ಎಂಚಿನ ಇನಿ ತಿನಿಯೆರೆ?’  ಕೇಂಡೆ.

ಬಾಡಂತೆಲ್ ಮೋನೆಡಿತ್ತೊಲು ಬೇಬಿ, "ಪತ್ರೊಡ್ಡೆಯ, ನಿನ್ನ ಅಪಾಸಿಗೆದಾವೇ, ಕೋಡೆ ತೇವುದ ಇರೆ ಮೊಯ್ತ್ ದೀತಿನಿ ಈಯೆತ್ತಾ?....."  ಇಂದೊಲು.  ಇಂದೆಕ್.... ದುಂಬು ಮಾತಾಂಡ ಐಸ್‌ರ ಪಾತೆರ್ದುವೆ.  ಇನಿ ಮನಿಪಂದೆ ತರೆ ಕಂತ ಪಾಡ್ದ್ ತಿಂದೆ.  ಚಾ ಪರ್ದಾದ್ ತೋಡುದ ನೀರ್‌ಡ್ ಕೈ ದೆಕ್ಕರೆ ಪಿದಾಡಿಯೆ.....

‘ಈಸರಣ್ಣೆ ಲಕ್‌ದೆರಾ?’ ಇಂದ್ ಕೇಂಡೆ.

"ಹ್ಞಾ.... ಇತ್ತೆ ಲಕ್‌ದ್ ಕೂಲಿ ದೆಕೊಂದ್ ಸೀದ ಪೋಯೆರ್‍, ಕಟ್ಟದಡೇಗ್‌ಗೇ!  ಏಪಲಾ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋತುಜೆರ್‍.  ಇನಿ ಈ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ.  ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅಪ್ಪೆ-ಮಗೆ ಗುಸ ಪಿಸ ಪಿಸ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಕುಲ್ಲುದೆರ್‍ ಮಾತ ಎನ್ನ ಹಣೆಬರ ಆರ್‍ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ ಏಪನಾ?....."

ದಾಮುಗು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರೆದ ಸಂಗತಿ ನೆಂಪಾಂಡ್ ಒರ ಮಿತ್ತನ್ನಾದ್ ಬೇಬಿನ ಮೋನೆ ತೊಯೆ.  ಪಿರ ತರೆಕಂತನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಪಂಡೆ, "ಈ ಮುಲ್ತ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲ ಬೇಬಿಯೇ.  ದಿಂಜ ಪೊತುð ಮುಲ್ಪ ಉಂತಿ ಯಡ್ಲ ಎಲುದಾಂತಿ ನಾಲಯಿಲು ಬಗ್‌ಲ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ..... ಕೋಡೆ ಇಸರಣ್ಣೆಲಾ, ನಿನ ಮಾಮಿಲಾ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಗ ನಿಕ್ಕ್ ನನ ಏತ ಮಾತ ಏತ್ ಕೊಲೆ ಕೊರ್ಪೆರಾಂದಾಪುಂಡು.  ಈ ದಾಲ ಮನಸ್ಸ್‌ಗ್ ಗೆತೊನಡ..... ಎಂಕೆಂಚಲಾ ಈ ಇಲ್ಲದ ಋಣ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ್....."

"ಅಂಚ ಪನಡ ದಾಮೊ, ಈ ಮೂಲು ಇತ್ತಡ ಎಂಕ್ ಈಯಾಂಡ್ಲ ಒರಿ ಲೆತ್ತ್ ಕೇನುನಾಯೆ ಉಲ್ಲಂದ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್....ಆಂಡ...."  ಈತ ಪನ್ನಗ ಆಲೆಗ್ ದುಃಖೊಡು ಕಂಟೆಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ಬರ್‍ಪುಂಡು.....

ಗಿಂಡೆ, ಬಟ್ಟಲ್ ಪತೊಂದು ಸೆರಂಗ್‌ದ ಅರುನು ಕಣ್ಣು ಕೊಡಿಕ್ ಮುಟ್ಟಾದ್ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಿಜಿರ್‌ಯೊಲು.

ದಾಮು ಪಿರ ಎರ್‍ಲೆ ಕೈತಾಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ತಂದು ಮುಡಿ ಪತ್ತ್‌ಯೆ.  ಬೇಬಿ ಕಂಡದ ಪುಡೆಕ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ದಾಮುನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಪೋಯಿನಾತ್ ಪೊರ್ತು ತಿರ್ತ ಕೊಂಡೊಡು ನೇಜಿ ಪರ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಪೊಂಜೊವೆನ ಕೈ ಸಾಗುಜಿ.  ಕಣ್ಣ್, ಕೆಬಿ ಇಂಚಿಯೇ.  ಆಪೆದ ಪಾಲದ್ದ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಕಂಡೊಡು ಮೂಜಿ ಜೋಡು ಎರ್ಲೆನ್ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ್ ಕೆಬಿಲಾ ಪೊರಿಟ್ಟೊರ, ಇಂಚಿಯೊರ.....

ಇಂಚಿಡ್ಡೆ ನೇಜಿದ ಕಂಡೊಗು ಸಾಂತಕ್ಕೆಲ ಜತ್ತೆರ್‍.  ಕಲಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೊವು ಒರ್ತಿ ಆರೆಡ ಕೇಂಡೊಲು, ‘ಅಂದಯೇ ಸಾಂತಕ್ಕ, ನಿಕಲೆ ದಪ್ಪುದಾಯಿ ನಿಕಲ್ಜಾತ್ತಾಯೆನೆನಾ?’

‘ಆಂದ್‌ಯ.....’
‘ಅಂಚಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆದಾಯೆ ಅಂದ.....’
"ಬೇಬಿಂದ್‌ಂಡ ಬಾಯಿಡ್ದ್ ತಾಲೂಜಿ, ಆತ್‌ಲಾ ಮೋಕೆಪ್ಪಾ...."
ಆತ್‌ ಕೇನ್ನಗ ಸಾಂತಕ್ಕೆಗ್ ಪಿಸ್‌ರ್‍ ಏರ್‌ಂಡ್;

"ಆಯೆ!  ಆಯೆ ಬೊವ್ದಿನಿ ಎನ ಇಲ್ಲ್ ಮುತ್ತಾವರೆ, ಬೊಕದಾಯೆ?  ಇಂದಾ ತೂಜರಾ, ಕನತ್ ಕೊರ್‍ಯೊಲು ಬಟ್ಟಲ್ ನಿಲ್ಕೆ...... ಉಂಬ್ಯೆಲ-ಆಲ್ಲಾ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕಲೆನ್ ತಿಪ್ಪಿಯಕೋಲಾ ಪತ್ತಾಯೆರ್‍!  ಉಂಬ್ಯೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತ, ದಾಮು...... ಮಲ್ಪುನು ಮಾಥ ಜದ್ರನೆ ಇಂದಾ, ಕೋರ್ಲೆ ಪತ್ತ್‌ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತರಿ ಆವೊಡೊಂದೆ.  ಇಂಬೆ ಕಣತಿನಿ ಮಕ್ಕೆರಿ!..... ದಾಯೆ, ಪತ್ತೊಲಿಯತ್ತ ಮೀನ್.  ಮುರ್ಸಾಕಟ್ಟರೆ..... ಮುನ್ನೊಡ್ದ ಗೂರಿ ಮೂವೊಡುಗಿಜ್ಜಿ..... ತುದೆಟ್ ದಕ್‌ದ್ ಬತ್ತೆ, ಈಯೊಡ್ ಬೇತೆನೇ.... ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮೂಲ್ ಮುಗ್ಯೆರಿಜ್ಜಿ.  ಇಂಬೆ ಒಂಜತ್ತ್ ನಾಲ್ ದಿನ ಪೋಯೆ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲೆನ.  ದಾಯೆ, ಒಡ್ಡೂಜಾ ಒಡ್ಡ ನೀರ್‍?  ಕಟ್ಟಡ್ ತಮೆಲುನ ನೀರ್‍ ಎಂಕಲೆ ಕಂಡೊಗು ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ.  ಉಲ್ಲೊಲತ್ತ ಇಲ್ಲಡ್ ದೊರ್‍ಸನಿ ದೋಡೆ.  ಮಲ್ತ್‌ಪಾಡುವೊಲು ತಿನರೆ..... ನಾಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಿನಕ್ಲು ಊರುಗು ಮಲ್ಲೆಗೆ....."

-- ಇಂಚನೆ ಸಾಂತಕ್ಕೆ ನೆರೊಂದೇ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ, ಕೈಲಾ ಅಂಚನೇ ಬೀಸ ಬೀಸ.... ಕಣ್ಣ್ ಮುಚಿದ್ ಜಪ್ಪೊಡ್ಡ ರಡ್ಡ್ ನಿರೆತ ನೇಜಿ ಪರ್ತ್‌ದಾಪಾಂಡು.  ಇಂಚ ಮಾತ ನೆರ್‍ನಗ ನಟ್ಟಿದ ಆಲ್‌ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಅಂಡ ಆಚಿರ್‍ ಆಪೆದ್‌ಂಡ್.  ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಗು ಬೇಬಿ ಮರ್ಮಲಾದ್ ಲಚ್ಚಿಮಿಯಾದ್ ಬತ್ತ್‌ ಪೊಗ್ದಿನಾಲ್, ಕಮ್ಮಿ ಒಯಿಟ್ ಗುಣೊಟಾ, ರೂಪೊಡಾ, ಕಲ್ದಿ ಬರವುಡಾ?  ಕೈದೆಕ್‌ದ್ ಮುಟ್ಟೊಡು ಅಂಚ, ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು.

ದಪ್ಪುದಾಯೆ ದಾಮು ಅಲೆನ ಊರ್‍ದಾಯನೇ, ಬತ್ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ.  ಬೇಲೆದ ಬಿರ್ಸೆ, ಗುಣೊಟು ಬಂಗಾರ್‍, ಈ ಇಲ್ಲದ ಈ ಬಾಗ್ಯೊಲೆನ್ ಊರು ಇಡೀ ಪುಗಾಂಬಾ..... ಕುಂದೆಲ್ ಇಂದ್‌ಂಡ ಈಸ್ವರೆ ಒರಿ-ಆವು ನಾಯಿದ ಬೀಲದಲೆಕ ಸರ್ತ ಅವಂದ್‌ಂದ್ ತೊಯಿನಕುಲು ಪೆನ್ಪೆರ್‍.  ಎದುರು ಪನೆರೆ ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ಜನ, ಪಿರಾವುಡು ಬುಡ್ಬುಜೆರ್‍, ಕರಿ ವರ್ಸ ಕಾರ್ತಿ ಸಾಗೊಳಿದ ಸಮಯೊಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಚಿನವಾ ಒಡಕ್ ಉಂಡುಂದ್ ನಿರೆಕೆರೆತ್ತಕಲೆಗ್ ರೆರಿಯರೆ ಸುರು.  ಬಾಯಿ ಸಾಂತಕ್ಕೆನವೇ ಸೊಲೆಕ ದಾಮುನಲಾ ಬೇಬಿನಲಾ.... ಕೇನುನಕಲೆಗ್ ದಾನಿ ಆಪು-ಜಾ ರಂಗ್?..... ಕೊರ್‍ಯೆರ್‍ ಕೆಬಿ, ಅರ್‍ಲು ತೂಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಅಡರ್‍ ಎನ್ನಲಾ ಪಾಡ್‌ಗ ಇನ್ಪಿನಕುಲೇ ಎಚ್ಚ....

ಕಂಡದಲ್ತ್‌ಡ್ದ್ ಪಿರ ಇಲ್ಲಗ್ ಮುಟಿನ ಬೇಬಿ ತನ ಕುರೆಬಾಗ್ಯೊನು ಎನ್ನ್‌ದ್ ಒರ ತಡ್ಯಡ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಬುಲಿತ್ತೊಲು, ಕುಡ ನಿನೆಪಾಆಂಡ್, ಪೊರ್ತು ಓಲುಂಡು ಬುಲಿತ್ ಕುಲ್ಲರೆ!  ನಟ್ಟಿದ ಆಲ್‌ಲು ನೇಜಿ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಡೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ್ ಬರ್‍ಪೆರ್‍.  ಅಕಲೆಗ್ ಬಾಜೆಲ್ ತಯಾಋ ಆವೊಡು.  ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ದೆನೊದ ಅಟಿಲ್ ಆವೊಡು.  ಕಣಕ್ ಪಜ್ಜಿ, ಕಜಿಪುಗು ಲತ್ತಂಡೆ ಮೂರ್‌ಗಾ ಇಂದ್ ಬೇಬಿ ತಪಲೆಗ್ ತಮೆತ್‌ದ್ ಪಿದಯಿ ಕನತ್ ದೀದ್ ಮೂರ್‍ಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊಲು.

ಐನ್ ಒರ್ಸೊಡ್ದು ಪಿರಾವು ಉಂದೇ ಸಮಯೊಡು ಬೇಬಿ ಸಾಂತಕ್ಕೆನ ಮಗೆ ಈಸ್ವರನ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಕಬತ್ತಾರ್‌ಡ್ಡ್ ಈ ಊರುಗು-ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿ ನಾಲ್, ಬೇಬಿ ತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ ಒರ್ತಿಯೆ ಮಗಲ್, ಮೂವೆರ್‍ ಪಲಯಾಲ್ಲೆಗ್ ಒರ್ತಿಯೆ ತಂಗಡಿ.  ಅಕಲ್ನಲಾ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲೇ.  ಆಂಡ ಒಂತೆ-ಪತ್ತ್‌ಕೈಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡ, ಬಾಕಿದವು ಕುಮೇರ್‍, ಮುಲ್ಪ ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಡು ಬೆನ್ನೆ ಮೂಲಗೇಣಿದ-ದಿಂಜ, ಉಂಡು.  ಕಾರ್ತಿ ಸುಗ್ಗಿ ರಡ್ಡ್ ಬುಲೆ ಆಪಿನ ಕಂಡೊಲು ಪದ್ರಾಡ್ ಮುಡಿತ್ತ.  ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪಕಯ್ಲ್ ಕೊಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುವಾಯಿನಿ ದಾಮು ಬತ್ತಿ ಮುಂಡುಲು ಉಲ್ಲ.  ಈಸ್ವರನ ಮೆಗ್ಯಲ್ಲು ಪರವೂರುಗು ಬೇಲೆಗ್ರ ಪೋತೆರ್‍.  ಈಸ್ವರಗ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನೆಡ್ದ್ ದಿಂಜ ಊರುದ ಪಂಚಾತಿಗೆ, ಕೋರಿದಟ್ಟ, ಕಂಬುಲ, ಗಡಂಗ್‌ದ ಬ್ಯಾರ.  ಇತ್ತೆ ಪಂಚೃತ್‌ದ ಮೆಂಬರ್‌ಲಾ.

ಆಂಡ ಐಡ್ದ್ ದಿಂಜ ಪರ್‍ವೆಲ್ ಕೂಟ.  ನೆಡ್ದತ್ರ ಪುರ್ಸತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ?  ಐಕ್‌ಂದ್.  ಏರಾಂಡ ಒರಿ ದಪ್ಪುನಾಯೆ, ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲದಕಲೆಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ ತಿಕ್‌ಯೆಡ ಆತು ಇಂದ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಬತ್ತಾರ್‌ಡ್ದ್ ಬೇಬಿನ ಆಮ್ಮೆರ್‍ ಎಂಚಿ ನೆಕ್ಕಾ ಬತ್ತಿನಾರ್‍ ಇತ್ತೆರ್‍.

"ದಾಮು ಆವಂದೆಯೇ ಅಮ್ಮೆರೇ?"  ಕೇಂಡಿನಿ ಬೇಬಿಯೇ

‘ಕಬತ್ತಾರ್‌ಡ್ ಕೊಂಡಾಟದಾಯೆ ಮಾರಾಯರೆ’ ಆಯೆ, ಆಯನ್ ಅಲ್ತಕುಲು ಕಡಪುಡೋಡೇ? ..... ಬತ್ತೆಡ ಎಡ್ಡೆನೇ..... ಇಂದೆರ್‍ ಸಮ್ಮಲೆ.

ಬೇಬಿನ ಪೊದು ನಿಶ್ಚಯೊಡ್ದು ಪತಿನ ಮದಿಮೆ ದೊಂಪ, ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಸುದಾರ್ಪುನು, ಒಣಸ್ ಬಲಸುನೆ ಡ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆಟ್ಲಾ ದಾಮುನ ಬೇಲೆನ್ ಈಸರೆಲ ತೂತೆ.  ‘ಓ ಆಯೆಂದಾಂಡ ಆವು’ ಇಂದ್ ಆನಿಯೆ ತಮ್ಮಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಮರ್ಮಯೆ ಕಬತ್ತಾರ್‌ಗ್ ಪೋದು ಮಗ್ರನೆ ದಾನಿ ದಾಮುನು ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೆ.

ಅಂಚ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಸೇರೊನ್ನಾಯೆ ದಾಮು.  ಎಡ್ಡೆ ಲಟ್ಟ ಜವಾಣ್ಯೆ.  ದಪ್ಪರೆ, ಕಂಡದ ಬರಿ ಕಡ್ಪರೆ, ಬರಿ ಬಣ್ಣ್‌ ದೀಯರೆ, ತೋಡ್ ಪಿರೆಸರೆ ಕೆಯಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ತುಂಬರೆ, ಅರಿತ ಕುರುಂಟು ಕಟ್ಟರೆ, ಗುಡ್ಡೆಡ್ದ್ ತಪ್ಪು ಕುತ್ತುದ್ ಕನರೆ-ಒಯ್ಕ್‌ಲ ಆಯೆ ಪಿರ ಜಾರಯೆ.  ಕಬತ್ತಾರೇ ಅತ್ತ್, ಸುತ್ತದ ಎಲ್ಲೂರು, ಬೊಳ್ಯೂಟ್ಟು, ಮುದರಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟು ದಾಮುಲೆಕ ಕಂಬುಲೊಡು ಎರು ಗಿಡ್ಡಾವುನ ಗಡ್ಸ್‌ದಕುಲ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜೆರ್‍.

ಬೇಬಿನಕಲ್ನ ನಿರೆಕರೆತ ಬುಡುಒಕ್ಕೆಲ್‌ದಾಯೆ ದಾಮು.  ಬಂಙದ ಇಲ್ಲ್. ಏಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಸಾಲೆಗ್ಲಾ ಪೋಯಿನಾಯೆ.  ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಯಾವೂಂದ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸಾಲೆ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪಾಡೆಡ್ಯೆ.  ಆಯಗ್ಲಾ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪುನೆಡ್ಲ ದಿಂಜ ಒವ್ವಾಂಡ ಬೇಲೆಡ್ ಗೇನ,  ಕಿಂಞಡೇ ಬೇಲೆದ ಕೈಟ್ ಪತಿನೆ ಟಸ್ರ ಬೇಲೆದ ಬಿರ್ಸೆ ಆಯೆ.

ಎಲ್ಲಿಡ್ ನಿರೆಕರೆಟ್ ಜತೆಟೇ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿನಕುಲು ಬೇಬಿಲಾ ದಾಮುಲಾ.  ದಾಮುಗು ತನಡ್ಡ್ ನಾಲ್ ಒರ್ಸ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಬೇಬಿ ಹೈಸ್ಕೂಲುಗು ಪೋದು ಕಲ್ತ್‌ದ್ ಎಸೆಲ್ಸಿ ಪಾಸಾಯಿನೆಕ್ ಸೋದ್ಯೆಲಾ ಬಾರಿ ಕುಸಿಲಾ.  ಅಲೆನ ಸಾಲೆ ಕಲ್ತ್ ಮುಗಿದ್ ಐನ್ ವರ್ಸೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿನಿ ಮದ್ಮೆ.  ಒಂಜೇ ತಾಲೂಕುದ ಉಲಯಿ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಗು ಕಬತ್ತಾರ್‍ ಬಾರೀ ದೂರನೇ.  ಪತ್ತಾನ ಪತ್ತ್‌ಡ್ ಪೊದು ಸಾಟೆಂ ಆಂಡ್.  ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್.  ಅಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಅದ್ ನಾಲ್ ಒರ್ಸಾಂಡ್.  ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ದ್ ಒರ್ಸೊಗು ಕಬತ್ತಾರ್‌ಡ್ದ್ ದಾಮು ಬತ್ತಿನಾಯೆ.  ಒಜಪ್ಪೆ ಜೊಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕೆನೇ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲಾತಿನಿ.

ಆಯಗ್ ಬೇಲೆಡ್ ಒಡ್ಕ ಇಜ್ಜಿ.  ಪರ್‍ವೆಲ್ ಊರ್‍ದ ಪರ್‍ಸಂಗ ಪತೊಂದು ತಿರ್ಗುನ ಈಸ್ವರಗ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು.  ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪಯೆ.  ಉಣ್ಕೆಲ್ ರಾತ್ರೆಗ್ ಪರ್ದಿಡಿಂಗ್ ಆದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್ ಪೊಗ್ಗುವೆ.  ಒರೋರ ದಾಮುವೇ ಪೋದು ನಾಡೊಂದು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್‍ದು ಲೆತೊಂದು ಬರೊಡು.

ದಾಮುಲಾ ಬೆಬಿಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಕೆಡುಪ್ಪುನವು, ಕುಸೆಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಗೊಬ್ಬುನವು.  ನಾಲಯಿ ಕಿರ್ಮೊಂದಿತ್ತಿ ನೆರೆಕರೆತ್ತ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪೆರೆಗ್ ತೂವರೆ ತೀರ್‌ಜಿ.  ಅಕಲ್ನ ಮರ್ಕೊನು ಅಲ್ಪಮುಲ್ಪ ಬಿರ್‍ಕರೆ ಪತಿಯೆರ್‍.  ಊರ್‍ದ ಪದೆತಿ ಕೂಸಕ್ಕೆಲಾ ಕೇನ್ನಗ ಬೇಬಿನ ಮಾಮಿ ಸಾಂತಕ್ಕೆಗ್ ಏಪನೇ ಸಂಸಯಿ ಇತ್ತಿನಾರೆಗ್ ತಡೆಯೆರೆ ತೀರಂದೆ ಪೋಂಡು.  ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೊಡ್ಚಿ....  "ಎನ ಮಗೆ ಈಸರಗ್ ಪರ್‍ಪಿನ ಚಟ ದುಂಬು ಇತ್ತ್‌ಜಿ.  ಮೋಲು ಸಿಲ್ಪಟ್ ಸಿಂಗಾರಿ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್ ಪೊಗ್ಗಿನೇ ಪೊಗ್ಗಿನಿ!.....  ಆಲ್ನ ಪರಜೋಸ್ತಾಯೆಗೆ!  ಕಂಡನ್ಯನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಯನಿತ್ತೆ ಲೆಪುಡಾದ್ ಚಂಗಯಿ ಗೊಬ್ಬುವೊಲು.  ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚಿದ್ ಪೇರ್‍ ಪರ್‍ಪಿನೆನ್ ಊರ್‍ಯಕುಲು ತೂಪುಜೆರಾ....." ಇಂಚ ಮಾತ ಸಾಂತಕ್ಕೆ ಕಂಡೊಡು, ಅವ್ಲು - ಮೂಲುಂದ್ ಪನರೆಗ್ ಸುರು ಮಲಮೂ.  ಈಸರನ ಕೆಬಿಕ್ಲಾ ಬೂರ್‍ನಿ ಇಂಚಪ್ಪ.  ಸಾಂತಕ್ಕೆಗ್ಲಾ ದಾಮುನ ಎದುರು ಪನ್ರೆ ದೈರ ಇಜ್ಜಿ.  ಆಯನಂಚಿನ ಬೇಲೆದಾಯನ್ ಬುಡ್‌ಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೆನ್ಪಿನ ಆಂಜೊವು ಬೋಡೆ!?  ಈ ಕತೆ ಮಾತ ಬೇಬಿಗ್‌ಲ ದಾಮುಗ್ಲ ತೆರೆನಗ ದಿಂಜ ಕಡೇಸ್‌ಂಡ್.

ಗ್ರಾಮದಕಲೆಗ್ ಸುಗ್ಗಿ ಕರಿದಾನಗ ಕೊಳಕೆದ ಬುಲೆಕ್ ತುದೆಟ್ ನೀರ್‍ ಪರಪುಜಿ.  ಬೊಮ್ಮಗುಂಡಿಡ್‌ ಒರ್ಸಒರ್ಸಲಾ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವೆರ್‍.  ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗ್ಗಿನೇ ಬೊಮ್ಮೆ ಗುಂಡಿದ ಅಪೆ-ಈಪೆದ ಕಡೆತಕುಲು ಮಾತ ಸೆರ್‍ದ್ ಕಲ್ಲ್ ಪೊಯ್ಯೆ, ಮರ, ಕಣಕ್, ಅಡರ್‍, ಮಣ್ಣ್ ಮಾತ ತುಂಬುದ್‌ಪಾಡ್ದ್ ಏಲೆಣ್ಮ ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲ್ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೊಮ್ಮೆ ಗುಂಡಿಡ್ ನೀರುಂತರೆ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟುವೆರ್‍.  ಮಿತ್ತ್‌ದ್ದ್ ಪರಪ್ಪುನ ನೀರ್‍ ಐಟ್ ಎರ್ಕ್‌ದ್ ಉಂತುಂಡು ತುದೆತ ಮಿತ್ತ ಸಾಲ್‌ದ ರಡ್ಡ್ ಮೆಯ್ತ ಸಾಗೊಳಿದಕಲೆಗ್ಲಾ ಕೊಳಕೆಗ್ ಈ ಕಟ್ಟದ ನೀರ್‍ ಇಯಾವುಂಡು.  ದುಂಬು ಮಾತ ಪನೆ ಪಾಡುನು.  ಅತ್ತ್‌ಡ ದಂಬೆ ಕಟ್‌ದ್ ಕೊಂತುಡು ಕಂಡೊಗು ನೀರ್‍ ತೇಪುನು..... ಇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಡ ಪಂಪು ಸೆಟ್‌ ಉಂಡು.....

ಅಂಚ ಈಯೊಡ್‌ದ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮುರಾನಿಯೆ ಸುರುವಾತ್‌ಂಡ್.  ಇನಿ ಬೇಲೆ ಅಕೇರಿ-ಕಟ್ಟಗಂಡಿ ಆಪುಂಡು.  ಸಾಧಾರ್‍ಣ ನಡೀರ್‍ ಅವು-ಆ ಪೋರ್ತುಗು ಕಟ್ಟದ ತಿರ್ತ ಮೆ ಯಿತ ತುದೆಟ್ ನೀರ್‍ ಒಡ್ಕ ಆಪುಂಡು.  ಈ ಪೊರ್ತು ಮೀನ್ ಪತ್ತುನಕಲೆಗ್ ಸೊರ್ಗ!ಽಽ ಗಾಲ ಮಿನಿ ಅತ್ತ್, ಗೂರಿ ಮಕ್ಕೆರಿ ಬಲೆ ಮಾತ ಅದಗ ನೀರ್‌ಗ್ ಜಪ್ಪುಂಡು ದೆಂಜಿ.  ಮಡೆಂಜಿ, ಮೊರಂಟೆ ಕಿಜನ್-ತಿಕ್ಂಡ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಯಾವಂದ್.  ಕಜಿಪುಗು-ಆತ್ ಮೀನ್‌ಲು ತಿಕ್ಕುವ.  ರಾತ್ರೆಡ್ ಲಾಟಾನ್ ಪತೊಂದು ಪೋದು, ಕರೆಕ್ ಬರ್‍ಪಿನ ಮೀನ್ಲೆನ ಗುದ್ದರೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಯಾ ಕೊದಂಟಿಯಾ ಇತ್ತ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಡಯಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಲಿ.  ಅಂಚಾದ್ ಊರುಗು ಕಟ್ಟಗಂಡಿದ ಮನದಾನಿ ಬಂಜಾರ ಮೀನ್‌ದ ಒಣಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ.  ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಲೊಡು ನೀರ್‌ನಲೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೊಗು ಆ ಕಟ್ಟ ಕಡ್ಯಂಡು.

ದಾಮು ಈ ಸರ್ತಿ ಗೂರಿ ದೀವರೆ ಪೋತುಜೆ.  ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಡ್ ಎಣ್ಣಂದಿನವು ಮಾತ ನಡತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಈಸರೆ ರಾತ್ರೆಡ್ ಬನ್ನಗ ಏಪೊದಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಜರ ಪರ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ದಿತ್ತೆ.  ಬನ್ನಗನೇ ‘ದಾಮೋ’ ಇಂದ್ ಅರೆದ್ದೊಂದ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಎಂಜೆಂಚಿನವ ನೆರ್‍ಯೆ ಅದಗ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಸಾಂತಕ್ಕಲಾ ‘ಈ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಈತ್ ಮಾತ ಆಯಿನಿ’ ಇಂದ್ ಮಗಕ್ ಕೂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆರ್‍.

ಈಸ್ವರೆ ದಾಮುನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದ್ ಅರಬಾಯಿ ದೀಯೆ.  "ನಾಯಿಗ್ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್‌ಂಡ ನೆಸಲೆ ನಕ್ಕೂಂಡು.  ಮೂಜಿ ಕಾಸ್‌ದಾಯ, ನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಬೇಬಿಗ್‌ಲಾ ಏಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ಸಂಬಂಧ ಪನ್‌ಂಬೆ ಬೋಲಿ ಮಗಾ.....!

ಮಂಡೆಗ್ ಮರಕಡ್ತ್ ಪಾಡಿಲೆಕ ಆಂಡ್ ದಾಮುಗು.  ಇನಿ ಏರಂದಿನ ಗರ್‍ವ ಏರ್‌ಂಡ್.  ಆಯೆಲಾ ಬುಡ್ಜೆ.  "ಈರೆನ ಸುರ್ಪೊಗು ತಕ್ಕಂತಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪರಾ?  ಜಾಗ್‌ರ್‍ತೆಡ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ..... ಇಂದೆ.

ಸಾಂತಕ್ಕೆ ಮುರೆಡ್ಯೆರ್‍, "ಏತ್‌ಂಬೇ ನಿಕ್ಕ್ ಆಂಕಾರ..... ಇಂದಾ, ಎಲ್ಲೆ ಮೂಡಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಡ್ಡ ಜಾಗ್‌ದ ಬೂತ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಿನನ್ ತೂವೊನು"  ಇಂದ್ ಸಾಂಪಿಯೆರ್‍!

ಉಂದು ಮಾತ ದಾಯೆಗಾಂಡ್‌ಂದ್ ತೆರೆನಗ ದಾಮುಗು ದಿಗ್ಲ್ ಪಾರ್ಡ್!  ಆಣ್-ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಆರ್ತ ಈತೆನಾ!..... ಓ ದೇವರೇ..... ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ತಾನ್ ಈ ಇಲ್ಲಾಡ್ದ್ ಪಿದಾಡೊಡು.  ಆಂಡ..... ಎಲ್ಲೆದ ದಪ್ಪು ನೊಂಜಿ ಮುಗಿಪ್ಪೊಡು.....

ಪುಲ್ಯಾನಗ ದಾಮು ಲಕ್‌ದ್ ಏಪದಲೆಕನೆ ಎರ್‍ಲೆನ್ ಕೊನೊದು ದಪ್ಪರೆ ಕಟ್ಯೆ.  ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ.

ಮದ್ದ್ಯನ ಆನಗ ಈಸ್ವರೆ ಓಲಿತ್ತೆನಾ, ಬತ್ತೆ.  ಕೋಡೆದ ನಿನೆಪೇ ಇಜ್ಜಿನಿಲೆಕ ದಾಮುಡ.  "ಅಂದಂಬೆ, ಬೊಮ್ಮೆಗುಂಡಿದ ತಿರ್‍ತ್‌ಡ್ ಗೂರಿ ದೀತೆ.  ಇನಿ ರಾತ್ರೆಗ್ ಪೋದು ಗೆತ್ತ್ ಕನಲ್ಲ, ದಾನಿ" ಇಂದೆ.

ದಾಮುಗು ಮನಸ್ಸ್‌ಜ್ಜಿ.  ಆಂಡ ದಾನ್ನು?  ಮನಿತ್‌ಜೆ.  ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನೆನ್ ಮುಗಿತ್‌ದ್ ಇನಿ ರಾತ್ರೆಡ್-ತತ್ತ್ಂಡ ಎಲ್ಲೆ-ಈ ಇಲ್ಲದ ರುಣ ಕಡ್ತ್‌ದ್ ತಾನ್ ಪಿದಾಡೊಡು ಇಂದ್ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ತೆ.

ಕಂಡದ..... ಕಿದೆತ್ತ ಬೇಲೆಡ್ ಪಗೆಲ್ ಕರಿಂಡ್.

ರಾತ್ರೆ ಆಂಡ್.... ಉಣ್ಕೆಲ್ ರಾತ್ರೆಲಾ ಕರಿಂಡ್ ಸಾಂತೆಕ್ಕೆಲಾ ಬೇಬಿಲಾ ಪಜೆಟ್ ಅಡ್ಡಾಯೆರ್‍.  ನಿದ್ರೆ ಎರೆಗ್ ಬರ್‍ಪುಂಡು?  ಕಟ್ಟಗಂಡಿದ ಏಲ್ಯ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್, ದಾಮು ಲಕ್‌ದ್ ಲಾಟಾನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಗೂರಿ ಗೆಪ್ಪರೆಂದ್ ತುದೆಕ್ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಪೋಯೆ.

ಪಿರ ಒಂತೆ ಪೊತಾನಗ ಬೊಮ್ಮೆಗುಂಡಿಡ್ದ್ ‘ಕಟ್ಟಗಂಡಿ’ ಆಂಡ್‌ನ್ಪಿನ ಸುಂಚನೆ, ಓಗ... ಹೋ.... "ಇಂದ್ ಪತ್ತ್ ಮಂದೆದ ‘ಬಾಂ’ಕೇಂಡ್.  ಆಯಿತ ಬೆರಿಕ್ ಓಯ್ಽಽಽಪ್ಪಾ!ಽಽ....."  ಇನ್ಪಿನ ನೇಲವೊಂಜಿ ಬುಲಿಪು ಗಾಲಿಡ್ ರಟ್‌ರಟ್‌ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ಅಂದಾ-ಅತ್ತಾಂದ್ ಪಿನೀ ಕಣ್ಣಡ್ದ ಆತಿನ ಬೇಬಿ ‘ಧಿಡ್ಕಂದ್ ನಿದ್ರೆಡ್ದ್ ಲಕ್‌ದ್’ ಓಮಾಮೇ, ದಾಮೋ.....’ ಇಂದ್ ಬೊಬೆ ಪಾಡ್ಯೊಲು;  ಬಾಕಿಲ್ ಗೆತ್ತ್‌ದ್, ತಡ್ಯ ಕಡತ್ತ್‌ದ್ ಪಿಡಯಿ ಕಬಿದಿ ಕತ್ತಲೆಡ್ "ದಾಮೋ, ದಾಮೋ" ಇಂದ್ ಅರಬಾಯಿ ದೀವೊಂದು ಬೊಮ್ಮೆಗುಂಡಿದಂಚಿ ಪಾರೊಂದು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೊಲು.....
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ