ಬೊಣ್ಯೋ ಬೂರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್

-ಪ್ರಭಾಕರ ಶಿಶಿಲ

ಆ ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಬೇಲೆ ಸುರುವಾಯಿಬುಕ್ಕೊ ಊರುಡು ಬಾರೀ ಸಡಗರೋ.  ರಂಗ್ ರಂಗ್‌ದ ಲಾರಿಲು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊರೊತ್ತ ಯಂತ್ರೊಲು ಉರುಗು ಪೊಸ ರಂಗ್ ದಿಂಜಾದೊ.  ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಬೇಲೆ ಬೇಗೊ ಮುಗ್ಯೊಡುಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯಕುತ್ರಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಪುರ್ಸೋತು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಒರೊರೊ ಇರ್ಲ್‌ಡ್‌ಲಾ ಗಾಳಿ ಸುಡರ್‍ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಆ ಊರುಡಿತ್ತಿ ರಡ್ದ್ ಹೋಟೇಲ್, ರಡ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ, ಒಂಜಿ, ಕಲಿತ್ತಬುಕೊಂಜಿ ಗಂಗಸರೆತ್ತ ಗಡಂಗ್‌ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಾಂದಿತ್ ಬೇರೊ.  ಊರುದ ನೆತ್ತೆರುರ್ಕುನ ಜವ್ವನೆರ್‍ ಬಯ್ಯೆಗ್ ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಎದ್‌ರ್‌ತ ಕೆಲ್ಸಿಕಟ್ಟೆಡ್ ಸೇರ್‌ದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಪೊಂಜೋವೆಲ್‌ನ ಮೈತ ತಗ್ಗ್ ಏರ್ತೆದ ವಿಷಯೊಲೆನ್ ದಿನೋಲಾ ಪಾತೆರೋಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಆತೊಂಜಿ ಪೊಂಜೇ ವೆಲ್‌ನ ಬೇಲೆಗ್ ದೀವೊಂದಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಅದೃಷ್ಟೊಗು ನಂಜಿ ಕಾರೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.

ಅವು ನೂದು ಕಂಡಿ ಬಜೈದ ಸುಬ್ರಾಯ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಕಟ್ಟಾವೋಂದಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೋಣೊ.  ಕಲ್ಜಿಗದ ಅಬತಾರೊಂದು ಬಾರೀ ಪುದಾರ್‍ ಪೋಯಿನ ಜೀವೊ ಇಪ್ಪಿ ದೇವೆರೆಗಾದ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಬೇಲೆ ಎಚ್ಚ್‌ಕಮ್ಮಿ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಿತ್‌ಂಡ್.  ಬಟ್ಟೆರ್‍ ಅಯ್ಕ್ ಭಗವಾನ್ ಮಂದಿರೊಂದು ಪುದಾರ್‌ಲಾ ದೀದೆತ್ತೆರ್‍.  ಆ ದೇವರ್‍ ಉಪ್ಪಿನ ಊರುಗು ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಐನಾಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೊದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊ ದೇವರ್‍ನ ಇಸಯೊ ಊರು ಪೂರಾ ಪ್ರಚಾರೊ ಆಂಡ್.  ಮಾಂತಾ ಊರುಲೆಡ್ ಆ ದೇವರೆಗ್ ಮಂದಿರೊ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಊರು ಈ ಇಸಯೊಡು ಪಿರವೊರಿಯೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ್‌ದ್ ನಿಗೊದೀಯೆರ್‍ ಮಂದಿರೊದ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಜಂಬರೋನ್ ಆ ದೇವೆರ್‍ನ ಕೈಯಿಡ್ದೇ ನಡಪ್ಪಾವೋಡುಂದು ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.

ಊರುದ ದೂಮಣ್ಣ ಗೌಂಡನ ಮಗೆ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್‌ದ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಕಟ್ಟೋಣೊತಾಡೆಕ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಒರ, ಬಯ್ಯಗೊರ ಪೋಯಿಜಾಂಡ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರಾಂದ್.  ಅಯನ ಇಲ್ಲ ಕಯಿತಲ್‌ದ ಕೂಸಪ್ಪೆ, ಬಾಳಣ್ಣೆ, ಡೀಕಯ್ಯೆರೆಗ್ಲಾ ಉಂದುವೇ ಬೇಲೆ.  ಅವುಲು ನಡಪುನ ಸಂಗತಿಲೆನ್ ಅಕ್‌ಲಕ್‌ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು.  ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನೊಗು ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ವರದಿ ಮಲ್ಪಿನ ಅಕ್‌ಲೆನ ದಿನಚರ್ಯೆ.  ಬಟ್ಟೇರೆ ತೋಟೊಗು ಬೇಲೆಗ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ದೂಮಣ್ಣಗ್ ಮಗನ ಪಾತೊರೊ ಪಂಡ ಸಸಾರೊ.  ಆಂಡ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋಂದು, ಇಲ್ಲೇ ಪರಪಂಚೋಂದು ತೇರಿಯೋಂದಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕಮ್ಮಗ್ ಆಯನ ಪಾತೊರೊ ಕೇನ್ಯೇರೆ ಬಾರೀ ಇಸ್ಟೊ.  ಆಲೆಗ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಪಂಡ ದಿನಾ ಬರ್ಪಿನ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್‍ದಲೆಕ್ಕ.

ಒಂಜಿ ದಿನೊ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಕೊನಯಿನ ವಾರ್ತೆ ಕೇನ್‌ದ್ ಎಂಕಮ್ಮಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯೊಲಾ ಸಂತೋಸೋಲಾ ಒಟ್ಟುಗೇ ಆಂಡ್.  ಆ ನೋಟೀಸ್ ಕೊನದ್ ಓದಾಂತೆ ಇಪ್ಪೆಂದ್ಂಡ ಆಲೆಗ್ ಆಯ್ಡ್ ಇಸ್ವಾಸೊ ಬರ್‍ಯೆರ ಇತ್ತ್‌ಜಿ.  ಊರುಗು ಬೇಸ್ಯ ಪದಿನಾಜೆಗ್ ಕಲ್ಜಿಗೊದ ಅಬತಾರೊ ಬಗವಾನೆರ್‍ ಬರ್ಪೆರ್‍ ಆನಿಯೇ ಮಂದಿರೊದ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಕಾರ್ಯೊ.  ಆನಿ ಊರೊರ್ಮೆ ತೋರಣೊ ಕಟ್ಟೊಡು, ಅಂಬಿ ಅಡ್ತಿ ಸುದ್ದೊವಾಯಿನ ಮುಂದಿಲ್‌ಗ್ ರಂಗೋಲೆ ಪಾಡೊಡು, ಸೂದ್ರೆರ್‍ ಮದುಮಾಸೊ ತಿನಾಂದೇ ಸೋಕುಡು ಮೀದ್ ಮಡಿಕುಂಟು ತುತ್ತೋಂದು ಮಂದಿರೊಗು ಬರೊಡು.  ದೇವೆರೆ ಕಾರ್ಯೊಗು ಮಲ್ಲಮನಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಡುಂದು ಮಗೆ ಓದುತು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಮ್ಮಗ್ ಬಾರೀ ಕುಸಿಯಾಂಡ್.

ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನ್ ಕಾಸ್‌ಗ್ ರಂದ್ಯೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ.  ಆಲ್ ನಾಡ್ ನಾಡ್‌ದ್ ಗೋಡೆತ ತೂಂಬುಡು, ಅರಿತ ಡಬ್‌ಇಡ್, ಓಲೋಲೋ ದೀದಿತ್ತಿನ ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಲ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕೊ ಪಾಡ್ಯೆ.  ಒಟ್ಟುಗು ಆಜಿ ಆಣೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್!  ಆಯ್ನ್ ಚೀಲೊಡು ಪಾಡೊಂಡೆ.  ಇತ್ತೆ ಅಯನ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಗರ್‍ ತೆಲಿಕ್ ಮೂಡ್‌ಂಡ್.  ಎಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯೆಗ್‌ವುಂದೆನ್ ಬಟ್ಟೆ ರೆಗ್ ಕೊರೊಡು, ಭಗವಾನ್ ಸಮಿತಿಗ್ ಎನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಂದ್ ಪನೊಡುಂದು ಎನ್ನೊನಗ ಅಯಗ್ ಕುಸಿ ಆಂಡ್.

ದೂಮಣ್ಣೆ ಎಚ್ಚ ಪಾತೆರುನ ಜನೊ ಅತ್ತ್.  ಕೆಲ್ಸೊ ಮುಗೀದ್ ಬನ್ನಗ ಏಪಲಾ ಕತ್ತಲೆನೇ.  ಗಡಂಗ್‌ಡ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನಾನಿ ಆಯನ ಸೊರೊ ಊರಿಡೀ ಕೇನುಂಡು ಆನೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ.  ಅಂಚಾದ್ ಬಾರೀ ಕುಸಿಟ್ಟೇ ಇತ್ತೆ.  ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊನೇ ಊರುಗೇ ಕೇನಿಲೆಕ್ಕೊ ಬುಡೆದಿನ್ ಲೆತ್ತೆ.  "ಎಂಕೂ ಕೇಂಡನಾ?  ನಮ ಊರುಗು ದೇಬೆರ್‍ ಬರ್ಪೆರ್‌ಗೆ"  ಪೊಡಿತ್ತ ಬುರ್‍ಡೆಡ್ತ್ ಪೊಡಿನ್ ಅಂಗೈಗ್ ಪಾಡ್ತ್ ಒಂಜಿ ಈಡ್ ಏರ್ಸಾದ್ ಎಂಕಮ್ಮ ಕಂಡನ್ಯನ ಅಬತಾರೊ ತೂದು ಕೇಂಡಲ್ "ಏರ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ ನಂಕ್ ದಾನೆ?  ನಮೊ ಏಪಲಾ ಇಂಚನೇಅತ್ತಾ?"  ದೂಮಣ್ಣೆ ತೆಲಿತೋಂದೇ ಪಂಡೆ:  "ನಿನವು ಏಪಲಾ ಒಂಜೇ ರಾಗೊ ಆಟಿದ ಬರ್ಸತ ಲೆಕ್ಕೊ.  ಅಯ್ನ್ ಬುಡು.  ಇನಿ ದನಿಕುಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ ದೇಬೆರನ ಪೊಟೊ ತೂಯೆ.  ಏತ್.  ಏತ್ ಸೋಕು ಉಲ್ಲೆರ್‍ ಗೊತ್ತುಂಡಾ?  ಉದ್ದೋತ ಮಂಜೊಲು ಮಂಜೊಲು ಅಂಗಿ.  ಉಂಗುರುಂಗುರ ತರೆಕೂಜಲ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆರ್‍.  ಕಿಟ್ಣೆ ದೇಬೆರೆ ಅಬತಾರೊಂದು ದನಿಕಲು ಪಂಡರ್‍."

ಆಲ್ ಉಂದೆನ್ ಕೇನ್ದಿತ್ತಲ್ ದೇಬೆರ್‍ ನರಮಾನ್ಯಾದ್ ಅಬತಾರೊ ದೆತ್ತ್‌ತ್ತ್ ವೈಕುಂಟೊಡ್ದು ನರಲೋಕೊಗು ಜತ್ತ್‌ದೆರ್‍.  ಪೆದಾಂತಿನಕುಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ್‍ ನೀರ್‌ನ್ ಪೆಟ್ರೋಲು ಮಲ್ಪೆರ್‍.  ಗಾಳಿಡ್ ಕೈಯಾಡಿಸಾದ್ ವಾಚಿ, ಉಂಗುರು, ಬೊನ್ಯೊ ಕೊರ್ಪೆರ್‍.  ಇಂಚ ಮಾಂದಾ ಊರೊರ್‍ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಯಾನಗ ಏರೆನೊಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ತ್‌ಪೋಯಿನ ತನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಳು ವಾಪಾಸ್ ಬಿರ್ಪಿಲೆಕ್ಕೊ, ಏರೆರೆಗ್ ತೋಜಿಪಾಂಡಲಾ ಗುಣ ಆವಂದಿ ತನ್ನ ವಾತೊ ಗುಣವಾಪಿಲೆಕ್ಕೊ ಆ ಸಾಮಿ ಮಲ್ಪೆರಾ ದಾನೋದ್ ಆಲ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್.  ಆಂಡ ಆತ್ ದೂರದ ಆ ಸಾಮಿನಾಡೆಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಪನ್ಪಿನವೇ ಚಿಂತೆ.  ಇತ್ತೆ ಆ ದೇಬೆರ್‍ ತನ್ನ ಉರುಗೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್‍!

ಈ ಸಂತೋಸೊಟು ಎಂಕಮ್ಮ ಕಂಡನ್ಯಟ ಕೇಂಡಲ್ "ಇತ್ತೆ ಸಾಮಿ ಈಡೆಗೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ಆರೆನ ದಯೆಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಳೆಲಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ, ಎನ್ನ ವಾತೊ ಗುಣ ಆಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ?"

ದೂಮಣ್ಣೆ ಪುಸ್ಕ ತೆಲ್ತೆ.  ಆಯನ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈತ ಕೆಂಪು ರಸೋ ಆಲೆನ ಮೋನೆಗ್ ಚಿರ್‍ಕ್‌ಂದ್ ರಟ್ಟ್‌ಂಡ್.  ಆಲ್ ಸೀರೆತ ಸೆರಂಗ್‌ಟ್ ಮೋನೆ ಉರ್ದೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ದೂಮಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ "ನಿಕ್ಕ್ ದಾನೆ ಮರ್ಲ ಎಂಕೂ?  ಅವು ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಮೈಟ್ ಸೊರ್ಕು ದಿಂಜಿದ್ ಬೆಲ್‌ದ್‌ಪೋದೊ.  ಅವು ವಾಪಸ್ ಬರ್‍ಯೆರ ಉಂಡೊ?  ಆಂಡ ನಿನ್ನ ವಾತೊ ಗುಣ ಆಯೆರೆಲಾ ಯಾವು.  ಅವು ಬುಡು.  ಇನಿ ದನಿಕುಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಇಸೇಸೊ ಕೇನ್ದನಾ?"

"ದಾನೆ ಆಂಡ್?"  ಎಂಕಮ್ಮನ ಕೆಬಿ ನಿಮಿರ್‌ಂಡ್.  "ಅಲ್ಲ್ ಸಾಮಿನ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಪಟೋದೀತೆರ್‍.  ಆ ಪಟೊಡ್ತು ಬೊಣ್ಯೊ ಬೂರೊಂದುಂಡು.  ವಾ ಕಮ್ಮೆನೊ!  ಆಯ್ನ್ ಇಬೂ ತಿಂದ್ ಪನೊಡುಗೆ.  ದನಿಕುಲೆ ಮಗೆ ಎಲ್ಯಮಾಣ್ಯಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ?  ಆರೆನ ಮೈಟ್ ದೇವರ್‍ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ಏತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍?  ಏತ್ ಕಾನಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ?  ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಯಮಾಣ್ಯಣ್ಣೆ ದೇವರ್‍ನಂಚನೇ ಆತೆರ್‍."

ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಉಸಿಲ್‌ತಿಕೋಂದಿಲೆಕ್ಕಾಂಡ್, ದನಿಕುಲೆ ಮಗೆ ರಾಮಕಿಸ್ನೆ ಆಯನ ಕ್ಲಾಸ್‌ದಾಯೆ.  ಅಯೆ ಒಂಜಿ ವಾರೊಡ್ಧಿಂಚ ಸಾಲೆಗ್ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜೆ.  ಎಂಚಿನ ಬಾಗ್ಯೊ ಅಯನವು!  ತನ್ನ ಮೈಟ್‌ಲಾ ದೇವೆರ್‍ ಬರ್ಪಿನಲೆಕ್ಕೊ ಅಪೆತೆಂಟ್!  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಮೈ ಕೈ ತೂವೂಂಡೆ.  ಕಪ್ಪು ಸೀಂಕ್ರ್‌ಮೈ.  ಪದ್ಪೆದ ದಂಟ್‌ದಂಚಿನ ಕೈಕಾರ್‍!  ಬೆಗರ್‍ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪರ್ಕೊಟೆ ಅಂಗಿ.  ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೈಡ್ ಕುಲೆ ಬರುವೋ ದಾನೊ!  ದೇವೆರ್‍ ಬರೋಡಾಂಟ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ದಪ್ಪೊ ದಪ್ಪೊ ಮೈಯೇ ಉಪ್ಪೊಡೋ ದಾನೋ?  ಮದ್ದು ಮಾಸೊ ತಿನಾಂದೆ ಮಡಿಟ್ಟೇ ಉಪ್ಪೊಡೋ ದಾನೊ?  ಇಂಚ ಮಾಂತ ಎಣ್ಣೋಂದು ತರೆ ಕಿರ್ಬೋಂದು ಕುಲ್ಲಿನ ಮಗನ್ ತೂದು ದೂಮಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ:  "ಎಲ್ಯ ಮಾಣ್ಯಣ್ಣೇರೆ ಮೈಡ್ ದೇವೆರ್‍ ಬಂತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ನಿನ್ನ ಮೈಡ್‌ಲಾ ಬರ್ಪೆದೇರೆಂಡ ಬೆನಾಂದೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಲಿಂತ್ತ್ಂಡ್."

ಮಗೆ ಬೂರ್ನಾಸ್‌ಂದ್ ಪಂಡೆರತ್ತಾಂದ್ ಎಂಕುಗು ಪಿಸಿರ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  "ಯಾವು ಒರ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ.  ಈರ್‍ ದನಿ ಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕೊ ಇಪ್ಪೆತಾರ್‌ಂಡ್ ಅಯೆ ಎಲ್ಯ ಮಾಣ್ಯಣೇರೆ ಲೆಕ್ಕೊ ಉಪ್ಪೆತೆ."  ಈ ಪಾತೆರೊಗು ದೂಮಣ್ಣನ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಂಡ್.  ಇತ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಕೇಂಡೆ.  "ಅಮ್ಮೆರೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊಟೊ ಕೊನತ್ ಕೊರ್ಪರಾ?"

"ವಾ ಪಟೋ ಮಗಾ?"

"ಅವ್ವೇ ಆ ದೇಬೆರನವು.  ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಬೊಣ್ಯೊ ಬೂರುಂಡಾಂದ್ ತೂವೊಲಿತ್ತ್‌ಂಡ್."

ದೂಮಣ್ಣಗ್ ಇತ್ತೆ ಸಂತೋಸಾಂಡ್.  ಆವಡ್, ಬೋದಾಳೆಂದ್‌ದ್ ಎಣ್ಣಿನ ಮಗಕ್ಕ್‌ಲಾ ತರೆ ಉಂಡು.  ಪಂಡ್ ಆಂಡ್‌ಂದ್ ತರೆ ಆಡಯೆ.  ಕಿಸೆಕ್ ಕೈ ಪಾಡ್‌ನಗ ನಾಲಾಣೆ ಪಾವೊಲಿ ತಿಕ್ಕ್‌ಂಡ್.  ಅಯಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಕೊರ್ದು "ಪೆಪ್ಪರ್‌ಮುಂಟ ದೆತೊನು ಮಗಾ" ಪಂಡೆ.  ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಿನ ದುಡ್ಡುಗು ಉಂದೆನ್ಲಾ ಸೇರ್‍ನಾದ್ ಮಂದಿರೊತ ನಿಧಿಕ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಡುಂದು ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೋಂಡೆ.

ಆ ರಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಆ ದೇವೆರೆನೆವೇ ಕನೊ.  ಉದ್ದೋತ ಗೌನು ಪಾಡಿನ, ಗಾಳಿಗ್ ರಾಪಿನ ಕೂಜಲ್ದ ದೇವೆರೆನ ಪೊಟೊ ಇಲ್ಲಡೆಟ್ ದೀಯಿಲೆಕ್ಕೊ, ಅಯ್ತ ಎದ್‌ರ್‌ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಚಿಬಿಲೆ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೀಯಿಲೆಕ್ಕೊ.  ಆ ಪೊಟೋಡ್ದು ಬೊನ್ಯೊ ಬೂರಿಲೆಕ್ಕೊ, ಜನೊಕ್ಕುಲು ಮಾಂತ ಇಲ್ಲಾಡೆಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪೊಟೊಕ್ಕು ಅಡ್ಡೊಬೂರ್‍ದು ಕಾನಿಗೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ತನನ್ ಪುಗರ್‍ದ್  ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕೊ.

ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ದೂಮಣ್ಣೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕು ನೆಂಪು ಮಲ್ತಲ್:  "ಪಟೋ ಕನದ್ ಕೊರ್‍ಯೆರ ಮದಪ್ಪಡೇ."

"ವಾ ಪಟೊದೇ"?  ಡಿಂಗಾದಿಪುನ್ನಗ ನಡತ್ತಿನ ಪಾತೆರಕತೆ ಒಂಜಿಲಾ ದೂಮಣ್ಣಗ್ ನೆಂಪಿತ್ತಿಜಿ.

"ಅವ್ವೇ ಆ ದೇವೆರೆನವು".

ಅಮ್ಮೆರ್‍ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೋಂದ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅಂಟೋಂದೆ ಉಂತ್ತೊಂದು ದೂಮಣ್ಣನ್ ತೂಯೆ.  ದೂಮಣ್ಣೆ ಬೀಡಿ ಪೊತ್ತಾವೊಂದು ಬಾಯಿಗ್ ದೀತ್ ರಡ್ಡ್ ದಮ್ಮು ಒಯ್ತೆ.  "ಈ ನಾಯಿ ತರೆತ್ತಯಗ್ ನನ ಅವೊಂಜ್ಜಿ!  ಮರ್‍ಯಾದಿಡ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋದು ಓದಡ್".  ಎಂಕಮ್ಮಗ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್;  ಪಾಪೊ, ಬಾಲೆ ಆಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು.  ನಂಕ್ ಇತ್ತೆ ದೇಬೆರ್‍ ಒರಿತ್ತಿನ ಅವೊಂಜೆನೆ.  ಈರ್‍ ಕಾಸ್ ಕಚಿ ಮಲ್ಪಡುಂದಿಜ್ಜಿ.  ದನಿ ಕ್ಕುಲೆಡ ಕೇನ್ದ್ ಕೊನಂಡ ಈರೆನ ವಾ ಗಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು?"

ನನ ಪಾತೆರ್‌ಂಡ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡುಂದ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ತರೆ ಆಡಾದ್ ಕೆಲ್ಸೊಗು ನಡೆತ್ತೆ.

"ಈ ಕೈಕಾರ್‍ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋತು ಬಲ ಮಗಾ.  ಅಮ್ಮೆರ್‍ ಪಟೊ ಕನೆಯಿಜೇರ್‍ಡ ಜಾತ್ರೆಗ್. ದೆತ್ತೋನ್ಕೊ."  ಎಂಕಮ್ಮ ಮಗನ ತರೆ ಪೂಜಿದ್ ಪಂಡಲ್.  ಬಗವಾನ್ ಸಮಿತಿಗ್ ಕಾನಿಗೆ ಕೊರ್‍ಯೆರ ಉಪ್ಪಿನ ನೆಂಪಾದ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ಬಾಯಿಡ್ ಬುರ್‍ರೆಂದ್ ಬಸ್ ಬುಡೋಂದು ಕೆರೆತ್ತಂಚಿ ಪಾರ್‍ಯೆ.

ಆನಿ ಆಯಗ್ ಪಾಠೊ ತರೆಕ್ಕೇ ಪತ್ತಿಜಿ.  ಒರ ಬಯ್ಯ ಆವಡ್‌ಂದ್ ದೇವೆರೆಡ ನಟ್ಟೋಂದೇ ಇತ್ತೆ.  ಸಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಡ ಪೂರಾ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನ ಆಜಾಣೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬುಕೊ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರ್ನ ನಾಲಾಣೆ ಪಾವಲಿ ತೋಜಾದ್ ಇನಿ ಮಂದಿರೊಗು ಕಾನಿಗೆ ಕೊರ್‍ಯೆರುಂಡುಂದು ಪಂಡೋತ್ ಬತ್ತೆ.  ಸಾಲೆ ಬುಡಿ ಸಾತ್‌ಗ್ ಡುರ್‍ರ್‌ಂದ್ ಬಸ್ ಬುಡೋಂದು ಬಟ್ಟೇರೆ ಕಟ್ಟೋಣದಂಚಿ ಪಾರಿಯೆ.

ಕಟ್ಟೋಣದ ಎದ್‌ರ್‍ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಏಪೊಲಾ ತನನ್ ತೂದು "ಸೂದ್ರ ಮುಂಡೇಮಗ.  ದೂರ ಉಂತು" ಪನ್ಪಿನ ಬಟ್ಟೇರೆಗ್ ಇನಿ ಕಾನಿ ಗೆದ ದುಡ್ಡು ತೂನಗ ಕುಸಿ ಆವು.  ನನ ಆರೆಡ ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕಾಂದ್‌ಂದ್ ಎಣ್ಣೋಂದು ಬಟ್ಟೇರೆ ಕೈತಲ್ ಪೋಯೆ.  ದುಡ್ಡು ದೆಪ್ಯೆರ ಚೀರಾವುಗು ಕೈಪಾಡ್‌ದ್ ಪರಡ್ಯೆ.  ಓಲುಂಡು ದುಡ್ಡು?  ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬುಲ್ಪೆರ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ಸಾಲೆಡ್ ಮಾಂತೆರೆಗ್‌ಲಾ ದುಡ್ಡು ತೋಜಾಯಿನವೇ ತಪ್ಪಾಂಡ್.  ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ?

ಚಪ್ಪೆ ಮೋನೆ ಮಲ್ತೋಂದು, ಚೀರಾವುಗು ಕೈ ಪಾಡೋಂದು.  ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೂಕು ಸೀಟೊಂದು, ಬಾಯಿಡ್ ಮಣಮಣ ಏರೆಗೋ ನೆರೋಂದು ಉಂತೋಂದಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ್ ತೂದು ಬಟ್ಟೇರ್‍ ‘ಓ ಸೂದ್ರ ನಾಯ್ತಮಗಾ ಮೀವಾಂದೆ ಈಡೆಗ್ ಬರ್‍ಯೆ ರಾವಂದ್.  ನಡುಪ್ಪು.... ನಡುಪ್ಪು ಪಂಡ್ದ್ ಜೋರು ಮಲ್ತೆರ್‍.

ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ದಾದ ಪನೊಡುಂದು ತೆರಿಯಾಂದೆ ಆರೆನೇ ತೂಯೆ.  ಬುಕೊ "ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಈರ್‍" ಎಂದ್‌ದಾನ್ನೋ ಪನಿಯೆರ ಪೋದು ಪಾತೆರ್‍ಯೆರಾವಂದೆ ಉಂತಾಯೆ.

ಬಟ್ಟೇರೆಗ್ ಪಿಸಿರ್‍ ಏರ್‌ಂಡ್.  "ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ದೂಮಣ್ಣಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಸಾಕಾಂಡ್.  ಇತ್ತೆ ಈ ಕೇನ್ಯರ ಸುರು ಮಲ್ತನಾ?  ನಡುಪ್ಪುವನಾ ಅತ್ತ್ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ?"  ಬಟ್ಟೇರೆನ ಬೊಬ್ಬೆಗ್ ಕೆಲಸದಕುಲು ಕೆಲಸ ಉಂತಾದ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪನೇ ತೂಯರ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್‍.  ಮಾಂತೆರೆನೆದ್‌ರ್‍ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋನಗ  ಈತೆನೆಡ ಕಟ್ಟ್‌ದೀಯಿನ ದುಕ್ಕೊದ ಕಟ್ಟೆ ಪುಡಾಂಡ್.  ಕಣ್ಣ್‌ಡ್, ಮೂಕುಡ್ ನೀರು ಉರ್ಕುಂಡ್.

ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಸುರ್‍ ಸುರ್‍ ಬುಲ್ಪಾಟಿಕೆ ಕೇನ್ದ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆನಾಯೆರ್‍.  "ಒರೊ ಉಂತಾಪನಾ?  ನಿಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಟೊ ದೂಮಣ್ಣನ ಕೈಡ್ ಕೊದೆð.  ಪೋದು ಮೀತ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು.  ಚಿನ್ಪಪ್ಪನ ಬುಲ್ಪಾಟಿಕೆ ಒರೋನೆ ಉಂತ್ಂಡ್.  ಬಟ್ಟೇರೆ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಕೋಪೊ ಸರ್‍ರ ಜಾರ್ದ್ ಪೊಂಡ್.  ಆಯೆ ಅಂಗಿಡ್ ಮೂಂಕುನು ಉರ್ದೋಂದು ಡುರ್‍ರ್‌ಂದು ಬಸ್ ಬಡೋಂದು ಪಾರ್‍ಯೆ.

ಅಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಪ್ಪಿನೆನ್ ತೂದು ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚಿರೊ.  ದೂಮಣ್ಣೆ ನಿರ್ಮಲೊ ಮೀದ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಉತ್ತೊಂದು ಮುಂಡೊಗು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಸ್ಮೊ ಪೂಜಿದಿತ್ತೆ.  ಜಾಲ್‌ಗ್ ಅಂಬಿ ಅಡಿತ್ತಿತ್‌ಂಡ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ನೂರೊಂಡುಂದಿಪ್ಪುನಗ ದೂಮಣ್ಣೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಯೆ:  "ಓ... ಓ... ಉಂತು ಉಂತು.  ನಿನ್ನ ಅಂಗಿ, ಚಡ್ಡಿ ಮಾಂತ ಬಿಚ್ಚಿದ್ ಅಂಚನೆ ಕಿರೆಟ್ಟ್ ಮುರ್ಕುದ ಬಲ್ಲ.  ಸಾಲೆಡ್ ಏರೇರೆನ್ ಮುಟ್ಟುದು ಬತ್ತನೋ ದಾನೋ"?

ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬಟ್ಟೇರೆ ಪಾತೆರೊ ನೆಂಪಾಂಡ್.  ಅಲ್ಲೇ ಪಿದಯಿ ಕೋರಿಗೂಡುದ ಮಿತ್ತ್ ಚೀರಾವುದೀಯೆ.  ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಕೋಮಣೊ ಬಿಚ್ಚಾದ್ ಉರ್ಬುಲಿಯಾದ್ ಕಿರೆಕ್ ಬೆಲಿತ್ತೆ.  ದುಡುಮ್ಮ ಕಿರೆಕ್ಕ್ ಲಾಗಿದ್ ಕುಸಿಟ್ಟ್ ಮೀಂದಿಯೆ.  ಕಾರ್‌ದ ಕಜ್ಜಿಗ್ ತರುಕುಲು ತುಚ್ಚಿನಗ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪನ್ನವು ನೆಂಪಾಂಡ್.  ಬೇಕೊ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೆಲಿತ್ತೆ.

ಎಂಕಮ್ಮಲಾ ಆನಿ ತೆರೆಕ್ಕ್ ಮೀದ್ ಮುಂಡೊಗು ಗಮಗಮ ಬಸ್ಮೊ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ್.  ಅಂಬಿ ಅಡಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ್ ಕಿಲೀನಾದ್ ತೋಜೆತ್‌ಂಡ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪನ್ ತೂದು ಎಂಕಮ್ಮ "ಬಲ ಮಗಾ... ಸೀತೊ ಅವುಂದು ಸಿರೆಂಗ್‌ಡ್ ವರೆಸ್ಯಾಲ್.  ಅರ್ದ್‌ತ್ ಉಣ್ಗಾದ್ ದೀಯಿನ ಬೆಚ್ಚ ಚಡ್ಡಿಯೊಂಜೆನ್ ಅಯಗ್ ಕೊರ್ಯಲ್.

ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಕೊರಿನ ಫೋಟೊ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್.  ಆ ಪೊತೆಲಿಕ್ಕೆದ ದೇವೆರ್‌ನ ತೂದು ಅಯನ ಬೇಜಾರ್‍ ಮಾಂತ ಒರೊನೇ ಮಾಯವಾದ್ ಪೋಂಡ್.  ದೇವೆರ್‌ಗ್ ಅಡಡೊ ಬೂರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರೊ ಮಲ್ದೆ.  ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಎಂಕಮ್ಮನ ಮೋನೆ ಅಗಲಾಂಡ್.  "ಎಂಕ್‌ಲಾ ಒಂತೆ ಬೊಣ್ಯೊ ಬೋಡು ಮುಂಡೊಗು ಪಾಡ್ಯೆರ."  ಮಗೆ ಕೇನ್ನಗ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ದೂಮಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ.  "ಅಯಿನ್ ಬೊಣ್ಯೊಂದು ಪನೆರಾವಂದ್.  ದನಿಕ್ಕುಲು ಪಂತೆರ್‍ ಅಯ್ನ್ ಇಬೂತಿಂದ್ ಪನೋಡುಗೇ".

ಯತ್ಯಾಸೊ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆಕೇಂಡೆ:  "ದಾಯಿಗ್?" ದೂಮಣ್ಣಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಸಿರ್‍ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.  "ಪಿದಂಬು ಪಾತೆರ್‍ವನಾ?  ಬೊಣ್ಯೊ ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪಿನವು.  ಉಂದು ಆ ದೇವೆರೇ ಕೊರಿನವು.  ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಇಬೂತೀಂದ್ ಪನೊಡು".  ಕೈಡಿತ್ತಿ ಕರಡಿಗೆದ ಮುಚ್ಚೆಲ್‌ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಮಗಕ್ಕ್ ತೋಜಾದ್ ಪಂಡೆ:  "ಪಾಡೋನು".  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಅಮಸರೊಡು ಕರಡಿಗೆಗ್ ಕೈ ಪಾಡಿನಗ ಒಂತೆ ಇಬೂತಿ ನೆಲಕ್ಕ್ ಬೂರ್‌ಂಡ್.  ಮಗನ ಮಂಡೆಗ್ ಟಕ್ಕಂದ್ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ಕರಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಯೆ ನೆಲ ತೋಜ್ಪಾದ್ ಮಗಟ್ಟ ಪಂಡೆ:  "ಆಯ್ನೇ ಪಾಡೋನು".

ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ನೆಲಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಬೊಣ್ಯೊನು ಮುಂಡೊಗು ತಿಕ್ಕೋಂಡೆ.  "ಅಂಚನೇ ಒಂತೆ ಬಾಯಿಗ್ಲಾ ಪಾಡೋನು.  ದನಿಕುಲು ಪನ್ದೇರ್‍ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತ್‌ಂಡ ಮರ್ದ್ ಪರೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ.  ಇಬೂತಿ ಒಂತೆ ತಿದ್‌ಡ ಯಾವೊಂದು".  ದೂಮಣ್ಣೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಮ್ಮ ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ಬೊಣ್ಯೊನು ಕೈ ಬಿರೆಲ್‌ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡೊಂದು ವಾತೊ ಗುಣ ಆವಡ್ ದೇವೆರೇಂದ್ ನಟ್ಟೋಂಡಾಲ್.

ಆನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಜಿಲ್ ಕದಳಿ ಬಾರೆದ ಪಂರ್ದ್‌‌ತ ರಸಾಯನೊದ ಪಳಾರೊ.  ರಾತ್ರೆ ಉಪಾಸೋಂದು ದೂಮಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ.  ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರೊಲಾ ಉಂದೇ ಕ್ರಮೋಂದು ಆಮ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬಾರೀ ಸಂತೋಸಾಂಡ್.  ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗ್ ಬಟ್ಟೇರೆನ ಕಟ್ಟೋಣೊಡ್ದು ಬಜನೆ ಕೇನ್ಡ್.  ಬಜನೆದ ಸೊರೊ ಕೇಂಡಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂಡೆ:  "ಯಾನ್ ಬಜನೆಗ್ ಪೋವೊಡಾ."

ದೂಮಣ್ಣೆ ಪರಾಂದೆಲಾ ಸಂತೋಸುಟಿತ್ತಿನ ಆನಿ ಮಾತ್ರ.  ತೆಲಿತ್ತೋಂದೇ ಮಗಟ್ಟ ಪಂಡೆ:  "ಸರಿ ಮಗ ಪೋದು ಬಜನೆ ಮಲ್ಪು.  ಒಂತೆ ತೈರ್‍ದ್ ಯಾನ್‌ಲಾ ಬರ್ಪೆ".

ಬಾರೀ ಕುಸಿಡ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಮ್ಮ ಪಂಡಲ್:  "ಬಜನೆತಲ್ಲ್ ಬ್ರಾಣೆರನ್ ಮುಟ್ಟುದು ಅಕುಲೆನ ಮಡಿ ಆಲ್ ಮಲ್ಪಡಾ.  ಮನ್ಸೆರೆನ್ ಮುಟ್ಟುದು ನಿನ್ನ ಮಡಿನ್‌ಲಾ ಆಲ್ ಮಲ್ತೊನಡಾ."  ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸೊರೊಡು ಆವುಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಬಸ್ಸ್ ಬುಡಿಯೆ.

ಕಟ್ಟೋಣೋದ ಎದ್‌ರ್‍ ಜನೊಕ್ಕುಲು ಸಾಲ್‌ಡ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆರ್‍.  ಮುಂಡೊಗು ಬೊಣ್ಯೊ ಪೂಜಿದಿತ್ತಿನ ಟ್ಟೇರ್‍ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ್ ತೂದು "ಅಲ್ಲ್ ಕುಲು" ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಿರಾವುದ ಜಾಗೆ ತೋಜಾಯೆರ್‍.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಎದ್‌ರ್‍ ಕುಲ್ದಿನಕುಲೆನ್ ತೂಯೆ.  ದೂರೊಡು ಉಂತೊಂದು ಕಣ್ಣ್ ಬಾಯಿ ಬುಡುದು ಉಂದೆನ್ನ್ಮಾಂತ ತೂಪೆತಿನ ಮನ್ಸೆರೆನ್‌ಲಾ ತೂಯೆ.  ಇನಿ ಏರೆನ್ಲಾ ಮುಟ್ಯೆರ ಬಲ್ಲೀಂದ್ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನವು ನೆಂಪಾದ್ ಬಟ್ಟೇರೆನೇ ತೂವೂಂದು ಕುಲ್ಯೆ.

ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಬಜನೆ ಪಂಡ್‌ದ ಕೊರಿಯೆರ ಸರು ಮಲ್ಪೆರ್‍.

"ಓಂ ಭಗವಾನ್ ಓಂ ಭಗವಾನ್
ಓಂ ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯನಾಥ ಭಗವಾನ್"

ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಸಾಲೆಡ್‌ಲಾ ಪ್ರತಿ ಸನಿವಾರೊ ಬಜನೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಅಲ್ಲ್ ‘ನೋಡು ನೋಡು ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೂಟಿಯಾ’ ‘ಎಲ್ಲಿರವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ’ ‘ಯಮನೆಲ್ಲು ಕಾಣೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ’ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಾ ಬಜನೆ ಅತ್ತಾಂದೆ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊಸ ಪೊಸ ಬಜನೆಲೇ ಇತ್ತಿಜೊ.  ಪೊಸ ರಾಗೊದ ಪೊಸ ಬಜನೆ ಕೇಂಡ್‌ತ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಮಲ್ಲ ಜನೊ ಅಂದ್‌ಂದಾಂಡ್.  ಬಜನೆ ಮುಗಿನಾಗ ಮಾಂತೆರ್ಲಾ ಲಕ್ಕ್‌ದುಂತಿಯೆರ್‍.  ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪೊಸ ಮಂಗಳೊ ಪಂಡ್ ಕೊರಿಯೆರ್‍.  ಅವು ಆಯನ ಸಾಲೆದ "ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲಿ ಮತ್ಸನಿಗೆ" ಮಂಗಳೊದ ಲೆಕ್ಕತ್ತ್.  ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆರಾಗೊ.  ಆಂಡ ಅಯ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಬುಡುಂಡ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಒರಿ ನವು ನೆಂಪುಡು ಒರಿಯಿಜಿ.

ಮಂಗಳೊ ಮುಗಿಬುಕ್ಕೊ ಮಾಂತೆರ್‍ಲಾ ಕುಲ್ಯೆರ್‍.  ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಒಂಜೆ ಕರಂಡಿಗೆಡ್ ಇಬೂತಿ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ಲಿನಕುಲೆ ಎದ್‌ರ್‍ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್‍.  ಅಪಗ ಬಟ್ಟೇರೆ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಣ್ಯಣ್ಣೇರ್‍ ಇಬೂತಿ ಸ್ಲೋಕೊ ಪಂಡ್ ಕೊರಿಯೆರ್‍:

"ಪರಮ ಪವಿತ್ರಂ ದೇವಂ ವಿಭೂತಿಂ
ಪರಮಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಂ
ಪರಮಾರ್ಥ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾನಂ
ದೇವಾ ವಿಭುತಿಂ ಇದಮಾಶ್ರಯಾಮಿ."

ಸುಮಾರ್‍ ಸರ್ತಿ ಆಯಿನ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಅವು ಬಾಯಿ ಪಾಠೊ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಇಬೂತಿ ದೆತ್ತೋಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲಾ ಮಲ್ತಿನಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡೋಂದು, ಒರಿನೆನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಮುಂಡೊಗು ತಿಕ್ಕೋಂಡೆ.  ಆಯೆ ಇಬೂತಿ ಸ್ಲೋಕೊಡೇ ಮುರ್ಕುದಿಪ್ಪುನಗ ತೋರೊತ ಕೈಯೊಂಜಿ ಆಯನ ಬೆರಿನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು.  ತಿರ್‌ಗ್‌ದ್ ತೂನಗ ಅಮ್ಮೆರ್‍!  "ಮುಗೀಂಡತ್ತ ಮಗಾ, ನನ ಪೋಯಾ?"  ಅಮ್ಮೆರ್‍ ದಿನೊಲಾ ಇಂಚನೇ ಇತ್ತ್ಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಂದ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಬತ್ತೆರ್‍.  ದೂಮಣ್ಣನ್ ತೂದು ಪಿರೀತಿಡ್ "ಎಂಚಿ ದೂಮಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದನಾ?  ಕೇಂಡರ್‍."  ದೂಮಣ್ಣೆ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದ್ "ಊದು ಬತ್ತಿ ಪೂತ್ತಾದ್ ದೀತೆ" ಪಂಡೆ.

"ಅವು ಯಾವಂದ್ ದೂಮಾ.  ಒಂಜಿ ದೀಪೊ ಬೋಡು.  ಚಿಬಿಲೆಳಾ ಅವು.  ಪರ್ತಿದ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು.  ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್‌ದ ದೀಪೊ ಪೊತ್ತಾವೊಡು.  ಚಿನ್ನಪ್ಪಾ ಈ ದಿನೊಲಾ ಈಡೆ ಬರೊಡು.  ಮೂಲು ಬಜನೆ ಕಲ್ಪೊಡು.  ಇಲ್ಲಡ್ ಬಜನೆ ಪನೊಡು ದಾನೆ?"  ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪನ್ನಾಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಸಂತೋಸೊಡು ತರೆ ಆಡಯೆ.

ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪಿ ಸಾದಿಡ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ಮಗಟ ಪಂಡೇ "ಇಂಚಾಂಡ ನಮೊ ಬಿರಾಣೆರೆ ಲೆಕ್ಕೊನೇ ಆಪೊ.  ದಿನೋಲಾ ಬಜನೆ, ಪೂಜೆ, ಇಬೂತಿ.  ಈ ದೇವೆರೆಡ್ದ್ ಈತ್ ಮಾಂತ ಆಂಡ್.  ನನ ಗುರುವಾರೊ ಗುರುವಾರೊ ಮದು ಮಾಸೊ ಇಜ್ಜಿ.  ಆನಿ ಯಾನ್ ಪರ್‍ಯೆರಲಾ ಇಜ್ಜಿ.  ಯಾನ್ ಆ ದೇವೆರಡ್ಡ ನಟ್ಟುನೆ ಒಂಜೇ.  ಒರೊ ನಮ ಪೊಟೊಡ್ತು ಇಬೂತಿ ಬೂರ್‍ಯೆರ ಸುರುವಾಂಡ ಆಂಡ್.  ಬುಕೊ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋವಂದೆಲಾ ಬದ್ಕೊಲಿ."

ಇಲ್ಲಡೆಡ್ ಎಂಕಮ್ಮಲಾ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋಂದು ಆಲ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಕಲ್ತಿನ ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಬಜೆತದ ರಾಗೊ ಒಯ್ತೋಂದಿತ್ತಲ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪನ್ನೇನ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಸಾಯೆ.  ನೆಂಪಾಯಿನ ಬಜೆನೆದ ಸಾಲ್‌ಳೆನ್ ಪಂಡೆ.  "ಆ ಇಬೂತಿದ ಬಜನೆ ಪನ್‌ಮಗಾ" ದೂಮಣ್ಣೆ ಪನ್ನಗ ಅಯಗ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆಂಪಾಡ್.  "ಬುಡು ಒರಿನೆನ್ ಎಲ್ಲೆ ಕಲ್ತೊನು" ಅಮ್ಮೆ ಸಮದಾನೊಡೇ ಪಂಡೆ.

"ಇತ್ತೆ ದೀಪೊಗು ದಾನೆ ಮಲ್ಪಿನ"?  ದೂಮಣ್ಣೆ ಎಂಕಮ್ಮ ಪಂಡೋಂದೇ ಉಲಯಿ ಪೋಯಲ್.  ಉಲಯಿ ಓಲೋಲೋ ನಾಡ್ದ್ ಚಿಬಿಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ್.  ದೂಮಣ್ಣೆ ತಾರಾಯಿತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೆ.  "ಬತ್ತಿಗ್ ಪರ್ತಿ ಇಜ್ಜತ್ತಾ"?  ದೂಮಣ್ಣೆ ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೆ.  ಎಂಕಮ್ಮ ಪರಾ ಪೆಟ್ಯದ ಬಾಯಿದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪರಾ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುದ ತುಂಡೊಂಜೆನ್ ದೆತ್ತಲ್.  ಅಯ್ನ್ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೈತ ನಡುಟು ದೀದ್ ತಿರ್‍ಗಾದ್ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಚಿಬಲೆಟ್ ದೀಯಲ್.  ದೂಮಣ್ಣೆ ಕಡ್ಡಿ ಗೀರ್‌ದ್ ದೀಪೊ ಪೊತ್ತಾಯೆ.  ಆಂಡ ಪೊಟೋ ಗೊಡೆದ ಮತ್ತ್‌ ಉಂಡು.  ಅಲ್ಲ್ ದೀಪೊನು ದೀಪುನೆ ಎಂಚ?  ದೂಮಣ್ಣೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲಯಿ ಪೋಯೆ.  ಕೆಲ ದಿನೊಕ್ಕು ದುಂಬು ಅಂಗಡಿಡ್ದ್ ಕೊನದಿನ ಕಾಲಿ ರಟ್ಟ್‌ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ.  ಅಯ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಗೊನು ಪರ್ತ್‌ದೆತ್ತೆ.  ಆಯ್ನ್ ಪೋಟೊತ ತಿರ್ತ್ ತಿಕ್ಕಾಯೆ.  ಅವು ಬೂರಾಂದಿಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಆಣಿ ಹಾಕ್‌ತ್ ಉಂತಾಯೆ.  ಇತ್ತೆ ಚಿಬಲೆ ಉಂತುನಾತ್ ಜಾಗೆ ಆಂಡ್.  ಚಿಬಲೆದ ಸೊಡರ್‌ಗ್ ದೇವೆರೆ ಪೋಟೋ ನನಲಾ ಸೋಕು ತೋಜ್ಯೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್.  ಎಂಕಮ್ಮ ಅಯ್ನ್ ತೂದು ಬಯೋ ಬಕ್ತಿಡ್ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೇಲಾ ಕೈ ಮುಗಿದ್ "ದೇವೆರೇ ನಿನ್ನ ಪೊಟೊಡ್ದು ಒರೊ ಇಬೂತಿ ಬೂರಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು" ಪಂಡ್‌ದ್ ನಟ್ಟೊಂಡೆ.

ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಲಕ್ಕ್‌ನಾಗ ಎಂಕಮ್ಮ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪನೇ  ನರಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಲ್.  ದೂಮಣ್ಣೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೆಲಸದ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟಿತ್ತೆ.  ಉಲಯಿಡ್ತ್ ಒಂತೆ ನೀರ್‍ ಕೊನದ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ಅಯ್ಕ್ ಒಂತೆ ಇಬೂತಿ ಪಾಡ್ದ್ ಆಲೆಗ್ ಪರ್ಪಾಯೆ.  ಆಂಡಲಾ ನರಕ್ಕುನೆ ಉಂತಿಜಿ.  ಉಂದುನ್ ತೂದು ದೂಮಣ್ಣೆ ಪಮಡೆಃ ‘ಮಗಾ... ಇನಿ ಈ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋವಡ.  ಅಪ್ಪೆನೊರ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೋಂದು ಚಾತು ಪಂಡಿತೆರಾಡೆಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ’.  ಶಾಲೆ ತತ್ತ್‌ಂಡತ್ತಾಂದ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಒರೊ ಚಪ್ಪೆ ಆಯೆ.  ಸಾತ್‌ಗೇ ಪೊಟೋತ ನೆಂಪಾತ್ ಅಯನ ಬೇಜಾರ್‍ ಒರೊನೇ ಮಾಯಕಾಂಡ್.

ಅಪ್ಪೆನ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮೆ ಪೊಪುನಯಿನ್ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಬೂರುನಾತ್ ದೂರ ತೂಯಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿಮುಟ್ಟದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಿನಾಂದ್ ಯೋಚನೆ ಸುರುವಾಂಡ್.  ಪದಿರಾಡೊಂಜ್ಲಿ ಪದಿರಾಡ್ ಮಗ್ಗಿ ಗಟ್ಟಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ.  ಬಾಯಿಗ್ ಬರ್ಪಿ ಪದ್ಯೊಲೆನ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ನಲ್ತೆ.  ಒಂಜಿ ಬೈರಾಸ್ ಪತ್ತೋಂದು ಕಿರೆಕ್ಕ್ ಪೋದು ದಡುಮ್ಮಲಾಗಿಯೆ.  ಮಲಂಕಾನಿ ಮೀಂದೋಂದು ಬಾಯಿಟ್ ನೀರ್‍ ಚಿಂದಾದ್ ಸುರ್‍ಕಂದ್ ಉಗಿಯೋಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಲೆಯೆ.  ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತ್‌ದ ನೆಂಪಾಯಿನ ಮಾಂತಾ ಬಜನೆಲ್‌ನ್ ಪಂಡೆ.  ಬಡಾವಾಣಾಗ ನಂಗ್ ಸೂಟುಪಾಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡೆ.

ಆಂಡಲಾ ಪೊರ್ತೇ ಪೋಪುಜಿ.  ಕುಡಾ ದೇವೆರ್‍ನೆ ಪೊಟೋತ ಎದ್‌ರ್‍ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತ್ಯೆ.  ಪಟೊದ ಎದ್‌ರ್‌ತ್‌ ಚಿಬಿಲೆದ ಬತ್ತಿ ಪಿದಾಯಿ ನಿಲ್ಕೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಓ ಇನಿ ಚಿಬಿಲೆ ಪೊತ್ತಾತಿಜಿ.  ತನಾಂಡಲಾ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೇವೆರೆನ್ ಬಯಬಕ್ತಿಡ್ ನಟ್ಟೊನೊಡು.  ಪಟೊಡ್ತು ಇಬೂತಿ ಬೂರಿಲೆಕ್ಕ ಆವೊಡು.  ಇಂಚಂದ್‌ದ್‌ ಎಣ್ಣಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಮುಂದಿಲಿಗ್ ಬೆಲ್ತೆ.  ಅಲ್ಪ ನಾಲೈನ್ ಮಡಲ್ ಉಣುಂಗೋಂದಿತ್ತೊ.  ಅಯ್ಡದ್ ರಡ್ಡ್ ಮಡಲ್ದಗರಿ ಪತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ತಾಡೆಗ್ ಪೋಯೆ.  ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಗೆಂಡೊಗ್ ಅವೆನ್ ತಾಗಾದ್ ಗಟ್ಟಿ ಉರಿತ್ತೆ.  ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೆಕ್ ಸೂ ಪತ್ತ್ಂಡ್.  ಅವೆನ್ ಅಂಚನೇ ಪತ್ತೋಂದು ಪಟೊತಾಡೆಗ್ ಬತ್ತೆ.  ಚಿಬಿಲೆದ ಬತ್ತಿನ್ ಪೊತ್ತಾಯೆರ ಕಸರತ್ತ್‌ ಮಲ್ದೆ.

ಪಟೋ ದೀದಿತ್ತಿನ ಗೋಡೆತ ಎದ್‌ರ್‌ಡ್ ಬೆದರ್‍ದ ಅಡ್ಡೊ ಒಂಜಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರಾಂದ್ ಒಂತೆ ಪರತ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಲೆನ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ಅಡ್ಡೊಗು ಕಟ್ಟ್‌ದಿತ್ತೆ.  ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಲಾಗಾಟೊಡು ಸೂ ಬತ್ತಿಗ್ ತಾಗುನ ಬದಲ್ ಅಡ್ಡೊಗು ಕಟ್ಟ್‌ದಿತ್ತಿನ ಕುಂಟುಗು ತಾಗ್‌ಂಡ್.  ಕುಂಟುಗು ಪತ್ತಿನ ಸೂ ಬೆದ್‌ರ್‌ತ ಅಡ್ಡೊಗು ಪತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಅಡ್ಡೊಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್‌ಗ್ ಮಾಡ್‌ತ ಮುಳಿಕ್ ಸೂ ಪತ್ತ್‌ನಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಕಂಗಾಲಾಯೆ.  ‘ಸ್ವಾಮಿ ದೇಬೇರೇ.  ಒರ ಸೂ ತೆಕ್ಕಾಲ.  ಒರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ನಿಗೊ ತೊಜಿಪ್ಪಾಲ.  ದೇಬೆರೇ ಸೂ ತೆಕ್ಕಾಲಾಂದ್’ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದ್‌ ಕೈ ಮುಗಿಯೆ.

ಸೂ ಏರೋಂದೇ ಪೋಂಡು.  ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಮಾಡ್‌ದ ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಟೊಕ್ಕೇ ಬೂರುಂಡು.  ಪಟೋ ನೆಲಕ್ಕ್ ಬೂರುದು ನರಿನಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಬೆಲ್ತೆ "ಅಯ್ಯೋ ಸೂ ಸೂ ಇಲ್ಲ್ ಪೊತ್ತೋಂತುಂಡು.  ಅಯ್ಯೋ... ಏರಾಂಡಲಾ ಬಲ್ಲೆ" ಎಂದ್‌ದ್ ಅರೆಬಾಯಿ ಪತ್ತಿಯೆ.  ದೂರೊಡಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪರಬ್ಬೇರ್‌ಲಾ, ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೊ.  ಮಾಂತೆರ್‍ಲಾ ಇಂಬ್ಯನ ಸೊರೊ ಕೇಂಡ್‌ತ್ ಬಲಿತ್ತೋಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆಬಾಯಿ ಪತ್ಯೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್‍.

ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇನ್ದ್, ಪುಗೆ ತೂದು ಬಟ್ಟೇರೆ ತೋಟೊಡು ಕೆಲಸೊ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಏಲೆದಕುಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್‍.  ಪೊತ್ತುನ ಇಲ್ಲನ್ ತೂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಕರ ಕೆಡ್ಯಟ್ ನೀರ್‍ ಕೊನದ್ ಸೇತೆರ್‍.  ಮಾಂತಾ ಉರಿದ್ ಪೋಯಿ ಬುಕೊ ಸೂ ಉಂತ್‌ಡ್.  ಸೂಡು ಕರೆಂಟಿನ ಮಾಡ್‌ ಇಜ್ಜಂದಿ ಇಲ್ಲ್ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಗೋಡೆಲು ನಡೆತಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿದ ಲೆಕ್ಕೊ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೊ.

ಇಲ್ಲಡೆ ವಾಪಾಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ದೂಮಣ್ಣೆ ದೂರೊಡ್ಡೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೆಂಡ್‌ದ್, ಎಂಕಮ್ಮನ್ ಪಿರ ಬುಡ್ದು ಬೆಲ್ತೋಂದೇ ಬತ್ತೆ.  ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ತೂದ್ ಮರಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಉಂತಿಯೆ.  ಮಗನ ನೆಂಪಾದ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಯೆ.  ಕಂಗಾಲಾದಿತ್ತಿನ ಮಗನ್ ತೂಯಿ ಬುಕೊ ದೂಮಣ್ಣಗ್ ಜೀವೊ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಮಗನ ತಲೆ ಪೂಜಿದ್ ಅರ್ಕ್‌ಪತ್ತೋಂದು ಕೇಂಡೆ:  "ದಾನೆ ಆಂಡ್ ಮಗಾ?"  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಪೋಡ್ಡ್‌ದ್ ನಡಿಗ್ಯೆ.  ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಗುಂಡಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕವುಂಪುವೆಂದ್ ಬುಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ.  ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಪಂಡೆ:  "ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ".

ದೂಮಣ್ಣನ್ ತೂಯಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಜನೊ ಒರ್‍ಯೊರ್‍ಯಾದ್ ಜಾರ್‍ಯೆರ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್‍.  ದೂಮಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲನೇ ತೂವೋಂದು ಉಂತ್ಯೆ.  ಎಂಕಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್‍ ಒಯ್ತೋಂದು ಬತ್ತಲ್.  ಅಯ್ಯನ ಮಂಡೇಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಜಾಲ್‌ಡೇ ಕಾರ್‍ ನೀರ್ದ್ ಕುಲ್ಯಲ್.  ಪೊತ್ತುದು ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ದೂಮಣ್ಣೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್‌ದೀಯೆ.  ಚಿನ್ನಪ್ಪ್ ಪಟೋತ್ತ ನೆಂಪಾಂಡ್.  ದೇವೆರೆನ ಪಟೋ ಆಯಿನೆಡ್ದಾದ್ ಅವು ಪೊತ್ತುಂದಿಪ್ಪಾಂದ್‌ದ್ ಅಮ್ಮನ ಬೆರಿಯೇ ಪೋಯೆ.  ಎಂಕಮ್ಮ "ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ ಗೆಂಡೊ ದೊಂಕಡಾ" ಪಂಡಲ್.

ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಒಂಜೊಂಜೇ ಪಜ್ಜೆದೆರ್ತ್ ದೀವೊಂದು ಉಲಯಿಪೋಯೆ.  ಪಟೊ ನೇಲಾಯಿನಲ್ಪ ಆಣಿಲು ಆಂಚನೇ ಒರಿಇತ್ತೊ.  ತಿರ್ತ್ ಬೊಣ್ಯೋದ ರಾಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ್ ಪುಡಾದ್ ರಟ್ಟಿನ ಕನ್ನಡಿತ ಚೂರುಲು ಇತ್ತೊ.  ನನ ಈ ಇಲ್ಲಾಡೆಗ್ ಪಟೋ ಕೊನರ್‍ಯೆರ ಇಜ್ಜಿ.  ನನ ಪಟೊಡ್ದು ಇಬೂತಿ ಬೂರ್‍ಯೆರಲಾ ಇಜ್ಜಿಂದ್‌ದ್ ಎನ್ನಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬುಲ್ಪೆರ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಮಾಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಕಾರೊದ ಕೊಂಬು ಬೂರೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಸೂ ಇಡೀ ಇಲ್ಲನೆ ಪೊತ್ತಾಂಡಲು ಗೋಡೆತ ಒಂಜಿ ಬಿದ್ದಿರ್‍ದ ಅಡ್ಡೊ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾಂತೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್.  ನೀರ್‍ ಚೇತಿನೆಡ್ತಾತ್ ಅವು ಕರಂಟ್‌ದ್ ಪೋಂಡಲಾ ಅಯ್ತ ಉಲಯಿಡ್ತ್ ಒಂತೆ ಪುಗೆ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಅಯ್ನೇ ತುಯೆರ ಸುರುಮಲ್ತೆ.  ಅಂದ್, ಕರೆಂಟಿನ ಅಡ್ಡೊದ ಬಾಗೊಡ್ದು ಒಂತೊಂತೆನೇ ಒಂತೊಂತೆನೇ ಬೊಣ್ಯೊ ಬೂರೊಂದಿತ್‌ಂಡ್!
                         *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು