ಬೀಮಾಬಿರು

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಾನೊಡು ನೇಲ ಬೀಮಾಬಿರು ಬೂರ್‍ದ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ್.  ಅಂಚಿಮಚಿ ಪಿಚಿರುನ ಗುಪ್ಪೆ ಗುಪ್ಪೆ ಮುಗಲ್, ಆಯಗ್ ಸೋದ್ಯ!  ಇಂಚ ಏಪಾಂಡಲೊರ ಆಜೇಲ್ ರಂಗ್‌ದ ಈ ಬೀಮಾಬಿರು ಬರ್‍ಪಿನಾಂಡಲಾ ಒಲ್ತುಡ್ದ್!?  ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು!  ಸುದ್ದಿದಾಂತೆ ಬಾನ ನಿಲಿಕೆ ‘ಬಿರು’ತಲೆಕ ನಿದ್ಪ ಬತ್ತ್ ಉಂತೂಂಡು, ಪಿನಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಗ ಮಾಯಕ?!

ಅವೆನ್ ತೂವೊಂದೇ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತರಿನ ಆಯೆ-ಹರ್ಷೆ ಆ ನೇಲ ಪಾದೆದ ಕೈತಲ್ ನಡತೋಂದ್ ಬರ್‍ಪೆ, ಕರ್ಗಲ್ಲ್‌ದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮರ್‍ಗಿಲ್ ಕುಲ್ಲರೇಂದ್ ಏರಾ ಕೆತ್ತ್‌ದ್ ದೀಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ್.  ಏಪಲಾ ಆಯೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕುಲ್ದು ಒರೋರ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾವುನ ಜಾಗೆ ಅವು, ಗುಡ್ಡೆದ ತಿರ್ತ್ ಸುತ್ತ ಕಾಡ್ ಕಂಡ, ತುದೆ ನೀರ್‍ ತಾರೆದ ತೋಟ.  ಆಯೆ ಆ ಪೊರ್ಲು ಕಾಣ್ಣ್‌ಡ್ ಒರ ದಿಂಜಾವೊಂದು ಅಡೇಗೆ ಕುಲ್ಲುವೆ.

ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಮುಗಲ್ದೊಟ್ಟುಗು ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ-ತಿರ್ಬಾನೋಡು-ಗಲಿಗೆಗೊಂಜಿ ರಂಗ್ ಪಿಜಿರುನ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ನೇಸರ್‌ನ್ ತೂಪೆ.  ತೂಯಿ ನಾತ್‌ಲಾ ಇಯಾವುಜಿ.

ಅಯ್ದ್ ಒಂತೆ ಇಕಾರ-ಓ ಆಲ್ಪ-ರೆಂಜೆದ ಮರತ ಬರಿಟ್ ನಿದ್ಪ ಬಗ್ಗ್‌ದಿನ ಕುಂಟಿಲ್ದ ಮರಟ್, ಗಿಜಿರ್‍ ಗಿಜಿರ್‍ ಕುಂಟಲ ಪಂರ್ದ್ ದಿಂಜಿದಿನ ತೋಜಿಂಡ್, ಗುಡ್ಡೆ ಜತ್ತ್‌ದ ಪಿರ ಪೋವನಗ ಅವೆನ್ ಕೊನೊದು ಸುಷ್ಮಗ್ ಕೊರೊಡುಂದ್ ಎನ್ನುವೆ.

ಮುಗಲ್ದ ಇಡೆಟಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯೆ ಪಿದಾಯಿ ಪಿಜಿ ರ್‍ನಗ ಅವೇ ಮರ್ಗಿಲ್‌ಡ್ದ್ ಏರಾ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ್.  ಮಿತ್ತವೊಂದು ಬರ್‍ಪಿನ ತೋಜಿಂಡ್, ಮಂಡಡದೆರ್ತ್‌ಕಣ್ಣ್ ಪಿಸಿರ್ತ್ ತೂಯೆ.  ಹಾಂ.  ತೆರಿಂಡ್, ಆ ರೂಪು ಕೈತಲ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ‘ಸುಷ್ಮಾ’ ಇಂದ್ ನೂರದು ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರೆ ‘ಬಿಂಬಿಮ್ಮ್‌ಂ’ದ್ ಬಿಮ್ಮೊಲು ನಲಿಪುವ.

ತನ್ಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ದಾಯೆಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡಾ, ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಾತರ್‍ನಗಲಾ ನಾಲಯಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಬ್ದೊಗು ನನೊಂಜಿ ಸಬ್ದೊನು ಒಯ್ತೊಯ್ತ್ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಗಲಿಗೆಲೇ ಕರಿದ್ ಪೋಪ.  ಅವು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ.  ಅಯಿಕ್‌ಂದ್ ಆಯಡ ಪಾತ್ರೆರ್‍ರೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಆಯನ್ ನಾಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍.  ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಲೆ ರಾದಪ್ಪುನ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಕಮ್ಮೆ ಅಂಡ.  ಅಮ್ಮಗ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೆಲಸಡ್ ಪುರ್ಸತಿಜ್ಜಿ.  ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪುನ ಏಪನೇ ಉಂತಾದ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟುಗು ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ಪಿದಯೇ ಉಪ್ಪುನ ಇರ್ವೆರ್‍ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಆಯಡ ಪಾತೆರುನೇ ಇಜ್ಜಿ, ಆಂಡ ಅಕುಲು ಮಾತ ತನ್ಕ್ಲೆ ಉಲಾಯಿ ಏಪಲ ಆರಟೆ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ತೆಲ್ತ್ ಪಾತೆರುನೆನ್‌-ಸುರು ಸುರೂಟು ತೂನಗ ಬುಲಿಪರೆನೇ ಬರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.  ಅಮ್ಮ ಅಂಡಲ ದಾನಿಃ  ಒರೋರ ಏತ್ ಜೋರ್‍ಡ್ ನೆರ್‍ದ್ ಬುಡ್ಪರ್‍.

"ಈ ದಡ್ಡ್ ದರಿದ್ರವೊಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಕರ್‍ಚಿಗ್‌ಂದ್ ಎನ್ನ ಜಂಜಿಡ್ ಕೊಡಿದ್ಂಡ್...."  ಇಂದ್‌ಲಾಪನ್ಪೆರ್‍.  ಅಪ್ಪಾಪಗ ನೆರ್‍ಪನಿ ಕೇನ್ನಗ ಪಿಳ್ಳಕ್ಕಂದ್ ಕಣನೀರ್‍ ದಿಂಜಿದ್ ಆಯೆ ಮೂಲೆ ಸೇರುವೆ.  ಸಾಲೆಗ್ ಪೊರ್ತಾನಗ ಮನಿಪಂದೆ ಚೀರವುಪುಗೆಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪೆ.

ಆಯೆ ಎಣ್ಣನೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.  ಸಾಲೆಡಾಂಡ ದಾನೆ, ಕೋಗಿ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆರ್‍ ಕೆಲವೆರ್‍ ಸರ್‍ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಡಂನಕುಲ್ಲಾ ಆತೆ.  ಆನುಲ್ಲಾ ಸರ್‌ನಕುಲ್ಲಾ ಬೋಡುಂದೇ ಆಯನ್ ಬೇಗ್ಪೇಗ ಪಾತೆ ರ್‍ಬದ್, ಆಯೆ ಉಬ್ಲೆ ಉಬ್ಲೆ-ಒಯ್ತೊತ್ತ್ ಪಾತೆರ್‍ನಗೆ ಬೂರ್‌ಬೂರ್‍ದ್ ತೆಲ್ಪುವೆರ್‍.  ಮಾಸ್ಟ್ರ್‌ನಕುಲು ನೆರ್‍ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಸಾಲೆದ ಪಾಠೊಲೆನ್ ಮಾತ ಆಯೆ ಮನಸ್ ದೀದ್ ಕೇನುವೆ, ಶಿಸ್ತ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುವೆ.  ಆಂಡ ಇಂಬ್ಯಗ್ ಸರಾಗ್ ಪಾತೆರ್‍ರೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ್ ಅಕುಲು ಮಾತ ಆಯಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನರ್‍ನೇ ಬರಂದೆ.  ದಡ್ಡೆರೆ ಸಾಲ್‌ಗ್ ಆಯನ್ ಸೇರಾದ್ ಬುಡ್ತೆರ್‍.  ಮೈದಾನ್‌ದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲೊಟು ಯಾನ್ಲಾ ಬರ್‍ಪಂಬೇ, ಇಂದ್ ಉಂಬ್ಯೆ ವಾ ಗುಂಪುದಕಲ್ಡ ಕೇಂಡಲಾ ಅಕುಲಾಯನ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಸೇರ್‍ಸಾವೊನುಜೆರ್‍, ‘ಪೋ, ಪೋಂಬೆ! ನಕ್ಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತೆರೆ ತೆರೆಯುಜಿ ಬೆಬ್ಬೆಬ್ಬೆ-ದೂಮ’ ಇಂಚ ಮಾತ......  ಆಯಲೆಕಾನೆ ಪಾತೆರ್ದ್-ಹಂಗ್ಸದ್ ಪಿದಯಿ ನೂಕುವೆರ್‍ ಅವುಲಾ ಆಯಗ್ ಬುಲಿಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಇಂಚ-ಮಾತೆರೆಡ್ದ್ ದುರ ಆದ್ ಆಯೆ ಇನೆ ದಾಂತಿ ಒಂಟಿ ಆದ್ ಪೋತೆ.  ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೆರ್‍ನಕುಲಿಜ್ಜಿ.  ಸಾಲೆಡ್ ಪಾಸಾಡಿದಕುಲಿಜ್ಜಿ.  ಆಯೆ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಕೃತಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಬರೆಪೆ.  ಬಣ್ಣ ದಿಂಜಾವೆ;  ಇನಾಮುಲು ಬರ್‍ಪ, ಆಂಡ.  ಪಿತಿದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇನರೆಂದ್ ಉಡಲ್ ಕಾಪುಂಡು.

ಪೆರಾರ್ದೆಡ್ ಪದ್‌ನೈನ್ ಕರಿದ್ ಪಾದೆದ ಸುತ್ತದ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ ಗಿಜಿರ್‌ಗಿಜಿರ್‍ ಪೂಪೋದ್ - ಐತ ಕಮ್ಮೆನೊಗು ಕುಪ್ಪುಲ್ ಪಕ್ಕಿ ‘ಕುಹೂ ಕುಹೂ’ ಕೂಪಾಡೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. 
‘ಕುಪ್ಪುಲ್ ಕುಪ್ಪುಲ್ ತಾರೆ-ಬಾರೆ-ನೀರ್‍’ ಎಂದ್ ಜೋಕುಲು ನಲಿತೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಸಮಯ.  ಗುಡ್ಡೆದ ಗೋಂಕುದ ದೈಕ್ಲೆಡ್ ಪೂಕರಿದ್ ನಿನೆಕುಲು ಪೀಂಕೋದಿತ್ತ.  ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಂದೈವದ ಕೋಗಲೊಗು ಕೊಡಿಯೇರ್‍ದ್ ಕೋರಿಗುಂಟ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ್ಂಡ್.  ಊರ ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ;  ಗರಡಿದ ಅಗೇಲ್-ಮಾತ ಕೈತಲಾವೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಪೊದ್ದೆ ಇಷ್ಟರ್‍ ಬಿನ್ನೆರ್‍ ಬರ್ಪಿನಕಲೆನ್ ಎದ್ಕೂನರೆ ಊರುಮಾತ ‘ತೆಯ್ಯ ತೆಯ್ಯ’ಂದ್ ಸನ್ನಾಯೊಡುಪ್ಪುನಗ-ನಿರೆಮನ್ತ ರಂಗಜ್ಜ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಚಂದೀಗಡೊಡ್ಡು ಅಕುಲು-ಅಮ್ಮೆ ಮಗಲ್ ಬತ್ತ್‌ದಿತ್ತೆರ್‍.

ಓಂಜಿ ದಿನ ಆಯೆ ಪಾದಡ್ಡ್ ಜತ್ತ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಬೇಲಿದ ಬರಿ ಕೇಪುಲ್ದ ಗಿಡ್ಡೊಡ್ಡು ದೈವದ ವಂಚವುಗು ದೀಯರೆಂದ್ ಕೇಪುಲ್ದ ಪೂಮೊಯ್ತೊಂದ್ ಉಪ್ಪು ನಗ, ಆಯನ್ ಏರೋ ಲೆತ್ತಿಲೆಕ ಅಂಡ್.  ಸಬುದ ಬತ್ತಿನಂಚಿಗ್ ಮಂಡೆ ತಿರ್‍ಗಾದ್ ತೂಪೆ.  ಬಟ್ಟಲ್ ಕಣ್ಣ್‌ದ ಕೆಂಪು-ಬೊಲ್ದು ವರ್ಣದ ನೇಲ ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಒಂಜಾತ್ ದೂರೊಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆಡ್ ಉಂತುದಿತ್ತೊಲು.

‘ನಿನ್ನ ಪುದರ್‍ ಎಂಚಿನ’ ಇಂದೇ ಆಲ್ ಕೇನ್ ದುಪ್ಪೊಡು.

"ಹತ್ ಹತ್ ಹತ್........ ಷ........"

ಈತ್ ಪನ್ನಗ ಆಯಗ್ ಸಾಕಾಪುಂಡು;  ನಾಸಿಗೆ ಆಪುಂಡು.  ತನ್ಕ್ ಮಾತೆರ್‍ಲಾ ಮಕ್ಕರ್‍ ಮಲ್ಪರೆಂದೇ ಈ ಉಬ್ಲೆ ಊನ ಉಂಡಾ ದಾನ್ಯಾ?  ಸುಮಾರಾದ್ ಆಯೆ ಆತ್ ಒಯ್ತ್ ಪಾತೆರ್‍ನಾತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರ್‍ಲಾ ಮೂಂಕು ಪೀಂಟಾವೊಂದು ದೂರ ಪೋಪಿ ನಕುಲೇ.

ಅಲ್ ಕಣ್ಣ್ ಬುಲಾದ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನೆ ಪಾಡುಲೆಕ ತೂಪೊಲು.  ಅಲ್ಪನೇ ಕೈತಾಲೆ ಕಿದೆಕ್ ಪಾಡ್ಯರೆಂದ್ ತಪ್ಪು.  ಕುತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಯನ ಅಮ್ಮ ಅಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪು ವೆರ್‍.  "ಇಡೆ ಬಲ ಮಾಗ.  ಆಯಡ ಪೊಟ್ಟಡ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್‍ವ?"

"ಆಂಟಿ.  ಇಂಬೇಽ?...."  ಕೇನೊಂದ್ ಅಲ್ ಕೈತಲಾವನಗ ಅಮ್ಮ ಪೆನ್ಪೆರ್‍;  "ಅಂದ್ ಎನ ಮಗನೇ, ಪುದಾರ್‍ ಹರ್ಸೆ, ದಾಯೆಗ್ಲಾ ಪ್ರೇಜನ ದಾಂತಿನವು ಅವು.  ಆಯಗ್ ಸಮಾ ಬಾಯಿ ಬರ್‍ಪುಜಿ.  ಉಬ್ಲೆ......"

"ಓಹೋ, ಪಾಪ" ಆಲ್ ಪಶ್‌ತಾಪೊಡು ಆಯನೊರ ತೂಪೊಲು.

ಆಲ ಸುಷ್ಮ, ತಿರ್ತಲ್ಲಡ್ ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪುನ ರಂಗಜ್ಜನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೌದಿನ ಬಿನ್ನೆದಿ.  ಅಕುಲು ಅಮ್ಮೆ-ಮಗಲ್ ಇರ್ವೆರ್‍ ಬತ್ತ್‌ದೆರ್‍.  ಆಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‍ ಆರ್‍ ರಂಗಜ್ಜನ ನನಿಕೆಗೆ.  ಕಿನ್ನಿಡ್‌ದಿಂಚಿ ದೂರೊಡ್ ಕಲ್ಕತ್ತಡ್ ಇತ್ತ್‌ದ್.  ಅವುಲೇ ಕಲ್ತ್‌ದ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್‌ದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊಡು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆರಾದುಪ್ಪುನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‍ ರಂಗನಾಥ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೆನ್, ಭೂತಾರಾಧನೆದಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಲೆನೇ ಅತ್ತಾಂದೆ.  ಮುಲ್ಪದ ಜನಾಂಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟ್‌ದ ಸಮಗತಿಲೆನ್-ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋವರೆಗ್‌ಂದ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಡು ಬೌದಿನಿಗೆ.  ಅರ್‍ನ ಒರ್ತಿಯೇ ಮಗಲ್ ಸುಷ್ಮಾ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಷಯೊಲೆಡ್ ಡಿಗ್ರ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಲ್‌ಗೆ.

ಚಂದೀಗಡತಂಚಿನ ದೂರದ ಊರುಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಸೆ ತುಳುವೇ!  ಅಕುಲು ಇಡೇ ಬನ್ನಗ ಅಕಲೆಗ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಳು ಬಾಸೆ ಏತಾಂಡ್ಲ ಆತೆ;  ಆಂಡ, ಬತ್ತ್ ನಾಲೇ ದಿನೊಟು ಮುಲ್ತಕ್ಲೆಲೆಕನೇ ಆಯೆರ್‍.  ಪ್ರೊಫೆಸರ್‍ ದುಂಬೇ ಮುಲ್ಪದ ತುಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರೊಗು, ಅಂಚೆನೇ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸೆರಗ್ ತಾನ್ ಬರ್‍ಪಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪೇ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್‍.  ನೇಮ ನಡಾವಳಿ, ಕೋಲ ಕಂಬುಳ, ನಾಗ ಮಂಡಲ ಆಪಿನ ಸಮಯನೇ.  ಓಲು ಅಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂಡಲಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‍ ಪೋವೊಂದಿತ್ತರ್‍.

ಬತ್ತಿನ ಮಗ್‌ರನೆ ದಿನವನೇ ಸುಷ್ಮಾಗ್ ಉಂಬ್ಯನ ಗುರ್ತ ಆಯಿನ.  ಆಲೆಗ್ ಊರು ಪತ್‌ಂಡ್.  ಹರೀಸ್‌ಡ ಇಷ್ಟು ಆಂಡ್.  ತನ್ಕುಲು ಪೋಪಿನಡೆಗ್ ಆಯನನ್ಲ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್‍. ಸುಷ್ಮ ಎಚ್ಚಾದ್ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವೊಲು.  ಆಲ್.  ಬೇತೆಕಲ್ನಲೆಕ ಆಯನ್ ಮಕ್ಕರ್‍ ಮಲ್ಪುಜೊಲು.  ಆಯನ ವಾ ಪಾತೆರೊಲೆನ್ಲಾ ಓಂಗೆರ್‍ದ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ವೊಲು.  "ಅವು ಎಂಚಿನ ಹರೀಶ್, ಉಂದೆಂಚಿನ ಹರೀಶ್, ಇಂದ್‌ದ್ ಆಯಡ ಸವಾಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವೊಲು.

ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಸುಷ್ಮ ಆತ್ ದುರೊಡು ತೋಜರಿಜ್ಜಿ, ಆಯೆ ಸಂತೊಸ್‌ಡ್ ಪಾರ್‍ದ ಅಲೆನ್ ಎದ್ಕೊನುವೆ.  ಆಲ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆರ್‍ಡಲಾ ತೆಲ್ತೊಂದ್ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಪಾತೆರುವೊಲು.  ಸುಷ್ಮಾ ಇನ್ನಗ ತನ ಇಲ್ಡ್ ಅಮ್ಮ, ಪಪ್ಪಗ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ಆತ್‌ಂಡ್, ಆಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಜ್‌ಎರ್‌ಡ್ ಬಾರ್‍ ಮೆದ್ಪುನಗ ನೇಲ್ಯಣ್ಣೆ ಕುಸೆಲ್ ಮುಲ್ಪುವೆ.  ಆಂಡ ಆಲ್ ಮಾತೆರೆಡ್ಡ್ ದಿಂಜ ಪಾತೆರ್‍ನು ಹರ್ಶಡ.  ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪುಮ ಆಯನೊಟ್ಟುಗು.

ಇಂಚಿನವೇ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಆತ್ತ್‌ಡ ಹರ್ಶಾಗ್ ಬೇಗ ಸಾಲೆ ಬುಡಿನಾನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಅಕುಲಿರ್‍ವೆರ್‍ಲಾ ಅ ಪಾದೆದ ಮಿತ್ತ್ ಪೊದು ಕುಲ್ಲುವೆರ್‍.  ಪಾದೆದ ಸುತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ.  ಗುಡ್ವೆದ ಕೆಂಪು ಕೇಪುಲ ಪಂರ್ದ್, ಕಂರ್ಡೆ, ಚೂರಿ ಮುಲ್ಲ ಪಂರ್ದ್, ಕಾಡ್ ದುಲಾಯಿದ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರಡ್ದ್ ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ-ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಪೋನಗ, ಬನ್ನಗ ಗೆತ್ತ ತಿನ್ಪೆರ್‍.  ಆಲ್ ಚಂದೀಗಡತ ವಿಷಯ, ತನ ಕಾಲೇಜ್, ಪಾಸಾಡಿದ ಪೊಣ್ಣುಲು, ತನ್ಕ್‌ಲೆನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಕಾಲೇಜ್‌ದ ಪಾಟೊಲು ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿನ್ಲಾ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಆಯಗ್ ಪನೊಂದೇ ಪೋಪೊಲು, ಆಯೆ ಕಣ್ಣ್ ಬುಲಾದ್ ಕೆಬಿಯರಲಾದ್ ಕೇನೊಂದು ಕುಲ್ಲುವೆ.

ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ನೇಮೊಗು ಪೋದಿತ್ತರ್‍.  ಅಲ್ಪದೆಯಿವ ಪಾತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಗ್ ಗಂದ ಪುರ್ಸಾದ ಕೊರ್‍ನಗ ‘ಎನ್ನ ಸಿರಿಮಂಚವುದ ಒಂಜಿರೆ ಒಂಜರೆ ಗಂಧ ಕೊರ್‍ಪೆ.  ಒಂಜಿರೆ ಗಂದತ್ತೇ, ಸಾರ ಬಗೆತ ಅಬಯ!  ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿ ನಲ್ಪ ಬೆರಿಸಾಯಾದ್ ಕಾಪುವೆ’ ಇಂದ್ ಕಡ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಾದ್ ಗಂದಪಿಂಗಾರೊನು ಕೊರ್‍ನಗ ಅಲೆನ ಮೋನೆ ತೂತೊಡು, ಅಲೆನ ಬಯಬಕ್ತಿ ತೂತೊಡು!  ಹರ್ಶಗ್ಲಾ ಅಂಚೆನೇ ಗಂದ ಪುರ್ಸಾದ ಕೊರ್‍ಪಾಯೊಲು.  ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ "ಹರೀಶ್ ನಿಕ್ಕ್ ಸಮಾ ಪಾತೆರ್‍ರೆ ನನ ಕಂದಿತ ಬರ್‍ಪುಂಡು, ದೈವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತ್ಂಡ್ ತೂಲ" ಇಂದ್ ಆಯಗ್ ಎದಗಲಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೊಲು.

ಕರಿಯುನ ಕಾಲೊಗು ಬುದ್ದಿಯೊಂಜೇ, ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋಯೇಪುನು.  ತಿಂಗೊಲು ಮೂಜಿ ಕರಿನಗ ಹರ್ಶಗ್ ಶಾಕ್‌ದಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ!  ಸುಷ್ಮಾನಕುಲು ಚಂದೀ ಗಡೊಕು ಪಿರ ಪಿದಾಡ್‌ದೆರ್‍!  ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ನ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಕಾಯ್ ಮುಗಿಂಡ್‌ಗೆ, ಸುಷ್ಮಾ ಮುಲ್ತ್‌ಡ್ದ್ ಪಿರ ಪೋಪಲ್‌ಂದ್ ಹರ್ಷೆ ಕನ ಮನಸ್‌ಡ್ಲಾ ಎನ್ನ್‌ದಿಜೆ.  ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಆಯೆಗ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸರಾಗ್ ಪಾತೆರ್‍ರೆ ಆಪುಂಡು.  ನನ ಅಲೆನಂಚ ಏರ್‍ ತನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೆರ್‍?  ತಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನು....?

"ಎನನ್ ಬುಡ್ದ ಪೋವೊಡ್ಚಿ ಸುಹ್....ಸುಹ್!ಽಽ ಈ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು" ಇಂದ್ ನಾಲಯಿ ಒಯ್ತೊತ್ತ್‌ದ್ ಬುಲ್ಪೆಲ್ ಮೋನೆಡ್ ಆಯೆ ಪನ್ಪೆ, "ಪೋಪಿನಾಂಡ ಎನನ್ಲಾ ಲೆತೊಂದು ಪೊ" ಇನ್ಪೆ.  "ಆವು, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಕೇನ್ವೆ, ಆರ್‍ ಒಪ್ಪಿಯೆರ್‍ಡ ನಿನನ್ ಎಂಕುಲು ಲೆತೊಂದ್ ಪೋಪ.  ಆಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್, ಉಂತೆರೆ ಆಪುಜಿ" ಇಂದ್ ಸುಷ್ಮಾ ಪಂತೊಲು.

ಆಯನ ಮನಸ್ ಗಾಳಿದಿಂಜಿನ ಪುಗ್ಗ ಆತ್ಂಡ್, ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪುವೆರಾ?  ಒಪ್ಪಂದೆ ದಾನಿ-ಉಂದೊಂಜಿ ಪುದೆ ದೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್‌ಂದ್ ಎನ್ನ್ದ್ ಕುಸಿಟ್ ಕಡಪುಡ್ತ್ ಕೊರ್‍ವರ್‍, ಬೊಕ್ಕ ತನ್ಕ್ ಅಮ್ಮ, ಪೊಪ್ಪ, ಅಣ್ಣನಕ್ಲು, ಸಾಲೆ, ಈ ಕಾಡ್‌ಗುಡ್ಡೆ, ಈ ಪಾದೆ-ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದ್ ಓಲಾ ತೂವಂದಿ ಊರುಗು ಪೋದ್ ಉಪ್ಪರೆ ಆವಾ......ಓ ದಾನಿ ಆವಂದೆ?  ಅವುಲು ಸುಷ್ಮಾ ಉಪ್ಪುವೊಲು.... ಆಂಡ.... ಅಮ್ಮ? .... ಛೇ, ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜತ್ತ...."

ಎಲ್ಲೆನೇ ಬಯ್ಯಡ್ ಸುಷ್ಮ ನಕುಲು ಪಿದಾಡುವೆರ್‍, ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾಗ್ ವಾ ಉತ್ತರ ಕೊರುವೆರ್‍ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ಪಾದೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುದೆ.  ಆಯನ ಇಲ್ಲಡ್ ಆಕಲೆಗ್ಂದ್ ಕೋರ್‍ರುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮನೊಗು ತಯಾರಾವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.

ಸುಷ್ಮ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಾಲ್ ಕೈತಲಾಪೊಲು, ಆಯೆ ಲಕ್ ದುಂತ್ವೆ.

"ಸುಹ್ ಸುಹ್....ಮ್ಮ!" ಆಯೆ ಪೆನ್ಪೆ.

"ಕುಲ್ಲು ಹರ್ಷ", ಆಲ್ ಕೊಂಡಟೊಡು ಆಯನ ರಡ್ಡ್ ಕೈಕ್ಲೆನ್ ಪತೊಂದು ಕುಲ್ಲಪಾದ್, ಮರ್‍ಗಿಲ್‌ಡ್-ದೂಲುರ್ತುದ್ ತಾನ್ಲಾ ಕುಲ್ಲುವೊಲು.  ಬಯ್ಯದ ನೆಸರ್‍ಡ್ ನಡತ್ತ್‌ದ್ ಬತ್ತಿನ ಸುಷ್ಮಾನ ಮುಂಡೊದ ಇಸಲ್‌ಡ್ ಬೆಗರ್‌ದಿಂಜಿದ್ ಮೋನೆ ಕೆಂಪಾತ್‌ಂಡ್, ತರೆ ಕೂಜಲ್ ಗಾಲಿಗ್ ನಲಿಗೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್....ಪೊರ್ಲುಽಽ....

‘ನಿನಗ್ ಕಡಪುಡ್ಜೆರ್‌ಗೆ ಹರ್ಷ’ ಇಂದಾಲ್ ಪನ್ಪಲ್, ಆಯಗ್ ಕಂಡೆಲ್ದ ನರೊಕುಲು ದಿಂಜಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು.  "ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆ ಪಿದಾಡೊಡೇ ಅತ್ತ, ಪಪ್ಪ ರೈಲ್ದ್ ತಿಕೇಟ್ ಕನ್ದೆರ್‍."

ಆಯೆ ಅರ್ಥ ಆವಂದಿಲೆಕ ಪಾತೆರದಾಂತೆ ಕುಲ್ಲುವೆ, ದೂರ ಬಾನೊಡು ಬೀಮಾಬಿರು ಮೂಡ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ್.  ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ದಿಂಚಿ ಆಪಗಪಗ ಮನಸ್‌ಡ್ ಮೆಂಚುನ ವೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆಯನ ದೊಂಡೆಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್‍ರೆ ಸನ್ನಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು....

‘ದಾದ ಎನ್ನ್‌ದ್ ಕುಲ್ಲುದ ಹರ್ಷ?’  ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಕೇನ್ವಲ್, ದಾಲಾ ಬೇಜಾರ್‍ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ, ನಿನ್ನಮ್ಮ ನಿನನ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೂಪೆರ್‍, ಆರ್‍ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್‍, ಎಂಕುಲು ಅಯನ್ ಮಲ್ಲಾ ಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾವ, ಈತ್ ಪುರ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆಡ್ ಆಯನಂಚಿ ತರೆ ಕೊರಂದಿನ ತಪ್ಪಾಂಡ್ ಇಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್‍ ಹರ್ಷ, ಬೊಕ್ಕನಿನನ್ ತೂವರೆ ಕುಡ ಬರ್ಪೆಯಾನ್ ಆವಾ....?

ಅಲ್ ಪನೊಂದೆ ಇತ್ತೊಲು, ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸೂಯೆð ಒರ ಜಲ್ಸ್‌ಡ್ ಬೆಳಗ್‌ದ್ ಕಡಲಗರ್ಬೊಡು ಮುರ್‍ಕಿಯೆ.  ಮೆಲಮೆ.....ಲ್ಲ..... ಕತ್ತಲೆ ಮುತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು.

‘ನನ ಪೋಯಿ’

ಇರ್ವೆರ್‍ಲಾ ಲಕ್‌ದ್.  ಇಲ್ಲಗ್ ಪಿದಾಡ್ಯೆರ್‍.

"ಸುಷ್ಮಾ, ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿಯಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೇ ಬತ್ತ್ ಉಪ್ಪುಲಾ ಆವಾ?" ಇಂದ ಆಯಗ್ ಆಲೆಡ ಕೇನೊಡ್‌ಂದ್ ಇತ್ತಂಡ್.  ಆಂಡವು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟು ಬರಂದೆ ದೊಂಡೆದುಲಾಯಿ ದೆಂಕುಲ್ದುಂಡು.... ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನದಗ ಖಂಡಿತಾ ಕೇನೊಡುಂದ್ ಎನ್ನುವೆ.

ಮನದಾನಿ ಬಯ್ಯದ ರೈಲ್‌ಗ್ ಸುಷ್ಮ, ಅಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದ್‌ಪೋಯೆರ್‍.

ಅಕುಲು ಪೋದುಮುಟ್ಟಿನ ಕಾಕಜಿ ಬರ್‍ಪುಂಡಾಂದ್ ರಂಗಜ್ಜೆಲಾ, ಹರ್ಷೆಲಾ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಕಾಕಜಿ ಬತ್ತ್‌ಜಿ.  ನಾಲಾಜಿ ದಿನತದಗ ಪೇಪರ್‍ಸ್ ಚಂದೀಗಡತ್ತ ಸುದ್ದಿಯೊಂಜಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ಉಗ್ರಗಾಮಿ ನಕಲ್ನ ಗುಂಪೊಂಜಿ ಪರವೂರುದಕುಲೇ ದಿಂಜ ಉಪ್ಪುನ ಚಂದೀಗಡತ ಒಂಜಿ ಕೊಲೊನಿಗ್ ನೂರ್ದು, ಪತ್ತಿರ್ವ ಜನೊನು ಗುಂಡು ದೀದ್ ಕೆರ್ಯೆರ್‌ಗೆ, ಆಯ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‍ ರಂಗನಾಥ್ ಪನ್ಪನಾರ್‍ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರಲಾ ಸೇರ್‍ದಂಡ್.  ಇಂದೆನ್ ಓದುದ್ ಹರ್ಷಗ್ ನೂದು ಬೀಮಾಬೀರು ಮಿತ್ತ್‌ಲಕ್‌ದ್ ತೂವಾದ್ ತುಂಡಾದ್ ಮಂಡೆಗ್ ಮಗರ್ಲೆಕಾಂಡ್.....
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು