ತಾದಿಕತೆ- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

"ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆಽಽ.... ಕಡೆಸಂಡು!..... ನನಲಾ ಸಾದಿ ಕಡಪರೆ ಉಂಡು ಒಂತೆತ್!  ಪಿದಾಡ್ನಗ ಬರ್‍ಪಂದ್ ಧಿಮಿಕುಟ್‌ದರ್‍....."

- ಸೀತಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲೆನ್ ರುಮುರುಮ್ಮ ನಡಪರೆ ಪಂಡಲ್, ಅಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಮೂವೆರುಲ್ಲೆರ್‍;  ಸೀತಕ್ಕೆ, ಅಲೆನ ಕಂಞ ಮಗೆ ಸದನೆ, ಸದನನ ಜೋಸ್ತಿ-ಅಕ್ಲೆನ ನಿರೆಮನೆತ್ತ-ರಾಜು.  ರಾಜು ಪೇಂಟೆದ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪೆ.  ಏಳನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನನದಾನಿ ಮುಗ್ಯರೆ ಆಂಡ್.  ಸದನೆ-ಆಯನ ಪುದಾರ್‍ ಬುಡ್ಪದ್ ಪನ್ಪುಂಡ-ಸದಾ ನಂದೆ-ಮುವ್ಪೊಡು ಸಾಲೆ ಬುಡ್ದು, ಅಪ್ರಾಯ ಕಮ್ತರ್‍ ‘ಸಿರ್‍ದೇಯಿ ಭವನ’ - ಒಟೇಲ್ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ.

ಮೂವೆರೆಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾದ ಪಿದಾಡ್‌ದಿನಿ ಊರುಡ್ದು ಸುಮಾರ್‍ ಏಲ್ ಮೈಲ್ ದೂರೊದ ಬಂದಾ ಡಿಡ್ ಪೊಸತ್ ಕಟ್ಟಾದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ಗ್, ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಉಚ್ಚಯಗೆ;  ಬಾರಿ ಗಡ್ದ್ ಉಂಡುಗೆ.  ಒಲ್ತೊಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ ಬರ್‍ಪೆರ್‌ಗೆ.  ಎಲ್ಲೆಕಡೆ ಉಚ್ಚಯ;  ಪಗೆಲ್ಡ ಐನ್ ಸಾವುರ ಜನ್ತ ಒಣಸ್‌ಗೆ.

‘ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಪೋದ್ ಬರೊಡುಂದ್ ಸೀತಕ್ಕೆಗ್ ಅಪಾಸ್ಗೆ ಏಪನೆ ಸುರಾತ್‌ಂಡ್.  ಅಂಚಂದ್ ಅಲ್ ಬೇಲೆ ಏತೇ ಉಪ್ಪಡ್, ಎಂಚಾಂಡಲ ಪುರ್ಸತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರುಡ್ ನಡಪುನ ಕೋಲ.  ಕಂಬುಲ, ತೇರ್‍, ಆಯನ, ಸಾತ್ ಮಾರಿ-ಇಂಚಿನೆಕ್ ಮಾತ್ ಪೋಪಿನ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ ಉಂಡು.  ಪಾಸಾಡಿಗ್ ಫೋಂ ಜೊವು ತಿಕ್ಯೆರ್‌ಡ ಪಡ್ಡೆದ್ರದ ಅಲಡೆ, ಢಕ್ಕೆಬಲಿ, ಉದ್ಯಾರದ ಕಲ್ಲಡ, ಪೆರ್ಣಂಕಿಲ ತೇರ್‍, ಪೆರ್ಯೊಟ್ಟು ಆಯನ, ಬೆರ್ಮೆರ್‍ ಬೈದೆರ್‍ಲೆ ಗರಡಿದ ನೋಮೊಗು-ತೆನ್ಕಾಯ ಬಡಗ್ ತಿಟ್ಟ್‌ಲೆನ ಆಟೊಲೆಗ್, ಇಂಚ ಮಾತ ಯಾಪೋಗೊರ ಪೋಪಿನಲ ಉಂಡು.  ದೆಯಿವ ದೇವೆರೆಡೆ ದಿಂಜ ಬಯಬಗ್‌ತಿ.  ‘ಪೂ ಪಾಡುನಡೆಗ್ ಪೂತ ಎಸಲ್ ಪಾಡ್ದ್’ ಆಂಡಲ ದೇವೆರೆಗೊಂಜ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಸಲ್ಮಂತ.

ಊರ್‍ದ ಮಲ್ಲ ಕುಳವಾರ್‍ ರಾಮೆಗ್ಗಡ್ರೆನ ಇಲ್ಲಲೇ ಸೀತಕ್ಕೆಗ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಬೇಲೆ.  ಅರಿತ ಮಿಲ್ಲ್, ರೇಷಿಮೆದ ಕೃಷಿ, ಕೋರ್‍ಲೆನ ಫಾರ್ಮ್-ಮಾತಲಾ ಗೌಡೆರೆಗ್ ಉಂಡು.  ಸೀತಕ್ಕೆಲೆಕಂತಿನ ನಲ್ವೆರ್‍ ಪೊಂಜೊವೆಗ್, ಇರ್ವೆರ್‍ ಆಂಜೊವೆಗ್-ಬೆನಲಾತ್ ಬೇಲೆ, ಉನಲಾತ್ ನುಪ್ಪು ಗೌಡೆರೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಅರೆಗಾಲ-ಮರ್ಯಲ ತಪ್ಪಂದ್.  ಸಂಬಲ ಮಾತ್ರ ‘ಉಂಡ್-ತಿಂದ್ ತುಂಡು ಕಂಬೊಲಿ’ದಾತೆಗ್.  ಸೀತಕ್ಕೆನ ಇರ್ವೆರ್‍ ಮಗಲಾರ್‍ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತ್‌ಂಡ್.  ಕಡೇತಾಯೆ ಸದನೆ ಮಾತ್ರ ಕೈತಾಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ.  ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಗೌಡರ್‍ನ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ಡೇ ಉಪ್ಪುನು.

ರಾಮೆಗ್ಗಡ್ರು, ರಾಜುನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ-ಮೊಕುಲು ಮಾತ ಕೋಡೆನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ಗ್ ಬಂದಾಡಿಗ್ ಪೋದಾತ್ಂಡ್.  ಅಲ್ಪ ಎಗಡ್ರೆನವೇ ಗುಕಾರ್ಮೆಗೆ.  ಅಕುಲು ಮಾತ ದಿಂಜ ದಿಂಜ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ತಿನೆಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸಿಲೆಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಅಕ್‌ಲೆನ ಪುದರ್‍ ಬರೆದ್ ಪಾಡುವೆರ್‌ಗೆ, ಬೂಕುಡು ಪಟಲಾ ಪಾಡುವೆರ್‌ಗೆ, ಅವು ಸೂರ್‍ಯ ಚಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಮುಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಗೆ!....

‘ತಾನ್‌ಲಾ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಬರ್‍ಪೆಂದ್’ ಸೀತಕ್ಕೆ ಕೋಡೆನೇ ಎಗಡ್ರೆ ಬುಡೆದಿಡ ಪಂಡ್‌ದಾತ್‌ಂಡ್.  ರಾಜುನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪಳಕ್ಕೆ ‘ಬನ್ನಗ ರಾಜುನ್ಲಾ ಲೆತೊಂದ್ ಬಲ್ಲಾಂದ್’ ಪಂತೆರ್‍, ಸದನೆ ಬರಾಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೆನಾ?

ಏತೇ ಅಮಸರ ಕುಟ್‌ಂಡಲಾ ಸೀತಕ್ಕೆನ ಒರ್ಬಡಿದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿನಗ ಪೊರ್ತು ಬಯ್ಯಾಂಡ್.  ಅಟಿಲ್ ಆವೊಡೇ?  ಕೋಡೆ ಬೋವು ಪಾಡಿಡ್ದ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಕೊಣದಿನ ಕಲ್ಲಲಾಂಬುಗು ಒಂಜಿ ತೌತೆ ಮೂರ್‍ದ್ ಪಾಡ್ದ್, ನುಪ್ಪುದ ಕರ ಜಾವಾದ್ ಕೋರಯಿಗ್ ಕಬಿಡ್ದ್ ದೀದ್ ಬಿಸಲೆಡ್ ಕಜಿಪು ಕೊದಿಪಾದ್ ಆನಗ ಸದನೆಲಾ ಓಟೇಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಆದ್ ಬತ್ತೆ.  ರಡ್ರಡ್ದ್ ಉಂಡೆರ್‍.  ರಾಜು ಎಂಚಲಾ ಮದ್ದೆನೆಡಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದು, ‘ಪೋಯಿ’ಂದ್ ಬಂಗ್ರ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ.  ಮೂವೆರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದೆರ್‍.  ಇನಿ ರಾತ್ರೆದ ಪೂಜೆ, ಬಲಿ ತೂವರೆ ಉಂಡು.

"ನನ ಏತ್ ದೂರ ಉಂಡುಯಾ ಅಪ್ಪಾ?"

- ಸದನೆ ಕೇಂಡೆ.  ಸೀತಕ್ಕೆಗ್ ತೆರಿಂಡ್-ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಡತ್ತ್‌ದ್ ಕಾರ್‍ ಬೇನೆ ಅವರೆ ಸುರುವಾಂಡ್‌ಂದ್.  ಇಲ್ಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಗನೆ ಪೊತು ಕಂತರೆ ಆತ್ಂಡ್.  ಇತ್ತೆ ದಾಲ ರಡ್ಡ್ ಮೈಲ್ ಸಾದಿ ಕರಿದುಪ್ಪು ಆತೆ.  ನಡತ್ತ್‌ದೇ ಪೋವೊಡಾಯಿನ ಸಾದಿ.  ಈ ಮಾರ್ಗೊಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ದಿನೊಕ್ಕು ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ತಿರ್‍ಗುಂಡು.  ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟೂಡ್‌ಂದಾಂಡ ಉಲತಾದಿದೆ ನಾಲ್ ಮೈಲ್ ಸಾದಿ ಉಂಡು.  ಆಂಡ ಸದಾನಂದನ ಬಜಿಕಾರ್‌ಗ್ ರಸ್ತೆದ ಕಲ್ಲ್‌ಲ ಕಂತೊಂದುಡಂಡು.  ಜೋಕುಲೆನ್ ಓಡೆಗ್‌ಲಾ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿನಿಂದ್‌ಂಡ ಬಂಙಪ್ಪ!  ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಂಗಟ್ಟಾದ್ ನನ ಆಜಿ ಮೈಲ್ ನಡಪಾವೊಡತ್ತ!.....

ಸೀತಕ್ಕೆ ಇಂಚಂದಲ್.  "ನನ ದಿಂಜ ದೂರ ಇಜ್ಜಿದೆ ಮಗಾ, ನಮ ಎಗಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ್ ನಿಕಲೆ ಸಾಲೆ ಪೋಯಿನ್ಯಾಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಬಕ್ಕರ್‍ ಮಿಕ್ಕು ಆತೆ....."

ಕಾರ್‍ದಡಿ ನೆಲ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದ್.  ‘ಕಣ್ಣ್ ಕುಸ್‌ ರ್‍ಂಡ ತೋಜುಜಿ’ ಇನ್ಪಿಲೆಕಾಂಡ್.  ರಾಜುಡ ಬೆಟ್ರಿ ಇತ್ತಂಡ್;  ಐತ ಬೊಲ್ಪುಡ್ ನಡತೆರ್‍ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೈಲ್ ಬಾರೀ ಪೋಡಿಗೆದವು.  ಓಲ್ಲಾ ರಾತ್ರೆ ದಿಂಜ ಮಿನಿ ಆದ್ ಪೋಂಡ ಕಡ್‌ದ ಬರಿಟ್ ತಿಕ್‌ದ್ ಬೂರ್‍ದು ಜೋಕುಲು ಪೋಡ್ಯೆರ್‍!  ಇಂಚಪ್ಪ ಉಂದೇ ಕಾಡ್ಡೊಂಜಿ ‘ನೈಪಿಲಿ’ಲಾ ತಿರ್‍ಗೊಂದುಂಡುಂದ್ ‘ಗಾಬ್’ ಆತ್‌ಂಡ್!  ಮೆಣ್ಪುರಿ ರಾಪುನ ತೂದೇ ಪೋಡ್ಯುನ ಈ ಜೋಕುಲು ನನ ಪಿಲಿ ಮಿನಿ ಎದುರು ಬತ್ತ್ಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಅರ ಬಾಯ್ ಕೊರ್‍ವೆರ್‍.  ಕತ್ತಲೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ನರ ಪುರಿತ ಸಂಚಾರ ಇಜ್ಜಿ.  ಕಾಡ್‌ಡ್-ಬಲ್ಲೆಡ್ ಏರ್‍ ದೆಂಗ್‌ದ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್‌ಡಲ ತೆರಿಯಂದ್.

"ಅಂದದೆ ಜೋಕುಲೆ, ನಿಕ್‌ಲೆಗ್ ತದಿ ಸಾಗರೆಂದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ-ಆವಂದಾ?"

ಸೀತಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಗೆ ಜೋಕುಲೆನ ಕೆಬಿ ಅರಲ್‌ಂಡ್.  ಅವುಲಾ ರಜುಗು ಪೊಸ ಪೊಸ ಕತೆ ಕೇನ್ನುಂದ್ ಪಂಡ ಮರ್ಯಲೊಡು ಕೈತಿನ ಕರುಕುರುಂದ್ ತಿನ್ಪಿನಾತ್ ಕುಸಿ.

‘ಹಾಂ, ಹಾಂ,- ಪನಿ’ ಇಂದೆರ್‍ ಇರ್ವೆರ್‍ಲಾ.

ಸೀತಕ್ಕೆ ಸೊಂಟೊಗ್ ತಿಕ್ಕಾವೊಂದಿನ ಬಚ್ಚಿರೆದ ತಂಚಿಡ್ದ್ ಬೀಜ ಗೆತ್ತ್ ತಿಂದ್‌ದ್.  ಪಿಚಿಕ್ಕಂಚರ ಒರ ಉಬ್ಬಿದ್, ದತ್ತ್ ಬಲತ್ತ್ ಒಲ ತೂಯಲ್.  ತಿರ್ಲೊಲಿಕೆ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ನನ ಕುಡ್ತಕುಮೇರ್‍ ಕಡತ್ತ್ಂಡ ತಿಕ್ಕು ನವೇ ಕುಂಟಲ ಕಾಡ್.  ಆ ಕುಂಟಲ ಕಾಡ್‌ದ ಪಾಡಿಡೇ ಏತ ಮಾತ ಕತೆ ಪಿರವುದು ನಡತ್ತ್‌ಜಿ!..... ಮಡ್ಮಯಿ ಲ್‌ಗ್ ಒರ ಪೋದು ಮುಟ್‌ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ.....

"ಇಂದಾ.  ಉಂದು ದಾಲ ಪತ್ತ್ ಪದಿನೈನ್ ವರ್ಸ ಪಿರವುದ ಕತೆ, ಅದಗ ಇತ್ತೆದಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ಪಲ್ಪ ಇಲ್ಲ್, ಅಂಗಡಿ, ಇಲೆಟ್ರಿ ಬೊಲ್ಪು ಮಿನಿ ದಾಲ ಇತ್ತ್‌ಜಿ.  ಎಡ್ಮೇರ್‍ ಡೊಂಜಿ, ಬೊಳ್ಳೆಡೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬುಡ್‌ಂಡ ತಿರ್ಲೊಲ್ಕೆಡೊಂಜಿ ಓಟ್‌ಲ್, ಒಂಜಿ ಗಡಂಗ್-ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ಮಯಿಲ್ ಮುಟ್ಟು ಸಾದ್ಯಪುಡೆ ಕಾಡಬಲ್ಲೆನೇ, ಮಣ್ಣ್‌ದ ಮಾರ್‍ಗವೊಂಜಿ ಇತ್ತೆದಲಕನೆ ಆಪಗಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡೇ.  ಆಂಡಲಾ ಬಸ್ಸ್ ಕಾರ್‍ ಮಿನಿ ತಿರ್‍ಗೊಂದಿತ್ತ್‌ಜಿ.  ಓಲೊಲು ತೂಂಡಲಾ ಕಾಡ್, ಬಲ್ಲಗೆ, ಬೆದ್ರ್‍ ಪುಂಡಲ್.  ಕುಂಟಲಕಾಡ್‌ದ ಗಿಜಿರ್‌ಪಾಡಿದ ಬರಿಟೆ ಪಗೆಲ್‌ಗ್ಲಾ ನರಮಾನಿ ಒರಿಯೊರಿ ತಿರ್‍ಗರೆ ಪೋಡ್ಯೋಂದಿತ್ತೆರ್‍.

ಮಡ್ಮಯಿಲ್‌ಡ್ ಅದಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮುಂದ ಗಂಗಸರದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್‌ಗೆ.  ಮಾತ ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ ಸರ್ಕಾರ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಗಡಂಗ್ ನಡಪಾವೊಂದಿತ್ತ್‌ಜಿ;  ಹಳ್ಳಿಡ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ್‌ಲೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗಂಗಸರ ಬೆಯ್ಪಾವೊಂದ್‌ತ್ತೆರ್‍.  ಆನಿದ ಆ ಗಡಂಗ್‌ಗ್ ಮೂವೆರ್‌ ಕಾಯಂ ಗಿರಾಕಿಲು ಇತ್ತೆರ್‌ಗೆ, ಅಕಲ್ನ ಪುದಾರ್‍ ಎಂಚಿನಪ್ಪಾ..... ಸುಡ್ಕಾಡ್‌ದವು..... ಬಂಜಿಡುಂಡು ಬಾಯಿಗ್ ಬರ್‍ಪುಜಿಯೆ..... ಹಾಂ! ಎಂಚಿನವುಲ ಉಪ್ಪಡ್‌-ಅಕುಲು ಮೂವೆರ್‍ ಆಂಜೊವು ಮೂಜಿ ಜಾತಿದಕುಲು;  ಅಂಚಂದ್ ಬಾರೀ ಜೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲು.  ಅನುಮುಪ್ಪ ದಿನಲಾ ಅಕುಲು ಬಯ್ಯದನಗ ಆ ಮಡ್ಮಯಿಲ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್ ಪೋದು ಪಟ್ಟಾಂಗೋಗು ಕುಲ್ಯೆರ್‌ಡ ಉಣ್ಕೆಲ್ ರಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಟು ಉರ್ದಕಲ್ನ ಜಾತಕ ಬುಡ್ಪಾದ್ ನಾಲಯಿದ ನರ್ಕೆ ಗೆತ್ತೊಂದು, ನಡೀರ್‍ ಆನಗ-ಇಲ್ಲಗ್ ಪಿದಾಡಿಯೆರ್‌ಡಲಾ ಆಂಡ್, ಅತ್ತಾ ಪರ್‍ದ್ ಮೂಕುಮುಟ್ಟು ಆಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದ ಬಾಕಿಲ್‌ಡೇ ಮಗರ್‍ದ್ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯೆರ್‌ಡಲಾ ಆಂಡ್.  ಮೂವೆರೆಗ್ಲಾ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಬುಡೆದಿ ಬಾಲೆಲು ಮಿನಿ ಇತ್ತೆರ್‍.

ಆನಿ..... ಇಂಚೆನೆ ಮರ್ಯಲದ ದಿನ ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಮಾತಾ ಮುಗಿದ್‌ಂಡ್.  ಇನಿತ ದಿನತಲೆಕ ಬರ್‍ಸದ ಬರೆಗಾಲ ಅತ್ತ್‌ ಆನಿ ಬರ್ಸ ಗೀರ್‍ ಕಟ್‌ದ್ ಬರೊಂದುಂಡು.  ಇಂಚೆನೆ ಕತ್ತಲೆ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು.  ಆತಾವನಗ ಮಡ್ಮಯಿಲ್ ತುದೆನ್ ಓಡೊಡು ದಾಂಡೊಂದ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಸ ಜನ ಒರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆರ್‍.

ಸಾಧಾರ್‍ನ ಮುಪ್ಪತ್ತಯಿನ್ ನಲ್ಪ ಒರ್ಸ ಪ್ರಾಯ ಆವು.  ಎಡ್ಡೆ ಗನಾಗಟ್ಟಿದ ಪೊರ್ಲು ಜನ.  ಸೋಕುದ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು, ಸೂಟು ಬುಟೀಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆ.  ಆಯೆ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೇಲ್ಯ ಪೆಡಿಗೆನ್ ಆ ಮೆಯಿ ದೀದ್ ಬರ್ಸದ ನೀರ್‍ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಒಚ್ಚರೆಂದ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಬೀಗ ಗೆತ್ತೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆಡ್ ಗಂಗರ ಮಾರುನ ಒರಿ ಜವಣೆ ಇತ್ತೆ.  ಬೇತೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ಮೂವೆರ್‍ ಕಾಯಂ ಗ್ರಾಕಿಲು, ಆಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಪೊಸಬನೇ ಕಣ್ಕಣ್ಣ್ ತೂಯೆರ್‍.  ಪೆಟಿಗೆದ ಬಾಕಿಲ್ ಜತ್ತಿನಪಗ ಉಲಾಯಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತುಲು ತೋಜಿಯ.  ನೋಟುದ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲು ಇತ್ತ.  ಕೈಟ್ ವಾಚಿ, ಬಿರೆಲ್‌ಡ್ ಉಂಗಿಲ ಬಾರೀ ಕಿರಯದವು ಆದುಪ್ಪು!  ಈ ಜನ ಪಿದಾಯಿ ಊರುಡ್ಡು ಬತ್ತಿನಾಂದ್!

ಆಯೆ ಆಂಗಿದ ಕಿಸೆಡ್ದ್ ಉದ್ದು ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಗೆತ್ತ್‌ದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಒಂಜಿ ದಮ್ ಒಯ್ತೆ.  ಆಡೇಗೇ ಕುಲ್ಲಿಯೆ.  ತೂಪಿನ ಆ ಮೂವೆರ್‌ಡ ಕೇಂಡೆ.

"ಅಂದೆಯೆ ಕೊಡಂಗಲಗ್ ನನ ಏತ್ ದೂರ ಉಂಡು?"

ಕೊಡಂಗಲಗಾ?  ಈ ಬರ್ಸೊಡು ರಾತ್ರೆಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪರ್‍ ಈರ್‍?  ಏರೆಡೆಗ್ ಪೋವೊಡು, ಒಲ್ತುಬತ್ತರ್‍?  ಮೂವೆರ್‌ಲ ಕೇಂಡರ್‍.

"ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದ್.  ಕಿಂಞಡೇ ಯಾನ್ ಅಡೆಗ್ ಪೋಯಿನಾಯೆ, ದುಬಾಯಿಗ್ ಪೋದ್ ಪತ್ತ್ ವಸ್ಮ ಆಂಡ್.  ಊರುಗು ಉಂದುವೇ ಸುರೂ ಬಪ್ಪಿನಿ.  ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇರ್ವ ವರ್ಸ ಮಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಬರಂದೆ.  ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಏರಗ್‌ಲ ಎನ್ನ ಪೊಲಬು-ಗುರ್ತ ಉಪ್ಪುನು ಕಷ್ಟ.  ಇತ್ತೆ ತುದೆತ ಅಪೆಲ್ ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ ಬತ್ತೆ.  ಬನ್ನಗ ಕಡೇಸ್‌ಂಡ್ ಮೂಲು ನನಲಾ ಸೇತ್ಮೆ ಆತ್‌ಜಿ ಅತಾ?"

ಆಯೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಪರಿಯೆ.  ಪರ್‍ಪಿಲೆಕನೆ ಪಾತೆರ್ಯೆ ಮೊಕಲೆಗ್ ನಾಲಾಯಿಡ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅರಿಮಡ್ ಆಯಗ್ ತೆರಿಂಡ್.  ಗುತ್ತಿಗೆದಾಯಡ ಪಂಡ್ದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್‌ಲಾ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಂಗರ ಕೊರ್‍ರೆ ಪಂಡೆ.

"ಕೊಂಡಂಗಲಡ್ ಈರೆಗ್ ಏರ್‍ನ ಪೈಕ್‌ಡ್?  ಒರಿ ಕೇಂಡೆ"

"ಮರ್ಸಿನ ಬಾಯಿಂದ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಪುದಾರ್‍.  ಅಪ್ಪೆರ್‍ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಊರುಡು.  ಬೇತ ಏರ್‍ಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ಯಾನ್ ಬರ್‍ಪೆಂದ್ ಕಾಕಜಿಲಾ ಪಾಡ್ದ್‌ಜಿ"

ಮೂವೆರ್‌ಲಾ ಪಿಸಪಿಸಂದ್ ಪಾತೆರೊಂಡೆರ್‍.  "ಮರ್ಸಿನ ಬಾಯಿನ ಮಗೆನಾ ಈರಿತ್ತೆ?  ಬುಡಿ ಸುದ್ದಿ.  ಈರ್‍ ಸುರೂಟೇ ಪನರೆ ಇಜ್ಜ, ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ್ ಅಲ್ಪನೆ!  ಈರೆನ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಾವುನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ನ.  ಬಲೆ ಪೋಯಿ" ಇಂದೆರ್‍.

‘ಅಂದಾ?’! ಬಾರಿ ಕುಸಿ ಆಂಡ್ ಅಯಗ್.  ನನೊಂತೆ ಕುಲ್ಲುದ್ ಬಂಜಾರ ಪರ್ಯೆ, ಬರ್‍ಸ ಒಂತೆ ಪನಿ ಆನಗ ಲಕ್‌ದ್ ಪಿದಡಿಯೆರ್‍.  ಒರಿ ದುಬಾಯಿದಾಯನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬೊಂಡೆ.

ಕುಂಟಲಕಾಡ್‌ದಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ತುಂಬೊಂದಿನಾಯೆ ಪೆಟಿಗೆ ತಿರ್‍ತ್ ಜಾವಯೆ, ದುಬಾಯಿದಾಯೆ ದಾದಂದ್ ಕೇನೊಡು ದುಂಬು ಮೂವೆರ್‍ಲಾ ಆಯನ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರ್ದ್ ಅಡ್ಡ ಮಗ್‌ತ್ತ್‌ದ್ ಕಕ್ಕಿಲ್ ಪುಜೆಂಕಿಯೆರ್‍.....

ಪುಣ ಬೂರ್‌ಂಡ್!  ಸುಲಾಬೊಡು ತೈತಿನಾಯನ ಪುಣೊನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕಾಡ್‌ದ ಉಲಾಯಿ ಪುದೆಲ್‌ಡ್ ಮದೆ ಮಲ್ತೆರ್‍.  ಒರಿ ಪಾರ್‍ದ್‌ಪೋದು ಒಲ್ತಾವೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ್‌ಕನತ್ತೆ.  ಪುಣೊನು ಕಾಡ್‌ದುಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ದ ಮರಕ್ಕ್ ನೇಲಾದ್ ದೀಯೆರ್‍.  ಪೆಟಿಗೆ ಪತೊಂದು ಮೂವೆರಪ್ಪ ತನತನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಪೆಟಿಗೆಡಿತ್ತಿನೆನ್ ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೆರ್‍.  ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆ ಕಾಸ್, ಬಂಗರ್‍ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ ಪಾಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಅಂಚ ಕೆರ್‍ದ್ ಮರಕ್ ನೇಲಾಯಿನ ಪುಣೊನು ನಲೈನ್ ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜಕ್ರೆ ಅರಾವರೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೊವು ತೂದು ದಿಗಿಲ್ ಪಾರ್‌ಂಡ್, ‘ಒಪ್ಪದೇಯೆರೆ!ಽಽ’ ಇಂದ್ ಅಲ್ಕ್ ಬೂರ್‍ದು ಕಲ್ಕಿಯೆರ್‍, ಮರಟ್ ಗುಯ್ಯಿಂದ್ ಕಿಲೆಂಜಿ ರಾವೊಂದಿತ್ತ.  ಏರಾ ಒರಿ ಮರಕ್ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೆರಣ ಬುಡ್ತೆ ಇಂದ್ ಊರುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಆಂಜೆವೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯಂರ್‍.  ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ ಏರ್‍ನಾಂದ್ ಒರಿಲಾ ಪನ್ಪಿನಕುಲೇ ದಾಂತೆ ಅವು ಮಾಜಿದ್ ಪೋಂಡು.  ಮರ್ಸಿನ ಬಾಯಿಗ್ ಮಗೆ ದಾಂತೆಪೋಯಿನವುಲಾ ಗೊತ್ತಾತ್‌ಜಿ.....

ಸೀತಕ್ಕೆನ ಕತೆ ಕೇಂಡ್ದ್ ಇರ್ವೆರ್‍ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲಾ ಮೆಯಿ ಕೊಕ್ಕೆರ್ತ್ ಪೋಂಡು.  ರಾಜುಗು ದಾದನೋ ಅಂದಾಜಾಂಡ್.  ಕೇಂಡೆ:

"ಅಂಚ ಕೆರ್ತಿನ ಆ ಮೂವೆರ್‍ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲೆರ್‍?"

"ಅವ್ವನ್ ಕೇನ್ಬರದೆ ಜೋಕ್ಲೆ?.  ಒರೊಕ್ ಅಕುಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಲಾದಿಗೆ ದಿಂಜೆದ್ ನೇಲನೇಲ್ಯ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾಯೇರ್‍, ಎಡೇನ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ತೆರ್‍.  ಆಂಡ ಏರ್‍ ತೊಜೆರ್‌ಡಲಾ ದೇಯೆರ್‍ ತೂಪುಜೆರಾ.  ಮಲ್ತಿನ ಹಾಲ್ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ಮನಸ್‌ನಾಂಡಲ ತಿನ್ಪುಜಾ?  ಮಾನ್ಯ ಕೆರ್‍ನ ಮಗುರೆನ ಒರ್ಸ ಆ ಮೂವೆರೆಡ್ ಒರಿ ಅವೇ ಸಾದಿಡೆ ಬನ್ನಗ ಆಯಗ್ ‘ಧಸಕ್ಕಂದ್’ ತಿಗೆಲೆಗ್ ದಾದವಾ ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕಾಂಡ್‌ಗೆ.  ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಜೆತ್ತಿನಾಯೆ ನೆತ್ತರ್‍ ಕಕ್ಕ್‌ದ್ ‘ಬಡಕ್ಕ’ ತೈತೆ.  ನನೊರಿಲಾ ಕೆಳ್ಕಿಲ್ ಬಲ್ಲ್ ಗೆತೊಂದ್ ಪೋಯೆ, ಅಕಲ ಜೋಕುಲು ಆಲೆಲು ಬೊಕ್ಕಲಾ ತಾದಿಡೇ ಬೂರಿಯೆರ್‍.....

ಸೀತಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಂತಾದ್ ಬಚ್ಚಿರೆದ ತಂಚಿಡ್ದ್ ಬಜ್ಜೆಯಿದ ತುಂಡು ಪೂಲು ಬಾಯಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂಡೊಲು.  ಕಥೆ ಕೆನೊಂಕೇನೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕುಂಟಲ ಕಾಡ್ ಕಡತ್ತ್ ಪೋಯಿನವೇ ತೆರಿಜಿ.  ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಮೂನಿ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಮುತ್ತೊಡಾಯಿನ ನಿದ್ರೆ ಒಡೆಗಾ ಪಾರ್‍ದ್ ಸರಾಗ ನಡತ್ತೆರ್‍.  ಕದೊನಿ, ನಗಾರಿ, ಓದ್ಯೆ, ಬೆಡಿ, ಬೇಂಡ್, ಗರ್ನಾಲ್‌ದ ಸಬುದ ಅಂದಾ-ಅತ್ತಾಂದ್ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್‍ರೆ ಸುರುವಾಂಡ್.  ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲಾಂಡ್‌ಂದ್ ತೋಜುಂಡು.

"ಅಂದೆಯೆ ಸೀತಕ್ಕಾ, ಅಕುಲು ಮೂವೆರ್‍ ಆ ಪೊಸಬನ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋತಿನೆನ್ ಗುತ್ತಿಗೆಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆದಾಯೆ ತೂತ್‌ಜೆನಾ?  ಆಯಗಾಂಡ್ಲ ಪಂತೊಲಿಯೇ?"  ರಾಜು ಕೇಂಡೆ.

"ಪನರೆ ಪಂತೊಲಿಯೆ, ಸೀತಕ್ಕೆ ಪಂಡಲ್." ಆಂಡ ಮಾನ್ಯಕೆರಿನ ಮೊನದಾನೇ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಆ ಮೂವೆರ್‍ಲಾ ಆರೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್, " ಬಾಯಿ ಮಿನಿ ಬುಡ್ರಿಯ ಇಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಆಯನವೆ ಗತಿ ತೋಜಾವಂದ್ ತೆಗೆ ಬಾಪ್‌ರೆ" ಮಲ್ತೆರ್‍, ಜೂವ ಓರಿಂಡ ನಟ್‌ದಾಂಡ ಬದ್ಕೆ ‘ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್‍ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್‌ದ್ ಪಾರ್‍ಯೆರ್‍.  ಲತ್ತ್ ಪಿರಯದ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಲೆನ್ ಬುಡ್ಡು, ಗಟ್ಟಾಗ್ ಪಾರ್‌ಯೆರ್‍!’ ಪಾತೆರ ಉಂತಾದ್ ‘ಹೂಂಽಽ’ ಇಂದ್ ಸೀತಕ್ಕೆ ಉದ್ದೊಗೊಂಜಿ ಉಸುಲು ಬುಡ್ಯೊಲುಃ ‘ಓಲಾಉಪ್ಪೆರ್‍’. ಬರುವೆರ್‍...... ಒಂಜತ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರುವೆರ್‍ ಇಂದ್ ಕಾತೊಂದು ಮುತ್ತೇಸನ ಇನಿಮುಟ್ಟುಗೆತ್ತ್‌ಜಿ.  ಅವು ಆನಿ ಗುತ್ತಿಗೆಡ್ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಏರ್‍ಲಾ ಆತ್ತ್ ರಾಜೋ, ಉಂಬ್ಯನ-ಎನ್ನ ಸದನನ ಅಮ್ಮೆರೇ.

--ಇನಿ ಮುಟ್ಟು ಪನಂದಿನೆನ್ ಸೀತಕ್ಕೆ ಇನಿ ಈ ಜೋಕುಲೆ ಎದುರು ಪಂಡೊಲು.  ಸದನಗ್ ದೊಂಡೆಡ್ ಎಂಚಿನವಾ ತಿಕೊನಿಲೆಕ್ ಆಂಡ್;  ದಾದಂದ್ ಆಯಗ್ ತೆರಿಜಿ..... ರಾಜು ಕುಡ ಕೇಂಡೆ,

"ಅಂದ್ಽಽ..... ಆ ಮೂವೆರೆಡ್ ಮೂಜಿನೆದಾಯೆ ಸೈತಿನಿ ಎಂಚ"

ಆರಾ?..... ಆರ್‍ನ ಸೌಬಾಗ್ಯೊನು ಇನಿಕ್ ದಾದೆನ್ ಪನ್ಪಿನಿ!  ಬಾಕಿದ ಇರ್ವೆರ್‍ ಸೈತಿನೆಟ್ ಮೇರೆನವುಲ ‘ಕೈ’ ಉಂಡುಂದ್ ಕೆಲವೆರ್‍ ಪನ್ಪೆರ್‍..... ಅವು ಮಾತಾ ನಂಕ್ ದಾಯೆ ಮಗಾ?  ಎನಲೆಕಂತಿನಾಲ್ ದೇವರ್‍ ಕೈಕಾರ್‌ಗ್ ಸುಕ ಕೊಂರ್ಡ ಬೆಂದ್ ತಿನುವೆ ಸಿವಾಯಿ ನನೊರಿಯನ ತಿಂದ್‌ದ್ ಯಾನ್ ಉದ್ದಾರ ಅವೆಂದ್ ಆಸೆ ಮಲ್ಪಯೆ..... ಹಾಂ.  ಆ ಮೂಜನೆದಾರ್‍..... ಏರೆಡ್ಲಾ ಪನಡೆ ಜೋಕುಲೇ, ಆರೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ!.....

ಆತೊರ್ತುಗು ಗುಡುಮ್ಮಂದ್ ಕದಿನದ ಸಬುದ ಮಾತೆರೆನ್ಲಾ ಅಲಕ್ಕ ಉಂತಾಂಡ್!......
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು