ಆಮ್ಮೆ

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

ತುಂಡು ಕಂಡಿದ ಇಡೆಟ್ ಗಾಳಿ ಜೋರ್‌ಡ್ ನೂರೊಂದು ಉಲಯಿ ಬನ್ನಗ ಒರ ಕುಲ್ಲುದಿನಲ್ತ್‌ಡ್ಡ್ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಉದ್ದೊಗ್ ದಿಟ್ಟಿಪಾರಾದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಜ್ಜೆದೀಯೆ.  ಮಲ್ಲ ಉಸುಲು ಉಂತುಂತುದ್ ಪಿದಾಯಿ ಬಪ್ಯುಂಡ್.  ಸಾದಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟಾಪುಂಡು.  ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಪುಗೆ ದಿಂಜಿನಂಚ ಆಪುಂಡು.  ಕತ್ತಲೆ!..... ಎನ್ನ ಸುತ್ತಲಾ ಕತ್ತಲೆ ದಿಂಜಿದ್ ಬತ್ತಿನಂಚ.... ಜೂವ ನಡು ಗೂಂಡು.

ಊರುನ ದಂಟೆ ಓಲು ಬೂರುಂದುಂಡಾ ದಾನಿಯಾ, ತೋಜುಜಿ..... ನೆತ್ತೆರ್‍ ಕುಂದಿನ ಕೈ ಕಾರ್‍ ಗಾಳಿದ ರಬಸೊಗು ಬೂರುದಲ್ಕ ಬಗ್ಗೂಂಡು..... ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕತ್ತಲೆ ದಿಂಜಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು.

‘ಈ ಲೋಕ ಎನನ್ ದಾಯೆಗ್ ಒಂಟಿಯಾದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು?’  ಪೋಡಿಗೆ ಆದ್ ಆದಾರೊಗ್‌ಂದ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆ..... ತಿರ್ತ್‌‌ದ ಪ್ರಪಾತದ ಇಡೆಡ್ದ್ ಎನ್ನನೇ ಮಾರ್ದನಿ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕೆಬಿಕ್ ತಟ್ಟುಂಡು.  ನೆಲಕ್ಕ್ ಚೆರಿಕೊರ್ಪ......

ಅಂದ್ ರಾಜಾ, ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಈ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆದ್ ಇತ್ತ.  ಅಪಗ ಲೋಕೊನು ತೆರಿಯಂದಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸ್‌ದ ಎಲ್ಯ ರಾಜು..... ಆನಿ ಈ ಎನ್ನಾಯೆ ಆದಿತ್ತ ಮಗ..... ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಆದ್ ಇತ್ತ.  ಆರ್ತಿಡ್ ಎನನ್ "ಅಪ್ಪಾ" ಪಂದ್ ಪಿಂದೊಂದು ಇತ್ತ.  ನಿನನ್ "ಮಗ ಎನ್ನ ಮಗ ರಾಜಾ" ಇಂದ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಎಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ.  ಆಯಿಟ್, ಪಾತೆರೊಗು ನಿಲೆ ಅವಂದಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂತೊಸ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್.  ಆನಿದ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸ್‌ದ ಬಾಲೆನೇ ಇನಿರ್ಕಲಾ ಆದಿತುದುವಡ ಈ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆದೇ ಒರಿದುವ.  ಆಂಡ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಸ ಮಲ್ತ್‌ಂಡ್-ಯಾನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಮಲ್ತ್‌ಂಡ ವಿಧಿ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಬಗೆಂಡ್......!

"ಅಮ್ಮೆರೇ", ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆತ್ಂಡ್.  ನನ ಪತ್ತ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಒರಿದ್ಂಡ್.  ಈ ಕಾಗದ ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಬಲ - "ಪನ್ಪಿನ ನಿನ್ನ ಕಾಕಜಿ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್ ರಾಜಾ.  ಕಾಗಜಿ ಈಯೆ ಬರೆ ದುಪ್ಪರೆ ಯಾವು.  ಈ ಕಲ್ತಿನಾಯೆ.  ಬರೆ ಬರೆದ್ ಅಬ್ಬೆಸ ಆತಿನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ್ "ಅಮ್ಮರೇ" ಪಂಡ್‌ದ್ ಎನನ್ ಸಂಬೋದನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬರೆತ್ಂಡ್.  ಆಂಡ, ನಿಕ್ಕ್ ದೈರ್ಯ ಉಂಡ ರಾಜಾ, ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟುದು ತೂಲ..... ಅವುಲು ನಿನ್ನ ‘ಅಮ್ಮೆ’ ಇನ್ಪಿ ನಾಯೆ ನನಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಕುಲ್ಲುದೆನ?  ಕಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ.  ಆ ಉಡಲ್‌ಡ್ ಎಂಕ್ ಒರಿದಿನ ಸ್ಥಾನದ ಮಾಯ್ತಿ ಎಂಕ್ ಉಂಡು.  ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಹುಟ್ಟಾ ಬಿಕಾರಿ ಯಾನ್.  ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಬಿಕ್ಕೆ ನಟ್ಟು ನಾಯೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಆಯಗ್ ವಾತರತ್ತ ಎಕೊಲ್ಮೆ ತಿಕ್ಕು?.....

ಸೂರ್ಯನ ತಾಪೊಗು ಬಲಿಯಾದ್ ಸಗ್ತಿ ಕುಂದ್‌ದ್ ಬೇರ್‌ದ ಬಲ ಕಳೆವೊಂದು, ಇತ್ತೆನಾ ಬೊಕ್ಕನಾ ಪನ್ಪಿನ ಕುಂಬು ಮರ ಬೂತಗಾಲಿನ್ ತಡೆವುಂಡಾ?  ಜೀವತ ಕಾಲೊನು ಪೂರಾ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ.  ಬೇನೆಡ್ ಕಳೆದ್ ಬೇಸರ್‌ದ್ ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ-ಮುಪ್ಪು ಅಡರ್‌ದಿನ ಜೂವೊಗು, ತಿಗಲೆ ಉಡೆದ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರೊಳೆನ್ ತಡೆತೊನಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.

ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕರಿಂಡ್.  ಆನಿ, ನಿಕ್ಕಾದ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ನೆನಪುನಗ ಇನಿಕ್‌ಲ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ನೀರ್‍ ಬರ್ಪುಂಡ್.  ನಿನನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕರೆಗಾದ್, ನಿಕ್ಕ್ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವೆರೆಗಾದ್.  ಯಾನ್ ಎಂಚೆಂಚಿ ಕಷ್ಟೊಲಗ್ ಪೂರ ಬೆರಿಕೊರಿಯೆ.  ರಾಜಾ, ಯಾನ್ ಪರಿದ್ ಚಿಂದಿ ಆತಿನ ಅಡ್ಡಕುಂಟು ಕಟೊಂದು ನಿಕ್ಕ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಜೊಕುಲೆಲಕತ್ತಿನ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿಲೆನ್ ಪೊಲ್ಪಾದ್ ಕೊರ್‍ಯೆ.  ಈ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋನಗ ನಟ್ಟುನಾಯನ ಮಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಕ್ ಬರಾಂದಿಲೆಕ್ಕ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾದ್ಯ ಉಂಡಾ ಆತ್ ಮಲ್ತೆಂ ಯಾನ್‌ಲ ನಿನ್ನ ಬೆರಟ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಬಡವು ಆನಗ ಗಂಜಿದ ತೆಲಿಲಾ ಪರ್‍ದ್ ನಿಕ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್‍ಲುಡು ಬುಳೆವೊಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ನಾಲ್ ಪೊರ್ತು ಬಂಜರ ಗಂಜಿ ಪಾಡಿಯೆ.  ಪೇಂಟೆದ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋನಗ ನಿಕ್ಕ್ ಬೋಡು-ಬೋಡಾಯಿಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಚಿಗ್ ಕಾಸ್ ಕೊರಿಯೆ.  ನಿನ್ನ ನೇಸದ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಅವೆರೆಗ್ ಬೊಡಾದ್ ನಿನನ್ ತುಂಬೊಂದು ಊರೂರುದ ಪಂಡಿತೆ ರ್‍ನಾಕ್ಲೆನ ಕೈತಲ್ಗ್ ತಿರ್‍ಗ್‌ದ್ ಗುನ ಮಲ್ಪಾಯೆ.  ಬಡ ಪತ್ತ್ ನಿನನ್ ಸೋಂಕಂದಿಲೆಕ್ಕ ನಿನನ್ ತಾಂಕಿಯೆ.  ನಿನ ಅಪ್ಪೆ ಜವ್ವನೊಡೇ ತೀರ್‌ಪೊಯಲ್.  ಆಲ್ ಪೋಯಿಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ್ ಅಪ್ಪೆಲಾ - ಅಮ್ಮೆಲಾ ಯಾನೇ ಆದ್ ತಾಂಕಿಯೆ.  ಆಂಡ ಈ ಕೊರಿನ ಪ್ರತಿಪಲ ಉಂದಾ?

ಊರುಡು ನಿನ್ನ ಕಲ್ತ್‌ದ್ ಆನಗ ಕೆಲಸೊಗು ನಿನನ್ ದೂರದ ಉರು ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ ಕಡಪುಡಿಯೆ.  ಬೇಲೆಲಾ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್.  ಆ ಸಂತೊಸ್‌ಡ್ ಯಾನ್ ಮರ್‍ಲೆನೇ ಆಯೆ.  "ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್.  ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಂಡ್.  ದೇವೆರ್‍ ಕಣ್ಣ್ ಜತ್ತೆರ್‍" ಪಂಡ್ದ್ ಊರು ನಿಲ್ಕೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತೆ.....

ಇನಿಕ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೊಡ್ಡು ಪಿರವು..... ನಿನನ್ ತೂವೆರೆಗ್, ನಿರೆಕರೆತ್ತ ಸೆಟ್ರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತೆ.  ನಿಕ್ಕ್ ನಿನೆಪುಂಡ ರಾಜಾ?  ನಿನ್ನ ಕಾಸ್ಲಾ ದಂತೆ, ಕಾಕಜಿಲಾ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕರಿದಿತ್ತ್ಂಡ್.  ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್, ಸಾಂಕ್‌ದಿ ಮಗೆ - ‘ಎನ್ನ ರಾಜೆ, ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇನಾ, ಆಯನ್ ತೂವೊಡು - ಇಂದ್ ಆಸೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕಣ್ಣ್ ಕೆಬಿ ತೆರಿಯಂಚಿನ ಪೇಂಟೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತೆ.....

ಸುಮಾರ್‍ ವರ್ಸ ಕರಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಅಪ್ರೂಪೊಡು, ಪೊಲುðಕಂಟ್ ಆತಿನ ನಿನನ್ ತೂದು ಸಂತೋಸ್ ತಡೆಯೆರೆ ತೀರಂದೆ "ರಾಜಾ, ಮಗಾ, ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ರಾಜಾ.....",  ಇಂದ್‌ದ್ ನಿನನ್ ಆರಾದ್ ಪತ್ತಿಯೆ.

ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ‘ಗಲ್ಲ್’ಂದ್ ತೆಲ್ತೆರ್‍.  ಯಾನ್ ಏರ್‍ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೇಂಡಿನಾ ದಾನ್ನ?  ಈ ನಿನ್ನ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಭಾಸೆಡ್, ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನಾ ಪಂಡ.  ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಂಚಿ ತೂದು ನಾಸಿಗೆ, ಗರ್ವ, ನಾಲೀಸ್‌ಡ್.

ಈ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ದೆಪ್ಪರೆಗ್ ಇಡೆ ಬತ್ತನಾ?  ಈ ಕುರ್ತೆಲ್ ಗಡ್ಡ, ಕಾಡ್‌ದಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ಕುಜಲ್, ಕುರೆಪಟ್ಟ್ ಪರಿದಿನ ಕುಂಟು!..... ನಿಕ್ಕ್ ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ ಬರಿಯೆರೆ ಏರ್‍ ಪಂಡೆರ್‍?.....

ರಾಜಾ, ಸಂತೋಡ್, ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಎನನ್ ಎದ್ಕೊನಂಡ್ ಅಸೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ್, ತಿಗಲೆ ದರಿಯುನ ಆ ಪಾತೆರೊನು ಜೂವೊಡು ಉಪ್ಪಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಮದಪೊಡು.....?

ಎನ್ನ ನಿರೆಲ್ ತೊವೆರೆಗ್‌ಲ ನಿಕ್ಕ್ ಅನಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತ್‌ಜಿ.  ಯಾನ್ ದರಿದ್ರೆ ಆಂಡಲಾ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎನನ್ ನಿನ್ನ ಎದುರು ದಿಂಜ ಪೊರ್ತುಉಂತಾಯಿಜಿ.  ಅನಿಯೇ ಬಯ್ಯಡ್ ಯಾನ್ ಊರೂಗು ಪಿರ ಪಿದಾಡಿಯೆ.  "ಅಮ್ಮೆರೆ, ಉಂತುಲೆ" ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲ ನಿನ್ನ ನಾಲಯಿಡ್ ಬತ್ತ್‌ಜಿ!ಽಽ.....

ಹಳ್ಳಿಗ್ ಪಿರಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಟ್ರ್‍ ನನೊಂಜಿ ಒರ್ತಮನ ಪಂಡೆರ್‍.  ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ನಕುಲು ನಿನಡ ಯಾನ್ ಏರ್‌ಂದ್ ಕೇಂಡಿನಪಗ ಈ ಪಂಡಗೆ, "ಆಯೆ, ಊರ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದಾಯೆ....."

ಆವಡ್, ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ನಿಲೆ ಆತೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ತೆರಿಂಡ್.  ಅಂಚಿನಾಯೆ..... ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಎನನ್ ತರಕೊನುವನಾ?

ನಿಕ್ಕ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಬರೊಡ್?.....  ಈ ಏರಾ ಯಾನ್ ಏರಾ?  ಲೋಕೊಡ್ ಮಾತ ಮದಿಮೆ ಆವನಗ ಯಾನ್ ಪೋವೊಡಾ?  ಯಾನ್ ದೂರ ಉಂತುದು ತೂಪಿನ ಕೈಬಾಯದಾಂತಿನ!  ಪುಟ್ಟಾ ಬಿಕಾರಿ.... ಮಲ್ಲಜನ ಅದುಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ದರಿದ್ರೆ ಆಯಿನ ಎಂಕ್‌ಲಾ ವಾ ಸಮ್ಮಂದಲಾ ದಾಂತೆ ಉಪ್ಪನಗ, ಯಾನೆಂಚ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಆವೆ?  ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏಪನಾ ಸೈದೆ!  ಆಯಗ್ ಬುಡೊಡಯಿನ ಕಣ್ಣನೀರ್‍ ಏಪನೇ ಬುಡುದಾತ್ಂಡ್!ಽಽ.....

ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಕಳಟ್ ನಿಕ್ಕ್ ದಾರೆ ಮಯಿಪು ನಕ್ಲು ವಾ ಸಂತಾಂದಕುಲಾ ಏರ್‍ಲಾ ಉಪ್ಪೆರ್‍.  ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗೆಂದ್ ಆಸೆಡ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ದೂರ ಉಂತುದ್ ಬಂಜಿಗ್ ಬಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕು.

ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ....

ಮದಿಮೆಗಾ, ಮಸಣೊಗಾ ಓಡೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ಪೋ.  ಎಂಕ್ ಮೂಲು ನಿತ್ಯದ ಗಂಜಿದ ತೆಲಿ ತಿಕ್ಕು.  ಎನ್ನ ದಿನ ಕರಿಯೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ದೇವೆರ್‍ ಬೇಗ ತರ್‍ಪುಡಾಲೆ ಇಂದ್ ಆರೆನೇ ನಟ್ಟುನು ಯಾನ್.

ಅಲಾಽಽ..... ಕತ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ಯಾನ್ ಒಬ್ಬಂಟಿ..... ಈ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಬ್ಬಟಿ......!

            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು