ಬೋವುಪಾಡಿಡ್ ಇಕ್ರಮೆ

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

ಆ ಊರ್‍ದ ಪುಡೆಟೊಂಜಿ ತಾಂಟ್ ಮೋಂಟ್ ಸಾದಿ ಮಣ್ಣ್‌ದವು.  ಆ ಮಾರ್ಗದ ಬಲತ್ತ ಮುರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೋವು ಪಾಡಿನ್ಪಿ ಪುದಾರ್‌ದೊಂಜಿ ಕಾಡ್.  ಕಾಡ್‌ದ ಉಲಯಿ ಕಿರಾಲ್ ಬೋವು ಮರದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಎಸ. ಐ. ಇಕ್ರಮೆ ಎತೆಟ್ ಉಂತೊಂದೆ.

ಪೀಸಿನಕಲೆಡ್ ಇರ್ವೆರ್‍ ಓಸಿದಕಲ್ನ ಬೆರಿಯೆ ಪಾರ್ದೆರ್‍.  ಬಾಕಿದಕುಲು ಮಾತ ಮಂತಿರ್ಲೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಲೇಸ್‌ಗ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಡ್ಯೂಟಿಡುಲ್ಲೆರ್‍.  ಟೇಶನ್ ರೈಟ್ರ್‍ ಉಗ್ರಸೇನವೆಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಜೆಟ್ ತೆಲಾದೆ.  ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅಡ್ರಗಂಡಿದ ಚಪಟ್ ದಿನನೇ ತೂದು ಇಂಚಿಡ್ದ್ ಈ ಕಾಡ್ದುಲಾಯಿ ಉಂಬ್ಯೆ ಒರಿ ಒಲ್ತ್ ಸಾರೆತ್ಯಾದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲ್‌ದ ಉರ್‍ಲುಗ್ ಕಂಟೆ ಲೊಡ್ಡಿಯೆಪ್ಪ!

ಸುಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಕುದ್ದು ಮಂರ್ತ್‌ಲೆನ ಕಾರ್ಯಂತೆ ತಾಕೀತ್ ಮಲ್ತ್‌ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಯಸಯ್ ಇಕ್ರಮೆ ಒಂಟಿಯಾದ್ ಮೋಂಟ್ರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮಿತಾರ್ದ್ ಈ ಬೋವು ಪಾಡಿಗ್ ಬತ್ತ್ ಮುಟ್ಟುದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾರ್ಟಂ ಆವೊಡಾತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಮರಕ್ ನೇಲೊಂದಿತ್ತಿ ಪುಣೊಕ್ಕು ಈತ್ ಪುರ್ತುಗು ನಲ್ಪತ್ತೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಕರಿದುಪ್ಪು ಇನ್ಪಿಲೆಕ ‘ಜುಂಯ್ಯಂದ್’ ಕೆಲೆಂಜಿಲು ರಾವೊಂದಿತ್ತ.  ಭೂಕಂಪ ಆದ್ ಊರ್‍ ಬುಡ್ನಕಲ್ಲೆಕ ಈ ಊರುಡು ನರಪುಟಿ ನರಮಾನಿ ಒರಿಲಾ ತೊಜೊಂದಿತ್ತ್‌ಜೆರ್‍.

‘ಥತ್, ದರಿದ್ರದಾವು ಈ ಲೌಡಿ ಮಗಕ್ ಜೀವ ದಿನ್ನ ಆತ್‌ಂಡ ತನ್ನ ಕಾರ್‌ಬಾರ್‌ದ ಈ ಊರೂ ಬತ್ತ್‌ದೇ ಪೆರಣ ಗೊತ್ತೊನೊಡ್‌ತ್ತ್‌ಂಡಾ?  ಇನ್ಪಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಡು ಎಸಯ್ ಇಕ್ರಮೆ ಪಿಸ್ತೂಲು ಸರ್ತ ಪತೊಂದು, ಸೈತಿನಾಯಗ್ ಸಾಪ್ಯೊಂದು, ರಿಕ್ಷನಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಾ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುಂಡಾ ತೂಕಾನ್ಪಿ ಆಸೆಡ್ ಮಾರ್ಗದ ಪುಡೆತಂಚಿ ನನದಾನಿ ಪಿಜಿರೊಡುನನ್ನಗ ಪುಣ ಉಲಯಿಡ್ದ್ ಆಸೆ ತೀರಂದಿ ಆತ್ಮ ಲಯಿತ್ತ್‌ದ್ ಇಕ್ರಮನ ಪುಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ್ ಏರ್‌ದ್ ಪಾತೆರ್‍ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್‌ಂಡ್....

‘ಅಂದಯಾ ಇಕ್ರಮಾ, ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಮಾತ ಬೂಕುಡೇ ಒರಿದ್ ಇನಿತ ಸಮಾಜೊಡು ಏರ್‌ಪೇರೇ ಮಿತಿ ಮೀರೊಂದುಪ್ಪುನೆಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡಾ?  ನಿನ ಪಿಸ್ರ್‍ ತೊಜಾವರೆ ಏರ್‍ಲಾ ತಿಕ್‌ಜೆರತ್ತಾ?  ಒಂತೆ ತರ್‍ಲಾ.  ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ್ ಬೇಜಾರ್‍ ಮಾಜೆರೆ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜೂರ್ದ ಕಥೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇನೆ’ ಪಂದ್ ಸುರು ಮಾನ್‌ತ್ಂಡ್.....

‘ತುಳು ದೇಸೊಡು ಕುಡ್ಚಿಕುಮೇರ್‍ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಊರು, ಈ ಊರುಡು ಕಿಟ್ಟೆ, ರಂಗೆ, ಅಬ್ಬು, ಜಗ್ಗು ಪನ್ಪಿ ಜವಣೆರ್‍ಲಾ ಅಕಲ್ನಾಲಾ ಅಕ್ಲನ ಜೋಸ್ತಾರ್ಲೆನ-ನಿರೆಕರೆತ್ತ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ, ಅಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ, ಮೆಗ್ದಿ-ಪಲಿಂದ್ ಕಾನೇಸ್‌ಮಾರಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಯಿ ನೂದು ಆಜಿನೂದೆದಾತ್ ಜನಮಾನಿ ಇತ್ತೆರ್‍.  ಒರಿಯೊರಿಯನ ಲಂಜೊಂಜಿ ಯಾಪ್ತಿ.  ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಬೆನ್ನಿ ಬರೆ, ನನ ಕೆಲಸರೆಗ್ ದಪ್ಪು, ನಟ್ಟಿದ ಬೇಲೆ, ಉಗ್ಗೆಲ್ ತೊಡುನು ಕಾಡ್ ಕಡ್ಪುನ, ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟುನ, ಮಾರ್ಗ ಸರ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆಲು.

ಕುಡ್ಚಿಕುಮೇರ್‍ ಪನ್ಪಿ ಆ ಗಿರಾಮದ ಮೂಡೈಮೆಯಿಟ್ ಕಿಂಞವೊಂಜಿ ಪೇಂಟೆ.  ಅಲ್ಪ ಎಂಕಟ್ರಮನ ಕಮ್ತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಿನಸ್‌ದಂಗಡಿ.  ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರ್‍ನೊಂಜಿ ಚಾತ ಒಟೇಲ್, ಸೀತ್ರಾಂ ಸೆಟ್ರೆನ ಗಡಂಗ್ - ಇಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್, ಲಚ್ಚೆಮಿ, ಶಾಂತಲೆಕಂತಿ ಏಲಣ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೀಡಿ ಬ್ರೇಂಚ್ ಪೇಂಟೆಡೇ ಇತ್ತಂಡ್.  ಮಾಜಿ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನೆ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣೆ ಐವ ಎಕ್ರೆ ಸಾಗೊಳಿದ ಕಂಡ, ತೋಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ.  ಇಡೀ ಊರೂಗೇ ಮಲ್ಲ ಜನ.  ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗೆ ಓಬು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಬೀರ್‍ದಂಗಡಿ ನಡಪಾವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೇ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಸಿನೆಮೊಡ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆಗೆ.  ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗಲ್ ಲತಾ ಹುಬ್ಬೊಲಿಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೊಂದಿತ್ತೊಲು.

ಸಾಂತನ ಪಲಯೆ ಜಗ್ಗು ಪನ್ಪಿಯಗ್ ಮೀನ್ದ ಬ್ಯಾರ.  ತನ ಸೈಕಲ್ಡ್ ದಿನಾಲ ಕಡ್ಲ ಬರಿಕ್ ಪೋದು ‘ವಾರ್‌’ಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಯಿ ಮೀನ್ ಒಯಿಸೊಂದು ಕನಪ್ಪೆ.  ‘ಮೀನ್‌ಽಽಮೀನ್’ಂದ್ ಪನೊಂದು, ಸೈಕಲ್ದ ‘ಪೇಂ ಪೇಂ’ ವಾರನ್ ಪಾಡೊಂದು ಊರೊರ್ಮೆ ಮೀನ್ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆ.

ಇಂಚ ಆ ಊರುಡು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡಲಾ, ಪೇಂ ಟೆಡ್ ಕಲ್ತ್‌ಬತ್ತ್‌ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬೆಲೆಗ್ ಕಾತೊಂದಿನ ಕಿಟ್ಟೆ, ರಂಗೆ, ರಾಜಲೆಕಂತಿ ಜವನೆ ರೆಗ್ ಊರುಡು ದಾಲಾ ಇಸೇಸ ತೋಜಂದೆ ‘ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ’ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.  ಭಾರತ ದೇಸೊದ ನಿಲಿಕೆಲಾ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ, ಸ್ಟ್ರೈಯ್ಕ್, ಭೂಕಂಪ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಊರೂರುದ ಸುದ್ದಿ ಬರೊಂದುಂಡು.  ಎಂಕಲೆ ಊರ್‍ದ ಸುದ್ದಿಯೇ ದಾಲ ಬರ್‍ಪು ಜತ್ತಾಂದ್ ಅಕಲು ಬಾರಿ ಬೇಜರ್‌ಡಿತ್ತರ್‍.

ಇಂಚ ಕುಡ್ಜಿಕುಮೇರ್‌ಡ್ ಕೊರಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಜವಣೆರ್‍ನ ಬುಲಿಪು ಕೇಂಡಾ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಓಬು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದ್ ಬತ್ತೆ.  ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣನ ಒರಿಯೆ ಮಗೆ ಆಯೆ.  ಬೊಂಬಯಿಡೊಂಜಿ ಬೀರ್‍ ಬಾರ್‍ ನಡಪಾವೊಂದು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ‘ಸಿನ್ಮಾಟಾರ್‍’ ಆತಿನಾಯೆ.  ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಕೈತಲಾದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣಗ್ ಮಗನ ಸಾಯ ಬೋಡಿತ್ತ್ಂಡ್.  ಆತೇ ಅತ್, ಊರ್‍ಡೇ ಸುರೂತ್ತ ಟೀವಿ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣನ ಚಾವಡಿಡ್ ಜಿಗರ್‌ಂಡ್.

ಓಬು ಬತ್ತಿನಯೆನೇ ನಾಲ್ ದಿನೊತ್ತುಲಾಯಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ‘ಓಬ್‌ರಾಜ್ ವೈನ್ ಸೆಂಟರ್‌’ನ್ಪಿ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ಯೆ.  ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಬೈಕ್‌ಡ್ ಕುಲೊಂದು ‘ಢುಗುಢುಗ್ರುಂದ್ ಮಾರ್ಗೊಡು ಆಯೆ ಪೋಪಿನೆಟೇ ಕುಡ್ಚಿ ಕುಮೇರ್‌ದ ರಸ್ತೆಲು ಒಕ್ಕೆಲಾಯ.  ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತೂವರೆಂದೇ ಬೀಡಿಕಟ್ಟುನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಸಂಕೆ ಏರ್‌ಂಡ್‌ಂದ್ ತೆರಿನ ಕಿಟ್ಟೆ, ರಂಗೆ, ರಾಜಲೆಕಂತಿ ಜವಣ್ಯೆರ್‍ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಸಬೆ ಸೇರ್‍ದ್ ‘ಯುವಕ ಮಂಡಲ’ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್‍.

ಕಿಷ್ಣ-ಲೀಲೆ ತೋಜಾರೆ ಸುರುಮಲ್ದೆ ಓಬುಂದ್ ತೋಜಿಂಡ್ ಬಾಕಿ ಜವಣರೆಗ್.  ಆಯಗ್ ನಾಲ್ ಬೊಟ್ಟುದು ಊರುಡು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು.  ಪೇಪರ್‍ಡ್ ಆ ಸುದ್ದಿ ಬರೊಡುಂದ್ ಪಾತೆರೊಂಡರ್‍.  ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಲಾ ಕರಿನ ಪತ್ತೈವ ವರ್ಸೊಡಿಂಚಿ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣನ ಸಂತೇಸಿಡ ಉಂಡು.  ಏರ್‍ನ ಅಮ್ಮನ ಗಂಟ್!  ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೊಡು.  ಯುವಕ ಸಂಘದಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್‍ದ್ ಮೀನ್‌ದ ಬ್ಯಾರದ ಜಗ್ಗನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣಗ್ ಎದುರಾದ್ ಓಟುಗು ಉಂತಾವುನ ಅಂದಾಜ್ ಮಲ್ತೆರ್‍.

ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಐತಾರದಾನಿ ಇರ್ಲ್‌ಡ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡ್ ವೀಸಿಯಾರ್‍ ದೀದ್‘ರಾಮಾಚಾರಿ’ ಪಿಚ್ಚರ್‍ ನಡತೊಂದುಂಡು.  ಊರ್‍ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾಬೇಲೆದ ಅಂತು ಏಲಿಕೆ ಕೊರ್‍ತೆ.  ಜೋಕುಲು ಪರಬೇರ್‍ ಪೊಂಜೊವುಂದ್-ಪಿಚ್ಚರ್‍ ತೂವರೆಗ್ ಮಾತರ್‍ಲಾ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬಯಬಕ್ತಿಡ್ ಕುಲೊಂದು ರೈಚಂದ್ರೆ ನಲಿತೊಂದು ಪ್ಪುನಗ ಕಂಡಿದುಲಯಿ ತೂತ್ತ ಕೊಲ್ಲಿಲು ಬತ್ತ್ ಬೂರ್ಯ!

‘ಅಯ್ಯೊಯ್ಯೋ’ಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ ಪಾಡ್ನಗನೇ ಪೊಂಜೊವೆನ ಸೇರೆಲೆಗ್, ಆಂಜೊವೆನ ಮುಂಡಾಸ್‌ಲೆಗ್ ತೂ ಪತ್ತ್ಂಡ್.  ಏಲೆಣ್ಮ ಜನತ ಮೆಯ್ದ ತೂ ಪತ್ತ್ಂಡ್.  ಪಿದಾಯಿ ಬಲ್ಪರೆ ತೂನಗ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ್‌ನ್ ಪಿದಾಯಡ್ದೆ ಬಂದ್ ಮೇಲ್ದ್ಂಡ್!ಽಽ......

ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಒಲ್ತುಡ್ದಾ ಗುಡುರ್‍ರಂದ್ ಓಬುನ ಬೈಕ್ ಬತ್ತ್ ಉಂತುಂಡ್.  ದಡಿಬಿಡಟ್ ಬಾಕಿಲ್ ಗೆತ್ತೆ.  ಜನಸಂತೆ ಯಾನ್ ತಾನ್‌ಂದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೆರ್‍.  ತೂಟ್ಟ್ ಪೊತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಸುತ್ತ ಕೆಲವೆರ್‍ ಸೇರ್‍ದ್ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬುಲಿತೆರ್‍.

‘ಏರ್‌ಂಬ್ಯಾ ಅವು ತೂಕೊರ್ದು ಬಲ್ತಿನ ಬೋಸುಡಿ ಮಗನಕುಲು?’  ಇಂದ್ ಓಬು ಅರಬಾಯಿ ಕೊರ್‍ಯೆ.  ಎಬ್ಬಾಗಿಲ್ದ ಸರ್ತೊಡು ಆತ್ ದೂರೊಡು ಮರತ ಮುದ್ದೇಲ್ಡ್ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಜವಣೆರ್‍ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ನನೊಂಜಿ ಬರಿಟ್ ತೂತ್ತ ಕೊಲ್ಲಿ ಬತ್ತ್ ಬೂರ್‍ದಿನ ಕಂಡದಾಪೆಲ್ಡ್ ಜಗ್ಗನ ಸೈಕಲ್, ಮೀನ್ದ ಪುಡಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕ್ ಮಗ್ರ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ್, ಐತ ಬೆತ್ತಡಿಡ್ ಜಗ್ಗೆ ತನ ತಂಗಡಿ ಸಾಂತನ ಜೊಟ್ಟುಡು ಪತ್ತ್‌ದ್ ಪಟ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ.....

‘ಒಯ್ಪುಲೆಂಬೇ, ದರ್ಪುಲೇ!  ದಾದ ತೂಪರ್‍?’  ಇಂದ್ ಓಬು ಕಲ್ಕ್‌ದ್ ಲೈತ್‌ದ್ ಜಗ್ಗುನ ಕೊಲರ್‍ ಪತ್ಯೆ.  ನನೊಂಜಿ ಗುಂಪು ಮರತ್ತ ಮುದ್ದೇಲ್ಡಿತ್ತಿನಕಲೆನ್ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡು.  ಮರ್ದಿನ.....

ಈ ಬೋವುಪಾಡಿಡ್ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ರೂಪೊಡು ಪುಣವೊಂಜಿ ನೇಲೊಂದುಪ್ಪುನೆನ್ ಬಿಜಕ್ರೆ ಅರಾವುನಕುಲು ತೊಯೆರ್‍.

ಎಲಾ ಇಕ್ರಮಾ, ಇಂದಾ, ಜಗ್ಗೆ, ಓಬು, ಇರ್‍ವೆರ್‍ಲಾ ನಾಪತ್ತೆ ಆತೆರ್‍.  ಇತ್ತೆ ಪಣ್, ಸೈತಿನಾಯೆ ಏರ್‍!?  ಉಂದು ಕೆರ್ತಿನಾ, ಜೀವ ದೆತ್ತೊಂದಿನಾ?  ಕೆರ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಏರ್‍ ಕೆರ್ನಿ?  ನೆಕ್ಕ್ ಸರಿಕಟ್ಟ್ ಜವಾಬು ತೆದಿಲ್ಲಾ ಪನಂದೆ ಕುಲ್ಯಡ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಸೀಂತ್ರ್‌ದ್ ಪೋವು, ಜಾರ್ಗ್‌ತೆ ಇನ್ಂಡ್ ಬೇತಲತ.....!

ಯಸಯ್ ಇಕ್ರಮೆ ಕೂಲಿಂಗ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತ್‌ದ್ ಒರ ಬೆಗರ್‍ ಒಚ್ಚೊಂಡೆ..... ‘ಇಂದಾ ಮಾರಯ ಬೇತಲಾ, ಆತ್‌ಲಾ ತೆರಿಜಿಡ ಎಂಚ, ಕೊಲೆ ಆತಿನಿ ಜಗ್ಗೆ!  ಆಂಡ ನನ ಆವೆ ಉಪ್ಪುನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ, ಮಹಜರ್‍, ಯಾದಸ್ತುಲು ಪೂರ ಜಗ್ಗೆನೇ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನಿಂದ್ ದಿರ್ಡ ಮಲ್ಪುವ.  ಸಾಂತ ಓಬುನ ಬಲೆಟ್ಟ್ ಬೂರ್‍ದಿನಿ, ಓಬುವೇ ಮಲ್ಪಾದಿನ ತೂ ಕೊರ್‍ಪಿ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನವು ಮಾತ ಚಿಲ್ರೆ ಇಸಯೊಲು, ಎಂಕಯ್ತ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅತ್ತ್, ಓಬು ಎಂಚಲಾ ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ ಬಲ್ತದ್ ಆತ್‌ಂಡ್.  ಯಾನೀ ಕಾಕಿ ಅಂಗಿದ ಬೇಲೆಗ್ ಬರೊಡಾಂಡ ರಡ್ಡ್ ಲಕ್ಸ ರುಪಾಯಿ ಕೊರ್‍ತಿನಿ ಏರ್‍ ಗೊತ್ತುಂಡಾ?  ನಿನ್ನ ಈ ಅಜಕೆದ ಕತೆನ್ ಮಾತ ಕೇನೊಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಮಿಜ್ಜಿ;  ಇಂಚಿನವು ದಿನೊಲ ನಡತ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನವು, ತೂಲ, ಆ ಯುವಕ ಸಂಗದ ಜವಣ್ಯೆರ್‍ ಒರ್ಯೊರ್ಯನೇ ಪತ್‌ದೆಂಚ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಪುವೆ ತೂಲ......

--ಇಂದಾಯೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಬೇತಲೆ ಜಿಗ್ಗ ಲೈತೊಂದು ಪೊದು ನೇಲೊಂದುಪ್ಪಿ ಪುಣತ್ತುಲಾಯಿ ಪಿರ ಸೇರೊಂದು ತಾದಿ ತುವರೆ ಪತ್‌ಂಡ್.
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು