ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2012

ಮರ್ಮೊ

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

 - ಒಂಜಿ -

ಊರುಗು ಊರೇ ಸುದ್ದಿಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್!

ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ದೇಸ ಭಾರತೊಡು ನಮನ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಇನ್ಪಿ ಈ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ ನೆಡ್‌ದುಂಬು ದಾದೆಕ್ಲಾ ದಾಕಲ್ ಆದುಪ್ಪಂದ್.  ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಪಂಚಾತಾಪೀಸ್‌ದ ತೀರ್ವೆ ಬೂಕುಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ.  ಕಾಡಪುಡೆತ್ತ ಕುಂಜದ ಮಾಟೆದ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡುಗೆ.  ಅಂಚಾದ್ ಊರ್ದ ಪುದರ್‍ ಪಿಲಿಕುಂಜಗೆ.

ಅಂಚಂದ್‌ಡ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಇಲ್ಲ್ ಗುಡ್ಬಿಲ್ ಕಂಡ ತೋಟ ಮಾತ ಉಂಡು ದಿಂಜ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಡ್‌ಗುಡ್ಗಡೆ.  ಊರುಡು ಪತ್ತೆಟ್ಟ್ ಏಲೆನ್ಮದಾತ್ ಉಪ್ಪುನ ಗೊಂಡೆರ್‍, ಬಿಲ್ಲಾರಿ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಸಾಗೊಲಿದ ಕಂಡ, ತಾರೆಕಂಗ್‌ದ ತೋಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ನಡುನಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಸೋಲಿಗೆರ್‍, ಮೊಗೇರೆರ್‍, ಮರಾಠಿದಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ದ್ ಕಿರ್ಸಾನ್‌ದ ಕುಟುಮೊಲು ಉಲ್ಲ.  ಮೊಕುಲು ಮಾತಗೊಂಡೆರೇ ತೋಟೊಲೆಡ್ ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಾ, ತನ್ಕುಲೆ ದರ್ಕಾಸ್ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಕಿರ್ಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಾ ದಿನ ದೆಪ್ಪುನಕುಲು.  ಗುಡ್ಡೆಲೆ ನಡುನಡುಟು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ಲು, ಮಡಲ್ದ ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ಲು ತೋಜುವ.

ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ದಿನದೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಜನ್‌ಕುಲೆಡ್ ಮೂಕ್ಕಾಲ್‌ಪಾಲ್ ಜೋಕುಲು.  ಒರಿನಕುಲು ಪೊಂಜೊವು, ಪರಬೆರ್‍.  ಮೀಸೆ ಮೂಡೊಂದುಪ್ಪುನ ಆಣುಲು ಊರುಡು ಉಂತಂದೆ ಬೆಂಗ್ಲೂರು, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಇಚ್ಚಲಕರಂಜಿದಂಬೆತ್ತಿ ಟೌನ್‌ಲೆಗೆ ಪಾರ್‍ಟೆರ್‍.

ಊರುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾತಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಂಡು.  ಒರ್ಯೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಸಾಲೇಪೋಪಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಗೆನ್ಪ್‌ರೆ ಕೈಕಾರ್‍ ಇಯಾವುಂಡು.  ಬೇತೆ ಊರ್ಡು ಒಕಿದಿನ ನಾಲಾಜಿ ಉಂಡಾಡಿಗೊಂಡ ಜವಣೇರ್‍ ಮಾತ್ರ.  ಇತ್ತಿನಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ್ ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ಮೊಗೇರೆರ್‍ ಅಂಚನೇ ಬಾಕಿದ ಆಂಜೊವ್ಲಾ ಪೊಂಜೊವ್ಲಾ ಗೊಂಡೆರೆ ತೋಟೋಲೆಡ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.

ಈ ಮಥ ಗುಂಪುಡು ಪಿದಯಿ ಒರಿದಿನಾಯೆ ಇನ್‌ಡ ಕೂಕ್ರಮೊಗೇರ್‍ ಒರಿ.  ಕೂಕ್ರಾಗ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಊರ್‍ದ ಕೋಂಟುದ ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ದ ಪುಡೆಟ್ ಐನೆಕ್ರೆ ದರ್ಕಾಸ್ ಜಾಗ್ ಉಂಡು.  ಕಿಂಞ ಮಲೆಮಾಡ್ ಬಗ್ಗಾದೆ.  ಬುಡೆದಿ ಇಮಲ ಕುರ್ಡಿ; ಅಲೆಗ್ ರಡ್ದ್‌ಕಣ್ಮ್‌ಲ ತೋಜೂಜಿ.  ಸಾಲೆದ ತಾದಿ ತೂವೆಂದೆ ಒರ್ಸೊಗೊರಿಯಲೆಕ್ಕ ಪುಟುದಿನ ನಾಲ್‌ಪೊಣ್ಣು ನಾಲ್‌ಆಣ್ ಎಣ್ಮಜನ ಜೋಕುಲು.

ಕೂಕ್ರೆ ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ಡ್ಡ್ ಬೆದ್ರುಪುಂಡೆಲ್ದ ಬೆದುರು ಕಡ್ತ್ ಕಂತ್‌ದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಯೆನ್ ಮಾರ್ದ್ ದಿನ ಕಲಿಪೆ.  ಪುರ್ಸತ್ತ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ತರ್ಕಾರ್‍ಯಂಗಡಿದ ರಾಗವನ್ ನಂಬಿಯಾರ್‍ ಜಿನಸ್ದಂಗಡಿ ಕಿಟ್ರಾಯೆರ್‍ ದಾದಾಡ ಪುದೆ ತುಂಬಾವೆರ್‍, ಆಯ್ಟ್ ಐನಾ ಪತ್ತಾ, ರುಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು ಪೇಂಟೆದ ಗಡಂಗಡ್ ನೂತ್ತಜಿಪ ಗಂಗರ ಕುಲ್ಲಾವೆ.  ತಾನ್, ತನ ಬುಡೆದಿ ಬಾಲೆಲುಂದ್ ಬಂಜಿದ ಗುಜಾರ್‍ನೆ ಕರಿಪುವೆ.

ಪಿಲಿಕುಂಜಾಗ್ ಉಪ್ಪುನವು ಕುರ್ಸುದ ಒರುತ್ತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣ್‌ದ ಮಾರ್ಗೊಲು, ಕೈತಲ್ದ ನೇಲ್ಯ ಪೇಂಟೆಂದ್‌ಂಡ ಅವು ಸಿರ್ವ.  ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಯ್ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಚಂದ್ರಾಪುರೊಕ್ಕು ಪೊವೊಡಾಂಡ ನಾಲ್‌ಮ್ಯೆಲ್ ನಡತ್ತೇ ಪೋದು ಬಸ್ ಪತೋಡು.  ಪೋಪಿನಾತ್ ಗರ್ಜಿಇಜ್ಜಿ ವಾರಗೊರ ಸನಿಯರ್ದಾನಿ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಸಂತೆ.  ಆನಿಸಿಸಂತೆಗ್ ಮೀನ್, ತರ್ಕಾರಿ, ಜಿನಸ್ ನೂಲರುವೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಾಲಾಜಿ ಅಂಗಲಡಿಲು ಉಲ್ಲ.  ಅಯಿಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ್ದ ನರಮಾನಿಲು ಒಂಜಿ ತರಾ ಸುಕೋಟಿತ್ತೆರ್‍ ಇಂದ್ ಕತೆ ಮುಗ್ಯೊಡ್ ದುಂಬ ಉಪಕತೆವೊಂಜಿ ಸುರುವಾಯಿನಿ ಇಂಜೋ....

ಒಂಜಿದಿನ ಕೂಕ್ರೆ ಏಪದಂಚೆನೇ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಕುಮೇರ್‌ದಂಚಿ ಅಟ್ಟಿಂಜಿದ ಲಚ್ಚಿಲ್ಡ್ ಬೆದುರ್‍ ಕಡ್ತ್‌ಡ್ ತರಟ್ ದೀಯೊಂಡೆ.  ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತೆರೆಗ್ ಮಾರ್‍ರೆಂದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆದ ತಾದಿ ಪತ್ಯೆ.  ಬೀಸಬೀಸ ಬತ್ತಿನ ಜವಣ್ಯೆ ಒರಿ ಕೂಕ್ರನ ಎದುರುಬತ್ತ್ ಉಂತಿನಾಯೆನೇ ಕೇಂಡೆ,

‘ಮಾಮೋ, ಎನ ಗುರ್ತಾಂಡಾ?’

‘ಏರ್‍? ಎಲ ನಕ್ಕುರೆ ಅತ್ತಂಬೇ!  ಗುರ್ತ ತಿಕಿನೇ ಕೂಕ್ರೆ ಬಾಯಗೆಲ ಮಲ್ತೆ....

‘ಇಂದಾ ಆ ಕೊಡೀಟ್ ಒಂತೆ ಕ್ಯೆಕೊರು ಬೆದುರು ಜಾವಾವೆ.....’

ನಕ್ಕುರೆ ಕ್ಕೆಕೊರ್ಯೆ ಕೂಕ್ರೆ ಪುದೆ ಜಾವಾಯೆ, ತರೆತ ತರೆತ್ರ ಗೆತ್ತದ್ ಮೋನೆದ ತಿಗಲೆದ ಬೆಗರ್‍ ಒಚ್ಚೊಂಡೆ.  ‘ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲೆರ್‍ ಇಲ್ಲದ್ ಮಾತ ಸವುಕ್ಕೆನಾ?

ಮಾತ ಸವುಕ್ಯ ಉಲ್ಲೆರ್‍ ಮಾಮೋ....

ನಕ್ಕುರೆ ಕೂಕ್ರನ ಅರ್‍ಚತ್ತೆ - ತಂಗಡಿನ ಮಗೆ.  ಆಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ದ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಮ್ಯೆಲ್ ದೂರ, ಕಡ್ಲ ಬರಿಟ್ ಅಂಕುದ್ರು ಇನ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ದಾನಿ, ಸುತ್ತಲ ತುದೆನೀರ್‍ ದಿಂಜಿದುಪ್ಪನ ಕುದುರು ಇನ್ಪಿನ ನಾಲಾಜಿ ಎಕ್ರೆದಾತ್ ಉಪ್ಪುನಬೂಮಿ ಅಂಕ್ರುದುದ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ಡ್.  ನಕ್ಕುರೆ ಪಿರಯೊಗು ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಕ್ಕೆತಲ್ದ ತಾರೇತೋಟೊಲ್ನ ತುರಾಯಿ, ಕಜವು ಕಲೆಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದ್ ಆಯೆ ಪನ್ನಗನೇ ಕೂಕ್ರಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ.  ಆಣ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಯ್‌ಕಯ್ ಪುಡ್ಕೆನ ಉಲೆಕ.  ಎಡ್ಡೆ ಮದ್ಮಯಲೆಕ ನೇಲ ಇಜಾರ್‍, ಬುಸ್ಕೋಟು ಪಾಡ್ದೆ ನೆತ್ತಿಡ್ ಸರ್ತ ಬೌತಲ್ದ ಕುರೋಪ್ ಬರ್ಚಿದೆ.

‘ದಾನಿಂಬೆ, ಎಡ್ಡೆ ಬೊಂಬಯಿಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಕಲ್ಲೆಕ ಐತ ಅತತ್ತಾ ಲೌಡಿ ಮಗಾ, ಈ ಇಜಾರ್‍ ಏರ್‍ನವುಂಬೇ?’ ಇಂದ್ ಕೂಕ್ರೆ ಕುಸಿ ತಡೇರೆ ಆವಂದೆ ಕೊಂಡಡೊಡು ಕೇಂಡೆ.  ಆಣಗ್ ಗಲ್ಲಂದ್ ನಾಸಿಗೆ ಆಂಡ್, ‘ಉಂದು, ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪೆತ್ತಾ ಅಲ್ತ ಅಲ್ಬೆಟಾರ್ಬುಲು ಕೊರ್ತಿನಿ ಮಾಮೋ’  ಇನ್‌ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬಿರೆಲ್ ದೀಯೊಂಡೆ.

‘ಹಾಂ, ನಾಲಾಜಿ ಒರ್ಸಾಂಡತ್ತೆಂಬೆ ನಿಕಲೆನ್ ಪೂರ ತೂವಂದೆ?  ಈ ಎಂಚಲಾ ಬೇಶ ತಂಬಿಲೊಗು ಸನ ಬರ್‍ಪುಜ.

ಅಪ್ಪೆಎಂಚಲ್ಲೊಲು?  ಬಲ ಪೇಂಟೆದಂಚಿ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ.

ಕೂಕ್ರೆ ತನ ಅಂಗಿ, ಅಡ್ಡಕುಂಟು ಮಡಿತ್ತ್‌ದ್ ತೆರೆಯಕಟ್‌ದ್ ಮಂಡೆಗ್ ಮುಂಡಾಸ್ ದೀಯೊಂಡೆ.  ತಾದಿದ ಬರಿ-ಮರಕ್ ಎರ್ಗಾದೀತಿನ ಬೆದುರ್ದಕಟ್ಟದೆರ್ತ್ ತುಂಬೊಂಡೆ "ಪೋಯಿ".

ಬೆದ್ರಕಟ್ಟ ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತರೆಗ್ ಸಾಟೆದವು, ಕೊರ್ದಾಂಡ್.  ಬೆದುರ್‍ ಗೆತೊನ್ನಕುಲು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪಿನೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ‘ದೊಡ್ಡೆಲೆ ಗೆತೊನು ಆವಂದಾ ಕೂಕ್ರಾ’ ಇಂದೇಮೇಸ್ತ್ರಿ.  ಕೂಕ್ರೆ ಮೋನೆಒಂತೆ ಬಾಡಾವೊಂಡ್ರೆ.  ಆಪೂರ್ಪೊಗು ಅರ್‍ವತ್ತೆ ಬೌದೆ.  ಇಂಚಿಡ್ ಕಾಸ್ಲಾ ತಿಕ್‌ಜೇ?  ಅರ್‍ವದಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ ಮನಸ್ ಆಂಡ, ಸೊಂಟೊಗು ಕಟೊಂದಿನ ಬ್ಯೆರಾಸ್‌ದ ಉಲಯಿದ ಚಡ್ಡಿದ ಕಿಸೆ ಏಪಲಾ ಕಾಲಿಯೇ, ನಕ್ಕುರಗ್ ಅಂದಾಜಾಂಡ್.

‘ಉಪ್ಪಡ್‌ಯ ಮಾಮೋ, ಇನಿ ಕರ್ಚಿಮಾತ ಎನ್ನವೇ, ಬಲ ಪೋಯಿ ಮಾಮೋ’ ಇಂದೆ.

ಇರ್ವೆರಪ್ಪ ಗಂಗಸರ್‍ದ ಗಡಂಗ್‌ಗ್ ಪೊಗ್ಯೆರ್‍

‘ಹಾಂ, ಎಂಚಿನ ನಿಕಲೆಗ್?’

‘ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ರ್‍ ಕಾತಿನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು?’

‘ಚಾಕಣೆಡ್ ಬೂತಾಯಿ, ಬಂಗ್ಡೆ, ಕಲ್ಲುರಕಾ.....

‘ರಡ್ಡ್ ಬೂತಾಯಿ ಕೊರ್‍ಲೆ.’

... ನಕ್ಕುರೆ ಪೇಂಟ್‌ದ ಕಿಸೆಟ್‌ಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲನೋಟು ಗೆತ್ತ್‌ ಕೊರ್ಯೆ.  ಕೂಕ್ರೆ ಬಯಬಗ್ತಿಡವೆನ್ ತೂಯೆ, ‘ಕೊಟದಾಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಕುಲೊಡುಲ್ಲೆಡೋ?  ತನ ಅರ್‍ವತ್ತೆ....?  ಕೂಕ್ರಗ್‌ಕುಸಿಟ್ - ರೋಮ ಕೊಕ್ಕೆಂರ್ಡ್’

ಗಡಂಗ್‌ಡ್ ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಜನ, ಜಾತ್‌ರ್ದಲೆಕ
ಕೋಟ್ರ್‍ ಬಾಟಿಲ್ಲ, ಕೈದಿ ಮೀನ್ಲಾ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.
‘ಬಲ’....!  ಪಿದಾಯಿ ಬೇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಯೆರ್‍, ದೊಂಡೆಗ್ ಮಯ್ತೊನ್ನವು ದಾಲ ಇಯಾಜಿ;
ಬಾಟ್ಲಿ ಕಾಲಿಯಾಂಡ್ ‘ಅಂದೇ, ನನೊಂಜಿ ಕೋಟರ್‍ ಕೊರ್ಲೆ’
--ನಕ್ಕುರೆ ತಮ್ಮಲೆಗ್ ಬಂಜರ ಪರ್ಪಾಯೆ.

ಕೂಕ್ರಗ್ ನೆಲಟ್ ಕಾರ್‌ಇಜ್ಜಿ.  ಇರ್ವೆರಪ್ಪ ಲಕೊಂದು ಕುದ್ರೆಮಲೆಕ್.  ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಅಜ್ಜೆಪಾಡ್ಯೆರ್‍ ಗಾಲಿಗ್ ರಾವೊಂದು.

ತಾದಿಡ್ ನಕ್ಕುರೆ ತಾನ್ ಬತ್ತಿಸಂಗತಿನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಮುಗು ಪಂಡೆ.  ಅವ್ವೆನ್ ಕೇಂದ್ ಕೂಕ್ರನ ತಿಗಲೆ ರಟ್ರ್‍ ಪೋವಂದೆ ಇತ್ತಿನಿ ಎಂಚಂದ್‌ಡ ಅವು ಕ್ವಾಟ್ರ್‌ದ ಸಾಮರ್ತಿಗೆಡ್ ಮಾತ್ರ.....

ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್ದ ಎದುರು ತನ ದರ್ಕಾಸಿಲ್ಲಗ್ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಕೂಕ್ರೆ ಪಂಡೆ--

‘ಇಂದಾ ನಕ್ರಾ, ಈ ಈ ಎನ ಬಾಲೆ.  ಎನ್ನವೊಂಜಿ ದೊಕ್ಕೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಯಾನ್ ನಿನನ್ ಬುಡ್ದ್‌ಪಾಡಯೇ, ಒಯ್ಕ್‌ಲ ಗುರ್ಕರ್ದಿಡ - ನಿನ ಮಾಮಿಡ ಪಿನಿ ಇಕ್ಮತಿಡ್ ಸಂಗತಿ ಪನೊಡತ್ತಾ?  ತೂಕ, ಈ ಪಕ್ಕ ಪೋದ್‌ಬಲ, ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ದುಂಪೋಪೆ.

ಇಂದಾ, ಇಮಲಾ, ನಕ್ಕುರೆ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಮಾಯಕ ಆಯೆ.  ಕೂಕ್ರೆ ಅದೋಟು ಮಾಲೊಮಾಲೊಂದು ಕಣೆತ್ತ ಬೇಲಿದಾಂಟೊಂದು ತನ ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ದ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಬನ್ನಗ ಪಿರವುಡೆ ನಕ್ಕುರೆಲ ಸೇರೊಂಡೆ.

‘ಎನ ಅರ್‍ವತ್ತೆ ನಿನ ಮರ್ಮಯೆ ನಕ್ಕುರೆ ಬೌದೆಯಾ’, ಕೂಕ್ರೆ ಬುಡೆದಿನ ಲೆತ್ತ್‌ಪಂಡೆ.  ನಕ್ಕುರೆ ‘ಮಾಮೇ ಇಂದ್ ‘ಲತ್ತೆ’ ಅವ್ವೆಡೋ ಈರಿನಿ ಈತ್ ಮುಗಲಾತಿನಿ?’ ಕಣ್ಣ್ ತೋಜಂದಿ ಇಮುಲ ಕಂಡನ್ಯಶಿಗೊಂಜ ದಡಿಪಾಡ್ಯೊಲು ಆಂಡಲಾ ಅಪೂರ್ಪೊಗು ನಕ್ಕುರೆ ಬತ್ತಿಸಿಕ್ಕ್ ಇಮಲಗ್ ಕುಸಿ ಆಂಡ್.  ಜೋಕುಲು ಮಾತ ‘ಬಾವ ಬಾವ’ ಇಂದ್ ನಕ್ಕುರನ ಸುತ್ತು ನಲ್ತ.

ರಾರ್ತ್‌ದ ಒಣಸಾದ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಜೆತ್ತೆರ್‍ ಕೂಕ್ರೆ ಜಗಲಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದಿ ಬುಡೆದಿನ್ ಕ್ಯೆತಲ್ ಬತ್ತ್‌ಕುಲ್ಯೆ.  ‘ಅಂದದೇ ಇಸೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತ್ಯತ್ತಾ ನಕ್ರೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದೆಗೇ....!’ ಕೂಕ್ರೆ ರಾಗ ಒಯ್ತೆ.

‘ಇಸ್ಯಪ್ಪ ಉಂದು ಯಾಪ ಕುಟುಮ ತಮ್ಮಲೆಗ್ ಪನಂದೆ?’ ಮೊಕುಲು ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ? ಇಮಲ್‌ಗ್ ಆಚಿರ.  ‘ಅಂದ್‌ಯಾ, ಅವು ಮಾತ ಗೌಜಿದಾಂತೆ ಅಟ್ರ್‌ಗಂಡಿಡ್ ಆದ್‌ಪೋಂಡ್ಗೆ.  ಪೊಣ್ಣು ಉಂಬ್ಯನೇ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿಂದ್ ನುಪ್ಪುನೀರ್‍ ಬುಡ್ದ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೊಲ್ಗೆ.  ನನೊರಿ ಆಣ್‌ಗ್ ಅಲೆನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದೆ ಅಲೆಗ್ ನಿಚ್ಚಯ ನಿಲ್ಗಡೆ ಅಂದಾಜಾನಾಗ ಆಲ್ ಅರ್‌ದ್ ಮುರೆಡಿನ ಕೇನ್ದ್ ಒಂಜಿ ಉಪಕರ ಮಲ್ಪುಗಾಂಡ್ ನಕ್ರೆ ಮದ್ಮೆಆಯೆಗೆ ಇನ್ಪೆ....’

‘ಇನ್‌ಡಾ, ಇರ್ವೆಲಾರ ಅವ್ವೆಂಚಿನ ರೀಸ್ರ್‌ಮದ್ಮೆಗೆನಾ, ಇರ್ವೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೇ ಬೋದೆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ತಮ್ಮನಾಂಡ ಮಲ್ದೋಲಿ.  ಅಂದಂಬೆ ನಕ್ರಾ ಏಪ ಲೆತೊಂಬರ್ಪದೆ ನಿನ ಬುಡೆದಿನ್?’

‘ಮಾಮಿ ಆವುಂದ್‌ಂಡ ಎಲ್ಲೆನೇ ಲೆತಾರ್ಪೆ’ ನಕ್ರೆ ತರೆಕಿಂರ್ಬೊದು ಪಂಡೆ.

"ಆಣೆಂಚಿನ ಸೇಲೆಮುಲ್ಪುವೆಯಾ, ಲೆತೊಂಬಲಂಬೆ ಕೊಟದಯಾ.  ಎಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆ.  ಎಂಕ್ ತೋಜಿಜಿಡ್ಲಾ ಮುಟ್‌ದಾಂಡ ಒರತೂಪೆ.  ಲೆತೊಂಬತ್ತ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ."

ರುಟ್ಟಿ ಜಾರ್ದ್ ಕೋರಿದ ರಸಕ್ಕು ಬೂರ್ಲಕ್ಕಾಂಡ್.  ಮರ್ದಿನ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೊಲೊಡೇ ಲಕೊನ್ಯ ನಕ್ಕುರೆ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಪಾಡೊಂದು ರುಮ್ಮಪೋಯೆ.  ಮದ್ದೆನ ಆನಗ ಮೆಂಚ್‌ಕಣ್ಣ್‌ದ ಸುಸಿಲನ್ ಲೆಸೊಂದೇ ಬತ್ತೆ.

ಇಮಲ ಕೇಂಡೊಲು, ‘ದಾನಿ ಇರ್ನೆರೇ ಬತ್ತಿನಾ?’

‘ಅಂದ್ ಮಾಮೇ, ಇರ್ವೆರೇ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ ಬರ್‍ರೆಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ’ ಇಂದೆ ನಕ್ಕರೆ.

ತಮ್ಮನೊಗು ತಯಾರಾಂಡ್.  ಇಮಲ ಕುಲ್ಲುದು ಹದ ಪನ್ಪಿನಿ.  ಇಮಲನ ಇರ್ವೆರ್‍ ಮಗಲಲ್ಲು ಅಟಿಲ್‌ಮಲ್ಪುನು.

ಗಡ್ಡ್‌ದ ಕೋರ್‍ರುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನ ಆಂಡ್.

ಸುಸಿಲ ಬತ್ತಿನೆಡಿಂಚಿ ಇಮಲ ಅಲೆನ್ ಮುಟ್ ಮುಟ್‌ದ್ ಐಸ್ರ ಆಪಿನಿ.  ಅಂಚ ಮುಟೊಂದು ಕ್ಯೆ ಬಂಜಿದಲ್ಪ ಕಣ್ಣಾಗ ಇಮಲಗ್ ಎಂಚಿನವಾ ಸಂಸಯಿ ಆಂಡ್.  ‘ದಾದವಾ ಇಸೆದ ಕಾಲದ ಪಡೆಕುಲು ಇಂದೆನ್ನೊಂದು ಮನ್ತ್‌ಚೊಲು.

ನಕ್ಕುರೆ ಸುಸಿಲ ಬತ್ತ್‌ದ್ ದಿನಕರಿದ್ ರಡ್ಡ್ ನಾಲ್ ದಿನಕರಿದ್ - ವಾರ ಒಂಜಾಡ್ ಪಿದಾಡ್ನ ನದ್‌ರ್‍ ತೋಜಿಜಿ.  ಮೂಲು ಕಂಡನೆ, ಬುಡೆದಿ ಎಣ್ಮಜನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಗುಜಾರ್ನೆಗೇ ತತ್ವಾರ.  ನೇಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸಾವಿರ ಬೀಡಿ ಪೀಂಟಾವುನ್ಪೆಟ್ ಪುಚ್ಚೆದ ಮಂಡೆಡ್ ತುಡರ್‍ ದೀವೊಂದು ದಿನ ಪೋಪೊಂಡು.  ಬತ್ತ್‌ಪೊಗ್ಗುದೀ ಮದ್ಮಯೆಮದ್ಮಲ್ ಗುದ್ಚಿಲ್‌ಡ್ಡ್ ಪಿದಯಿ ಒಂಜಿದಿನಲಾ ಮೋನೆ ತೋಜಾದ್‌ಜೆರ್‍.

ಕೂಕ್ರೆ ಒಂಜಿಪುಲ್ಕಕಾಂಡ ಬುಡೆದಿನ್ ಬೇಲಿದಂಜಿ ಲೆತೊಂಪೋದು ಗುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ಯೆ "ಅಂದಯಾ, ನಮ ಮೊಕಲೆ ಪತೆರ ನಂಬುದು ಕೆಟಿಯತ್ತಾ?  ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾನಿಕ್ಕ್?"

ಇಮಲಗ್ ಗಾಬಿರ "ಅಂದಾಯಾ ಎಂಚಿನ ಆಂಡ್?"

"ಮೊಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಆವಂದೆನೇ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಣಂದೆ ಪಾರ್‍ ಬೌದಿನಕುಲ್ಗೆ ಇನ್ಪೇ.  ಪೊಣ್ಣುನಾಲ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜಿನಾಲ್!

ಓ ಕೊಡಮಂದಯಾ, ಎಂಕ್ ಆನಿಯೇ ಸಂಸಯಿ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್!.....

‘ಕೇನ್, ಸಿರ್ವೊಡು ಬಾಡಾಯಿಗ್ ರೂಮುಮಲ್ತ್ ಒಂಜಿವಾರ ಇತ್ತೆರ್ಗೆ, ಮುರಾನಿ ಉಂಬೆ ಅವ್ವೇ ರೂಮುಗೇ ಪೋದು ಅಲೆನ್ ಇಡೆ ಲೆತೊಂಬತ್ತೀನಿ.  ಅಲ್ಪೊ ಅಂಕುದುರ್ಡು ಮೊಕಲೆನ್ ಇರ್ವೆರೆನ್ನಾ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ.  ಆಲ್ ಏರಾ ಮೇಲ್ಜಾತಿದಾಲ್‌ಗೇ ನಮ ಗುಡ್ಚಿಲ್ಡ್ ಅಲೆನ್ ಕುಲ್ಲಾವೊಂದಂದ್ ತೆರಿಂಡ ನಮನ್ ಅರುಲು ಇಂಚೆನೆ ಬಡುವೆರಾ?  ಒಯ್ಕಲಾ ಯಾನೋರ ಅಂಕುದುರ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ....’

ಇಮಲ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಕೆಪ್ಪುಕಟ್ಯೊಲು.  ಏಪಲಾ ಮೆಯ್ಕ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದಿನ ಕೂಕ್ರೆ ಕೂಲಿಕೂಟೊಂದು ಕಾಂಡೆದ ರಡ್ಡ್ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಯಾಯೆನೇ ಸೊಂಟೊಗೊಂಜಿ ಮುಂಡು ಸುತ್ತೋಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ‘ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪಿಲ್ಕುಂಜೆ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆಂದ್’ ಜೋರುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ ಕೇನುಲೆಕ್ಕ ಲೆತ್ತ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪಿದಾಡ್ಯೆ.

ಕೂಕ್ರೆ ಅಂಕುದ್ರುದ ಕುಟ್ಮದಿಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಪೊಗ್ಗುದು ಕಸ್ಟಸುಕ ಪಾತೆರ್ಯೆ ಪಾತೆರದ ನಡ್ಡೆ ನಕ್ಕುರನಸುದ್ದಿ ಗೆತ್ತೆ ಆಣ್ ಓಲ್ಲೆ ಇಂದ್.

ಓಡೇ ಸ್ಯೆದ್ದೆನಾ ಇಂದೆ ಅಮ್ಮೆ.  ನಕ್ಕುರನ ಅಪೊಪೆಮ್ಮಗ್ ಆಯನ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚದಿಂಜ ಉಪ್ಪುಲೆಕ ತೋಜಿಜಿ.

ನಕ್ಕುರನ ಅಪ್ಪೆ, "ಪೆತ್ತ್ ತಾಂಕರೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು.  ಬೊಕ್ಕೆಎರೆನ ಪಿರಾವುಡಾ ಪಾರ್‍ ಪೋಪೆರ್‍ ವಾ ಕೋಮಟಗೆದಲೆನ್ ಕಟೊಂದು ಒಡೆ ಪೋತೆನಾ, ಎರೇಗ್ ಗೊತ್ತು?  ಇಂಡೊಲು.

ಪೊಣ್ಣಲ್ಲದಕುಲ ಮಾತ್ರ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍, ಮೊಕುಲು ತಿಕ್ಯೆರ್ಡ ಕಡ್ತ್ ತುಂಡೇ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೇ ಅಲೆನ್ ಜಾತಿಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆರ್‍.

-- ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಕೇಂದ್ ಕೂಕ್ರೆ ಒಯಿಕ್‌ಲ ಉಪ್ಪಡ್ಂದ್ ಬಾವನ್ -- ನಕ್ಕುರನ, ‘ಅಮ್ಮನ್ ಓ ಒಂಜೀತಿ ಎನ್ನಡಪ್ಪ ಬತ್ತ್‌ಪೋಲ ಆಯೆ ಓಲ್ಲೆಂದು ತೂಕ ಇಂದ್ ಲೆತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ಯೆ.

ಇರ್ವೆರಪ್ಪ ಪಿಲಿಕುಂಜಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕುದುರೆ ಮಲೆ ದರ್ಕಾಸ್‌ದ ಬೇಲಿದಾಂಟೊಂದು ನನದಾನಿ ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗೊಡು ಇನ್ನಗ --

ಇಲ್ಲದ ಕುರುಬಾರೆಲ್ಡೆ ಪುಡ್ಕ ಲೈತೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬಲ್ತಿನ ನಕ್ಕುರೆ ಓಣಿಡ್ದ್ ಒರ್ಕುಗು ಲ್ಯೆತ್ತ್‌ದ್ ಗಲಿಗೆದುಲಾಯಿ ಕಣ್ಣಮದೆ ಆಯೆ!.....

ಆಂಜೊವುಲಿರುವೆರ್ಲ ಪಿರ್ಸ್‌ಡ್‌ಕೂಲಿಕಡೇಯೆರ್‍.  ಸುಸಿಲ ಉಲಯಿಡ್ ‘ಹೋ’ ಇಂದ್ ಮುರೆಡೊಂದಿತ್ತೊಲು.  ನಕ್ಕುರೆನ್ಪೀ ನಕ್ಕುರೆ ತನ್ನವುನ್ಪಿನ ಮಾಥೆನ್ನಾ ದುಂಬೇಗಂಟ್ ಕಟ್‌ದೀದ್ ಕೊಂತಿನಿ ಮಾತ್ರತ್ತ್, ಸುಸಿಲನ ಕಂಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಲೆ ಬಂಗರ್ದ ಚ್ಯೆನ್, ಕಯತ್ತ ಕಾಜಿಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ!ಽಽ....

ಗಲೆಗೆದುಲಾಯಿ ನಡೆತ್ತಿನ್ ಮಾತ ತೂದುಕೂಕ್ರನ ಬಾವೆ ಸಬುದ ಪಾತೆರಂದೆ ಪಿರಪಿಜಿರ್‍ಯೆ.....

ವಾರ ಕರಿಂಡಲಾ ನಕ್ಕುರೆ ಪಿರಬರ್ಪಿನ ನದ್ರ್‍ ತೋಜಿಜಿ. ಆಯೆ ಬರ್ಪಿನಾಯೆ ಅತ್ತ್‌ಂದೇ ಮಾತೆರೆಲಾ ಸಂದಾಜಾಂಡ.  ಆಂಡ ಸುಸಿಲ ‘ಪುದೆ’ ಆದ್‌ಕುಲ್ದೊಲು.  ಕೂಕ್ರನ ಇರ್ವೆರ್‍ ಮಗಲಲ್ಲು ಪೊಣ್ಣುಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಯಿನಕುಲು ಬೀಡಿಕಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ಸುಸಿಲಲಾ ‘ಸಂಯ್ಕ್ ಸುಂಯ್ಯ್’ ಇನೊಂದು ಮೆಲಾನೆ ಬೀಡಿದ ಸೂಪುಗು ಕ್ಯೆಕೊರ್ಯೊಲು.  ಒಂತೆ ದಿನಾನಗ ದಿನಾಲ ಬಯ್ಯಡ್ ಪಿಲಿಕುಂಜದ ಪೊಸ ಬೀಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್‌ಗ್ ಪೋದು ಬೀಡಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಸ್, ಇರೆ, ಪುಗ್ಗಿರೆ ಕನವರೆ ಪತ್ಯೊಲು.

     *     *     *

ಕೂಕ್ರನ ಗುಡ್ಡಿಲ್ಡ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಏರ್‍?

ಪಿಲಿಕುಂಜದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಊರುಡು ಮಾತ ಕೂಕ್ರೆ ಸುದ್ದಿಯಾವರೆ ಪತಿನಿ ಇಂಚ.  ಕೂಕ್ರೆ ಮಾತ ಗುಟ್ಟು ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದಬೇತೆನೇ ಬಂಜಿಕತೆ ಕಟ್‌ದ್ ಪಂಡಲಾ ಊರುಡು ಪೂರ ಸುಸಿಲನ ಇಸಯೊಡು ರಂಗ್‌ದ ಕಥೆಕುಲು ಪುಟೊಂಡ.  ಪೇಂಟೆದ ಕಿಟ್ರಾಯರೆ ಜೀನಸಂಗಡಿಡ್, ಸಂತೆಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬರಿತ ಗಡಂಗ್‌ಡ್, ಐತಪ್ಪನ ಪೊಸಗೂಡಂಗಡಿದ ಎದುರು, ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯರ್‍ನ ತರಕಾರಿ ಅಂಡದಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಆಣುಲು ಸೇರೊಂದು ‘ಮಾಲ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು’ ಇಂದ್ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರ್‍ ಅರ್ಪಾರೆ ಪತ್ಯೆರ್‍ ಗೊಂಡೆರ್‍, ಬಲ್ಲಾರಿಲು ಸೋಲಿಗೆರ್‍....

ಕುದ್ರೆಮಲೆ ವಾರ್ಡ್‌‌ದ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮೆಂಬರ್‍ ನರ್ಸಿಮೆ, ಕೂಕ್ರಾಗ್ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆದ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ್ ಕೊರ್ಪಾವೆಂದ್ ಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಪಾಪಗ ಕೂಕ್ರನ್‌ಪಾತೆರ್ಪವೊಂದು ಒರ-ಇರ್ವೋಲು ಆಯನ ಇಲ್ಲಗ್ಲಾ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ.  ಐತ ಪಿರಾವ್ಲಾ ಕೆಲವು ಕತೆಕುಲು ಪುಟ್ಯ.

ದಿನದಿನೊಕ್ಕು ಸುಸಿಲನ ಪುದರ್‍ ರಟ್ಟರೆ ಸರಾಂಡ್ ಮೆಯ್‌ಕಯ್ ಪುಡ್ಕೆನ ಆವೊಂದು ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜೊದಿತ್ತಿನಾಲ್ ಗೆಂಡ ಸಪಯಿಲೆಕ ಮೋನೆ ಮೂಂಕು, ಕಿನಜನ್ದಂಚಿಕಣ್ಣ್, ಪೋರ್ಲುದ ಸೊಂಟ, ಎದುರು ಪಿರವು ಲಕ್‌ದ್ ತೋಜುನ ಏರ್ಕೆ, ಬೆರಿನಿಲ್ಕೆ ರಾಪಿನ ಕಾರಕಣ್ಣ್‌ಮುಟ್ಟು ಕರ್ಕುಜಲ್, ಮೆಂಚಿಕಣ್ಣ್-- ಈ ರೂಪಪೊರ್ಲೆದಿನ ಕಾರ ಉಂಗುಟ ತೋಜುನೆನ್ ತೂವರೆ ಕಾತೊಂದು ಆಣುಲೆ ಪಡೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಯ್ಯದನಗ ಟಿಕಾನಿ ಪಾಡುನವ್ ಎಚ್ಚೆಚ್ಚಾವೊಂಬತ್ತ್‌ಡ್.

ದುಂಬುಮಾತ ಜವಣೆಕೆಗ್ ಕಂಡದ, ಬಜ್ಜೆಯಿ,  ಬಾರೆ ತೋಟದ ಬೇಲೆ, ಬೇತೆ ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೋಕ್ರಿ ಕಿತಾಪತಿ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ಇತ್‌ಜಿ.  ಗೊಂಡೆರೆ ಜವಣೆರ್‍ ತೋಟ ತೂವೊನ್ನೆಟೇ ಪೊರ್ತು ಕರ್ತೊದಿತ್ತೆರ್‍.  ಎಚ್ಚಂದ್‌ಂಡ ತೋಟದ ಕೂಲಿಬೇಲೆದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಪಿರಾವು ಬೂರೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಆಂಡ ಇಸೆ ಪೊರ್ತು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪಿಜಿರ್‍ರೆ ಇಜ್ಜಿ, ಸುಸಿಲ ಬರ್ಪಿನ ತಾದಿ ತೂವೊಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಗಾಲ ಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ಗರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನೆನಂ ತೂದು ಆಣುಲೆ ಎರಿಯೆರೆಗ್ ಪಿನಿ ಮಂಡೆಬಚ್ಚ ಸುರಾಂಡ್.

 - ರಡ್ಡ್ -

ಇಂಚಿಪ ಊರ್‍ಲಾ ಪಿನೀ ಸುದಾರೊಂದುಂಡು.  ಮಣ್ಣತಾದಿ ರೆಪೇರಾದ್ ಕೈತಲ್ದ ಗೋವುಕಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಮುಟ್ಟ ಜಕ್ರಿಬಸ್ಸೊಂಜಿ ದಿನೊಕ್ಕು ಇರ್ವೊಲು ಬತ್ತ್‌ಪೋಪುಂಡು.  ಪಿಲಿಕುಂಜದ ಪಟ್ಲೆರ್‍ ರಂಗಣ್ಣ ಗೊಂಡೆರ್‍ನ ಮಗೆ ಲಿಂಗರಾಜೆ ಕುಡಲಡ್ ಮೆಡ್ಕಲ್ ಕರ್‍ತ್‌ದ್, ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಡೇ ಪಟ್ಲೆರೆ ಕಟುವೊಣೊಡು ಶಾಪ್ ದೀಯೊಂದೆ.

ಲಿಂಗರಾಜನ ಮುತಾಲ್ಮೆಡ್ ಊರುಗು ಇಲೆಟ್ರಿ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಪೇಂಟೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಚಾತ್ತ ಒಟೇಲ್, ಒಂಜಿ ವ್ಯೊನ್ ಶಾಪ್ ಲಕ್ಕಂಡ್.  ಶಾಪ್‌ದ ಬೆತ್ತಡಿ ಸಂಕ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಂದಂಗಡಿ, ಎದುರು ಮೆಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾನ್ ದಂಗಡಿ ಸುರಾಂಡ್.

ಒಯ್ನ್ ಶಾಪ್ ನರ್ಸಿಮನವು.  ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಕುಲದಾಯೆದಾಲ ನರ್ಸಿಮೆ ಅತ್ತ.  ರಡ್ಡ್ ವ್ಯಾದೆಡ್ ಪಂಚಾತ್ ಮೆಂಬರ್‍ ಆತೆ.  ಕಟ್ಟೊಣದ ಕಂತ್ರಾಟ್, ಕಾಡ್ ಕಡ್ಪಾವುನವು, ಮರತ್ತ ಬ್ಯಾರ ಇಂಚಮಾತ ನೂತ್ತೊಂಜಿ ಒಯ್ವಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾಯೆ ಏಕ್ದಂಮು ಲಚ್ಚರುಪಾಯಿ ದೊರ್ತ್‌ದ್ ‘ಒಯಿನ್ ಶಾಪ್’ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಕಾಸ್ ಒಲ್ತು?

ನರ್ಸಿಮೆ ರೋಜ್‌ಗಾರ್‍ ಯೋಜನೆದವಾ ಆಸ್ರಯದಾವಾ ಒವ್ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಸ್‌ನ್ ‘ಗುಲುಂ’ಮಲ್ತ್‌ದೇ ಈ ಒಯಿನ್‌ಸಾಪ್ ಪಾಡ್ದ ಇಂದ್ ತರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಡಿದ ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‍ ಏರೆಡನಾ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಕೂಕ್ರೆಲಾ ಕೇಂದೆ.  ನನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಕುದರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ನ್ ಕಾಪರೆ ‘ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾಮಿಂಟ್’ ದಕುಲು ತಾಕೀತ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಕೀರೆಲಾ, ಮೇಂಬರ್‍ ನರ್ಸಿಮೆಲಾ ಒಂಜಾದ್ ಕುದ್ರೆಮಲ್ತ ಮರ ಕಡ್ಪಾದ್ ಸಾಗಾದಿನವು ಕೂಕ್ರೆ ಸೊಂತ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ತೂತೆ, ಆಂಡ ಇಂಚಿ ಸಂಗತಿಲು ಆಯನ ತರೆಕ್ ಪೊಗ್ಗಂದಿನವು.  ‘ತೆರಿಯಂದಿನ ಎಂಚಿನೆನ್ಲಾ ಒರಿಯನ ನನೊರ್ಯಗ್ ಪಣ್ಪಿನ ಅಜಕೆ ಎಂಕ್‌ದಾಯೆ?  ಯಾನ್ ಬರವು ಸರವು ದಾಂತೀ ಪೊಟ್ಟು ಕುಡುಂಬೆ.  ಕಲ್ದಿನಕಲೆ ಕಲ್ಪ ಕೋಮಟಿಗೆನ್ ಕಲ್ದಿನಕುಲೇ-ಮಲ್ಲಜನೊಕುಲೇ ತೂವೊನಡ್, ಎಂಕ್‌ದಾಯೆ ಬಲಕೆ....’ ಕೂಕ್ರೆ ಒರೋರ ಇಮಲಡ ಇಂಚ ಪನೊನ್ನವುಂಡು ಅಲೆಗೆಂಚಲಾವಾ ಎಡ್ಡಪಡ್ಯೆಲಾ ತೋಜುಜಿ....

ಆಂಡ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್‌ದ ವಾ ಮುಲ್ಲೆಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಅವು ನನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಾಂಡ ಸುದ್ದಿ ಆಪುಂಡೇ.  ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯಗೊರಿ ಗುರ್ತದಕುಲು.

ನರ್ಸಿಮೆಲಾ ಪಕೀರಪ್ಪೆಲಾ ಕಲ್ಟಕೈಟ್ಟ್ ಮರ ಕಡ್ಪಾದ್, ಮಾದ್ ಪರೀಽಽಯ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍ ಇನ್ದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ಗುಸ್ಸುಸ್ ಒರ್ತಮನ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಕೂಕ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪ ಒರ್ಸೊಡಿಂಚಿಲ ಒಂಜೇಲೆಕ;  ತಾನಾಂಡ್, ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್.  ಇತೆತ್ತೆ ಆಯನ ದರ್ಕಾಸ್ ಜಾಗ್‌ಡ್ ಗುಜ್ಜ, ಕುಕ್ಕು, ಮುಂಚಿ, ಪೇರೆ, ತೆಕ್ಕರೆ, ಲತ್ತಂಡೆದಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು, ತಾರಯಿ ಒಂತೆ ಆದ್ ಕರ್ಚಿಗ್ ಒಂಜೀತ್ ಆದಾರ ಆಪುಂಡು, ಪೊಣ್ಣು ಬಲ್ಲು ಬೀಡಿಲಾ ಕಟ್ಟುಜೆಲಾ?.....

ಒಂಡಿನ ಬಸ್ಸ್‌ಡ್ ಏರಾ ಪರವೂರ್ದ ಜವಣೆರ್‍ ಬತ್ತೆರ್‍.  ‘ಸಾಕ್ಷರತೆ ದಕುಲುಗೆ’.... ಜೋಕುಲು ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪುಜಂದ್ ತೆರಿದ್ ಆಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಲೆಗ್ ಸೇರಾಯೆರ್‍.  ಬಾಕಿದಕಲೆನ್-ಕೂಕ್ರನ್ಲಾ ಸೇರ್ಪಾದ್ ‘ಬರವು ಕಲ್ಪಾವಾ, ಬಲೆ’ ಇಂದೆರ್‍.  ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ನಾಸಿಗೆ ಆಂಡ್.  ಕೂಕ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡುಂದೆ.  ‘ನನೋರ ಬರ್ಪಂದ್ ಅಕುಲು ಪಿರಪೋಯೆರ್‍.  ಸಾಲೇ ಪೋಪಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಇಜ್ಜಿ.  ‘ನಿಕಲೆ ದಾಯೆಯಾ ಬರವು’ ಇಂದ್ ಪಟ್ಲೆರಿಲ್ಲಡ್ ಬಾಸೆ ಪಾಡ್ಯೆರ್‍, ಜೋಕುಲು ಸಾಲೇಪೋಪಿನೆನ್ ಕಯ್ದ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದರ್ಕಾಸ್ದ ಬೇಲ್ದ ಪುಡೆಟ್ ಬಿಲ್ಲೀಸ್, ಮುಟ್ಟಾಟ, ಜಿಬಿಲಿ, ಪೊಕ್ಕು-ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಕ್ಕುಪೆಲಕಯ್ ತಿನೊಂದು ಕೋಮನೊಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ.

ಕೂಕ್ರನ ನಿತ್ಯದ ಬೇಲೆ-ಮಲೆಕ್ಕ್ ಪೋಪಿನಿ-ಬದ್ಪುಂಡೇಲ್ ಬುಡ್ಪಾವುನು ಬೆದುರು ಕಡ್ಪುನು.  ಐನಾಜಿ ಬದುರು ಕಟ್ಟಕಟ್‌ದ್ ತುಂಬೊಂಪೋದು ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಾರ್ನು.  ಕತ್ತಲೆಗ್ ಗಡಂಗ್‌ಡ್ ಅಜಿಪನಾ-ನೂದಾ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಅಂಗಡಿಡ್ಡ್ ಇರ್ಲ ಅರಿ, ಬೊಂದೆನಾ, ಬಂಗ್ಡೆನಾ ಕಜ್ಪುಗು ಕೊಣಪಿನಿ.  ಆಂಡ ಇಂಚಪ್ಪ ಸುಸಿಲಡಸ್ರ ಕೂಕ್ರಾಗೊಂತೇ ಮರ್ಯಾದಿ ಜೋರ್‍ ತಿಕ್ಕರೆಗ್ ಸುರಾತ್‌ಂಡ್.  ಸುಸಿಲನೇ ಇಡೀ ಊರ್ದ ನಾಲಾಯಿಡ್ ನಲಿತೊಂದು ಉಲ್ಲೊಲುಂದಾನಗ.  ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ನನೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಡತ್‌ಂಡ್--

ತರ್ಕಾರಂಗಡಿದ ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‌ಲಾ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಲಚ್ಚಿಲ್ದ ದುಮಿಂಗ ಮಡ್ತಿಸೆರೆ ಮಗಲ್ ಸಿಲ್ಲಿಗ್ಲಾ ಸುದ್ದಿದಾಂತೆ ಮದ್ಮೆ! ಊರಿಡೀ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ್ ಬೆಚ್ಚಸುದ್ದಿ ಆದ್ ಅಂಜೊವು-ಪೊಂಜೊವೆಗ್ ಚಡ್ತೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬೇಲೆ ಆದ್ ಪೋಂಡು.

ಸಿಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮೇರ್‌ದ ಮೇಲ್ಸಾಲೆಡ್ ಎಸೆಲ್ಸಿ ಕಲ್ತಾದ್ ಎಣ್ಮ ಒರ್ಸೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಪ್ಪೊಡು ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ದಾಟ್ರ್‍ ಲಿಂಗರಾಜೆ ಕಿಲಿನಿಕ್ ದೀಯಿಬೊಕ್ಕ, ಆಯನ ಶಾಪ್‌ಡ್ ‘ಕಂಪೋಂಡ್ರ್‍’ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೊಲು.  ಲಚ್ಚಿಲ್ದ ತನ ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ಬೇಲೆಗ್, ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‍ನ ತರ್ಕಾರಂಗಡಿದ ಎದುರ್‌ಡೆನೇ ಪೋದುಬರ್ಪಿನಿ.

ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರೆ ಪತ್ತ್‌ಪದ್ರಾಡ್ ವರ್ಸಪಿರಾವು ದೂರೊದ ಕೇರಲೊಡ್ದು ಅವು ಎಂಚನಾ ಪಿಲಿಕುಂಜಗ್ ಬತ್ತ್‌ಸೇರ್‍ನ ಸೋಕುದ ಜವ್ವಣೆ.  ‘ಮರ ಸಿಗ್ಪುನ ಬೇಲೆದಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನಾಯೆಂದ್’ ಪಣ್ಪೆರ್‍.  ಸನಿಯಾರ ಸಂತೆಗ್ ಚಂದ್ರಾಪುರೊಡ್ದು ಓರೊಗೊರ ತರ್ಕಾರಿ ಕೊಣತ್ತ್ ಮಾರ್ದ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆಂದ್ ಬೇತೆ ಕೆಲವೆರ್‍ ಪಣ್ಪೆರ್‍.  ಮೂಲಾಯನ ತರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಅದೇ ಪತ್‌ವರ್ಸ ಮಿಕ್ಕು.  ಎಡ್ಡೆ ಜನ, ಮರ್ಯಾದಿದಾಯೆಂದ್ ಊರಿಡೀ ಆಯನ್ ಪುರಗೊಂಡು.  ಅಂಚ ನಂಬ್ಯಾರ್‌-ಸಿಲ್ಲಿನ ನಡ್ಡೆ ಏಪೊಂಡಿಂಚಿ ಮೋಕೆನಾ ಬ್ಯಾತೆ ಏರ್‍ ಪಿನುವೆರ್‍, ಮುರಾನಿ ಸಿರ್ವದ ಇಗರ್ಜಿಡ್ ‘ಕಂಡನೆ - ಬುಡೆದಿ’ ಆದ್ ಬತ್ತಿಗಿನೇ ಊರೂಗು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿಽಽ

ಒಲ್ತಾ ಪಾರ್‌ಬೋದಿನ ಇಂಬ್ಯನ್ ಮೆಚ್ಚರೆ ಮೊಲೆಗ್ ದಾದ ಕೇಡ್ ಬತ್ತಿನಿ, ಅಂಚ ಬೋಡಾಂಡ ಊರುಡು ಎಂಕುಲಿಜ್ಜನಾ ಇನ್‌ದ್ ರಗ್ರಾಮೆ, ಕಿಸ್ನಕುಮಾರಲೆಕಂತಿನ ಗೊಂಡೆರೆ ಆಣುಲೆಗ್ ಪಸ್ತಾಪೊಡು ಪಿತ್ತ್ ಕೆದರ್ದ್ ಪೋಂಡು.  ಸುಸಿಲನ ಬೆರಕ್ಕ್ ಇಸೆ ಸಿಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಇಡೀ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ಚಡ್ತೆದ ಪೊಣ್ಣು ಆಯೊಲು.  ಅಲೆಗ್ಲಾ, ಸುಸಿಲಗ್ಲಾ ಜೋಸ್ತಿಕತೆ ಉಪ್ಪನವು ತೂಂಟಾನ್ದ ಕಿಟಿ ಬಯ್ತ ಮುಟ್ಟೆಗ್ ಬೂರ್ಲಕಾಂಡ್.

ಸಿಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೊಲುಂದ್ ಪೊಕ್ಕಡಿಜ್ಜಿ ಡ್ಲಾ ರಗುರಾಮನ ಕೂಟ ಬರ್‍ರೆ ಪತ್‌ಂಡ್.  ದಾಟ್ರೆ ಶಾಪ್‌ಗ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಈ ತಂಟೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ್ ಕಂಪೋಂಡ್ರ್‍ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಯೊಲು.  ಕಂಡನ್ಯನ ತರ್ಕಾರ್‍ದ ಅಂಗಡಿಡ್ ಆಯನ ಸಾಯೊಗು ಉಂತ್ಯೊಲು.  ಡಾಟ್ರ್‍ ಲಿಂಗರಾಜೆ ತನ ಶಾಪ್‌ಗ್ ಬೈಲೂರ್‍ದ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಆಯಿಂಚಿ ಒರ್ತಿ ನರ್ಸ್‌‌ನ್ ಬೇಲೆಗ್‌ದೀಯೆ.

ಸುಸಿಲ ಮರ್ದ್‌ಗ್ಂದ್ ಅಪಾಪಗ ಲಿಂಗರಾಜನ ಶಾಪ್‌ಗ್ ಪೋವೊಂತಿನಲೆಗ್ ಗರ್ಬಪೋಂಡ್!  ಈ ಸುದ್ದಿನ್ ಕೂಕ್ರನ ಬಾಯಿಡ್ಡ್ ಕೇಂಡಿನ ಸಿಲ್ಲಿ ದಾಟ್ರ್‍ ಲಿಂಗರಾಜನ್ ನಾಲೀಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನೆರ್ಯೊಲು.  ಉಂದೆನ್ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡೊನ್ನ ಏರಾಪೋದು ಲಿಂಗರಾಜನ ಕೆಬಿ ಉರ್ತೆರ್‍.

ಸಿಲ್ಲಿ ದಾಟ್ರೆಗ್ ನೆರ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇನ್ದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜದ ಗೊಂಡೆರೆ ಆಣಂಜೊವೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿದ-ಮಟ್ಟ್‌ದ ಪ್ರಸ್ನೆ ಆಂಡ್.  ಮಲ್ಯಾಲ್ದಾಯನ ಬೆತ್ತಡಿ ಪಾರ್ದಿನಲೆಗ್ ಇಸೆ ಪಟ್ಲೆರೆ ದಾಟ್ರ್‌ಮಗಕ್ ನೆರ್ಪಿನಾತ್ ಸೊರ್ಕಾ!  ಈ ಸೊರ್ಕುನು ಪಿರ್ಪಾಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆ ಮೋನೆಡ್ ಮೀಸೆ ಇತ್ತಿನೆಕ್ ದಾನಿ ಪಲ್ತ!  ಈ ಕಿರ್ಸಂದ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬುದ್ದಿ ಕಲ್ಪಾವೊಡು!.... ಸದ್ಯೊಡೇ ನಡಪ್ಪರುಪ್ಪುನ ಪಂಚಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಟುಗುಂತರೆಲಾ ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‍ ಪುದರ್‌ಕೊರ್ತೆಗೇ!  ನೆಕ್ಕ್‌ಮಾತ ಒಯ್ಕ್‌ಲಾ ಅವ್ಕಾಸ ಕೊರ್‍ರೆ ಆವಂದ್.... ಸುರೂ ಆಯನ್ಲಾ ಒಯ್ತ್‌ದ್ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ಪಡು.... ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಾತೆರಕತೆ ನಡತ್ತಿನಿ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಅತ್ತ್, ಲಿಂಗರಾಜನ ಮರ್ದಸಾಪ್‌ಡೇ......

ಆನಿಯೇ ಬಯ್ಯಡ್ ರಗ್ರಾಮೆ, ಕಿಸ್ನಕುಮಾರೆ, ಸೀನೆ, ಕುಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾಯೆರ್‍.  ಮಾತೆರಪ್ಪ ಪಿಲಿಕುಂಜ ನರ್ಸಿಮನ ಒಯಿನ್‌ಸಾಪ್ ಪೊಗ್ಗುದ್ ನಾಲ್ ಕೋಟ್ರ್‍ ಏರಾಯರ್‍.  ಡಿಂಗಾಂಡ್.  ಎಂಚ ಪೋವೊಡು, ದಾದ್ದಾದ ಮಲ್ಪಡುನ್ಪಿನವೆನ್ ರಗ್ರಾಮೆ ಮಾಥೆರೆಗ್ ಪಂಡ್‌ಕೊರ್ಯೆ.

ಗ್ಯಾಂಗ್-ಪಿದಾಡ್ದ್ ನಂಬ್ಯಾರ್ನ ತರ್ಕಾರ್‍ದಂಗಡಿಗ್ ಬತ್‌ಂಡ್.  ರಾಗವನ್, ಸಿಲ್ಲಿ ಇರ್ವೆರ್ಲಾ ಅಂಗಡ್ಡ್ಯೇ ಇತ್ತೆರ್‍.

‘ಏತ್‌ಯಾ ತಂಬಟೇಗ್?’

-ಶೀನೆ ಕೇಂಡೆ.

‘ಕಿಲೋ ಅಜುರ್ಪಯ್’

-ರಾಗವನ್ ಪಂಡೆ.

‘ಏಯ್, ಕಿಟ್ರಾಯರೆ ಅಂಗಡ್ಡ್ ಕಿಲೊಕ್ಕು ನಾಲ್ ರುಪಯಿಗ್ ಏತ್‌ಬೋಡ್ಡ ಉಂಡು, ಸುಲಾಯ್ ಮಗಾ, ನಿನ್ನ ದಾನಿ ತರೆಕಡಪ್ಪ ರೇಟ್?ಽಽ’

-ರಗ್ರಾಮೆ ದುಂಬತ್ತ್‌ದ್ ಕಣ್ಣರಲ್ತ್ ಕಲ್ಕಿಯೆ.  ನಂಬ್ಯಾರೆ ಸಮಾದಾನೊಡೇ ಪಂಡೆ,

"ಎನಡ ನಾಲ್‌ರುಪಯ್ದ ಟೊಮೆಟ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ತ್ ಪೋವೊಲಿ...."

"ಬೋಲೀಮಗ್ಗಾ, ಬಾರೀ ಉಪಾಪೆ ಪಾತೆರ್ವನಾ, ದಾದಂಬೆ ತೂಪರ್‍, ಒಯ್ಪುಲೆ ಆಯನ್, ಪಾಡ್ಲೆ"

ಏಪೊಡಿಂಚೇ ಐಕ್ಕ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಅಕುಲು-

‘ರಂಡ್ಯಾಮಗಾ!  ಇನೊಂದು ಕಿಸ್ನೆ, ಸೀನೆ, ಕುಟ್ಟಿ ನಂಬ್ಯಾರ್‍ನ ಮಿತ್ತ್‌ಬೂರ್ಯರ್‍.  ಆಯನ್ ನಿಲಕ್ಕ ನೂಕುದು ತೊರ್ತೆರ್‍, ಪುರೆಲ್ತ್ ಗುದ್ದಿಯರ್‍.  ಸಿಲ್ಲಿ ಪೋಡಿದ್ ಬತ್ತ್ ಬಚವ ಮಲ್ಪುವೇ’

‘ಏಯ್ ಕತ್ತೆಸೂಲೇ, ಈ ದಾನಿ ಎಂಕಲೆ ದಾಟ್ರೆಗ್ ನೆರ್ಪನಾಽಽ.... ನೆರ್ಪನಾ?  ಬಾರಿ ಆಂಕರನಾ ನಿಕ್ಕ್?  ಬಲ, ಬಲದೇ!ಽಽ ನಿನ್ನ ಮೆಯ್ತ ಸೊರ್ಕು ಯಾನ್ ಪಿರ್ಪಾವೇಽಽ’ ಇನೊಂದು ಕುಂಟೆಕುಟ್ಟಿ ಎದುರು ಲಾಗದ್ ಸಿಲ್ಲಿನ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡ್ದ್ ಸೆರಂಗ್ ಒಯ್ತೆ.

ಕಂಗಾಲಾಯ್ನ ಸಿಲ್ಲಿ ‘ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಏರಾಂಡಲ ಬದ್ಕಾಲೇ.... ಏರಾಂಡಲ ಬಲ್ಲೆ.....’ ಇಂದ್ ಮುರೆಡೊಂದು ಸೆರಂಗ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಕುಟ್ಟಿನ್ ಪುಡ್ತ್ ನೂಕುದು ಅಂಗಡ್ದ ಪಿರಾವುದ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಾರ್ಯೊಲು.

‘ತೊರ್ಪಿ, ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ತೊರ್ತ್ ಅಲೆನ್ ಪಿದಯಿ ಒಯ್ಪಿ.... ಪತ್ತ್ ಬುಡ್ಡೊಡ್ಚಿ....’ ಇಂದೆ ಕಲ್ಕಿಯೆ ರಗ್ರಾಮೇ.  ಕುಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದ್ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ಗುದ್ದರೆ ದೊಂಕರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆ, ಸುತ್ತು ಮುತ್ತೊಗು ಬಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ದ್ ತೂವೊಂದು ಉಂತಿಯರ್‍.

ಅಪಾಗನೇ ಕೈತಲ್ ಬೆದುರ್ದ ಕಟ್ಟ ಜಾವಾದ್ ದೀದ್ ತರೆತ್ತ ಮುಂಡಾಸ್ ಗೆತ್ತ್ ಮೆಯ್ಕ್‌ಗಾಲಿ ಪಾಡೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೂಕ್ರೆ.  ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ತೂಯಿನಯೆನೇ ಪಾರ್‍ ಬತ್ತೆ.

‘ಅಂದೆ ಅನ್ನಾ, ಅಯ್ಯಾ, ನಾಕೆರೇ, ಬೊಡ್ಚಯ್ಯ, ಆವಂದಯ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣುಮಗಲ್ನ....ಆ  ಕಂಡನ್ಯಡ್ತೀ ಪೊಣ್ಣುಮಗಲೆನ ಮೆಯ್ಕ್ ಕೈಪಾಡಡೇ.... ಅನ್ನಾ, ದೇಯೆರ್‍ ಮೂನ್ಯು ಕುರ್ತೆಲ್ ಮಲ್ಪಡೇ.... ಅಯ್ಯಾ ಬುಡ್ಲೆನ್ನಾ....’ ಇನೊಂದು ಕೈ ಒಯ್ತೆ.

ಆಯನ್ ತೂದು ಒರ ನಲ್ವೆಲಾð ತಿರ್ಗ್‌ದುಂತಿಯೆರ್‍!  ಹೋಹೊಹ್ಹೊಹೋಽಽಽ ಇಂದ್ ಆಟೊದ ಚಂಡಮುಂಡೆರ್‍ಲೆಕ ತೆಲ್ತೆರ್‍.....

ಸೀನೆ ಕೂಕ್ರನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಆಯನ ಉದ್ದಕೂಜಲ್ದ ಜೊಟ್ಟುಡ್ ಪತ್ಯೆ.

‘ಏಯ್ ನಾಯ್ದಮ್ಮಗಾಽಽ’ ಈ ದಾನಿ ಅಲ್ನ ಮಿಂಡೆನಾ?..... ನಿನ ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ಡ್ಲಾ ಸುಸಿಲನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಂತ್ ಕುಲಪಾವೊಂದು ಸೂಲೆಗಾರ್ಕೆ ಮಲ್ಪಾವೊಂದಿಜ್ಜನಂಬೇ-ಮೂಜಿ ಕಾಸ್‌ದಾಯಾ ಓಲ್ಲೋಲು, ಆಲ್, ಲೆಪು ಅಲೆನ್..... ಲೆಸೊಂಬಲ ಪರಬ್ಬಾ....’ ಇನೊಂದು ಕೂಕ್ರನ ಬಂಜಿದ ಕರಕ್ ಒಂಜ ತೊರ್ತೆ, ‘ಓಮ್ಮಾ..... ಬಬ್ಬೋ.....’ ಇನೊಂದು ಕೀರೆ ಮರ್ಗ್‌ದ್ ‘ಸಯ್ತೆನೇಽಽ ಅಯ್ಯೋ ದಮ್ಮಯಾ.....’ ಇಂದ್ ನರಕರೆ ಪತ್ಯೆ.....

ಸಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಪೋದು ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ಕೀಲ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೊಲು.  ನಂಬ್ಯಾರ್‍..... ಕೂಕ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೂರೊಂದಿತ್ತೆರ್‍..... ಒಂತೆ ದೂರೊಡು ಪತ್ರೈವ ಜನ ಉಂತುಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.

‘ಆ ದೋಡೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಒಡೆಪೋಪೊಲು ತುಕಂಬೆ, ಇನಿಯತ್ತ್‌ಡ ಎಲ್ಲೆ..... ಬಲೆಂಬೇ ಮತ್ತ್ ಪೋದಲಿ ಬರ್ಕಾ.....’ ಇಂದ್ ರಗ್ರಾಮೆ ಕಿಸ್ನನ್, ಸೀನೆ, ರಾಗು ಕುಟ್ಟೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂಡೆ.  ಸಿಲ್ಲಿನ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಗೊರ ಕೈತಾಗಿದಿನ ಅಮಲ್‌ಡ್ ಕೊಕ್ಕೆರ್ದ್ ಇಸೆನೇ ಕುಡೋರ ಅಲೇನ್ ಮುಟ್ಟೊಡುಂದ್ ಕುಟ್ಟಿಗ್ ಬುಡ್ರೆ ಮನಯಿಜ್ಜಿ..... ಆಂಡ ಸುತ್ತಲಾ ಪೊಂಜೊವು, ಜೋಕುಲು, ಆಂಜೊವುಂದ್ ಬತ್ತ್‌ಸೇರ್‍ನಕುಲು ಎಚ್ಚೊಂಬತ್ತೆರ್‍.  ರಗ್ರಾಮೆ ‘ಬಲೆಂಬೆ, ಗಡಂಗ್‌ಗ್ ಪೋಯಿ’ ಇಂದ್ ಪಂಡಿಬೊಕ್ಕನೇ ನಲ್ವೆರಪ್ಪ ಅಲ್ತ್ ಕದೆಲ್ದ್ ಗಂಗಸರದ ಗಡಂಗ್‌ದಂಚಿ ಕಾರೊಯ್ತೆರ್‍.

ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್ನ ಮೋನೆ, ಕೈಕಾರ್‌ಗ್ ಕಾಯ ಆದ್ ನೆತ್ತೆರರಿಯೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಕೆಬ್ಬು ದರ್ತ್‌ದ್ ನೆತ್ತೆರ್‍ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ್.  ಸುತ್ತ ಕೊಡ್ದಿ ಮಂದೆ ಮಂಡೆಗೊಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಅಗತ್ತೆರ್‍.

ಕೂಕ್ರೆಲ ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರೊಂದು ಲಕ್ಯೆ, ಎಂಕ್ ದಾಯೆ ಈ ಜಂಬರ ಬೋಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್?..... ಬದ್ಕ್ಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನಟ್‌ದಾಂಡ ದಿನ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ‘ಇನೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಕಾರೊಯ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ಯೆ. ಇನಿ ಗಡಂಗ್‌ಗ್ ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ.  ಲಾದ್ರುನ ಕಂಟ್ರಿ ಆಂಡಲಾ ಒಂಜೀತ್ ಬಾಯಿಗ್ ಮಯ್ತೊನ್ಲಾಂದ್ ಪಿದಾಡ್ಯೆ.  ಅಡೇ ಪೋನಗ ನರ್ಸಿಮೆ ಪಿದಾಯಿಬತ್ತೆ?ಽಽ....

ಕೂಕ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬುಡೋಡೆ ಆಂಡ್.  ಮಾತ ಸಂಗತಿ ತೆರಿಯೊನ್ಯ ನರ್ಸಿಮೆ ಚುರ್‍ಕಾಯೆ.  ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆದ್ ಆಯಿಕ್, ಕೂಕ್ರನವೇ ಸಾಯಿದ ಎಬ್ಬೆಟ್ಟ್ ಒತ್ತಾದ್, ಚಂದ್ರಪುರತ್ತ ಪೋಲೀಸ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್‌ಂದ್ ಸೈಕಲ್ ದಾಯಡ ಕಡಪುಡ್ಯೆ.

     *     *     *

ಸುಸಿಲ ಮೂಜಿ ದಿನೊಡ್ದಿಂಚು ಬ್ರೇಂಚ್‌ಗೆ ಬೀಡಿ ಕನ್ದ್‌ಜೊಲು......

ಇಂಚಪ್ಪುನಗ-ಪಿಲಿಕುಂಜನ್ಪೇ ಪಿಲಿಕುಂಜದೂರು ಜಿಲ್ಲ್ಂದ್ ಬೆಗರ್ನಂಚ ಬುರ್‍ರಂದ್ ಪೋಲೀಸ್ ಜೀಪ್‌ಡ್ ಕಾಕಿದಕುಲು ಬತ್ತೆರ್‍.

ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಂಗಡ್ದ ಬಾಕಿಲ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಜವಣ್ಯೆರ್‍ ಕೆಲವೆರ್‍ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.

ದಟ್ಟ್ ಮೀಸೆದ, ಒರ್ನ ಕನ್ನಡ್ಕದ ಯಸಯ್ ಜೀಪ್‌ಡ್ದ್ ತರೆ ಪಿದಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಲೆತ್ತೆ,

"ಏಯ್, ಬಲೆಂಬೇ ಇಡೆಗ್....."

ಜವಣ್ಯೆರೆಗ್ ಬಂಜಿಡ್ ಸಲಿ ಗುದ್ದುಂಡ್, ಪೋಡ್ತೊಂಪೋಡ್ತೊಂದೇ ರಡ್ಡಜ್ಜ ದುಂಬತ್ತೆರ್‍.....

‘ಪುಣ ಉಂಡುಗೆತ್ತಾ, ಓಲುಂಬೇ ಆ ಜಾಗ್?.....’

‘ಪುಣ’ ಇನ್ಪಿ ಸಬುದ-ಕೇನ್ನವೇ ತಟ್ಟ್, ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಚಡ್ಡಿ ಚಂಡಿ ಆಯಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್....

‘ಹೆ....ಹೆ....ಹೆ.... ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ......?

ಅಕುಲು ಬಲಿಪರೆ ಜಾಗ್ ಒಯ್ಟೆಂದ್ ನಾಡ್ಯೆರ್‍.

‘ಮುಲ್ಪಕೂಕ್ರೆ ಇಂದ್‌ಂಡ ಏರ್‍?’

‘ಅವು.... ಮುಲ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಮೈಲ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಮೈಲ್ ಅಕಾರ ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ದಲ್ಪ ಆಯನ ಗುಡ್ಚಿಲ್ಲ್.....’

‘ಏ ನಿಕಲೆಡ್ ಇರ್ವೆರ್‍ ಜೀಪ್‌ಗ್ ಮಿತ್ತಾಲೆಂಬೇ.  ಕೂಕ್ರನ ಇಲ್ಲ್ ತೋಜಾಲೆ, ಹುಂ ಮಿತ್ತಾಲೇ....’

ಬುಲಿಪ್ಪರ್‍ನೆ ಬತ್ತ್ಂಡಲಾ, ಇರ್ವೆರ್‍ ಜವನೆರ್‍ ‘ಜೀಪ್‌ಡತ್ತಾ’ ಇನ್‌ದ್, ಪಿರವುಡು ಪೋಲೀಸ್‌ದಕಲ್ನ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲಿಯರ್‍.

ಜೀಪ್ ಬುರ್‍ರಂದ್‌ದ್ ಪಿದಾಂಡ್.  ಜೋಕುಲು ತೋಜಾಯಿ ತಾದಿಡ್ ದುಂಪೋದು ಕುದ್ರೆಮಲೆತ್ತ ಪುಡೆಟ್ ಕೂಕ್ರನ ದರ್ಕಾಸ್ದ ಬೇಲಿದ ಮುಚ್ಚದಲ್ಪ ಪೋದು ಗಕ್ಕ ಉಂತುಂಡ್!

‘ಸುರುಟು ಆ ಬೋಲೀಮಗೆ ಕೂಕ್ರನ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಕಂತ್ ಜೀಪ್‌ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ’ ಇಂದ್ ಯಸಯ್ ಪೋಲಿಸ್‌ದಕಲೆಗ್ ತಾಕೀತ್ ಮಲ್ತೆ.  ಬೂಡ್ಸುದ ಕಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು, ಆತ್ ದೂರದ ಗುಡ್ಚಿಲ್‌ಗ್ ಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತಿನ ಪೋಲೀಸ್ದಕುಲು ‘ಕೂಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜೆ’ ಇಂದೆರ್‍.

ಮಲೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಯ್ಟ್ ‘ಟಕ್ಕ್‌ಟಕ್ಕ’ ಇಂದ್ ಕಡ್ಪುನ ಸಬುದ ಬರೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.   ಜೋಕುಲು ಪಂಡೆರ್‍, ‘ಅಲೇ, ಅವು ಕೂಕ್ರೆ ಬೆದುರು ಕಡ್ಪುನ ಸಬ್ದ......’

‘ಪೋಯಿ..... ಇಂದಾ ಒರಿ ಆಣನ್ ಲೆಸೊಂದು ‘ಪೀಸಿ ಪೋರೈಟಿ’ ಕೂಕ್ರನಂಚಿ ಪೋ.  ಬಾಕಿದಕುಲು ಬಲೆ, ಜೀಪ್‌ಡ್ ಕುಲ್ಲೆ.  ಇಂದಂಬೇ, ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್ದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಗೋಂಕುದ ಸಾಲ್‌ಮರ ಉಂಡುಗೆತ್ತಾ, ಡ್ರೈವರ್‍ ಅಂಚಿಗ್ ಪೋಯಿ.....’

ತಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂತಿನವು ಯಸಯಿಗ್ ದಿಂಜ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್‌ನೆನ್ ತೂದು ಜವಣೆರ್‍ ಬೆಕ್ಕಸ್‌ಯೆರ್‍,  ಏರ್‍ ಸೈದಿನಿ.....ಏರ್‍ನ ಪುಣ?..... ಸುಸಿಲನವಾ, ಸಿಲ್ಲಿನವಾ....ದಾಯೆನ್ನಗ ಅಕುಲೆನ್ ಇರ್ವೆರೆನ್ನಾ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪೇಂಟೆದ್ ಕರಿನ ನಾಲಾಜಿ ದಿನೊಡ್ಚಿಂಚಿ ಏರ್‍ಲಾ ತೂತ್‌ಜೆರ್‍,

ಪಂರ್ಗೊಟೆ ಮರತ ಪಾಡಿದಲ್ಪ ಜೀಪ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತುಂಡ್.  ‘ಜಪ್ಪ್‌ಲೆಂಬೇ ಪೂರ್‍...’ ‘ಈಮದ್ ಯಸಯ್’ ಪಿಲಿರುಗುರಂ ಪಾಡ್ಯೆ.  ಜತ್ತೆರ್‍.

ಆತೊರ್ತುಗು ಪೀಸಿ ಪೋರೈಟಿ ಕೂಕ್ರನ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಪಸೊಂದು ಒಯ್ತೊಂಬತ್ತೆ.

‘ದಾನಿಂಬೇ, ಕೂಕ್ರೆಂದ್‌ಂಡ ಈಯೆನಾ?’

‘ಅಂದ್ ಸಾಮಿ.....

‘ದಾನಿಯಾ, ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕೆರ್ದ್ ಪಾಡ್ಧೀ ಆಗ್ ಈಯೇ ತೋಜಿಪಾವನಾ ಅತ್ತ್ಽಽ.....’

ಕೂಕ್ರೆ ಮುರೆಡ್ಡಿಯೆ, ‘ಇಜ್ಜಯ್ಯಾ.... ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ.... ಯಾನ್ ಎರೆನ್ನ ಕೆರ್ತ್‌ಜಿ.... ದಮ್ಮಯ ಬುಡ್ಲೆ.....’

‘ಕಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ ಈ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಾತ ಉಂತಾವೆ, ಬೋಲೀ ಮಗಾ.....’ ಇಂದ್ ಯಸಯ್ ಕೂಕ್ರನ್ ದೊಂಕರೆಂದ್ ಕಾರ್‍ ದೆರ್ಪುನಗ-

ಆತ್ ದೂರೊಗು ಪೋತಿನ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಒರಿ ‘ಸಾರ್‍, ಮೂಲೇ.... ಇಂದೇ....’ ಇಂದ್ ಕಲ್ಕ್‌ಯೆ.

‘ಗುಂಯ್ಯಂದ್’ ರಾವೊಂದಿತ್ತ ತೊಪ್ಪದಂಚಿ ಕಿಲೆಂಜಿಲು!  ಮೂಂಕು ತಡೆವಂದಿನ ಮೂರಿ....ದುರ್ನಾತ ‘ರಪ್ಪಂದ್‌ಂಡ್!

ಯಸೈಡಪ್ಪ ಕೆಲವೆರ್‍ ಮೂಂಕುಗು ಟುವಲ್ ಪತೊಂದು ಅಲ್ಪನೇ ಜರಿದ್ ಬೂರ್‍ದೀ ಅಗರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತಾದ್ ತಿರ್ತ್ ಕಣಿಕ್ಕ್ ನಿಲ್ಕಿಯರ್‍.

ಕಣಿಟ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಬಾತ್ ಬಯಂಕರ ತೋಜುನ ಪುಣ ಬಾಯರಲ್ತ್ ಬೂರ್‍ದಿತ್ತ್‌ಂಡ್!ಽಽ....

ಮೆಯ್ಯಿಡೀ ಕಪ್ಪೇರ್ದ್..... ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜಾಗ್‌ಲೆನ್ ನಾಯಿ ಕುದ್ಕೆ ಒಯ್ತ್ ತಿಂತಿನಂಚ..... ನೆತ್ತಿ..... ತರೆಕುಜಲ್..... ಮೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಒರಿದಿನ ಸೀರೆ ರವುಕೆಡ್ದಾದ್ ಮಾತ್ರ ಉಂದು ಏರಾ ಪೊಣ್ಣನ ಜೂವಂದ್ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ನಿಲ್ಕಿನೇ ಕೂಕ್ರೆ ‘ಹಯ್ಯೋ ಮಗ ಸುಸಿಲಾಽಽ’ ಇಂದ್ ಮುರೆಡ್‌ದ್ ಕುಸ್ಕ ಕುಲ್ಯೆತರೆಕ್ ರಡ್ಡ್‌ಕೈಲಾ ದೀದ್ ಬುಲಿತೆ.....

ಯಸಯ್ ಸಟಸಟ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿ ಪರಿಸೆ ಮಲ್ತೆರ್‍.

‘ಹಾಂ, ಇ ಯಾವ್ಯ್ ಯಾವು.... ರಂಗಪ್ಪಾ, ಈ ಮಹಜರ್‍ ಬರೆವೊನು.... ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಗೆತೊನು.  ಪುಣತ್ತ ‘ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ’ ಆವೊಡು.  ಪೀಸ್ ಸೆವೆನ್‌ಸಿಸ್ಟೀ, ಏಟ್ ಟೊಂಟೀ, ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪನೇ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೊಡು.  ಯಾನ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್ ಪೋದು ನನದ ಯವಸ್ತೆ ಮುಲ್ಪವೇ..... ಏಯ್ ಕೂಕ್ರಾ, ಜೀಪ್ ಮಿತ್ತಾಲಂಬೇ.....’ ಇನ್ದ್ ಯಸಯ್ ಪಂಡಿನೇ ಕೂಕ್ರೆ ಪೋದು ಜೀಪ್‌ಡ್ ಕುಲ್ಯೆ.

ಜೀಪ್ ಬುರ್‍ರಂದ್ ಚಂದ್ರಾಪುರತಂಚಿ ಬಲ್ತ್‌ಂಡ್.

 - ಮೂಜಿ -

ಮರ್ದಿನ!

ಕೂಕ್ರೆ ಸುಸಿಲನ್ ಕೆರ್ದ್ ಕುದುರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ಗ್ ದಕ್‌ದಿತ್ತೆಂದ್ ಸುದ್ದಿ ನೇಲ್ನೇಲ ಪೇಂಟೆದ ಪೇಪರ್‍ಲೆಡ್ ದಪ್ಪದಪ್ಪ ಅಕ್‌ಸರೊಲೆಡ್ ಅಚ್ಚಾಂಡ್ ಕೂಕ್ರನ ಇಸಯೆಲಾ, ಪಿಲಿಕುಂಜನ್ಪಿ ಊರ್ದ ಇಸಯಲಾ ಲೋಕೊಗು ತೆರಿಂಡ್.

ನರ್ಸಿಮಲಾ ಈ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ಡ್ ಸೇರೊಂದೆ ಇನ್ಪಿ ಸಂಸಯ ಇತ್ತ್ಂಡಾಲಾ ಆಯೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ದೆಂಗ್ ತಪ್ಪಾದೆ.  ಪೋಲೀಸ್ದಕುಲು ನಸಿ ಮನ್ ನಾಡೊಂದು ನಾಲಾಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಿಲಿಕುಂಜಗ್ ಬತ್ತಿನದಗ ಲಿಂಗರಾಜ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಚಾ ಮಾತ್ರ ತಿಕಿನಿ, ನರ್ಸಿಮೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಜಿ ಕೈಟ್ ಪಿರಪೋಯರ್‍.

ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾರ್ಟಂ ರಿಪೋರ್ಟುಡು ಸುರುಟು ನೀರ್ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಕೆರ್ದ್ ಅಯಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ್ ಕಲೆದ್ ಕಾಡ್‌ಗ್ ದಕ್‌ದುಪ್ಪೊಡುಂದ್ ಸಂಸಯಿ ತೋಜಾದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಕಾಡ್ಡ್ ಸುರೂ ಪುಣ ತೂಯಿನಕುಲು ಬಿಲ್ಲಾರಿ ಜೋಕುಲ್ಗೆ! ..... ತನಿಯನ ಮಗೆ ಕೇಚು, ತನ ಪಾಸಾಡಿಕಲೊಟ್ಟುಡು ಕೈಕಂಜಿ ಮೇತೊಂದು ಅಂಚೆನೇ ಪಂರ್ಗೊಟೆ ಬೀಜ ಕನ್ನೊನ್ರೆಂದ್ ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕಾಡ್‌ದ ಪುಡೆತ್ತ ಗೋಂಕುದ ಪಾಡಿ ಪೊಗ್ಗಿನಿಗೆ.  ಕಾಡ್‌ದ ಪುಡೆತ್ತ ಗೋಂಕುದ ಮರಕ್ ಮಿತ್ತರ್ದ್, ಮಿತ್ತ್‌ತಿರ್ತ್ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪುನಗ ತಿರ್ತ ಕಣಿಟ್ ಬಕಾಣ ಬಾಯಿ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಬೂರೊಂದೀ ಪುಣ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಬೂರ್ನೇ ಜೋಕುಲು ಬೊಬ್ಬೆದೀಯೊಂದೇ ಪಿಲಿಕುಂಜದ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಾರ್‍ ಬತ್ತೆರ್‍.  ಕೇಚು ತನಿಯಗ್ ‘ಅಮ್ಮೆರೇ, ಅವ್ಲೊಂಜಿ ಪುನಂಡು’ ಇಂದ್ ತೆರ್ಪಾಯೆ ಪೋಡ್ತೆಂದಿನ.  ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಅಕಲೆಲ್ಲದಕ್ಲು ಕರ್ಬಕಾತ್ತ್ ನೀರ್‍ ಪರ್ಪಾಯೆರ್‍.

ತನ್ಯಗ್ ಪುಕ್ಕು ಸುರುವಾದ್, ‘ಜೋಕ್ಲೇ ನಿಕುಲು ತೂಯಿನೆನ್ ಏರೆಡ್ಲಾ ಬಾಯಿ ಬುಡಡೆಂಬೇ’ ಇಂದೆಡ್ಲಾ, ಸುರೂಕು ಪುಣ ತೂಯ್ನ ಕೇಚುಗು ಸಲಿಜರ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಮರ್ದ್ ಕನರೆಂದ್ ದಾಟ್ರ್‍ ಲಿಂಗರಾಜನ ಶಾಪ್‌ಗ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬಾಯಿ ತತ್ತ್‌ದ್ ತನಿಯಡ ಗುಟ್ಟು ಪಿದಾಯ್ ಬೂಂರ್ಡು.  ಮಾತ ಪಂಡೆ.

ಲಿಂಗರಾಜೆ ಪೋಲೀಸ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತೆ.

ಕೂಕ್ರೆ ಜುಡಿಶಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಡಿತ್ತೆ.  ಆಯನ್ ತೂವೆರಂದ್ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ದ್ ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಲಾಕಪ್ಪ್‌ದಡೆ ಬತ್ತೆ.  ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ ತೂದು ಕೂಕ್ರೆ ತನ ತಿಗಲೆ ಮುಟೊಂದು ಪಂಡೆ.

‘ನಾಕೆರೇ, ವಾ ದೆಯಿವದ ಆಜ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡ್ವೆ, ಸುಸಿಲನ್ ಕೆರ್ತಿನಿ ಯಾನತ್ತ್, ಎನನ್ ಬಚಾವು ಮಲ್ಪುಲೆ!

ಮೇಸ್ತೆರೆಗ್‌ಲ ಆಚಿರ!  ಕುಕ್ರನಂಚೀ ಕೂಕ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಲೆಗ್ ಕೈದೀಪಿನಾಯೆನೇ ಅತ್ತ್.  ಆಂಡಬೇತೆ ಏರ್‍ನವಾದುಪ್ಪು ಈ ದಗೆ!  ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ಚಿಂಚಿ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ನಡತ್ತ್‌ಬತ್ತಿಂಚಿ ಸಂಗತಿಲು ಇಚೀಚಿತ್ರದವು ಆದಿತ್ತ.  ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‍ನ ಮಿತ್ತ್, ಆಯನಬುಡೆದಿ ಸಿಲ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ್‌-ಪೋಲಿಕೂಟ ಪಟ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನದಗ ನಡುಕ್ಕು ಬುಡ್ಪಾವರೆ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಕೂಕ್ರೆ.  ಕೂಕ್ರನ ಪುದಾರ್ಡ್ ನರ್ಸಿಮೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆಪಾದೆ.  ಇಸೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಡೆಪೋಂಡು?  ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಆ ದೂರ್ದ ಇಚಾರ್ನೆಗ್‌ಂದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬರೊಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್, ಬೋದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ.  ಅಯಿತ್ತ ಮದ್ಯೊಡು ಸುಸಿಲ ನಾಪತ್ತೆ ಆಯೊಲು.  ಪೊಣ್ಣು ಬೇತೆ ವಾ ಊರುಗಾ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೊಡು ಇಂದ್ ಕೆಲವೆರ್‍ ಎಣ್ಣ್‌ಯೆರ್‍.  ಆಂಡ ಇಂಚಿಡ್ ಪಿಲುಕುಂಜ ಪೇಂಟೆಡ್ ತರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಪೊಡಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದಿನೊಡಿಂಚಿ ರಾಗವನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್‌ಲಾ, ಸಿಲ್ಲಿಲಾ ಊರುಡಿಜ್ಜೆರ್‍!

ಸೈತಿನಿ ಸುಸಿಲನಾ, ಸಿಲ್ಲಿಯಾ ಇನ್ಪಿನವು ಊರ್ದದಿಂಜ ಜನೊಕು ತರೆ ತಿನ್ಪಿನ ಸಂಗಿತಯಾದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ನರ್ಸಿಮೆ ದೆಂಗ್ ತಪ್ಪಾದೆ.  ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇಂಚೆನೊಂಜಿ ಗೆರಂತಿಡ್ ಟೇಸನ್ ರೈಟ್ರೆಡ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಣ್ಯೆ,

‘ಅಂದೆ ಸ್ವಾಮೀ, ಮುರಾನಿ ಇಂಚಪ ಈ ಕೂಕ್ರನವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತ್‌ಜೇ, ಅವು ದಾನ್ಯಾಂಡ್?’

‘ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬತ್ತ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ್, ಏರ್‍ನಾಕೂಕ್ನವು ಇಂದರಾ?  ಓಯ್, ಕೂಕ್ರನ ಅತ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಗಿರಾಮದ ಪತ್ತ್ ಸಮಸ್ತೆ ರಡ್ದ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬತ್ತಿನಿ. ಎಂಚಿನ ಪನೊಡಾ, ಈ ಕೂಕ್ರೆಲಾ ಆ ಪಂಚಾತ್‌ಮೆಂಬರ್‍ ನರ್ಸಿಮೆಲಾ ಸೇರೊಂದು ಪಿಲಿಕುಂಜ ಕೋಂಟುದು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‌ಂದ್!  ಮುರಾನಿ ಅಲ್ತ ತರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಡಿದಾಯನ ಮಿತ್ತ್‌ಲಾ ಕೈಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಯನ ಬುಡೆದಿನ ಬ್ಯಾರೊಗ್ ಒಯ್ಪರೆ ತೂಯೆರ್‍ಗೆ ಮೊಕುಲುಽಽ!

"ಇಂಚ ಮಾತ ಏರ್‍ ಪಣ್ಣಿ" ಪಟ್ಲೆರಾ, ದಾಟ್ರ್‍ ಲಿಂಗರಾಜೆರಾ?"

"ಏರಾಂಡ ಇರೆ ದಾಯೆ?  ಹಾಂ, ಮಾತ ಡಾಟ್ರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಯಾ?  ಅವ್ವತ್ತಂದೆ, ಆ ಸುಸಿಲನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣುಎರೆಗಾ ಸೆರಂಗ್ ಪಾಡಯೆಂದ್ ಇನ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಕೂಕ್ರೆಲಾ ನರ್ಸಿಮೆಲಾ ಒಟ್ಟಾದ್ ಅಲೆನ್ ಉಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್ ನೂಕು ಪಾಡ್ದ್ ಕೆರ್ದ್ ಬುಡ್ನತಾ ಮೇಸ್ತಿರ್ಲೇ?....."

ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಒವ್ವೊಂಜಿಲಾ ಅರ್ತಾವಂದೆ ಮಂಡೆ ಕಿರೆತೊಂದು ಅಲಚನೆಡ್ ಬೂರ್ದು ಪಿಲಿಕುಂಜಗ್ ಪಿರಪಿಜಿಯೆ.

ಅಂಗಡಿ ಕಿಟ್ರಾಯೆರ್ಡ ಈ ಸಂಗತಿನೊಂತೆ ಪಾತೆರೊಡೂಂದ್ ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮರ್ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಲಕೊಂದು ಪೇಂಟೆಗ್ ಬತ್ತೆ.  ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ ದೂರೊಡು ತೂವೊಂದೇ ಕಿಟ್ರಾಯೆರ್‍ ಕೈತಟ್ಟ್‌ದ್ ಲೆತ್ತೆರ್‍.

‘ಅಂದಾ ಕಿಸ್ನಪ್ಪಾ, ಇಂಚಿ ಬಲಾ....’

ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಿಯೇ.....

‘ಕಿಸ್ನಪ್ಪಾ, ಕೋಡೆ ಸದಿಯ ಬಂಡಾರಿನ ಸೆಲೂನುಗು ಗಡ್ಡ ಗೆಪ್ಪಾವರೆ ಪೋದಿತ್ತೆಯಾ.  ಆಯೆ ಪಂಡೆ-ಮುರಾನಿಆ ಗಲಾಟೆ ಆಂಡತ್ತಾ, ಆನಿಮದ್ದೆನಡ್ ಕೂಕ್ರನ ಅರ್‍ವತ್ತೆ ಆನಿಕೂಕ್ರೆ ತರೆಟ್ಟ್ ತುಂಬೊಂದಿತ್ತೆತ್ತಾ-ಆ ಆಣ್ ನಾಪತ್ತೆ ಆತಿನಾನಿಯೇ ಮುರಾನಿ ಇಂಬ್ಯನ ಸೆಲೂನುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕುಜಲ್ ಗೆಪ್ಪಾವೊಂಪೋಯೆಗೇ!  ಆತೇ ಅತ್ತ್, ಸುಸಿಲ ಬೀಡಿದ ಬೇಂಚ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತು ಒವುಂದ್ ಕೇಂಡೆಗೇ.....’

‘ಅಂದೇಽಽ?’ ಇಂದ್ ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರೆಗ್ಲಾ ಆಚಿರ ಆಂಡ್.  ಕಿಟ್ರಾಯೆರ್‍ ಪಂಡೆರ್‍,

‘ನೆಟ್ಟ್ ದಾದವಾ ಉಲಮರ್ಮ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತಾ?’

‘ಉಪ್ಪೊಡುಪ್ಪೊಡೇ.....’ ಮೇಸ್ತೆರೆಗ್ ಇತೊರ್ತ್ ಮಸ್ಕ್‌ಡಿತ್ತಿನ ಒಂಕಜಿ ಸೂಕುರ್ಮದ ಇಲೆ ಗೋಚರೊಗು ಬರ್‍ರೆ ಸುರಾಂಡ್.

ಕೂಡ್ಲೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಚಂದ್ರಾಪುರೊಗು ಪಿದಾಡ್ ದುಂತ್ಯೆ.  ದಿನೊಕ್ಕೊರ ಬರ್ಪಿನ ಬಸ್ಸ್‌ಲಾ ಅದಾನೆ ತಾರ್ಕಣೆ ಆಂಡ್, ಬಸ್ಸ್ ಮಿತ್ತವೊಂದು ಚಂದ್ರಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕಿಸ್ನಪ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೂಕ್ರಗ್ಲಾ, ಟೇಸನ್ ರೈಟ್ರೆಗ್ಲಾ ನಕ್ಕುರನ ಪರಸಂಗತಿ ಪೊಸ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ ತೆರ್ಪಾಯೆ ಯಸೈಗ್ಲಾ ತೆರಿಂಡ್ ಸಂಗತಿ ಅರ್ತಾಯಿನ ಯಸಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜೀಪ್ ಪತೊಂದು ಕೂಕ್ರನ್ ಕುಲ್ಲಾವೊಂದು ಅಂಕುದ್ರುಗು ಬನ್ನಗಹ ದಿಂಜ ಬಂಙಯಿಜ್ಜಂದೆ ಸೊಲಬ್ಬೊಡೇ ನಕ್ಕುರೆ ತಿಕ್ಯೆ.

ನಕ್ಕುರನ್ ಟೇಸನ್‌ಗ್ ಕನ್ತ್‌ದ್ ಲಾಕಪ್ಪ್‌ಡ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್‍.  ತನಿಕೆ ಮಲ್ತಿನದಗ ಆಯನ ಬಾಯಿಡ್ದ್ ಗುಟ್ಟು ಪಿದಾಯಿ ಬೂಂರ್ಡು.

ಪಿಲಿಕುಂಜದ ತರ್ಕಾರಂಗಡಿದ ಗಲಾಟಿದಾನಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಪತ್ತರೆಗ್ ಸಿಕ್‌ಜೊಲು ಇಂದ್ ಗಡಂಗ್‌ಗ್ ಪೋದು ಕುಡ ಗಂಗಸರ ಪರೊಂದು ಪಿದಾಡ್ನ ರಗ್ರಾಮನ ಕೂಟ ಬೀಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್‌ಡ್ಡ್ ಇರೆಪುಗ್ಯೆರೆ ಪಸೊಂದು ಪಿರ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನ ಸುಸಿಲನ್ ತೂಯರೆ.  ಇನಿ ಅಲೆನೇ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ತೂವೊಂಡುಂದ್ ಬಾಯಿಡ್ ಕದೊಲ್ಲೆ ಅರ್ಪಾವೊಂದು ಸುಸಿಲನ ಪಿವು ಬೂರ್ಯೆರ್‍.

ಸುಸಿಲ್ ಕುದ್ರೆಮಲೆಕ್ಕ್ ತಿರ್ಗುನ ತಾದಿಡ್ ತಿರ್ಗಾಸ್‌ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ತಿಯೊಬ್ಬಂಟಿ ಪೊಣ್ಣು, ಪರ್ದ್ ಲೇಲೆಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನಕಲೆನ ಸಂಗತಿ ಅರ್ತಾಕಿನೇ ಸುಸಿಲ ಪುದೆಲ್ದ ಮದೆಕ್ಕಾದ್ ಪೋದು ಪಾರ್ದ್ ಎಂಚಲಾ ತಪ್ಪಾವೊಂದು ಪಾರ್ಯೊಲು.  ಅಂಚ ತಪ್ಪಾವೊಂಬಲ್ತಿನಲೆಗ್ ಕುದ್ರೆಮಲೆ ಕೈತಲಾನಗ ಎದುರಾಯೆ ನಕ್ಕುರೆ!ಽಽ

‘ಆಯಿನ ಮಾತ ಆಂಡ್, ಎಂಕ್ ಇನಿ ಈ ಬೋಡು’ ಇಂದ್ ನಕ್ಕುರೆ ಕಣ್ಣ್ ಕೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಣ್ಣಗನೇ ಅಲೆಗ್ ತೋಜಿಂಡ್, ಇಂಬೆಲಾ ಅಕಲೆಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಎಚ್ಚದ ನೀಚೆಇಂದ್.

"ಆನಿ ನಂಬುದು ನಿನ ಬೆರಿಯ ಪಾರ್‌ಬತ್ತಿನ ಎನನ್ ನಡುನೀರ್ಡ್ ಕೈಬುಡ್ದು, ಎನ್ನ ಮೂಕುಮುಸುನುಡು ಇತ್ತಿನೆನ್ಲಾ ಪೂಜಿದ್ ಪಸೊಂದು ಪಾರ್ದಿನಾಯೆ ಈ!ಽಽ  ಎನನ್ ತಾದಿಡ್ ಪಾಡ್ಯ!  ತೆಟ್ಟ್‌ಪೋಯಿ ಪೊಣ್ಣುಂದ್ ಲೋಕ ‘ಛೀಧೂ’ ಇನ್ಪಿಲೆಕ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಕಾರ್‍ನ ಆಯಿನಿ ಈ! ಅಂಚಿನ ಗಾತಕೆ ಈ ನಿನ್ನ ಸಂಗ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್, ನನ ಮಿತ್ತ್‌ಗ್ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮಂದ ಇಜ್ಜಿ, ಪೋ ಮುಲ್ತ್’ ಎನ್ನ ಸುದ್ದೀಗ್ ಬತ್ತಡ ಕೆರ್ವೆ.....!  ಇಂದ್ ನೆರ್ಯೊಲು.

ಲಡಯಿ ಜೋರಾಂಡ್.  ತರೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಆದ್ ಸುಸಿಲ ಅಲ್ಪನೇ ತಾದ್ಯಬರಿತ ಉಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್ ಲಾಗ್ಯೊಲು.  ನಕ್ಕುರೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಉಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಅಲೆನ್ ಮಿತ್ತ್ ಗೆಪ್ಪೊಡುಂದ್ ಉಪ್ಪನಗ, ನರ್ಸಿಮಲೆಕ ತೋಜಿನ ನರಮನಿ ಒರಿ ದೂರೊಡು ಬರ್ಪಿನವು ತೋಜಿಂಡ್.  ‘ನನ ಉಂತುಂಡ ಆಪುಜಿಂದ್ ಯಾನಲ್ತ್ ಪಾರ್ಯೆ’?...... ಇಂದೆ ನಕ್ಕುರೆ.

ಎಂಚಿನಾಂಡ ದಾನಿ..... ದಗ್‌ಲ್ಬಜಿಲು ಪೂರಾ ಸೇರ್ದ್ ಸುಸಿಲನ್ ಕೆರ್ದ್‌ಬುಡ್ಯರ್‍

-ಕೂಕ್ರೆ ಬುಲ್ತೆ.....

ಕಿಸ್ನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗ್ ಬೊಕ್ಕಲ ತೆರಿಯಂದಿ ಸಂಗತಿಲಿತ್ತ,

ಸುಸಿಲ ಉಗ್ಗೆಲ್ಗ್ ಬೂರ್‍ದಿನಿಂದಾಂಡ ಅಲ್ತ್ ಅಲೆನ್ ಕುಡ ಗೋಂಕು ಪಾಡಿಗ್ ಏರ್‍ ಕೊನೊಡ್ ಪಾಡ್ನಿ?....ಽಽ.... ದಾದ ನೆತ್ತ ಮರ್ಮೊ?’
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2012

ಸರ್ವಜ್ಞೆಏರ್‍ ಎಂಚಾಯೆ?

- ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿ ಮಜಿಬೈಲು

ಬೋರಿದಾ ಬೆರಿಏರ್‍ದ್ | ಏರ್‍ ಚಂದ್ರನ್ ಮುಡಿತೆ
ರಾರೆ ಮಗೆ ಗಣಪತಿಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ನಟ್ಟೊಂದು
ಪೂರ ದುಂಬುಗು ಪನ್ಪೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧||

ದುಂಬು ಕೈಲಾಸೊಡುಲ | ಶಂಭು ದೇಬೆರೆ ಆಳ್
ನಂಬಿಗೆದ ಪುಷ್ಪದಂತೆಂದೆನ್ನ ಪುದರವುಲು
ಇಂಬು ಕೊರ್‌ದೆಂಕ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨||

ಆ ಪುಸ್ಪದಂತಗಲ | ಈ ಪ್ರಪಂಚೊದ ಪುದರ್‍
ಆಪುಂಡವು ವರರುಚಿಂದ್ ಸರ್ವೊ ತೆರೆವೊಂದು ಬುಲೆದ್
ಆಪೆ ಮೂಲಾಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೩||

ಬಾಲೆಲಿದ್ಯಂದಿನಾ | ಬಾಲೆ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಗೋಳುಗುಟ್ಟೊಂದು ಬಸವರಸ ಕಾರ್‌ಗ್‌ ಬೂರ್‍ಯ
ಲಾಲ್ ಶಿವೆ ಒಲಿಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೪||

ಮಾಸೂರ ಬಸವರಸೆ | ಕೂಸು ಬೋಡುಂದು ನಟ್ಯೆ
ಈಶ್ವರನೆ, ಕೊರೈವರ ಬಲೊಟು ಪುಟ್ಟ್‌ದೆ ಯಾನ್
ಕಾಶಿ ದೇಬೆರೆ ದಯೊಟು ಸರ್ವಜ್ಞ ||೫||

ಆಣಾವೊಡ್‌ಂದಾಲ್ | ಕೇಣ್ದ್ ಪಿಂಡ ಪ್ರಸಾದೊ
ತಾನ್ ನಿಂಗ್ಯಲ್ ಮಾಳಿ ಪುಟ್‌ದೆಲ ಐಟ್‌ಲಾ
ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೬||

ಕರಬಿಸಲೆ ಜೋಡಿಸದ್ | ಭರೊಟಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಗ
ಕರಿಮುಗಲ್ ಕಬಿದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್ ಬರ್ಸೊ ಅಕ್‌ಲೆಗ್‌ಲ
ತರತರೊತ ಕಷ್ಟೊ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೭||

ಅಂಬಲೂರುಡು ಇತ್ತಿ | ಕುಂಬಾರನಿಲ್ಲಡಾ
ಶಂಭುಕೊರಿ ಬಾಲೆದಾ ಫಲೊ ದಾನೊ ಬಸವರಸೆ
ನಂಬಿಗೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೮||

ಬಸವರಸ ವೀರ್‍ಯೊಡುಲ | ಪೊಸ ಬಂಜಿನಾಲಾದ್
ಪೊಸ ಜನ್ಮೊ ಎಂಕಾಂಡ್ ಪತ್ತ್ ತಿಂಗೊಲು ಬುಲೆದ್
ಕುಸಿತ ಬಾಲೆಲ ಆಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ||೯||

ಪೆದಿನಾಲ್ ಮಾಳಿ ಪೆದ್ | ಮೆದಿ ತಾಂಕ್ಯಲಾ ಕಾಳೀ
ಒದಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ತಡ್ಪೆಡೆನನ್ ಜೆಪ್ಪಾದ್ ಆಲ್
ಬದ್‌ಕಾಯಲೆನನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೦||

ಬುಲೆತ ಗುಣೊ ಮುಂಗೆಡೇ | ಬಿಲೆ ಬಾಲೆದಲ ತೆರಿದ್
ನಿಲೆತ ಜನೊ ದಯಿತ ಗುಣೊ ಬುಳೆತ ಸಿರಿ ತೂಂಡವುಲು
ಬುಳಯಿಲೆಕೊ ಬಾಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೧||

ಎನ್ನವನ್ಪೆನೆ ಅಮ್ಮೆ | ಎನ್ನವನ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪೆ
ಎನ್ನಿಂಡೇರೆನಲ ಮಗೆ ಯಾನತ್ತ್ ಶಿವನ ಮಗೆ
ಎನ್ನಿಲೆಕೊ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೨||

ಮಾಳೆಲಾ ಮಾಳಿಲಾ | ಕೂಳುಕೊರ್ಯೆರ್‍ ಮಗೆಂದ್
ಮೇಳದಾ ದೇಬೆರೆನ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ್‌ಂಡ ಎನನ್
ಶೂಲಧಾರಿನನೆ ಮಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೩||

ಅಮ್ಮೆ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಮಾಳೆ | ಅಮ್ಮ ಓಡಾರ್‍ತಿ ಮಾಳಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಶಿವೆನೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿನಾ ಎನನ್
ನಮ್ಮವನ್ಪೆರ್‍ ಮಾತಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೪||

ಬಸವೆ ಮಾಳಿಲು ಅತ್ತ್ | ಅಸಲ್‌ದಮ್ಮೆಲ ಅಪ್ಪೆ
ವಿಷಯೊ ತೆರಿಂಡಲ ಶಿವನ ವರಬಲೊಟು ಪುಟ್ಟಿ ಮಗೆ
ಪೊಸ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೫||

"ಕೊಂಡನ್ಪೆ" ಪನಯೆ ಯಾನ್ | "ಕೊಂಡಪ್ಪೆ" ಪಂಡ್‌ದ್‌ಲ
ಗೆಂಡ ಕಣ್ಣನ್ ಬುಡೆದಿಲೆಕೊ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆಲಕುಲೆಗ್‌ಲ
ಮಂಡೆಡೇ ಪುಡಪೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೬||

ಎನನ್ ನೊಂಕ್ಯೆರ್‍ ಪಿದಯಿ | ನೆನೆತಿಲೆಕೊ ಪಂಡಿನೆಕ್
ದಿನಲ ತಿರ್‌ಗ್‌ದ್ ಲೋಕೊ ತೂದ್ ಪಂಡೊಂದಾಯೆ
ಇನಿ ಮಾತ ತೆರಿನ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೭||

ಎನ್ನ ಮೆಯಿಕಯಿ ಬುಲೆಂಡ್ | ಬಣ್ಣ ಮಾಜಿಂಡ್ ಮೂಜಿ
ಮಣ್ಣ ಗುಣೊ ಪಡೆಂಡಾಜಿ ವಿಧೊಟು ಕಾಡ್‌ಂಡ್ ಭೂಮಿ
ಡೆನನ್ನನೇ ಮರತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೮||

ಜ್ಞಾನೊ ಮೂಡಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊ | ಜಾಣತನೊ ಬತ್ತಿಲೆಕೊ
ಪ್ರಾಣೇಶೆ ಶಿವೆ ಕಳೆಯೆ ಕಷ್ಟೊ ಮಾತಲ ದಯೊಟು
ದಾನೆ ಭಯೊ ಎಂಕ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೯||

ಕಣ್ಣ್ ನಾಲೆಗೆ ಮನಸ್ | ಪನ್ನಗಧರೆ ಕೊರ್‍ಯೆ
ಎನ್ಯಂದೆ ಬೇತೆ ಆಯನೆ ನೆನೆತೆ ನನ ಎಂಕ್
ಅನ್ಯಗತಿ ದಾಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೦||

ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಪನ್ಪುನಾಯೆ | ಗರ್ವೊಡಾಯೆನ ಪನ್ಲೆ
ಸರ್ವೆರೆಡಲೊಂಜೊಂಜೆ ನುಡಿಕಲ್ತೆ ವಿದ್ಯೆದಾ
ಪರ್ವತೊನೆ ಆಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೧||

ಪನ್ ಪಂಡ ಪಂಡೆಲಾ | ಪನಿಯೆರೆಲ ತೆರಿದತ್ತ್
ಪಣಿಭೂಷಣನ ಶರಣೆರಾಳ್ ಯಾನಾವೊಂದು
ಪನ್‌ತೆ ತೆರಿನಾತ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೨||

ಗೇನ ಮನಸೆಗ್ ಕೊರ್‍ಯೆ | ದಾನಿಶಿವೆ ಪುಗರೊಂದು
ಧ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪುಡದ್ ಕೈಮುಗಿಪೆ ಈಶ್ವರಗ್
ಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿಗ್‌ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೩||
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2012

ಕಿರ್ತಿಮೆ

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

"ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗಕ್ ಮರ್ದ್ ಪಾಡ್ದೆರ್‌ಗೆ!"

ಈ ಸುದ್ದಿ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮೊಡು ಬುದ್ದಿ ಬಲತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಜನೊಕುಲೆನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರುದ್ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಾಲ ಕರಿದಾಂಡ್.  ಪರವೂರುಡ್ದು ಅಪೂರ್ಪೊಗು ಊರುಗು ಬರ್‍ಪಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರಲೆಕಂತಿನಕ್‌ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಂದೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ತಮಾನ.

ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ.  ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ.  ಪೆರಿಯಡ್ಕಡ್ ಬಸ್‌ಟ್ ಜತ್ತ್‌ದ್, ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಉಲಸಾದಿಡ್ ನಡತ್ತ್‌ಂಡ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿದ ಪೇಂಟೆ ಕರಿದ್ ಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಬೈಲ್ ಇಂದ್ ಪುದಾರ್‌ದ ಈ ಬೈಲ್‌ದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಏರ್ಕೆಡ್ ತೋಜುನ ನಾಲ್ ಬೈತ ಮಾಡ್‌ಲೆಡ್.  ಬಲತ್ತ್‌ಡ್ ರಡ್ಡನೆದವೇ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ್.  ಚಾವಡಿಡ್ ಗಲಗೆ ಕಟ್‌ದಿನ ಇಲ್ಲ್ಂದಾ.  ಅರೆಗಲೊಡು ಜಾಲೆಡ್ ತುಪ್ಪೆ ತೋಜುನ ಇಲ್ಲ್ಂದಾ ಗುರ್ತ ಪತನ್ಪುಂಡಲಾ.  ಅವು ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿಡ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನವೇ.  ಆಂಡ ಕರಿಒರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ಜಾಲಮುಂದಿಲ್‌ಡ್ ತುಪ್ಪೆ ತೊಜುಜಿ.  ಒಣಸ್‌ಗ್ ಅರಿ ಇಯಾವಂದೆ  ‘ಪೊಲಿಕ್ಕ್’ ಬಿರ್ಮಣ್ಣಾನಲ್ತ್ ಅರಿ ಕನಪಿನಾತ್ ಮುಟ್ಟುಗಡಿ ಆತ್‌ಂಡ್.

ಮಂಜಣ್ಣನ ಕಿಂಞ ಮಗೆ ರುಕ್ಮಯೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ತರೆಸಮ ದಾಂತಿನಕ್‌ಲೆಲೆಕ ಉಲ್ಲೆ.  ಮಗೆ ಇನಿ ಸೀದ ಆವೆ ಎಲ್ಲೆ ಆದೆ ಇಂದ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುಲೆಕೊನೇ, ಕೋಡೆ ನಡತ್ತ್‌ದ್ ಪೋಯಿನ ನನೊಂಜಿ ಗಂಡಾಂತ್ರ ಆಯನ ಮಂಡೆಗ್ ಮರಕಡ್ತ್‌ದ್ ಪಾಡಿಲೆಕ ಆತ್ಂಡ್.  ರಾತ್ರೆಡ್ ಕಿದೆಟ್ ಎಂದಿನವಾ ‘ಬ್ಯಾಂಬ್ಯಾಂ’ದ್ ಎರ್‍ಲು ಅರೆದುನ ಸಬುದ ಕೇನ್‌ಂಡ್.  ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಗಲೆನ್ ಮೆನ್ತ್‌ದ್ ಚಿಮಿಣಿ ಪೊತ್ತಾವರೆಗ್ ಪಂಡೆ.  ಮಗಳ್ ಮಾಲತಿ ದಡಿಬಿಡಿಟ್ ಲಕ್‌ದ್ ಚಿಮಿಣಿ ಪೊತ್ತಾಯಲ್.  ಕುಕ್ಮಯನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಪಿರೆಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ವೆರಪ್ಪ ಕಿದೆಕ್ ಬಲಿತೆರ್‍.  ಪೋದ್ ತೂಪಿನಿ ದಾದವೆನ್?  ದ್ಯಾವರೇ.  ಉಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪಾ ಇಂದ್ ಪರಬೆ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯೆ ಮಾಲತಿ ಮುರೆಡಿಯೊಲ್.  ಇರ್ವೆರ್‌ಲಾ, ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ನನೊಂಜಿ ಗಲಿಗೆಡ್ ಎರು ಪಲಾಯಡ್ಡ ಬೂರ್‍ದು ‘ಪೆರಣ’ ಬುಡುಂಡು.

ಈತಾವನಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂಡ್ದ್ ಎಚ್ಚರ್‍ಗೆ ಆದ್ ಮೂಡಾಯಿದಿಲ್ಲದ ಮೈರೆಕ್ಕೆಲಾ, ಪಡ್ಡಾಯಿದಿಲ್ಲದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯೆಲಾ ‘ದಾದ ತೂಕಂದ್’ ಬೊಲ್ಬು ಪತೊಂದು ದಿಢಿದಿಢಿಂದ್ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೆರ್‍.  ತಬೈಲ್‌ದ ತಿರ್ತ ಮೆಯ್ತಿಲ್ಲ್‌ದ ಕಿಟ್ಟ ನಾಯ್ಕೆರ್‍.  ದುಮ್ಗ ಸೋಜೆರ್‍.  ಅದ್ರಾಮರ್ಣಣೆ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯೆರ್‍.

ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಎಡೇನ ದುಕ್ಕಿದ್ ಬುಲಿಪರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆ..... "ಅಯ್ಯೋ ಸುಬ್ಬಯಣ್ಣಾ, ದಾಯೆಗಿಂಚ ಆಂಡ್!  ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಆಣ್ ಒರಿ ಆ ನಮುನಿ ಆತೆ, ಇಂಚಿಡ್ದ್ ಎನ್ನ ನುಪ್ಪುದ ಕರ ಈ ಎರು ಇಂಚ ಆಂಡ್.... ಚಾವಡಿಡ್ ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ದೈವ ಉಂಡು.  ಐಕಾಂಡ ತೋಜಂದೆ ಪೋಂಡಾ?.....

ಸುಬ್ಬಯಗ್ ಎಂಚಿನವಾ ಅಂದಾಜಿ ಆಂಡ್.  "ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣ.  ಇಂದೆ.  ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಾ ಏರೆನವಾ ಕೈಮೋಸ ಉಪ್ಪೊಡು, ಅತ್ತ್‌ಂದಾಂಡ.  ಸೋಂಕಣೆ ಆದುಪ್ಪೊಡು ನನ ಏಲ್ಯ ಕಡೆಸರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆನೇ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಲಾಯೆರೆ ಕೈತಾಲ್ ಪೋದು ನಿಮಿತ್ತ ಕೇನ್‌ಗ;  ಅದ ಮುಟ್ಟೊಗು ಕಾಸ್ ಗೆತ್ತ್‌ದ್ ದೀಕ;  ಇಂದಪ್ಪೆ ಮಾಲತಿಯೇ, ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರ್‌ಲಾ, ನಾಲಾಣೆ ಚಿಂಗುಡಿ ಪಾವೊಲಿಲಾ ಕೊಣಲ್ಲಾ....."

ಮಾಲತಿ ಪಾರ್‌ಪೋದು ಪತ್ತಾಸ್‌ಡ್ದ್ ಪಾವೊಲಿಲಾ ಚೆಂಬು ನಿಲ್ಕೆ ನೀರ್‌ಲಾ ಕನತ್ತಲ್.  ಸುಬ್ಬಯೆ ಕಾಲ ಎರುಕುಲಾ, ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಕಣಕ್‌ದ ಕೋಡಿಡ್ ಮುರ್‍ಚಂಡೆ ಕುಲ್ಲುದಿನ ರುಕ್ಮಯಗ್‌ಲಾ ತೊರತ್ತ್ ಗೆತ್ತೆ..... ದಾನೀ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲ ಇಡೇಗೇ ಉಂತೊಡು, ಎಲ್ಲೆನೇ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ‘ನಿವುರ್ತಿ’ ಮಲ್ಪಾವುಂಡು......

ಮನದಾನಿ ಕಂಡೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಗುರಿ ಗೆತ್ತ್‌ದ್ ಸೈದಿನ ಎರುನು ಕವುಂತೆರ್‍.  ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆಲಾ, ಸುಬ್ಬಯೆಲಾ ಅಡ್ಡಕುಂಟು ಕಟೊಂದು ಬೈರಾಸ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ್ಮದ ಬಲ್ಲಾಯೆರೆ ಕೈತಾಲ್ ಪೋದು ಒಂಜೆಕಾಲ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ದೀದ್ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಂಡೆರ್‍.  ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಭಯಭಗ್‌ತಿಡ್ ಪನೊಂಡೆ.

"ಅಯ್ಯ, ಕರಿ ಒರ್ಸ ಕಾರ್ತೆಲ್‌ಡ್ ಒರ ಕುಂಟ್ಲಗುಡ್ಡೆಗ್ ಎನಮಗೆ ರುಕ್ಮಯನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯೆ.  ಬಾಯಿಗ್ ಮರ್ದ್ ಪಾಡ್ದೆರ್‌ಂದ್ ಬಲ್ಮೆಡ್ ತೋಜಿಂಡ್.  ಕೊಡಂಗಳಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಮರ್ದ್ ಕಕ್ಕಾಯೆ, ಆಂಡಲಾ ಆಯೆ ದುಂಬುದಲೆಕನೆ ಮಂಡೆ ತಿರ ದಾಂತಿಲೆಕ ಉಲ್ಲೆ.  ಇಂದೆ, ಕೋಡೆ ನಡತ್ ಪೋಯಿನ ಗಂಡಾಂತ್ರ ತೂಲೆ...."

ಬಲ್ಲಾಯೆರ್‍ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆ ಮುಚಿದ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್‍;  ಕವೃಡೆ ಪಾಡೆಯೆರ್‍.....

"ಉಂದು ತಾರ್ಕಣೆದ ಪೆಟ್ಟ್!"  ತೋಜಿದ್ ಬರಿಯೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್.  "ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಭೂತ ಚರ ಆತ್‌ಂಡ್.  ಭೂತದ ಮಂಚವುಗು ಕಲಶ ಕಟ್‌ದ್ ಸುದ್ದೊ ಆವೊಡು.  ಆಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತ ಜರಿಪಾದ್ ಅಗಭೋಗ ಆವೊಡು.... ಇಂದ್ ಬಲ್ಲಾಯೆರ್‍ ಪಂಡೆರ್‍.

ಅವೇ ಪ್ರಿಕಾರ ದಿನಮಾನ ತೂದು ಜೋಯಿಸೆರ್‍ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬೂತದ ಮಣೆ ಮಂಚವು ಸುದ್ದೊ ಮಲ್ಪಾಂಡ್.  ಶಿರ್ತಾಡಿದ ಪಾತ್ರಿನ್ ಬರಿಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೂತ ಜರ್ಪಾಯೆರ್‍.

ಭೂತ ಮೈಯೆಚ್ಚಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್;  ಅಬತಾರ ಆಂಡ್.....

"ಕಡ್ತುಲೇ, ಮೊಕಲೆ ಕುಟುಮೊಡು ಏರಾಂಡ್ಲ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯೋಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ತತ್ತ್‌ಮೋಸ ಆತಿನವು ಮಿನಿ ಉಂಡಾಂದ್ ಕೇನ್ಲೆಗೇ.....!"  ಭೂತ ಕೇನ್‌ಂಡ್.  ಕಡ್ತುಲು ಮಂಜುಪ್ಪಣ್ಣನ ಮೊನೆ ತೂಯೆರ್‍.

ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕೈತತಟ್ಟ್ ಕಿಂರ್ಬೊಂಡೆ..... "ದಾದವಾ, ಎಂಕ್ ಗೋಚರ ಇಜ್ಜಿಯೇಽಽ....."

ಭೂತ ಜೋರುಡು ಕೇಂಡ್ "ಕಾಲೊಡು ಆತಿನವು.... ಬಾರಿ ಪಿರವುಡು.... ನಿನೆಪು ಮಲ್ತೊನು....."

ಆಯಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಿನೀ ಗೋಚರ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ್..... ಅಂದಂದ್, ಎನ ತಮ್ಮಲೆ ಮಗಲೊರ್ತಿ ಕೊಪ್ಪಲೊಗು ಅಮಾಸೆ ಮುರ್‍ಕರೆಗ್ ಪೋತಿನಾಲ್ ಕಡಲ್‌ಡ್ ಪರಮೋಸ ಆದ್ ಸೈದೊಲ್‌ಗೆ.....

"ಹ್ಞಾಽಽ ಆಲೇ, ಆಲೇ!..... ಕುಡ್ತುಲೇ, ಉಂದು ನಂಬಿನ ಸಂಸಾರೊನು ಯಾನ್ ಬೊಡಿಪಾವುನು ಅತ್ತ್, ಆಲಂ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಸೈದಿನಾಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ನೀರ್‍ ಇಜ್ಜಿ.  ಆಲ್ ಜಕ್ಕಿಣಿ ಆದ್ ಈ ಕುಟುಮೊನು ಬೊಡಿಪಾವೊಂದುಲ್ಲಲ್!....."

"ನಂಬಿ ಸಂಸಾರ..... ದಿಂಜ ಸಗ್‌ತಿ ದಾಂತಿನವು.  ಮಾಯ ಕಾಪೊಡು ಕಿಂಚಿತ್ತ್‌ಡ್ ದಾಲ ಪರ್ಯಾರ ತೊಜಾಲ....." ಕಡ್ತುಲು ಮದಿತೆರ್‍.

ಬೂತ ಮುಂಡೊಗುಲ, ಕಡ್ತಲೆಗ್‌ಲ ಮುಟ್ಟಾದ್ ‘ಪುರ್ಪ’ ಕೊರ್‌ಂಡ್..... "ಅವ್ವೇ ಊರೂಗು ಕಡ್ಲಬರಿಕ್ ನಿನ ಮಗನ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋದು ತಿಲ ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾದು ಅಲ್ತ್ ಬತ್‌ದ್ ಆ ಜಕ್ಕಿಣಿಗ್ ರಾವುದ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಒಟ್ಟುಡೇ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ನಂಬೋಡು....." ಇಂಚ ನುಡಿಯಾಂಡ್.

ಆ ಪಿರ್ಕಾರ ತಿಲ ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್‍.  ಮಡ್ಮಯಿಲ್‌ಡ್ದ್ ನಾಲ್ ಪರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಎರು ದೇರೊಂದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಗುಂಟದ ಒಂಟಿ ಎರುಕು ಇನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಟಿಯೆ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ.

ಈತ್ ಆಂಡಲಾ.  ರುಕ್ಮಯೆ ದುಂಬುದಲೆಕನೆ ಉಲ್ಲೆ;  ದಿನೊಡ್‌ದಿನ ಜೂವೊಡು ಆಜೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣಗ್ ಅಕ್ಲಾಸ ಬುಡ್ಪಿನವೇ ಬೇಲೆ.  ತನ್ಕ್ ಪಿರಯ ಜಪ್ಪೆಲಾಂಡ್, ಅಜಿಪ ಕರಿಯು.  ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಎಂಚಲ ಮಾಲತಿನ್ ಪೆದ್ದಿನಾಲ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಂಕಡೊಡ್ ಆ ಲೋಕೊಗು ಸೇರೊಂಡೊಲು.  ಮೂವೆರ್‍ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಂಕಿಯೆ.  ಮಲ್ಲಾಯೆ ಶಂಭು ಪಿರಯ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪತ್ತ್‌ನಗ ಬೊಂಬಯಿಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಖಾಯಂ ಆಯೆ.  ಸುರುಸುರುಟು ವರ್ಸ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸೊಗೊರ ಊರುಗು ಬತ್ತ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ.  ಬರ್‍ಪಿನ ಉಂತಾಯೆ, ಇನಿಕ್ ಆಯನ ಸುದ್ದಿದಾಂತೆ ವರ್ಸ ಒಂರ್ಬ ಕರಿಂಡ್.  ಆಯೆ ಅಲ್ಪನೆ ಎರೆನಾ ಒರ್ತಿನ್ ಪತೊಂದ್ ಉಲ್ಲೆ ಇಂದ್‌ಲಾ ಕೆಲವೆರ್‍ ಪನ್ಪೆರ್‍.  ಕಡೀರ ಮಗಟ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣಗ್ ಮನ ಕಡಿದ್ ಪೋಂಡು.

ಶಂಬುನ ಬೆರಿತಾಯೆ ರುಕ್ಮಯೆ ಆಯನ ಒತ್ತಿನಾಲ್ ಮಾಲತಿ.  ಪೆರಿಯಡ್ಕದ ಹೈಸ್ಕೂಲುಡು ಇರ್ವೆರ್‍ಲಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸಾತಿರ್‍.  ರುಕ್ಮಯೆ ಬೊಕ್ಕಲಾ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸ ಒಂಜಿಬಾಯಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಕಲ್ತ್‌ದೆ.  "ನಿನ ಮಗೆ ಏತ್ ಕಲ್ದೆಯಾ?"  ಇಂದ್‌ದ್ ಏರ್‍ಲಾ ಕೇಂಡೆರ್‍ಡ ದುಂಬುಮಾತ್ರ ದಿಂಜ ಸಂತೋಸ್‌ಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ.  "ರುಕ್ಮಯೆ ಪದ್‌ರಾಡ್ ಬೂಕು ಓದುದೆ.  ಭಾರೀ ಉಸಾರ್ದಾಯೆ.  ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ತಂಗಡಿಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುವೆ, ಆಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಎತೆದಾಂತೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚೊಲಿ....."

ಆಂಡ, ರುಕ್ಮಯೆ ಕಲ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಕಲ್ಲುದು ಇಯೊಡುಗು ಐನ್ ವರ್ಸ ಕರೀಂಡ್.  ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್‌ಜಿ, ಪಾಪ, ರುಕ್ಮಯಲೆಕೆನೆ ಕಲ್ದಿನ ಜವಾಣ್ಯೆರ್‍ ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕುಲು, ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ನಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರ್‌ಂದ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣಗ್ ತೆರಿಯುವಾ?  ರುಕ್ಮಯನ ಗುಣನಡತೆ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು, ಸಾಲೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್‌ಲಾ ದಿಂಜ ತಿಕ್‌ದ್‌ಂಡ್‌ಗೆ.  ಊರುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬೋಡಾಪಿನಾಯೆ;  ಆಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್‌ಜಿ, ಉಂಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್‌ಜಿಂಡ ಮಾಲತಿಗ್ ಮದಿಮೆ ಆವರೆ ಇಜ್ಜಿ.  ಮಗಲೆನ ತರೆಕ್ ರಡ್ಡ್ ಅರಿ ಪಾಡುನ ಭಾಗ್ಯ ತನ್‌ಕ್ ಇಜ್ಜ ದಾನ್ಯಾಂದ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಕ್ಲಾಸ ಬುಡುಬುಡ್‌ದ್ ಕರಗ್ಯೆ.  ರುಕ್ಮಯನ ಮಿತ್ತ್ ಪಿರ್ತಿದ ಬದಲ್‌ಗ್ ಪಿಸ್‌ರ್‍ ಬರ್‍ರೆ ಸುರುವಾಂಡ್.  ‘ಇಂಬೆ ಕಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಎನ್ನಲಕ ಬರವು ಕಲ್ಪಂದನೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ-- ಕಿಂಞಡೇ ನಾಔಎರ್‍, ತಂದುಮುಡಿ ಪತ್ತರೆ ಕಲ್ದುವೆಡ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತ್‌ದಾಂಡಲಾ ದಿನ ಗೇದೊಲಿ, ಇಂಬ್ಯಲೆಕಂತಿನ ಜವೆನ್ಯೆರ್‍, ತಾರೆಗ್ ಮಿತ್ತರ್ದ್ ತೆಪ್ಪರಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಕುಲ್ಲಾ ಇನಿಕ್ ದಿನೊಕು ಐವ ರುಪಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮೆಲ್ಪುವೆರ್‍.

ತನ ಅಮ್ಮೆರ್‍ ಇಂಚ ಪಿರಿಪಿರಿಂದ್ ಬೇಜಾರ್‍ ಪಾತೆರುನವೆನ್ ರುಕ್ಮಯೆಲಾ ಕೇನೊಂದೇ ಇತ್ತೆ.  ಪ್ರಾಯ ಇರ್ವತ್ತೈನ್ ಕರಿನ ತಾನ್ ನನಲಾ ಸಂಪಾದನೆ ದಾಂತೆ ಕುಲ್ಲುದಿನವು ಆಯನ ಅನಸ್ಸ್‌ಗ್ ದಿಂಜ ಬೇನೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ದಿನ ಕರಿಯೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಗುರ್ತುದಕ್‌ಲೆನ ಮೋನೆ ತೂವರೆಗ್‌ಲಾ ಬೇಜಾರ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ್, ಮೌನ ಆವೊಂದು ಬತ್ತೆ.  ಉಂದು ಮಾಥ ಪರತ್ ಕತೆ.....

ಕರಿ ವರ್ಸ ಸೋಣ ಸುಕ್ರತಾರದಾನಿ ಕುಂಜಾರ್‌ಗ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರುಕ್ಮಯೆ ಕೋಡಿ ಸೇರ್ದೆ.  ಮಾನ್ಯಡ ಪಾತೆರುಜೆ;  ಪೊರ್ತುಗು ಸಮಕಟ್ಟ್ ನುಪ್ಪುಉನ್ಪುಜೆ.  ಮಾನ್ಯಡ ಮನಿಪಂದೆ ಕೆಪ್ಪ ಕೊಂರ್ಗುದ ಲೆಕ ಕೂರಂಟೆಲ್ ಆದ್ ಕೋಡಿ ಸೇರ್‍ದೆ.  ಮಾಲತಿ ಸೆರಂಗ್ ತೊಯ್ತ್ ಕಟ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್‌ಡ್, ಪಿದಯಿ ಕಂಡೊಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಒಟ್ಟುಡು ಇಂಚ ಗಲಿಗೆದ ಅವ್ಕಾಸದಾಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವಲ್.  ರುಕ್ಮಯಗ್ ‘ಬಾಯಿಗ್ ಮರ್ದ್’ ಬೂರ್‍ದುಂಡು ಇಂದ್ ಸಂಸಯೊಗು ಕಕ್ಕಾದ್ ಆಂಡ್, ತಾರ್ಕಣೆದ ಪೆಟ್ಟ್‌ಗ್ ನಿಮುರ್ತಿ ಮಲ್ತ್‌ದಾಂಡ್ ಈ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಎರುತ ಜೀವಪೋಂಡು.

ನನೊಂಜಿ ದಿನ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪುಲ್ಯಾನಗ ಲಕೊಂದು ಕಂಡದ ಪುಡೆಕ್‌ಂದ್ ಪಿದಾಡ್ದ್ ತಡ್ಯ ದಾಂಟನಗ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ದ್ ‘ಚಪಕ್ಕಂ’ದ್ ಆಯನ ನೆತ್ತಿಗ್‌ಟ ಬೂರದು, ಒರ್‍ಕೆನ್ನಿಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡೆ ತಿರ್‍ತ್ ಬೂರ್‌ಂಡ್, ನೆತ್ತಿಗ್ ಬೂರ್‍ದು, ಒರ್‍ಕೆನ್ನಿಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡೆ ತಿರ್‍ತ್ ಬುರ್‌ಂಡ್, ನೆತ್ತಿಗ್ ನೀರ್‍ ತಲ್ತೊಂದು ಮಂಡೊಗ್ ಪೋಯೆ.  ಪಿರಬನ್ನಗ ಸುಬ್ಬಯಣ್ಣೆ ಪುಣಿಪಿರೆಸೊಂದಿತ್ತೆ.  ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲಿ ಬೂರ್‍ದಿನ ಸಂಗತಿನ್ ಆಯಡ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಆಲಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸುಬ್ಬಯೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಬಾಜೆಲ್ ಪರ್‍ದ್ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಪಾಡೊಂದ್ ಬತ್ತೆ.  ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆಲಾ ರಡ್ಡ್ ತಂಞನ ಉಂಡುದು ಲಕ್ಕ್‌ಯೆ.  ಇರ್ವೆರಪ್ಪ ಒರ್ವಾಡಿಗ್ ಜೋಯಿಸೆರೆ ಕಯ್ತಲ್ ಪೋಯೆರ್‍.  ಕೇನ್ನಗ, "ಕಿರ್ತಿಮೆ ದೋಷ ಉಂಡುಂದ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್".  ತಾದಿಡ್ ಊರ್‍ಯಕುಲು ಪಗೆನಾಯಗ್ ಮಾಟ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೀತಿನೆನ್ ನಿನಮಗೆ ರುಕ್ಮಯೆ ದಾಂಟ್‌ದೆ, ಅಟಾತ್ರ ಆಯಗ್ ದೋಷ ಕೊಲ್ತುದ್‌ಂಡ್.... ಯಾನೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆದಪುಳೀ ಮಂತ್ರಿತ್‌ದ್ ಕೊರ್‍ಪೆ.  ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ರಡ್ಡೇ ದೊನ್ನೆಡ್ ಓಕುಳಿನೀರ್‍ ಮಲ್ತ್‌ತ್.  ಚರ್ವ ಬಳಸ್‌ತ್, ದೊಂದಿ ಪೊತ್ತಾತ್ ಆಯಗ್ ತೊರತ್ತ್ ಗೆತ್ತ್‌ತ್, ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಗೋಡ್ಯನಲ್ಪ ಕೊಣ್ಪೋದು ದೀಲೆ, ಈ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳೀನ್ ಕುತ್ತುತು ದೀಲೆ, ಕಿರ್ತಿಮೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು"  ಇಂದ್ ಜೋಯಿಸೆರಂ ಪಂಡೆರ್‍.  ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್‍;  ಆಂಡ ರುಕ್ಮಯೆ ದುಂಬುದಲೆಕನೆ ಉಲ್ಲೆ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರೆ ರಜೆಟ್ ಉಂದೇ ಸಮಯೊಡು ಊರುಗು ಬತ್ತೆ.  ಆಯೆ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಮುಡಾಯಿದ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಮೈರೆಕ್ಕನ ಮಗೆ;  ಆತೇ ಅತ್ತ್, ರುಕ್ಮಯನ ಪರಜೋಜಸ್ತಿ, ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿದ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಸಾಲೆಡ್ ಇರ್ವೆರ್‍ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೆ ಕಲ್ದಿನಕುಲು.  ಮಿತ್ತ್‌ಗ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರುಗು ತಮ್ಮಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಕಲ್ತ್‌ದ್, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರೊಂಡೆ.  ಕಿಂಞಡ್ ಇನೆಪಕ್ಕಿಲೆಲೆಕ ಇತ್ತಿನೆಟಾತ್ರ ತನಪಾಸಾಡಿದ ರುಕ್ಮಯನ್ ಮದತ್‌ಜೆ.  ಇಂಚಿಪದ ವರ್ಸೊಲೆಡ್ ರುಕ್ಮಯನ ಕಾಕಜಿ ದಾಂತಿನವು ಚಂದ್ರಶೇಖರಗ್ ಬೇಜಾರ್‌ಲಾ, ಸೋದ್ಯೆಲಾ.  ಆಂಡ, ಇತ್ತೆ ಊರುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ರಡ್ಡ್‌ದಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋದು ಬರೊಡಾಂಡ ರುಕ್ಮಯನ ಇಸಯ ಅಲ್ಪಮುಲ್ಪ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್‌ಂಡ್.

ಹಳ್ಳಿಡ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ನರಮಾನಿ ನನಲಾ ತಾರ್ಕಣೆ, ಕಿರ್ತಿಮೆಂದ್ ಪನೊಂದು ಬಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಗ್ಲಾ ಇತ್ತಿನೆನ್ ಪೊಡಿ ಕಾಸ್ ನೀರ್‍ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತಾಂದೆ, ಸಂಸಾರದ ಸಮಾಧಾನೊನ್ಲಾ ಗೆತ್ತೊನುವೆರ್‍ ಇಂದ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ಗ್ ತೋಜಿಂಡಲಾ ನನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಕಂದ್ ಕಪಟ ದಾಂತೆ ರೀತಿರಿವಾಜಿ ಒಂತೇಂಡಲ ಒರಿತೊಂದಿನ ನರಮಾನಿ ತೊಜುನು ಅವು ಇನಿಕ್ ಹಳ್ಳಡೇಂದ್‌ಲ ತೋಜಿಂಡು.

ಎಂಚಿನವೇ ಆಂಡಲಾ, ರುಕ್ಮಯೆ ನನೆದಿ ಪೇನ್‌ದಲೆಕ ಮೋನ ಆವರೆಗ್ ದಾದನೋ ಬೇತೆನೇ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ತೋಜಿದ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರೆ ರುಕ್ಮಯನ್ ಇಕ್ಮತಿಡ್ ದೂರ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ್‌ಗ್ ಪಾತೆರ್ಪವರೆಗ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋಯೆ.

"ರುಕ್ಮಯಾ. ಖಾಸಾ ದೋಸ್ತಿಯಾಯಿನ ಎನಡ ಇನಿ ಈ ಮನಸ್ ಬುಡ್ದು ಪಾತೆರೊಡು....."  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಂಖೆಡ್ ಪಂಡೆ....." ಕರಿನ ವರ್ಸ ಕುಂಜಾರ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ನಡತಿನೆಂಚಿನ ಪನ್....."

ಏತೋ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ರುಕ್ಮಯೆ ಮನ್‌ತ್‌ಜೆ, ಅಕೇರಿಗ್ ಪಾತೆರ್‍ರೆ ಪತ್ತಿಯೆ, "ಕುಂಜಾರ್‌ದ ಸೋಣದ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋಯಿನಪಗ ಪಾದೂರು ಪಡ್ಡಾಯಿಕರೆತ ಶೀಲ ಬತ್ತಿತ್ತೊಲು....."

"ಏರ್‍ ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲತ್ತ ಆಲಾ?......"

"ಆಂದ್, ಯಾನ್ ಪಿಯುಸಿಡ್‌ ಕಲ್ಪುನಗ ಶೀಲ ಎಸೆಲ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತೊಲು.  ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುಡು, ಆಲ್ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ದುಂಬು ಇತ್ತ.  ನಾಲ್ ವರ್ಸೊಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ತೂವರೆ ತಿಕೆನೆಟಾತ್ರ ಇರ್ವೆರ್‍ಲಾ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್‍ದ್ ಕುಲ್ಯ.  ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಗಾರೊಡು ಕುಲ್ಲುದು ಕುರ್‍ಲಲಿ ತಿಂದ.  ನಾಲ್ ಜನ ತೂದು ಮಿಸಿಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಪಾತೆರ್‍ವೆರ್‌ಂದ್ ಆನಿ ಎನ್ನ್‌ಜ.  ಜಾತ್ರೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಅಂಚ ತೂಯಿನ ಕೋಡಿದಿಲ್ಲದ ನಾರ್ನಪ್ಪ ಊರ್‍ಡು ದಾಂತಿನ ಮಾತಾ ಪನೊಂದು ತಿರ್‍ಗಿಯೆ.  ಶೀಲನ ಅಮ್ಮೆರ್‍ ಆಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್‌ಂದ್ ಆಂದಾಜಿ ಮಲ್ತ್‌ದಿತ್ತೆರ್‌ಗೆ.  ಕೆಲವು ಪೊದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ, ಪೊಣ್ಣನ ಸುಭಾವು ತೆಟ್‌ದ್‌ಂಡ್.  ಆಲ್ ರುಕ್ಮಯನ ಒಟ್ಟುಡು ಕಾರ್‌ಬಾರ್‍ ಮಾತ ಮಲ್ತ್ ದಾತ್‌ಂಡ್‌ಂದ್.  ಆಲ್ ರುಕ್ಮಯನ ಒಟ್ಟುಡು ಕಾರ್‌ಬಾರ್‍ ಮಾಥ ಮಲ್ತ್ ದಾತ್‌ಂಡ್‌ಂದ್ ಊರುಡು ಏರಾಂಡಲ ಪಂಡ್‌ದ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊದು ಪಿರ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಶೀಲಗ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಮೋನೆ ತೊಜಾವಂದಿಲೆಕ ಆಂಡ್;  ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪೆಟ್ಟ್, ನೆರ್ಪಾನಿ ಆಂಡ್.  ನಡುಗುಡ್ಡೆದ ಆಣ್ ಅಕೇರಿಂಗ್ ನಿಗಂಟ್ ಆಯಿನವುಲ ತತ್ತ್‌ಪೋಯಿನ ಸೋಕೊಡು ತನಪ್ಪೆ ತೀರ್‌ಯೆರ್‌ಂದ್ ಶೀಲ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ತಿಕಿನಾಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಬುಲ್ತೊಲ್.  ದಾಲಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಇಂಚಿನ ಗಂಡಾಂತ್ರೊಲೆಗ್ ಕಾರ್‍ಣಾಯೆತ್ತಾ.....

ಚಮ್‌ಚುಮ್‌ದಾಂತೆ ಒಂಗೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರೆ ಪಂಡೆ:

"ನೆಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ರುಕ್ಮಯ, ಈಯೆ ಶೀಲನ್ ಮದಿಮೆ ಆಲಾ....."

ದೂರ ಬಾನೊಡು ಮುಗಲ್ ಕಬಿಯೊಂದಿತ್ತಿನೆನ್ ತೂವೊಂದು ರುಕ್ಮಯೆ ಪಂಡೆ, "ಇಂದ ಮಾರಾಯ, ಪೇಂಟೆದ ನಿಕಲೆಗ್ ಹಳ್ಳಿದುಲಯಿದ ಮರ್ಜಿ, ಕಟ್ಟ್‌ಕಟ್ಲೆಲು ತೆರಿಯುಜಿ.  ಆಲ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆತಾಲ್;  ನಮ ಮುಡಾಯಿ ಕರೆತ ಆಣುಲು ಪಡ್ಡಾಯಿಕರೆತ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಿಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ.  ಪಾಕ ವರ್ಸೊಗು ಪಿರಾವು ಕೂಡುಕಟ್ಟ್ ಕಡಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆ, ಉಂದೆನ್ ಗೆನಿಪಂದೆ ಯಾನ್‌ದುಂಬು ಪೋವೊಲಿಂದ್ ಪಂಡ, ಎನತಂಗಡಿ ಮಾಲತಿಗೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವೊಡು.

ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ, ಒಂಜಿ ಮರಣ ಎಡ್ಡೆಪಡಿಕೆ ಆಯಿನದಗ ಊರುದ ಉಲಾಯಿ ಜಾತಿಕಟ್ಟ್‌ದ ಪ್ರಾಕ್‌ದ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿಲು;  ಆಯಿಕ್ ಊರುದ ಗುರಿಕಾನಕ್ಲು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಸುಧಾರ್‍ತ್‌ತ್ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು.  ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವು ಪರ ಮರ್ಜಿದ ಗುರ್ಕಾರನಕುಲು ಊರ್ದ ಕಾರ್‌ಬಾರ್‌ದ ಮೂಂಕುಬಲ್ಲ್‌ನ್ ಪುಂಡಿ ಪತೊನುನವು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ಡ್ ಊಂಡು.  ನಿಕ್ಲೆಲೆಕಂತಿ ಜವಣೆರ್‍ ಕಲ್ತ್‌ದ್ ಪೇಂಟೆ ಶೆರುವರ್‍.  ಎನಲೆಕಂತಿನ ಒರಿಯೊರಿ ಇನೆಕಡಿದಿನ ಪಕ್ಕಿದಲೆಕ ಆತ.  ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕ್‌ಜಿ.  ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುನಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬಯಕುನವುಲಾ ತಪ್ಪು.  ಸಾಗೋಳಿದ ಕೆಲಸ ತೂವೊಂದು ಇಲ್ಲಡೇ ಉಪ್ಪುವೇಂದ್ ಕಲ್ಪುನಗನೇ ಪಂಡೆ.  ಆಂಡ,  ಅಮ್ಮೆರ್‍ ಏತ್‌ಮಾತ್ರೊಗ್‌ಲಾ ಒಪ್ಪಿಜೆರ್‍;  ಈ ಕಲ್ದಿನಾಯೆ, ಓಲಾಂಡಲಾ ಆಫೀಸ್‌ಡೇ ಬೇಲೆ ತೂವೊಡು, ಇನಿಕೋಡೆ ಸಾಗೋಳಿಡ್ ದಾಲ ಹುಟ್ಟೋಳಿ ಇಜ್ಜಿ! ಇಂದೆರ್‍.  ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂದ್ ಬದ್‌ಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ತೋಜುಂಡು.

ರುಕ್ಮಯೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮುಗಿಪುನಗ, ಉಡಲ್‌ಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್‌ದಿನ ಸೋಕ ಕರಗೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಂಡಾ ಇನ್ಪಿಲೆಕ ಉಸುಲು ಕಟ್‌ಕಟ್‌ದ್ ಪಿದಾಡ್‌ಂಡ್.  ಚಂದ್ರಶೇಖರೆ ಪಿನಿಪೊರ್ತು ಮನಿತ್‌ಜೆ..... ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲೊಡೆ ಪಂಡೆ.  "ಇಂದ
ಆ, ಈ ಎತೆ ಗೆಪ್ಪುನೆನು ಬುಡ್;  ನಿಕ್ಕ್ ಯಾನ್ ಎನಡ್ದ್ ತೀರುನ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ....."

ರುಕ್ಮಯೆ ಧಿಡ್‌ಕ್ಕ ಪಿಜಿರ್‌ದ್ ಕಣ್ಣ್‌ಕೊಕ್ಕೆರ್ತ್ ಕೇಂಡೆ.  "ಈ ಎಂಚಿನ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುವ?  ಮಾಲತಿನ್ ಬದಿದಾಂತೆ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಆಣನ್ ನಾಡ್ದ್ ಕೊರುವನಾ?ಽಽ....."

"ಆಂ!  ಎಂಚಿನ?....." ರುಕ್ಮಯೆ ಅಲ್‌ಕ್ಕ್ ಬೂರಿಯೆ.

"ಅಂದ್ ರುಕ್ಮಯಾ".  ಚಂದ್ರಶೇಖರೆ ತೆಲ್ತ್‌ದ್ ಪಂಡೆ.  "ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಪನೇ ಉಂತುದು ದಾಲ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪು.  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಜಾ ತೂಕ.  ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ನನ ಪದಿನೈನ್ ದಿನ ಉರುಡುಪ್ಪುವೆ.  ಐಡ್ದ್ ಉಲಾಯಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಕ.  ದುಂಬಾಗ್, ಉಂದೇ ಸಮಯೊಗು ಪಡ್ಡಾಯಿಕರೆತ ಶೀಲನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕೈತಾಲ್ ಪೋದು ಪಾತೆರಿಯೆರೆ ಪೋಯಿ.  ಕೂಡುಕಟ್ಟ್ ರಡ್ಡಾತಿನಿ ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ಅತ್ತ?  ಇತ್ತೆ ನಮ ಅವ್ವೆನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ, ಇನಿಯೆ ಈ ವಿಷಯ ಶೀಲಾಗ್ ಪಂಡ್ದ್ ಕಡಪುಡುಗ..... ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ನನ ಯಾನುಲ್ಲೆ, ಲಕ್‌ದ್ ಉಂತು....."

ದೂರ ಬಾನೊಡೊಂಜಿ ಬೀಮಾಬಿರು ಮೆಂಚಿನಂಚಾದ್ ರುಕ್ಮೆಯೆ ಲಕ್‌ದುಂತಿಯೆ.
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2012

ಒಕ್ಕೆಲ್

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

ಅಪೂರ್ಪೋಗು ಕೊಡಂಗಳಗ್ ಸುಸಿಲನ ಬಯಕೆಗ್‌ದ್ ಪೋದ್ ಒತ್ತಿನಾಲೇ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್, ತೇಕಮುರ್ಕ ನೆರ್ಯೊಲು.

‘ನಿಕ್ ಮಾತ ದಾಂತಿನ ಪರ್ಪಾತಿಗೆ!  ಸುಂದರನ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜುಂಡು.  ಪದ್ದು ದಾ ಪನ್ಪೊಲು ಗೊತ್ತುಂಡಾ, ಮಾತ ಆಯಿನಿ ನಿನಡತ್ರಗೆ ಅತ್ತ್‌ಡ ದನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಮ್ಮಯ ದಕ್ಕಯ ಪಾಡ್‌ದಾಂಡ್ಲ ದಿನ ದ್ಯೇದೊಲಿ, ಈ ವೇಜ್ಯ ಕಟೊಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಾಲ್ವೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೊಲು, ಸುಂದರನ ಪಾಸಾಡಿ ಪತ್‌ದ್ ತಿರ್ಗಿನೆಟತ್ತ ನಿಕ್ಕ್ ಉಂದುಮಾತ ಕೀರ್ತಿ ಬತ್ತಿನಿ?’

"ದಾಯೆ, ಎಂಚಿನಾಂಡಮ್ಮ" ಇಂದ್ ಎಂಕ್ ಚೂರ್‍ಚೂರು ತೆರಿದಿತ್ತ್ಂಡಲಾ ಕೇಂಡೆ.  ‘ಮಾಟ’ ಮಲ್ದೆರ್ಗೆ ಅಕಲೆಲ್ಲಗ್!  ಇನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಆರ್‍ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇಲೆಗ್ ಜತ್ತೆರ್‍ ಕೊಡಂಗಳದ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ತೂದು ಬತ್ತಿನೆನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪಂಡೆರ್‍.....

ಪದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್‌ಂಡ ಅಮ್ಮನ ಪಾಸಾಡಿದ ಪ್ರಾಯದಾರ್‍, ಎಂಕ್ಲೆ ಊರುಡ್ಡು ನಾಲ್ಯೆನ್ ಮ್ಯೆಲ್ ಅಕಾರದ ಗಿರಾಮ ಕೊಡಂಗಳಡ್ ತನ ಬಾಲ್ಲೆ ಒಟ್ಯುಗು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಮಲ್ತೊಂಪುನಾರ್‍.  ಕಡೀರ ಮಗಲ್ ರುಕ್ಮಿಣಿಗ್ ಏಪೊನೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಇರ್ವೆರ್‍ ಜೋಕುಲು.  ಕಡೇತಾಲ್ ಸುಸಿಲಗ್ ಕರಿಒರ್ಸ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಮುರಾನಿ ಬಾಯಕೆ ಆದಿತ್ತ್‌ಡ್.

ಸುಂದರೆ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ರಡ್ಡನೇ ಮಗೆ.  ಕಂಡ ಸಾಗೊಳಿ ಊರ್ದ ತೇರ್‍, ಕೋರಿದ ಕಟ್ಯ, ಕಂಬುಲ, ಕೋಲ - ಈ ಮಾತೆಟ್ಲಾ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ, ಪರಯಲ್ಲು ಇರ್ವೆರ್‍ ಬೊಂಬ್ರಾಡುಲ್ಲೆರ್‍.  ಇರ್ವೆರ್‍ ತಂಗಡ್ಯಲ್ಲು ಕುಂಟ್ಲಗುಡ್ಡೆದ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪೆರ್‍.

‘ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ರಜೆತ್ತಾನಿಯಾನೊರ ಕೊಡಂಗಳಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಕೆನಾ?’  ಇಂದ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಕೇಂಡೆ.  ‘ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರಾಯ’ ಪೋಡ್ತೊನ್ಯ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆರ್‍, ‘ಆ ಮರ್ಗಿಲ್‌ಗೊಂಜಿ ಕಾರ್‌ದೀವಡ.  ಅಕಲೆ ದನಿಕ್ಲು ರುದ್ರೇಗೌಡೆ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್‍ ಶಿವಪ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲಾ - ಈಯೇ ಸುಂದರಗ್ ಪಂಡ್‌ಕೊರ್ದು ಮಾತೆಕ್ಲಾ ಸಾಯಮಲ್ಪುನಾಯೆಂದ್ ನಿನಡ ಉರಿಪುಂಟುವೆರ್ಗೆ ದನಿ-ಒಕ್ಕೆಲ್ ಇಲ್ಲ್‌ಲು ಬರಿ ಬರಿಟೇ ಉಪ್ಪುನು.  ಈ ಪೋಯಿಂದಾಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಸುದ್ದಿ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ.  ಎಲ್ಲೆ ದಾಲ ಎಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಂಕ್ ಏರುಲ್ಲೇರ್‍’ ಇಂದೆರ್‍.

ಯಾನ್ ಮನ್‌ತ್‌ಜಿ.  ಇಂಚ ಮಾತ ಪೋಡ್ತ್ ಕುಲ್ಲ್ಂಡ ವಾಕೆಲಸಲಾ ಆವಂದ್, ಆಂಡ ನನೊರ್ಯನ ಸಾಯೋಗು ಪೋನಗ ಸೊಂತದ ಜಾರ್ಗ್‌ತೆ ಬೋಡೇ ಬೋಡುನ್ಪಿ ಅಲ್‌ಂಬವ ಎಂಕ್ ದುಂಬೇ ಆತ್ಂಡ್.

ಮಾತೆನ್ಲಾ ಮರ್ಲ್‌‌ದ್ಯೆರೊಡು ತಿಗಲೆಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸುಂದರನ ಬದ್ಕ್‌ಡ್ ಇಂಚಿಪೊಗು ನಡತಿಸಂಗತಿಲು ಒಂತೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಡ್ ದೀಪ ದೀಯಿಲೆಕ ಏವ್‌ದೆಪ್ಪದೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ.  ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯಡ್ದ್ ದೂರ ಆತೆರ್‍.  ಸುಂದರೆ ಕೆಪ್ಪಕೊಂರ್ಗುದ ಲೆಕ ಉಲಯಿ ಸೇರ್ದೆ.  ಇಂಚಿ ಸಮಯೊಡು ತನ್ನಕುಲು ಏರ್ಲಾದಾಂತೆ ಪೋಯೆರಾ ಇಂದ್ ಸುಂದರೆ ಅಕ್ಲಾಸ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ಬೊಕ್ಕದ ವಾರೊಡು ರಜೆತಾನಿ ಸುಂದರನಡೆ ಪಿದಾಡ್ಕೆ.

            *    *    *

ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು ಗುಡ್ಡೆಕಣಿಕ್ಲೆನ ನಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಕೊಡಂಗಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಮೋಕ್ಷಗಿರಿ, ದೆಂದೂರು;  ಮುಡಾಯಿಡ್ ಕನರಾಡಿ, ಮರ್ಣೆಗ್ ಹೋಲ್ಕೆ ಮಲ್ತ್‌ಡ ಒಂಜೀತ್ ಸಪಾಯಿದ ಬೈಲ್‌ಕಂಡಲು, ಕಾಡ್‌ಕರೆ, ಊರ್ದ ನಡುಟೇ ಕೊಡಂಗಲತುದೆ ಒಯ್ಯಾರೊಡು ಪರತೊಂದು ದುಂಬು ಅಲೆಯೂರುನು, ಉದ್ಯಾರ ತುದೆನ್ ಸೇರೊಂಡು.

ರಾಜೊಡು ಬೂಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗ್ ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಗು ದನಿಕ್ಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ತಿಂದ್ ಉಂಡುದು ಮಡಿಮಡಿತ ದುಸ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಪೇಂಟೆ ತಿರ್ಗುನು.  ಗಿರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆದ ಕುರ್ಸುಡು ಪೀಂಕಾಣ್ ಬೆಪ್ಪು ಮೆಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್‍.  ಬೆನ್ನಿನ್ ಗೇಣಿಗ್ ಒಯ್‌ಸೊಂದಿತ್ತಿ ಗೇಣಿದಾರೆರ್‍ ಕಂಡೊದು ಬುಲೆಯಿನೆನ್ ಗೇಣಿಂದ್ ಬುಲೆಕಾನ್ಗೆಂದ್ ದಣಿಕ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು, ಒಣಸ್‌ಗ್, ಮೇಲ್‌ಕರ್ಚಿಗ್ ಪೊಲಿಯರಿ ಕೊಣತದ್ ಐತ ಇರ್ಬಡಿ ಲೆಕ್ಕೊಗು ಕಂಗಾಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೇರ್‍.  ಬೆನ್ಪಿನಾಯನೆಕಂಡದ ದನಿಂದ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗ್ ಬತ್ತಿಪೆಟ್ಟ್‌ಗೇ ‘ಯಾನ್ ದುಂಬು, ಯಾನ್ ದುಂಬಂದ್’ ದಡಿಬಿಡಿಯೆ ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಇರ್ವೆಲಾ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಯೆರ್‍.

ಬೇಲೆಗ್ ಆಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾ, ಇಲ್ಲದ ಚಾಕ್ರಿ, ಕಂಡದ ದಪ್ಪುದ ಬೇಲೆ, ನಟ್ಟಿದ ಬೇಲೆ ಇಂದ್ ಕೆಲವೆರ್‍ ದನಿಕ್‌ಲ್ನ ಜಾಗ್‌ಡ್ ಮಾಡ್ ಕಟೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲ್ಲಾ ‘ತಿಕ್ಕೂಂಡ ದಾಯೆ ಬುಡೊಡು’ ಇಂದ್ ಕಿಂರ್ಬೆಲ್ ಲಕ್‌ದ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಕೊರ್ಯೆರ್‍.

ಏತೋ ಜನ ಗುತ್ತುದಕುಲ್ಲಾ ಜಮೀನುಷ್ಟೊಲಿ ದಕುಲ್ಲಾ ತನಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ನ್ ಲೆಪುಡಾದ್ ತನ್ಕುಲಾದೇ ಸುಂಪೋದು, ಒಂಜೀತ್ ಕಂಡಕರೆ ಜಾಗೆಲೆಗ್ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ದಾಯ ಸೋದಿನೊಗುಂದ್ ಅರ್ಜಿಕೊರ್ಪಾಯರ್‍.  ರ್‍ಯೆತಸಂಘದ ಅಲ್ಪಲ್ಪದ ಅಜಲ್‌ದ ಮುಕೇಲಿನಕುಲ್ಲಾ ಚುರ್ಕುಡು ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ವಾಯ್ದೆದುಲಯಿ ಗೇಣಿದಾರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ ಚಳವಳ ಮಲ್ತೆರ್‍.

ಆಂಡ ಈತಕಾಲ ದನಿನ ನುಪ್ಪುತಿಂದದ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಇಂದ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ಪಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂದೊಡಾ, ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ದನಿನ ಪಗೆಕಟೊನರೆ ದ್ಯೆರ ದಾಂತಟಾ, ‘ಕೊರ್ಯಂದಾಂಡ ನಿನ ಕ್ಯೆಕಾರ್‍ ಪೊಲ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್ ಪೊತ್ತಾವೆಂದ್ ಮುಕ್ಕುರ್ದಕಿನ ದನಿನ ಪೋಡೆಗೆಗಾ, ಏತೊ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲು ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ.  ಸುಂದರನ ಅಪ್ಪೆ ಪದ್ದಕ್ಕೆಲಾ ಅಂಚ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಾಂದಿನಾರ್‍.

ರುದ್ರೇಗೌಡನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕ್ಯೆಡ್ದ್ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ತಮ್ಮಲೆ ಗೇಣಿಗ್ ಒಯ್ಸೊಂದಿನ ಕಂಡ ಅವು.  ಬರಾಬರಿ ಮುಪ್ಪಕ್ಯೊಲ್ದ ಬ್ಯೆಲ್ ಕಂಡ... ಒಂತೆ ಮಜಲ್, ನಾಲಾಜಿ ತುಂಡು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡೊಲು, ಐನ್‌ಎಕ್ರೆ ಕಾಡ್ - ಉಂದೀತ್ ಆಕಾಲೊಡಿಂಚಿ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ಗೇಣಿಚೀಟ್‌ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ್.

ರುದ್ರೆಗೌಡರ್‍ ಸೊಂತೊಗು ದೀಯೊಂದೀ ರಡ್ಡ್‌ತುಂಡು ಬ್ಯೆಲ್ ಕಂಡನೇ ಏಲೆಕ್ರೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡ್ ಬಾರ್‌ದ ತುಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತ್‌ಡ್.  ಇಲ್ಲದ ಕರ್ಚಿಗ್ ಆದ್ ಮುಪ್ಪಮುಡಿಯರಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿಕೊಂದಿತ್ತ್‌ಡ್.  ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಡ್ ಸಿರಿಸಂಪೊತ್ತಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಕೈತಲ್ದ ಎಡ್ಮೇರ್‍ಡ್, ಅಯ್ತಾಆಪೆಲ್ ಕಟಿಂಗೇರಿಡ್, ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ನೆಡ್ ಕುಟುಮದ ಆಸ್ತಿಲು.  ಪೂನೊಡು ಒಟ್ಲ್.  ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಕೆಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ ಬೇಲೆದ ಸಂಬಂದಿಕೆರ್‍- ಇಂಚ ರಾಜಾಮರ್ಜಿದ ಬದ್ಕ್ ಆರ್‍ನವು.  ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆಂಚನಾ ಸಾಗೊಳ್ದ ಕೆಲಸೊಗ್ಲಾ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ಸಂಸಾರ ಇಡೀ ಕಟ್‌ದೀಯಿಲೆಕ ಉಂಟು.

ಕಂಡನೆ ತೀರ್‍ಡ್ ಪೋಯಿಬೊಕ್ಕ ರಾದಕ್ಕೆ ಬಂಞದ ದಿನಕ್ಲೆನ್ ತೊವೊಡಾಂಡ್.  ಗೇಣಿಗ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡೊಡು ಬುಲೆಯಿ ಬಾರ್‍ ಗೇಣಿಕೊರ್‍ರೆನೇ ಅರಾರ.  ಇಲ್ಲಡ್ ಬೆನ್ಪಿನಾಂಜೊವು ಇಜ್ಜೆರ್‍.  ಕಡೀರ ಮಗೆ ಬಾಸ್ಕರೆ ಮರ್ಣೆ ಸಾಲೆಡ್ ಏಲ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸಾಕಿನೇ ನೆರಮಂತಬಚ್ಚ ಸುವರ್ನೆರೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಬಸ್ಸ್ ಮಿತ್ತಾರ್ಯೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಒರ್ಸಮುಟ್ಟು ಕಾಕಜಿ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ, ಒರೋರ ಕಾಸ್‌ಲಾ ಬರೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಆಯಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲಾನೆ ಕಾಕಜಿದ ಪೋಪರೆ ಬರ್ಪರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್, ಉಂತುದೇ ಪೋಂಡು.  ನಾಲ್ ಒರ್ಸೊಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಯೆ ಪೋಯಿನ ತಾದಿಡೇ ಅಜ್ಜ ಪಾಡ್ದ್ ಸುಂದರೆಲಾ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸೇರ್‍ಯೆ.  ಏಲೆಣ್ಮ ಒರ್ಸ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಬಚ್ಚರೆ ದಂಗಡಿಡ್ ಬೆಂದೆ.

ಆತ್‌ಪೊರ್ತುಗು ಬೂಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.  ‘ಅಮ್ಮೇರ್‍ ಕಾಯಿಲೆ ಬೂರ್‍ದೆಲ್, ಕೂಡ್ಲೆ ಇರ್ವೆರ್ಲಾ ಊರೂಗು ಬರೊಡು’ - ಅಪ್ಪೆನಕಾಕಜಿಬತ್ತ್‌ಂಡ್.

‘ಅಣ್ಣಾ ಏಲ್ಯಕಡೇಸುನು ಬೊಡ್ಡಿ, ಉಂತಿ ಕಾರ್‍ಡ ಊರುಗು ಪೋಯಿ’ ಇಂದೆ ಸುಂದರೆ.  ಭಾಸ್ಕರೆ, ಸುಂದರೆ ಇರ್ವೆರ್ಲಾ ಊರುಗು ಬತ್ತೆರ್‍.  ಅಕುಲು ಬಸ್ಸ್‌ಜತ್ತ್‌ದ್ ಊರ್‍ದನಿಲಕ್ ಕಾರ್‍ ಊರೊಡ್‌ದುಂಬೇ ಅಕಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮುಂಡದ ಕುಂಕುಮ ಮಾಜಿಂಡ್;  ಅಮ್ಮೆರೆ ಉಸುಲು ಉಂತುಂಡ್.

ಐನಂದಾನಿ ದೂಲಪ್ಪ;  ಬೊಕ್ಕ ಬೊಜ್ಜಲಾ ಕರ್‍ತೆರ್‍.  ಸುಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಗತಿನೊಂತೆ ಆಲಚನೆ ಮಲ್ತೆ.  ಅಪ್ಪೆ ಕಿಂಞ-ಕಿಂಞ ತನ್ನೆಪಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಡಪ್ಪ ನನ ಬಂಙ ಬರ್‍ಪಿನೇ ಸ್ಯೆ.  ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಏರ್‍?  ಇಂಚಿಡ್ದ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಅರ್ಜಿಲಾ ಕೊರ್ತ್‌‌ಜಿ.  ವಾರದುಲಯಿ ಕೊರ್ಜಿಡ ವ್ಯಾದೆ ಮಿರೊಂಡು.  ಏರಾಂಡ ಒರಿ ಊರುಡುಂತೊಡು, ಏರ್‍?.....

ಬಾಸ್ಕರೆ ಪಿದಾಡುನಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಾಂಡ್.  ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊರಿ ಮೆಗ್ಯೆ ಸೇಕರನ್ ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ ಕಡಪುಡ್ನ ಸುಂದರೆ ತಾನ್ ಊರುಡುಂತ್ಯೆ.  ಭೂನ್ಯಾಯ ಮಂಡಲಿಗ್ ಅರ್ಜಿಕೊರ್ಯೆ.  ಆಂಡ ದನಿರುದ್ರೇಗೌಡೆರ್‍, ಆರ್‍ನ ಅರ್‍ವತ್ತೆ ಸಿರಸ್ತೆದಾರ್‍ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಒಂಜಾದ್ ಇಕ್ಕತ್ತಿಡ್ ಗೊಬ್ಬಿಂಚಿ ಗೊಬ್ಬುಡ್ದಾದ್ ರಿಕಾರ್ಡುಲು ಪೂರಾ ಅಕಲ್ನೆ ಕ್ಯೆಕ್ ಸೇರ್ದಿತ್ತ.

ಭೂಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗ್ ಬರ್‍ರೆಉಪ್ಪುನೆನ್ ದುಂಬೇ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ರುದ್ರೇಗೌಡೆ ಒರ್ಸೊಗು ದುಂಬೇ ಒಡಿಪುದ ಅಡಿಶನಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಡು ಆರ್‍. ಎಲ್. ಸಿ. ಸ್ವಾದೀನತೆದ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ.  ಆಂಡ ಪ್ರತಿವಾದಿಲು ಹಾಜಿರ್‍ ಆವಂದಿನೆಟಾತ್ರ ಆ ಅರ್ಜಿ ವೊಜಾ ಆತ್‌ಡ್.  ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಾಮದ ಸೇನೆವೆರೆಗ್ ತಾಕೀತ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಒಕ್ಕೆಲ್ದಲೆಗ್ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಜಾಗ್‌ದ, ಸರ್ವೆನಂಬ್ರ ಇವರ ಕೊರ್‍ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಪಂಡ್‌ದೀತೆರ್‍.

‘ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊರ್ಯರ್ಡ ಜಾಗ್‌ತ್ರೆ’ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡ್ಪಾಟಿಗೆಲಾ ಆದಿತ್ತ್‌ಂಡ್ ಸುಂದರೆ ಸಬ್‌ರೀಸ್ರ್‍ ಆಫೀಸ್‌ಗ್ ಪೋದು ಗೇಣಿ ಚೀಟ್ದ ನಕ್ಲ್ ಗೆಪ್ಪಾದ್ ದೀಯೊಂಡೆ.

ದನಿ, ಆರೆಲ್ಸೀ ಕೇಸ್‌ಡ್ ಕೋರ್ಟೂಗು ತೆರ್ಪಾದಿನ ದಾಕ್ಲೆಲೆಡ್, ಜಾಗ್‌ದ ಸರ್ವೆ ಇವರೊ, ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ್ ಏತ್‌ಮಾತನ್ಪೀ ಮಾಯ್ತಿದ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಂಡ್.  ಸುಂದರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಯೆ.

ಜಾಗ್‌ಲಪ್ಪರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸರ್ವೆಯರ್‍ ಬತ್ತಿನದಗ ತನಡ ಇತ್ತಿನ ರಿಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಿಪಾಯ.

ಮೂಜಿ ಒರ್ಸಾನಗ ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ಪಾಲ್‌ಗ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ತೀರ್ಪಾಂಡ್.

ಕೊಲಕೆ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಸುಂದರೆ ಎರ್ಲೆಗ್ ನುಗನಾವೆರ್‍ ಕಟ್‌ದ್ ಕಂಡೊಗು ಜಪುಡಾವೊಡು ಇನ್ನಗ ರುದ್ರೇಗೌಡೆ ಬೂನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಪುದ ಅಡ್ಡ ಹ್ಯೆಕೋರ್ಟ್‌ಗ್ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ತೆ;  ತತ್ಕಾಲದ ತಡೆಆಗ್ನೆಕೊಣತ್ತೆ.  ಆಂಡ ಸುಂದರೆ ಬಿರ್ಸಾತಿಕೆ ಮಲ್ಲಿತ್ತೆ.

ರುದ್ರೇಗೌಡನ ಜನಬರೊಡ್ ದುಂಬು ಸುಂದರನ ನಟ್ಟಿ ಮುಗ್ದಿದ್‌ಲ ಆಂಡ್.  ಆಯೆಲಾ ಹ್ಯೆಕೋರ್ಟುಗು ರಿಟ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ.

ಊರುದ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಗುಣಪಾಲೆರ್‍ ಸುಂದರಗ್, ಸುಂದರ ನಂಚಿ ಬಡೆಒಕ್ಕಲ್‌ದ ಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಲ್ಲೆಂದೆರ್‍.  ಸುಂದರಗ್ ನ್ಯಾಯೊಗ್‌ದ್ ಕಾದುನ ಹಟ.  ಆಂಡ ಬೊಂಬ ಯಿಡುಪ್ಪನ ಪಲಯೆ ಮೆಗ್ಯೆ ಆವಡ್ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ತರಕೊಂದ್ ಇಜ್ಜಿರ್‍.  ಅವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸುಂದರಗ್ಲಾ ಬೇನೆ-ಬೇಸರ್‍.

ಹ್ಯೆಕೋರ್ಟ್‌‌ಡ್ದ್ ಕೇಸ್ ಕುಡ ಪಿರತನ್ಕೆಗ್ ತಿರ್ತ್ ಟ್ರೆಬ್ಯೂನಲ್‌ಗೇ ರಿಮಾಂಡ್ ಆಂಡ್.  ಇಸೆ ರುದ್ರೇಗೌಡಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಬರಾಮುದ ಪ್ರಸ್ನೆ.  ದಾಕ್ಲೆಪತ್ರೊಲ್ನ ಆದಾರ್ಮೆ ಒಕ್ಕಲ್‌ಗಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಪತ್ಯೆವ ವರ್ಸೊಡಿಂಚಿ ಸುಂದರನ ಎರಿಯಾಕ್ಕುಲು ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಗೇಣಿಒಕ್ಕೆಲಾದ್ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಪೊಂರ್ಬುದಿನೆಕ್ಕ್ ಪೂರಾ ನಮುಂದ ಸಾಕ್ಸಿಲಾ ಇತ್ತಿನೆಡ್ಡಾವರ ಗೌಡೆರ್‍ ಟ್ರಬ್ಯುನಲ್ ಮೆಂಬರ್‌ನಕಲೆನ್ ಏತ್ ಮೆಚ್ಚಂಡಲಾ ಪ್ರೇಜನ ಆಯ್ಜಿ.  ಬೂಮಿದ ಹಕ್ಕ್ ಸುಂದರಗೇ ಇಂದ್ ತೀರ್ಪು ದಿರ್ಡ ಆಂಡ್.

ಆಂಡ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆನಾ?  ದಾನ್ಯಾಂಡ್ಲ ಉಲೆಪಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಂಡ ಸ್ವಾದೀನ ಮಲ್ತೊನ್ರೆ ಒದ್ದಾಡ್ಯೆ.  ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚೇರ್‌ಮೇನ್‌ರೆಡ ಸುಂದರಗ್ ಪಣ್ಪಾಯೆ.  ಅಯ್ಕ್ ಸುಂದರೆ ಬಗ್ಗ್‌ಜೇ.  ಆತಾನಗ ಗೌಡನ ನದ್ರ್‍ ಎನ್ನಂಚಿ ತಿರ್ಗ್ಂಡ್.  ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಕರಿನ ವರ್ಸೊಡಿಂಚಿ ಊರುಗು ಕ್ಯೆತಲ್ದ ಬ್ಯ್ರಾಂಚ್‌ಡೇ ಉಪ್ಪುನು.  ಸುಂದರೆ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿ.  ದಾದಾಂಡ ಕೇನರೆಪತ್ತರೆಂದ್ ಒರೋರಾಯೆ ಎನಕ್ಯೆತಲ್ ಬರ್‍ಪಿನವುಂಡು.  ಆಯಗ್ ಮಾತೆಕ್ಲಾ ಕುಮ್ಮಕ್ಕ್ ಕೋರ್ಪಿನಿ ಯಾನೇಂದ್ ಎನ್ನಿನ ರುದ್ರೇಗೌಡೆ, ಬೊಕ್ಕಕೆಲವೆರ್‍ ಒಂಜಿದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗ್ ಬತ್ತೆರ್‍, ಎನನ್ ಪಿದಾಯಿ ಲೆತ್ತೆರ್‍.....

‘ಇಂದಾ ಮಾರಾಯ ಸುಂದರೆ ನಿನ ಜೋಸ್ತಿದಾಯೆ.  ಆಯೆ ನಾಲ್‌ಕಾಲ ಬಾಲ್ವೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ನಿಕ್ಕ್ ಆಸೆ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಾಪಣ್?  ಆಯಗ್ ಬದ್ಕರೆ ಆಸೆ ಉಂಡುಡ ಕಂಡ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ದ್‌ಕೊರಡ್, ಅವ್ವತ್ತಾ, ಎಂಕಲ್ಡಪಗೆ ಕಟೊಂದು ಬದ್ಕುನ ಆಸೆ ಬುಡಡ್, ಆಯಾಗೊಂತೆ ಪಣ್ಣಾ’ ಇಂದೆರ್‍.

‘ಇಂದೆ, ಗೌಡರೇ, ಸುಂದರೆಲಾ ಯಾನ್ಲಾ ಜೋಸ್ತ್ಯಾರ್ಲು ಆದುಪ್ಪ ಆಂಡ, ಉಂದು ನಿಕಲ್ನ ದನಿ-ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ನ್ಯಾಯ.  ಕಂಡ ಏರೆಗ್ ಸೇರೊಡಾಯಿನ ಇಂದ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಆಯಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತುಂಡು.  ಟ್ರೆಬ್ಯೂನಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೂಂಡು.  ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡರ್‌ಂದ್ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನಾಯಗ್ ತೆರ್ಪಾವೆ’ ಇಂದೆಯಾನ್.

ವ್ಯಾಜ್ಯೊಡು ಸರಕಾರದ ಕಾನೊನುಡು ನ್ಯಾಯನೇ ತಕ್‌ಂಡಲಾ ಅವೆನ್ ಒರಿತೊನರೆ ಬಂಙ ಏತ್ ಉಂಡು ಇನ್ಪಿನವು ತೆರಿಂಡ್.  ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಕಜಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.  ಆಂಡ, ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆಲಕ್‌ದ್ ಮೋನೆಮೋನೆ ತೂವೊನೊಡಾಯಿನ - ಎಡ್ಡೆಮೆಲ್ಲಿ ಅನಪತ್ತೇಗ್ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಆವೊಡಾಯಿನ;  ನಿರೆಕರೆ ದನಿ-ಒಕ್ಕೆಲ್‌ ಉಡಲ್‌ಡ್‌ಪಗೆ ದೀವೋಂಡ ದಿನ ಕರಿಪುನವು ನರಕತ್ತಾ?  ಸುಂದರಾ, ಪಗೆ ಕಟೊನ್ನೆಡ್ದ್ ನಿಕುಲು ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಮಂತದ ಪಾತೆರೊಗು ಬರ್‍ಪಿನವು ಎಡ್ಡೆ’ ಯಾನಿಂಚ ಪಂಡೆ.  ಆಂಡ ವಾ ರಾಜಿ ಪಂಚೇತಿಕೆಗ್ ಬರ್‍ರೆಲಾ ರುದ್ರೇಗೌಡೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೆ.

ಸುಂದರಡ ಇತ್ತಿ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಇರ್ವಕ್ಯೊಲ್ದ ಬಾಕಿಮಾರ್‍ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ್ದ ಬುಲೆತ್ತವು.  ‘ಆ ಕಂಡೊನು ಎಂಕಾಯೆ ಬ್ರುಡ್ದ್ ಕೊರಡ್ ಇಂದ್ ಗೌಡೆ ಸುಂದರಗ್ ಪಂಡ್ದ್ ಕಡಪುಡ್ಯೆ.  ಆಂಡ ನುಪುದ ಕರತ್ತಲೆಕಂತೀ ಆ ಕಂಡೊನೂ ಬುಡ್ದ್ ಕೊಂರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಂಚಿನ ಒರ್‍ಯೂಂಡು?  ಅವ್ವಾಪುಜಿ’ ಇಂದ್ ಸುಂದರೆ ಪಂಡೆ.  ಆಯಾಗ್, ಕಾಣೊನ್ದ ಬಲತನ್ಕ್ ಉಂಡುನ್ಪಿ ದೈರ.  ಆಯನ ಸಾದಿಲಾ ಸರ್ತದವೇ.  ಆಂಡ ಪೋಡ್ತ್ ಕುಂಬರೊಂದು ಮಗಕ್ಕ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತಿನಾರ್‍ ಅಪ್ಪೆ ಪದ್ದಕ್ಕೆ.  ನನದಾನಿ ಕೊಳಕೆ ಬುಲೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ದಿನ ಆಂಡ್‌ನ್ನಗ ಕೊಯ್ಯರೆ ಜತ್ತಿನ ಸುಂದರನ ಆಲ್‌ಲೆನ್ ದನಿ ತಡತ್ತೆ.

ತಡೆಪ್ಪುವೆಂದ್ ಗ್ರಯಿತ್‌ದೇ ಇತ್ತಿನ ಸುಂದರೆ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಡ ಪಂಡ್‌ದೀದ್ ಪೋಲೀಸೇ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ಪೋಲೀಸ್‌ದಕಲೆನ್ ಕಂಡದ ಪುಡೆಟ್ ಕಾಪರೆ ಉಂತಾದೇ ಸುಂದರೆ ಕೆಯ್‌ಕೊಯ್ಪಾಯೆ.  ಕೆಯ್ತಕಟ್ಟ ಜಾಲ್‌ಸೇಂರ್ಡ್.  ಕೊಳಕೆದ ಬುಲೆ ಕ್ಯೆನಿಲ್ಕೆ ಬತ್ತಿನೆಟತ್ರ ಪರೀಯಸಾಲೊಡು ಮುರ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಸುಂದರೆ ಒಂತೆ ಆರು ಪತಿಯೆ.  ಬಾರ್‍-ಬ್ಯೆ ಮಾರ್ದ್ ಒಂತೆ ಕಾಸ್‌ಕಯ್ಕ್ ಬತ್ತ್‌ಡ್.

ಈತಾವನಗ ಒಡಿಪುಡು ಅಪಿಲೆಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ತಾಪನೆ ಆಂಡ್.  ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್‌ದ ತೀರ್ಪುದ ಅಪೀಲ್‌ಗ್ ಅಡೇಗೇ ಪೋಂಡ ಯಾವುಂದಾಡ್.  ರುದ್ರೇಗೌಡೆ ಕುಡ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ತೆ.  ಆಯಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾರದಾಗ ನಡತ್ತಿ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರನ ಬದ್ಕ್‌ದ ಪೊಂರ್ಬಾಟದ ಒರುನೇ ಸಟ್ಟಂದ್ ತಿರ್ಗಾಂಡ್.

ರುದ್ರೇಗೌಡಗ್ ಒರ್ತಿಯೇ ಮಗಲ್ ಸಾವಿತ್ರಿ;  ಟ್ಯೆಪಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗ್ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪನಾಲ್.  ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯಮಿನಿ ಆತ್‌ಂಡಲಾ ಅಮಸರ ದಾಯಗ್‌ಂದ್ ರುದ್ರೇಗೌಡೆ ಮನಿಪಂದೆ ಉಲ್ಲೆ.  ಪೊದು ಸುಮಾರಮಾತ ಬತ್ತ್‌ದಾತ್‌ಂಡ್ ‘ತೂಕಾ, ಒಂತೆ ದಿನ ಪೋವಡ್’ ಇನೊಂದುತ್ತೆ ಗೌಡೆ.  ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತಿ ಪೊಣ್ಣು, ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕೊಂಡಾಟೊಡೇ ಬುಲೆಯಿನಾಲ್.  ಇಡೆಗೇ ಬತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಆಣನ್ ಮರ್ಮಯೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗಾಂದ್ ಗೌಡಗ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಾತ ಇತ್ತ್‌ಡ್.  ಗೌಡನ ತಂಗಡಿ ಮಗೆ ಒರಿಯನ ನದ್‌ರ್ಲಾ ಉಂಡು.

ಆನಿ ಒಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ಪೇಂಟೆಡ್ದ ಬನ್ನಗ ಜಿಡ್ಡೊಡು ಸುಂದರೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಮೇಪಾವೊಂದಿತ್ತೆ.  ಸಾವಿತ್ರಿ ಕ್ಯೆತಲ್ ಬನ್ನಗ ಆಲೆಮಿತ್ತ್ ಯಾಪೊಡಿಂಚಿ ಕಣ್ಣ್‌ಪಾಡ್ದೀ ಸುಂದರೆ ಅರೆನ್ ಒಯ್ತೆಗೆ!  ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ಪೋಲೀಸ್ ದಕ್ಲು ಉಲ ಉಲ ಬತ್ತೆರ್‍, ಸುಂದರನ್ ಎರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಟೇಸನ್‌ಗೆ ಒಯ್ತೊಂಪೋಯೆರ್‍.  ಬೆರಿಸೊಂಟ ಪೊಡಿಯಾನಮುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟ್‌ಹಾಕ್ಯೆರ್‍.  ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯಮಿತ್ತ್ ದಾಕ್ಲಾಂಡ್.  ಸುಂದರನ ಪಾಸಾಡಿಕುಲು ಕೆಲವೆರ್‍ಲಾ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೆರ್ಗೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡೆರ್‌ಗೆ ರೈತಸಂಗದಕುಲ್ಲಾ ಆಯನ ಕ್ಯೆ ಬುಡ್ಯೆರ್‍.

ಆನಿಗ್ ಸುಂದರನ ಹಟ, ಮರ್ಲ್, ದ್ಯೆರ, ಪೊಂರ್ಬಾಟ ಮಾತ ಒರಾನೇ ಉಂತುಂಡ್.  ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಟ ದೋಷ!  ದನಿ ರಾಮೇಗೌಡೆರ್‍, ಏಪನೇ ಗುಟ್ಟುಡು ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡಿದ ಮಂತ್ರಾದಿನ್ ಪಸೊಂದು ತನ್ಕ್‌ಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಮಾಟ ಮಲ್ದೆರ್‌ದ್ ಪದ್ದಕ್ಕೆಗ್ ಪತ್ತಾನಪತ್ತ್ ಸುದ್ದಿಲಾ ತಿಕ್ಕಿಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಕೈಲಾಸ್!

ಪದ್ದಕ್ಕೆನ ಬಂಜಿಗ್ ಸಲಿ ಗುದ್ದುಂಡ್.  ಈ ಸುಂದರೆ ತನ ಮಗೆ ಈತ್ ಮಾತ ಗಂಡಾಂತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಮಾರಿ ಆಯೆನೇ ದಾಯೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್ ದನಿಕ್ಲೆಡ ಪಗೆ - ವೇಜ್ಯ?  ಮಾಟ ದೋಸೋಡೇ ಉಂದು ಮಾತ ಆಪಿನಿ ಇನ್ಪಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಪದ್ದಕ್ಕೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಂಟುಡು ಕುರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಲಿಂಬೆಪುಲಿಲಾ ತಿಕ್‌ದ್‌ಂಡ್ಗೆ.

ಮುಚ್ಚಲ್ಗೆಡ್ ಟೇಸನ್‌ಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಸುಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಿಮಂಬುದಾಂತೆ ಇಲ್ಲದುಲುಯಿ ಕೆಪ್ಪುಕಟ್‌ದ್ ಕುಲ್ಲುದೆ ಇಂದ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಂಗಲಡ್ದ್ ಪಿರಬತ್ತಿನಾರ್‍ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆರ್‍.

        *    *    *

ಯಾನ್ ಕೊಡಂಗಲಗ್ ಪೋದು ಮುಟ್ನಗ ಬಯ್ಯದ ಮಸ್ಕಾವೊಂದಿತ್ತ್‌ಡ್.  ಸುಂದರೆ ಕಿದೆಟ್ ಎರ್‍ಲೆಗ್ ಅರ್ಕಂಜಿನೀರ್‍, ಬಯಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ.  ಯಾನ್ ಪೋದು ಚಾವಡಿಡ್ ಪದ್ದಕ್ಕೆಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ.  ಸುಂದರೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಎನನ್ ತೂಯೆ;  ಮನಿಪಂದೆ ಪಿದಯಿ ಜಗಲಿಡ್ ಪೋದ್ ಕುಲ್ಲಯೆ.

ಪದ್ದಕ್ಕೆ ಎನನ್ ತೂಯಿನೆ ಒಂತೆ ಜಲಕಾದ್ ಪಾತೆರ್ಯೆರ್‍, ‘ಇಂದ ಮಗಾ, ಎಂಕಲೆಗ್ ದನಿಕ್‌ಲ್ಡ ಪಗೆ ಕಟೊಂದು ದುಂಬೇ ಸೋತ್ ಪೋಯಿವನವು ಯಾವುಜಿಂದ್ ಉಂಬೆ ಎನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾನಕೆಟ್ಟುನ ಕುರ್ತೆಲ್ ಕೆಲಸೊಗು ಕಯ್ ಪಾಡಿನತ್ತಾ?  ಇಂಬ್ಯಾಗ್ ದಾಯೆ ಬೋಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್ ಪೋದುಪೋದು ಆ ಕಡ್ಸಲೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮೆಯ್ಕ್ ಕೈಪಾಡೂ ಬೇಲೆ?  ಇಂಬ್ಯ ಪಿರವುಡ್ಲಾ ನಾಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲುಜ್ಜೆರಾ?  ಯಾನ್ ಪಾತೆಂರ್ಡ ಬಾಯಿ ಜಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಬುಜೆ!  ಉಂಬೆ ಮಲ್ತಿನ ದೇವೆರ್‍ ಮೆಚ್ಚೂ ಕಜ್ಜನಾ, ಕೇನ್?’

ಸುಂದರೆ ಕಣ್ಣ್ ಕೊಕ್ಕೆರ್ತ್ ತೂಯೆ ಪದ್ದಕ್ಕೆ ‘ಇಂದಾ, ತೂಲ’ ಇನೊಂದು ಲಕ್‌ದ್ ಉಲಯಿ ಪೋಯೆರ್‍.  ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಜಗಲಿಗ್ ಬತ್ತೆ.

"ಉಂದು ಮಾತ ಸತ್ಯನಾ ಸುಂದರ?"  ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ‘ಸಾವಿತ್ರಿನೊಟ್ಟುಗು ನಡತಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂದಾಯ್ನವಾ?’

ಒಂಜಿ ಉಸುಲು ಒಯ್ತ್‌ದ್ ಸುಂದರೆ ಲಕ್ ದುಂತಿಯೆ, "ಬಲಾ, ತೋಟದಂಚಿಪೋಯಿ ಪಣ್ಪೆ....."

        *    *    *

"ಆನಿ ಯಾನ್ ಎರ್‍ಲೆ ಮೇತೊಂದು ಕುಮೇರ್‌ಡಿತ್ತೆ.  ಆಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ಬರ್ಪಿನಾಲ್ ಎನಕೈತಲ್ ಬತ್ತೊಲು.  ‘ಕಾರ್‌ಗ್ ಮುಲ್ಲಾ ಎಂಚಿನವಾ ಕಂತ್‌ಡ್ಯ ಸುಂದರ, ಒಂಚೂರು ಗೆಪ್ಪುವನಾ’ ಇಂದೊಲು;  ಬತ್ತ್‌ಕುಲ್ಯೊಲು.  ಎಂಚಲಾ ಎಂಕುಲು ಕಿಂಞಡಿಂಚಿ ಒಟ್ಟುಗೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದು, ಪಾತೆರೊಂದು ಬಲತ್ತಿನಕುಲು....."

"ಅವ್ವಂದ್, ಎಂಕ್‌ಲ ಗೊತ್ತಿತಿನವೇ"

"ವ್ಯಾಜ ಬೂರ್‍ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕಲಾ, ಅಕಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್‍ಯೆರ್‍ ಎಂಚ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆಡ ಏಪಲ್ದಲೆಕ್ಕನೇ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೊಲು.

‘ಮುಲ್ಲು ಒಯ್ಟೆ ಉಂಡು ತೂಕಾ’ ಇಂದ್ ಯಾನ್ಲಾ ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ನ ಕಾರಡಿನ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಮುಟ್ಯೇನಾ ಇಜ್ಜಾ, ‘ಅಯ್ಯಮ್ಮಾ’ ಇಂದ್ ಕಲ್ಕಿಯೊಲು!.....

ಓಲ್ ಇತ್ತೆರಾ ದಾನ್ಯಾ, ಕೈತಲೇ ಪುದೇಲ್ದ ಅಡ್ಡೊಡ್ದು ದನಿಕ್‌ಲ್ನ ಇರ್ವೆರ್‍ ಬೇಲೆದ ಆಂಜೊವು ಪಾರ್‍ ಬತ್ತೆರ್‍.  ಎನ್ನ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಪತ್‌ದ್.  ಒಯ್ತ್ ಗುದ್ದಿಯೆರ್‍.  ಶೀನೆಲಾ, ಕುಟ್ಟಿಲಾ ಬೀಜ ಮೊಯ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಯಾನ್ ಅಲೆನ್ ಒಯ್ಪುನೆನ್ ತೂಯೆರ್ಗೆ!

ಸಾವಿತ್ರೀಗ್ ಯಾಂದಾಲ ಮಲ್ದ್‌ಜಿ.  ಆಂಡ ಅಂಚ ಪನ್ಶೆನ್ ಏರ್ಲಾ ನಂಬೂಜೆರ್‍.  ಮೊಕುಲೆಂಚನಾ ಹಾಕ್‌ದಿತ್ತೆರೇ, ಟೇಶನ್‌ಡ್ ಪೋಲೀಸ್‌ದಕುಲ್ಲಾ ಬೋಡ್ ಬೋಡಾಯಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರ್‍.....

.....ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಪುಂಗೆನೆ ಪೋವಡ್ ಪೂರ.... ಈ ಲಡಾಯಿ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯ.... ಕಂಡದ ನ್ಯಾಯ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನೆತ ಇರ್ವತ್ತೈನ್ ರಗಲೆಲು..... ಮಾತ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾದ್ ಪೋಂಡು.  ಪರವೂರ್ಡು ಬಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆ, ಎನ ಮೆಗ್ಯೆ ಸೇಕರೆ ಉಲ್ಲೆ.  ಅಕಲೆಗ್ ಒರ್ಯಗಾಂಡಲಾ ಉಂದು ಮಾತ ದಾಲ ಬೂರ್ದು ಪೋತುಂಡಾ, ಅಂಚಾಂಡ ಎರೆಗಸ್ರ.... ಎರೆಗಸ್ರ ಈತ್ ಮಾತ ಒದ್ದಾಡೊಡು?  ಇಸೆ ನನ ಎಂಚಲಾ, ಈ ನಸ್ರಾಣಿ ಪೊಣ್ಣನ ದಗ್‌ಲ್ಬಾಜಿದ ಕತೆನೇ ಸತ್ಯಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬುವೆರ್‍....

ಅಂದ್, ಉಂದು ಮೋಸ!  ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದೇ ಪೊಣ್ಣನ್ ನಡ್ದೆ ಕಂತ್‌ದ್ ನಡಪಾಯಿ ದಗ್‌ಲ್ಬಜಿತ್ತ ಕುತಂತ್ರಂದ್ ಎಂಕ್ ಸೊಸ್ಟ ತೆರಿಂಡ್.  ಕೇಸ್‌ನಾಂಡಲ ಎಲ್ಲೆಪುಲ್ಯನಗ ಬಿರ್ಸೆವಕೀಲೆ ವೊರ್ಯನ್ ಪಸ್‌ದ್ ಕೋರ್ಟುಡ್ ಗೆಂದ್‌ದ್ ಬರೊಲಿ.  ಆಂಡ, ನ್ಯಾಯೊಗು, ನನೊರ್ಯಲೆಕ್ಕನೇ ಯಾನ್ಲಾ ತರೆದೆರ್ತ್ ಬದ್ಕೊಡು ಇಂದ್ ಸುಂದರೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿ ಪೊಂರ್ಬಾಟೊಗು, ಆಯನ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರೊಂದು ಜತೆಟುಪ್ಪುನಕುಲು ಏರುಲ್ಲೆರ್‍?  ಸೋತಿನ ನರಮಾನಿನ ಉಡಲ್‌ಗ್ ದೈರದಿಂಜಾವುನಕುಲು ಏರ್‍?  ಬಡವೆಲಾ ಬದ್ಕರೆಂದ್ ಲಕ್‌ದುಂತ್‌ನಗ ‘ಆಯ್ಕ್ ಇಡೆ-ಕೊರಯೆಂದ್ ಹಟ ಕಟ್ಟುನ ಈ ಸಮಾಜದ ಉಡಲವುರಿ ಪಿರಿಯುನು ಏಪ?....ಽಽಽ....
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 1, 2012

ಕಟ್ಟಂಗಡಿ

- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಡು ಬೆನ್ನಿದ ಉರ್ಬು.

ಸುಗ್ಗಿದ ನಟ್ಟಿ.  ಪೊರ್ತು ಮೂಡೊಡ್ಡ ಲಕ್‌ದ್ ದಾಮು ತೆಕ್ಕಿದಡಿತ ಕಂಡೊಡು ಎರ್‍ಲೆನ್ ದಪ್ಪರೆ ಕಟ್ದೆ.  ಉರಲ್‌ಗ್ ದಾನಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಾ, ಕೇನುಂಡು-ನಾಲ್ ಮೆಯಿತ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ದಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಬಾಯಿ ನಿಲೀಕೆ.  ಕಂಡ ಗೋರುದು ಇರ್ಲ ಆದ್ ಮುಟ್‌ದ್ ಪಾಡೊಡು, ಜೊಂಬುಮುಟ್ಟ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ನುಗ ದೀಯೊಂದು ನಾವೆರ್‍ ಒಯ್ತೊಂದು ಎರ್‍ಲು ಕಾರ್‍ ಒಯ್ಪಡಾಂಡ ತಂದುಮುಡಿ ಪತಿನಾಯೆ ಬುಡು ಪತ್‌ಂಡ ಇಯಾವಾ, ಉರಾಲ್ಲಾ ಬೋಡು.  ದೊಂಡೆ ದಾಮುನವು ದನಿ ಕಮ್ಮಿಯಾ, ದಾನ್ಯಪ್ಪ ಇನಿ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ.

ಮರ್ಗಿಲ್ದವು ನೆಜಿದ ಕಲ.  ನಲ್ವೆರ್‍ ಪೊಂಜೊವು ನೇಜಿ ಪರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ಪಚ ಪಚ ನೀರ್‌ಡ್ ನರ್ತೆಲಾ ಉಂಡು.  ತೋಜಿನೆನ್ ಪೊಂಜೊವು ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ್ ಪಾಡೊಂಬೆರ್‍.  ಬರಿತ ತೋಡುಡು ಒಡ್ಡನೀರ್‌ಡ್ ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲು ಕೈಪೆ ತರುಕ್ಲೆಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ.

ನೆಸರ್‍ ತೂವತೂವ ಏರ್‌ದಾಂಡ್.  ದಾಮು ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.....

‘ಇಂದ ದಾಮೋ, ಬಾಜೆಲ್......’

ಲೆತ್ತಿನೇರ್‌ಂದ್ ತೂಯೆ, ಬೇಬಿ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಉಂತುದು ಕಾಪಿದ ಗಿಂಡೆ, ತಿಂಡಿದ ಬಟ್ಟಲ್ ಪತೊಂದಿತ್ತೊಲು.  ದಾಮು ಎರ್‍ಲೆನ್ ಮಾದಾದ್ ಉಂತಾಯೆ ಉರಬಡುನು ಕೆಸರ್‌ಡ್ ಊರ್‌ದೀದ್ ತೋಡುದ ಪರ ಪುನೀರ್‌ನ್ ಮುಗತ್ತ್ ಕೈಕಾರ್‍ ದೆಕ್‌ದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕಂಡದ್ ಪುಣಿಟ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆ.  ಮುರಾನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿರ್‍ಕ್ ದಿನ ಕಂಡ ಇತೆ ಇರ್ಲ ದತ್ತ್‌ದಾದ್ ನನ ಪಲಯಿ, ಮುಟ್ಟೊಡು.  ಎಲ್ಲೆ ಈ ಕಂಡ ನಡ್‌ಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೇಜಿದ ಕಲ ದಪ್ಪರೆ ಉಂಡು..... ಏರ್‍ ದಪ್ಪು ನೇರ್‍.....?

‘ಎಂಚಿನ ಇನಿ ತಿನಿಯೆರೆ?’  ಕೇಂಡೆ.

ಬಾಡಂತೆಲ್ ಮೋನೆಡಿತ್ತೊಲು ಬೇಬಿ, "ಪತ್ರೊಡ್ಡೆಯ, ನಿನ್ನ ಅಪಾಸಿಗೆದಾವೇ, ಕೋಡೆ ತೇವುದ ಇರೆ ಮೊಯ್ತ್ ದೀತಿನಿ ಈಯೆತ್ತಾ?....."  ಇಂದೊಲು.  ಇಂದೆಕ್.... ದುಂಬು ಮಾತಾಂಡ ಐಸ್‌ರ ಪಾತೆರ್ದುವೆ.  ಇನಿ ಮನಿಪಂದೆ ತರೆ ಕಂತ ಪಾಡ್ದ್ ತಿಂದೆ.  ಚಾ ಪರ್ದಾದ್ ತೋಡುದ ನೀರ್‌ಡ್ ಕೈ ದೆಕ್ಕರೆ ಪಿದಾಡಿಯೆ.....

‘ಈಸರಣ್ಣೆ ಲಕ್‌ದೆರಾ?’ ಇಂದ್ ಕೇಂಡೆ.

"ಹ್ಞಾ.... ಇತ್ತೆ ಲಕ್‌ದ್ ಕೂಲಿ ದೆಕೊಂದ್ ಸೀದ ಪೋಯೆರ್‍, ಕಟ್ಟದಡೇಗ್‌ಗೇ!  ಏಪಲಾ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋತುಜೆರ್‍.  ಇನಿ ಈ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ.  ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅಪ್ಪೆ-ಮಗೆ ಗುಸ ಪಿಸ ಪಿಸ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಕುಲ್ಲುದೆರ್‍ ಮಾತ ಎನ್ನ ಹಣೆಬರ ಆರ್‍ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ ಏಪನಾ?....."

ದಾಮುಗು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರೆದ ಸಂಗತಿ ನೆಂಪಾಂಡ್ ಒರ ಮಿತ್ತನ್ನಾದ್ ಬೇಬಿನ ಮೋನೆ ತೊಯೆ.  ಪಿರ ತರೆಕಂತನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಪಂಡೆ, "ಈ ಮುಲ್ತ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲ ಬೇಬಿಯೇ.  ದಿಂಜ ಪೊತುð ಮುಲ್ಪ ಉಂತಿ ಯಡ್ಲ ಎಲುದಾಂತಿ ನಾಲಯಿಲು ಬಗ್‌ಲ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ..... ಕೋಡೆ ಇಸರಣ್ಣೆಲಾ, ನಿನ ಮಾಮಿಲಾ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಗ ನಿಕ್ಕ್ ನನ ಏತ ಮಾತ ಏತ್ ಕೊಲೆ ಕೊರ್ಪೆರಾಂದಾಪುಂಡು.  ಈ ದಾಲ ಮನಸ್ಸ್‌ಗ್ ಗೆತೊನಡ..... ಎಂಕೆಂಚಲಾ ಈ ಇಲ್ಲದ ಋಣ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ್....."

"ಅಂಚ ಪನಡ ದಾಮೊ, ಈ ಮೂಲು ಇತ್ತಡ ಎಂಕ್ ಈಯಾಂಡ್ಲ ಒರಿ ಲೆತ್ತ್ ಕೇನುನಾಯೆ ಉಲ್ಲಂದ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್....ಆಂಡ...."  ಈತ ಪನ್ನಗ ಆಲೆಗ್ ದುಃಖೊಡು ಕಂಟೆಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ಬರ್‍ಪುಂಡು.....

ಗಿಂಡೆ, ಬಟ್ಟಲ್ ಪತೊಂದು ಸೆರಂಗ್‌ದ ಅರುನು ಕಣ್ಣು ಕೊಡಿಕ್ ಮುಟ್ಟಾದ್ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಿಜಿರ್‌ಯೊಲು.

ದಾಮು ಪಿರ ಎರ್‍ಲೆ ಕೈತಾಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ತಂದು ಮುಡಿ ಪತ್ತ್‌ಯೆ.  ಬೇಬಿ ಕಂಡದ ಪುಡೆಕ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ದಾಮುನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಪೋಯಿನಾತ್ ಪೊರ್ತು ತಿರ್ತ ಕೊಂಡೊಡು ನೇಜಿ ಪರ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಪೊಂಜೊವೆನ ಕೈ ಸಾಗುಜಿ.  ಕಣ್ಣ್, ಕೆಬಿ ಇಂಚಿಯೇ.  ಆಪೆದ ಪಾಲದ್ದ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಕಂಡೊಡು ಮೂಜಿ ಜೋಡು ಎರ್ಲೆನ್ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ್ ಕೆಬಿಲಾ ಪೊರಿಟ್ಟೊರ, ಇಂಚಿಯೊರ.....

ಇಂಚಿಡ್ಡೆ ನೇಜಿದ ಕಂಡೊಗು ಸಾಂತಕ್ಕೆಲ ಜತ್ತೆರ್‍.  ಕಲಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೊವು ಒರ್ತಿ ಆರೆಡ ಕೇಂಡೊಲು, ‘ಅಂದಯೇ ಸಾಂತಕ್ಕ, ನಿಕಲೆ ದಪ್ಪುದಾಯಿ ನಿಕಲ್ಜಾತ್ತಾಯೆನೆನಾ?’

‘ಆಂದ್‌ಯ.....’
‘ಅಂಚಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆದಾಯೆ ಅಂದ.....’
"ಬೇಬಿಂದ್‌ಂಡ ಬಾಯಿಡ್ದ್ ತಾಲೂಜಿ, ಆತ್‌ಲಾ ಮೋಕೆಪ್ಪಾ...."
ಆತ್‌ ಕೇನ್ನಗ ಸಾಂತಕ್ಕೆಗ್ ಪಿಸ್‌ರ್‍ ಏರ್‌ಂಡ್;

"ಆಯೆ!  ಆಯೆ ಬೊವ್ದಿನಿ ಎನ ಇಲ್ಲ್ ಮುತ್ತಾವರೆ, ಬೊಕದಾಯೆ?  ಇಂದಾ ತೂಜರಾ, ಕನತ್ ಕೊರ್‍ಯೊಲು ಬಟ್ಟಲ್ ನಿಲ್ಕೆ...... ಉಂಬ್ಯೆಲ-ಆಲ್ಲಾ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕಲೆನ್ ತಿಪ್ಪಿಯಕೋಲಾ ಪತ್ತಾಯೆರ್‍!  ಉಂಬ್ಯೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತ, ದಾಮು...... ಮಲ್ಪುನು ಮಾಥ ಜದ್ರನೆ ಇಂದಾ, ಕೋರ್ಲೆ ಪತ್ತ್‌ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತರಿ ಆವೊಡೊಂದೆ.  ಇಂಬೆ ಕಣತಿನಿ ಮಕ್ಕೆರಿ!..... ದಾಯೆ, ಪತ್ತೊಲಿಯತ್ತ ಮೀನ್.  ಮುರ್ಸಾಕಟ್ಟರೆ..... ಮುನ್ನೊಡ್ದ ಗೂರಿ ಮೂವೊಡುಗಿಜ್ಜಿ..... ತುದೆಟ್ ದಕ್‌ದ್ ಬತ್ತೆ, ಈಯೊಡ್ ಬೇತೆನೇ.... ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮೂಲ್ ಮುಗ್ಯೆರಿಜ್ಜಿ.  ಇಂಬೆ ಒಂಜತ್ತ್ ನಾಲ್ ದಿನ ಪೋಯೆ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲೆನ.  ದಾಯೆ, ಒಡ್ಡೂಜಾ ಒಡ್ಡ ನೀರ್‍?  ಕಟ್ಟಡ್ ತಮೆಲುನ ನೀರ್‍ ಎಂಕಲೆ ಕಂಡೊಗು ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ.  ಉಲ್ಲೊಲತ್ತ ಇಲ್ಲಡ್ ದೊರ್‍ಸನಿ ದೋಡೆ.  ಮಲ್ತ್‌ಪಾಡುವೊಲು ತಿನರೆ..... ನಾಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಿನಕ್ಲು ಊರುಗು ಮಲ್ಲೆಗೆ....."

-- ಇಂಚನೆ ಸಾಂತಕ್ಕೆ ನೆರೊಂದೇ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ, ಕೈಲಾ ಅಂಚನೇ ಬೀಸ ಬೀಸ.... ಕಣ್ಣ್ ಮುಚಿದ್ ಜಪ್ಪೊಡ್ಡ ರಡ್ಡ್ ನಿರೆತ ನೇಜಿ ಪರ್ತ್‌ದಾಪಾಂಡು.  ಇಂಚ ಮಾತ ನೆರ್‍ನಗ ನಟ್ಟಿದ ಆಲ್‌ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಅಂಡ ಆಚಿರ್‍ ಆಪೆದ್‌ಂಡ್.  ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಗು ಬೇಬಿ ಮರ್ಮಲಾದ್ ಲಚ್ಚಿಮಿಯಾದ್ ಬತ್ತ್‌ ಪೊಗ್ದಿನಾಲ್, ಕಮ್ಮಿ ಒಯಿಟ್ ಗುಣೊಟಾ, ರೂಪೊಡಾ, ಕಲ್ದಿ ಬರವುಡಾ?  ಕೈದೆಕ್‌ದ್ ಮುಟ್ಟೊಡು ಅಂಚ, ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು.

ದಪ್ಪುದಾಯೆ ದಾಮು ಅಲೆನ ಊರ್‍ದಾಯನೇ, ಬತ್ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ.  ಬೇಲೆದ ಬಿರ್ಸೆ, ಗುಣೊಟು ಬಂಗಾರ್‍, ಈ ಇಲ್ಲದ ಈ ಬಾಗ್ಯೊಲೆನ್ ಊರು ಇಡೀ ಪುಗಾಂಬಾ..... ಕುಂದೆಲ್ ಇಂದ್‌ಂಡ ಈಸ್ವರೆ ಒರಿ-ಆವು ನಾಯಿದ ಬೀಲದಲೆಕ ಸರ್ತ ಅವಂದ್‌ಂದ್ ತೊಯಿನಕುಲು ಪೆನ್ಪೆರ್‍.  ಎದುರು ಪನೆರೆ ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ಜನ, ಪಿರಾವುಡು ಬುಡ್ಬುಜೆರ್‍, ಕರಿ ವರ್ಸ ಕಾರ್ತಿ ಸಾಗೊಳಿದ ಸಮಯೊಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಚಿನವಾ ಒಡಕ್ ಉಂಡುಂದ್ ನಿರೆಕೆರೆತ್ತಕಲೆಗ್ ರೆರಿಯರೆ ಸುರು.  ಬಾಯಿ ಸಾಂತಕ್ಕೆನವೇ ಸೊಲೆಕ ದಾಮುನಲಾ ಬೇಬಿನಲಾ.... ಕೇನುನಕಲೆಗ್ ದಾನಿ ಆಪು-ಜಾ ರಂಗ್?..... ಕೊರ್‍ಯೆರ್‍ ಕೆಬಿ, ಅರ್‍ಲು ತೂಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಅಡರ್‍ ಎನ್ನಲಾ ಪಾಡ್‌ಗ ಇನ್ಪಿನಕುಲೇ ಎಚ್ಚ....

ಕಂಡದಲ್ತ್‌ಡ್ದ್ ಪಿರ ಇಲ್ಲಗ್ ಮುಟಿನ ಬೇಬಿ ತನ ಕುರೆಬಾಗ್ಯೊನು ಎನ್ನ್‌ದ್ ಒರ ತಡ್ಯಡ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಬುಲಿತ್ತೊಲು, ಕುಡ ನಿನೆಪಾಆಂಡ್, ಪೊರ್ತು ಓಲುಂಡು ಬುಲಿತ್ ಕುಲ್ಲರೆ!  ನಟ್ಟಿದ ಆಲ್‌ಲು ನೇಜಿ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಡೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ್ ಬರ್‍ಪೆರ್‍.  ಅಕಲೆಗ್ ಬಾಜೆಲ್ ತಯಾಋ ಆವೊಡು.  ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ದೆನೊದ ಅಟಿಲ್ ಆವೊಡು.  ಕಣಕ್ ಪಜ್ಜಿ, ಕಜಿಪುಗು ಲತ್ತಂಡೆ ಮೂರ್‌ಗಾ ಇಂದ್ ಬೇಬಿ ತಪಲೆಗ್ ತಮೆತ್‌ದ್ ಪಿದಯಿ ಕನತ್ ದೀದ್ ಮೂರ್‍ಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊಲು.

ಐನ್ ಒರ್ಸೊಡ್ದು ಪಿರಾವು ಉಂದೇ ಸಮಯೊಡು ಬೇಬಿ ಸಾಂತಕ್ಕೆನ ಮಗೆ ಈಸ್ವರನ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಕಬತ್ತಾರ್‌ಡ್ಡ್ ಈ ಊರುಗು-ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿ ನಾಲ್, ಬೇಬಿ ತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ ಒರ್ತಿಯೆ ಮಗಲ್, ಮೂವೆರ್‍ ಪಲಯಾಲ್ಲೆಗ್ ಒರ್ತಿಯೆ ತಂಗಡಿ.  ಅಕಲ್ನಲಾ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲೇ.  ಆಂಡ ಒಂತೆ-ಪತ್ತ್‌ಕೈಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡ, ಬಾಕಿದವು ಕುಮೇರ್‍, ಮುಲ್ಪ ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಡು ಬೆನ್ನೆ ಮೂಲಗೇಣಿದ-ದಿಂಜ, ಉಂಡು.  ಕಾರ್ತಿ ಸುಗ್ಗಿ ರಡ್ಡ್ ಬುಲೆ ಆಪಿನ ಕಂಡೊಲು ಪದ್ರಾಡ್ ಮುಡಿತ್ತ.  ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪಕಯ್ಲ್ ಕೊಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುವಾಯಿನಿ ದಾಮು ಬತ್ತಿ ಮುಂಡುಲು ಉಲ್ಲ.  ಈಸ್ವರನ ಮೆಗ್ಯಲ್ಲು ಪರವೂರುಗು ಬೇಲೆಗ್ರ ಪೋತೆರ್‍.  ಈಸ್ವರಗ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನೆಡ್ದ್ ದಿಂಜ ಊರುದ ಪಂಚಾತಿಗೆ, ಕೋರಿದಟ್ಟ, ಕಂಬುಲ, ಗಡಂಗ್‌ದ ಬ್ಯಾರ.  ಇತ್ತೆ ಪಂಚೃತ್‌ದ ಮೆಂಬರ್‌ಲಾ.

ಆಂಡ ಐಡ್ದ್ ದಿಂಜ ಪರ್‍ವೆಲ್ ಕೂಟ.  ನೆಡ್ದತ್ರ ಪುರ್ಸತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ?  ಐಕ್‌ಂದ್.  ಏರಾಂಡ ಒರಿ ದಪ್ಪುನಾಯೆ, ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲದಕಲೆಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ ತಿಕ್‌ಯೆಡ ಆತು ಇಂದ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಬತ್ತಾರ್‌ಡ್ದ್ ಬೇಬಿನ ಆಮ್ಮೆರ್‍ ಎಂಚಿ ನೆಕ್ಕಾ ಬತ್ತಿನಾರ್‍ ಇತ್ತೆರ್‍.

"ದಾಮು ಆವಂದೆಯೇ ಅಮ್ಮೆರೇ?"  ಕೇಂಡಿನಿ ಬೇಬಿಯೇ

‘ಕಬತ್ತಾರ್‌ಡ್ ಕೊಂಡಾಟದಾಯೆ ಮಾರಾಯರೆ’ ಆಯೆ, ಆಯನ್ ಅಲ್ತಕುಲು ಕಡಪುಡೋಡೇ? ..... ಬತ್ತೆಡ ಎಡ್ಡೆನೇ..... ಇಂದೆರ್‍ ಸಮ್ಮಲೆ.

ಬೇಬಿನ ಪೊದು ನಿಶ್ಚಯೊಡ್ದು ಪತಿನ ಮದಿಮೆ ದೊಂಪ, ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಸುದಾರ್ಪುನು, ಒಣಸ್ ಬಲಸುನೆ ಡ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆಟ್ಲಾ ದಾಮುನ ಬೇಲೆನ್ ಈಸರೆಲ ತೂತೆ.  ‘ಓ ಆಯೆಂದಾಂಡ ಆವು’ ಇಂದ್ ಆನಿಯೆ ತಮ್ಮಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಮರ್ಮಯೆ ಕಬತ್ತಾರ್‌ಗ್ ಪೋದು ಮಗ್ರನೆ ದಾನಿ ದಾಮುನು ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೆ.

ಅಂಚ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಸೇರೊನ್ನಾಯೆ ದಾಮು.  ಎಡ್ಡೆ ಲಟ್ಟ ಜವಾಣ್ಯೆ.  ದಪ್ಪರೆ, ಕಂಡದ ಬರಿ ಕಡ್ಪರೆ, ಬರಿ ಬಣ್ಣ್‌ ದೀಯರೆ, ತೋಡ್ ಪಿರೆಸರೆ ಕೆಯಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ತುಂಬರೆ, ಅರಿತ ಕುರುಂಟು ಕಟ್ಟರೆ, ಗುಡ್ಡೆಡ್ದ್ ತಪ್ಪು ಕುತ್ತುದ್ ಕನರೆ-ಒಯ್ಕ್‌ಲ ಆಯೆ ಪಿರ ಜಾರಯೆ.  ಕಬತ್ತಾರೇ ಅತ್ತ್, ಸುತ್ತದ ಎಲ್ಲೂರು, ಬೊಳ್ಯೂಟ್ಟು, ಮುದರಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟು ದಾಮುಲೆಕ ಕಂಬುಲೊಡು ಎರು ಗಿಡ್ಡಾವುನ ಗಡ್ಸ್‌ದಕುಲ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜೆರ್‍.

ಬೇಬಿನಕಲ್ನ ನಿರೆಕರೆತ ಬುಡುಒಕ್ಕೆಲ್‌ದಾಯೆ ದಾಮು.  ಬಂಙದ ಇಲ್ಲ್. ಏಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಸಾಲೆಗ್ಲಾ ಪೋಯಿನಾಯೆ.  ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಯಾವೂಂದ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸಾಲೆ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪಾಡೆಡ್ಯೆ.  ಆಯಗ್ಲಾ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪುನೆಡ್ಲ ದಿಂಜ ಒವ್ವಾಂಡ ಬೇಲೆಡ್ ಗೇನ,  ಕಿಂಞಡೇ ಬೇಲೆದ ಕೈಟ್ ಪತಿನೆ ಟಸ್ರ ಬೇಲೆದ ಬಿರ್ಸೆ ಆಯೆ.

ಎಲ್ಲಿಡ್ ನಿರೆಕರೆಟ್ ಜತೆಟೇ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿನಕುಲು ಬೇಬಿಲಾ ದಾಮುಲಾ.  ದಾಮುಗು ತನಡ್ಡ್ ನಾಲ್ ಒರ್ಸ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಬೇಬಿ ಹೈಸ್ಕೂಲುಗು ಪೋದು ಕಲ್ತ್‌ದ್ ಎಸೆಲ್ಸಿ ಪಾಸಾಯಿನೆಕ್ ಸೋದ್ಯೆಲಾ ಬಾರಿ ಕುಸಿಲಾ.  ಅಲೆನ ಸಾಲೆ ಕಲ್ತ್ ಮುಗಿದ್ ಐನ್ ವರ್ಸೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿನಿ ಮದ್ಮೆ.  ಒಂಜೇ ತಾಲೂಕುದ ಉಲಯಿ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಗು ಕಬತ್ತಾರ್‍ ಬಾರೀ ದೂರನೇ.  ಪತ್ತಾನ ಪತ್ತ್‌ಡ್ ಪೊದು ಸಾಟೆಂ ಆಂಡ್.  ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್.  ಅಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಅದ್ ನಾಲ್ ಒರ್ಸಾಂಡ್.  ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ದ್ ಒರ್ಸೊಗು ಕಬತ್ತಾರ್‌ಡ್ದ್ ದಾಮು ಬತ್ತಿನಾಯೆ.  ಒಜಪ್ಪೆ ಜೊಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕೆನೇ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲಾತಿನಿ.

ಆಯಗ್ ಬೇಲೆಡ್ ಒಡ್ಕ ಇಜ್ಜಿ.  ಪರ್‍ವೆಲ್ ಊರ್‍ದ ಪರ್‍ಸಂಗ ಪತೊಂದು ತಿರ್ಗುನ ಈಸ್ವರಗ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು.  ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪಯೆ.  ಉಣ್ಕೆಲ್ ರಾತ್ರೆಗ್ ಪರ್ದಿಡಿಂಗ್ ಆದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್ ಪೊಗ್ಗುವೆ.  ಒರೋರ ದಾಮುವೇ ಪೋದು ನಾಡೊಂದು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್‍ದು ಲೆತೊಂದು ಬರೊಡು.

ದಾಮುಲಾ ಬೆಬಿಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಕೆಡುಪ್ಪುನವು, ಕುಸೆಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಗೊಬ್ಬುನವು.  ನಾಲಯಿ ಕಿರ್ಮೊಂದಿತ್ತಿ ನೆರೆಕರೆತ್ತ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪೆರೆಗ್ ತೂವರೆ ತೀರ್‌ಜಿ.  ಅಕಲ್ನ ಮರ್ಕೊನು ಅಲ್ಪಮುಲ್ಪ ಬಿರ್‍ಕರೆ ಪತಿಯೆರ್‍.  ಊರ್‍ದ ಪದೆತಿ ಕೂಸಕ್ಕೆಲಾ ಕೇನ್ನಗ ಬೇಬಿನ ಮಾಮಿ ಸಾಂತಕ್ಕೆಗ್ ಏಪನೇ ಸಂಸಯಿ ಇತ್ತಿನಾರೆಗ್ ತಡೆಯೆರೆ ತೀರಂದೆ ಪೋಂಡು.  ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೊಡ್ಚಿ....  "ಎನ ಮಗೆ ಈಸರಗ್ ಪರ್‍ಪಿನ ಚಟ ದುಂಬು ಇತ್ತ್‌ಜಿ.  ಮೋಲು ಸಿಲ್ಪಟ್ ಸಿಂಗಾರಿ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್ ಪೊಗ್ಗಿನೇ ಪೊಗ್ಗಿನಿ!.....  ಆಲ್ನ ಪರಜೋಸ್ತಾಯೆಗೆ!  ಕಂಡನ್ಯನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಯನಿತ್ತೆ ಲೆಪುಡಾದ್ ಚಂಗಯಿ ಗೊಬ್ಬುವೊಲು.  ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚಿದ್ ಪೇರ್‍ ಪರ್‍ಪಿನೆನ್ ಊರ್‍ಯಕುಲು ತೂಪುಜೆರಾ....." ಇಂಚ ಮಾತ ಸಾಂತಕ್ಕೆ ಕಂಡೊಡು, ಅವ್ಲು - ಮೂಲುಂದ್ ಪನರೆಗ್ ಸುರು ಮಲಮೂ.  ಈಸರನ ಕೆಬಿಕ್ಲಾ ಬೂರ್‍ನಿ ಇಂಚಪ್ಪ.  ಸಾಂತಕ್ಕೆಗ್ಲಾ ದಾಮುನ ಎದುರು ಪನ್ರೆ ದೈರ ಇಜ್ಜಿ.  ಆಯನಂಚಿನ ಬೇಲೆದಾಯನ್ ಬುಡ್‌ಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೆನ್ಪಿನ ಆಂಜೊವು ಬೋಡೆ!?  ಈ ಕತೆ ಮಾತ ಬೇಬಿಗ್‌ಲ ದಾಮುಗ್ಲ ತೆರೆನಗ ದಿಂಜ ಕಡೇಸ್‌ಂಡ್.

ಗ್ರಾಮದಕಲೆಗ್ ಸುಗ್ಗಿ ಕರಿದಾನಗ ಕೊಳಕೆದ ಬುಲೆಕ್ ತುದೆಟ್ ನೀರ್‍ ಪರಪುಜಿ.  ಬೊಮ್ಮಗುಂಡಿಡ್‌ ಒರ್ಸಒರ್ಸಲಾ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವೆರ್‍.  ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗ್ಗಿನೇ ಬೊಮ್ಮೆ ಗುಂಡಿದ ಅಪೆ-ಈಪೆದ ಕಡೆತಕುಲು ಮಾತ ಸೆರ್‍ದ್ ಕಲ್ಲ್ ಪೊಯ್ಯೆ, ಮರ, ಕಣಕ್, ಅಡರ್‍, ಮಣ್ಣ್ ಮಾತ ತುಂಬುದ್‌ಪಾಡ್ದ್ ಏಲೆಣ್ಮ ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲ್ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೊಮ್ಮೆ ಗುಂಡಿಡ್ ನೀರುಂತರೆ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟುವೆರ್‍.  ಮಿತ್ತ್‌ದ್ದ್ ಪರಪ್ಪುನ ನೀರ್‍ ಐಟ್ ಎರ್ಕ್‌ದ್ ಉಂತುಂಡು ತುದೆತ ಮಿತ್ತ ಸಾಲ್‌ದ ರಡ್ಡ್ ಮೆಯ್ತ ಸಾಗೊಳಿದಕಲೆಗ್ಲಾ ಕೊಳಕೆಗ್ ಈ ಕಟ್ಟದ ನೀರ್‍ ಇಯಾವುಂಡು.  ದುಂಬು ಮಾತ ಪನೆ ಪಾಡುನು.  ಅತ್ತ್‌ಡ ದಂಬೆ ಕಟ್‌ದ್ ಕೊಂತುಡು ಕಂಡೊಗು ನೀರ್‍ ತೇಪುನು..... ಇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಡ ಪಂಪು ಸೆಟ್‌ ಉಂಡು.....

ಅಂಚ ಈಯೊಡ್‌ದ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮುರಾನಿಯೆ ಸುರುವಾತ್‌ಂಡ್.  ಇನಿ ಬೇಲೆ ಅಕೇರಿ-ಕಟ್ಟಗಂಡಿ ಆಪುಂಡು.  ಸಾಧಾರ್‍ಣ ನಡೀರ್‍ ಅವು-ಆ ಪೋರ್ತುಗು ಕಟ್ಟದ ತಿರ್ತ ಮೆ ಯಿತ ತುದೆಟ್ ನೀರ್‍ ಒಡ್ಕ ಆಪುಂಡು.  ಈ ಪೊರ್ತು ಮೀನ್ ಪತ್ತುನಕಲೆಗ್ ಸೊರ್ಗ!ಽಽ ಗಾಲ ಮಿನಿ ಅತ್ತ್, ಗೂರಿ ಮಕ್ಕೆರಿ ಬಲೆ ಮಾತ ಅದಗ ನೀರ್‌ಗ್ ಜಪ್ಪುಂಡು ದೆಂಜಿ.  ಮಡೆಂಜಿ, ಮೊರಂಟೆ ಕಿಜನ್-ತಿಕ್ಂಡ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಯಾವಂದ್.  ಕಜಿಪುಗು-ಆತ್ ಮೀನ್‌ಲು ತಿಕ್ಕುವ.  ರಾತ್ರೆಡ್ ಲಾಟಾನ್ ಪತೊಂದು ಪೋದು, ಕರೆಕ್ ಬರ್‍ಪಿನ ಮೀನ್ಲೆನ ಗುದ್ದರೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಯಾ ಕೊದಂಟಿಯಾ ಇತ್ತ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಡಯಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಲಿ.  ಅಂಚಾದ್ ಊರುಗು ಕಟ್ಟಗಂಡಿದ ಮನದಾನಿ ಬಂಜಾರ ಮೀನ್‌ದ ಒಣಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ.  ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಲೊಡು ನೀರ್‌ನಲೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೊಗು ಆ ಕಟ್ಟ ಕಡ್ಯಂಡು.

ದಾಮು ಈ ಸರ್ತಿ ಗೂರಿ ದೀವರೆ ಪೋತುಜೆ.  ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಡ್ ಎಣ್ಣಂದಿನವು ಮಾತ ನಡತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಈಸರೆ ರಾತ್ರೆಡ್ ಬನ್ನಗ ಏಪೊದಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಜರ ಪರ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ದಿತ್ತೆ.  ಬನ್ನಗನೇ ‘ದಾಮೋ’ ಇಂದ್ ಅರೆದ್ದೊಂದ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಎಂಜೆಂಚಿನವ ನೆರ್‍ಯೆ ಅದಗ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಸಾಂತಕ್ಕಲಾ ‘ಈ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಈತ್ ಮಾತ ಆಯಿನಿ’ ಇಂದ್ ಮಗಕ್ ಕೂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆರ್‍.

ಈಸ್ವರೆ ದಾಮುನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದ್ ಅರಬಾಯಿ ದೀಯೆ.  "ನಾಯಿಗ್ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್‌ಂಡ ನೆಸಲೆ ನಕ್ಕೂಂಡು.  ಮೂಜಿ ಕಾಸ್‌ದಾಯ, ನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಬೇಬಿಗ್‌ಲಾ ಏಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ಸಂಬಂಧ ಪನ್‌ಂಬೆ ಬೋಲಿ ಮಗಾ.....!

ಮಂಡೆಗ್ ಮರಕಡ್ತ್ ಪಾಡಿಲೆಕ ಆಂಡ್ ದಾಮುಗು.  ಇನಿ ಏರಂದಿನ ಗರ್‍ವ ಏರ್‌ಂಡ್.  ಆಯೆಲಾ ಬುಡ್ಜೆ.  "ಈರೆನ ಸುರ್ಪೊಗು ತಕ್ಕಂತಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪರಾ?  ಜಾಗ್‌ರ್‍ತೆಡ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ..... ಇಂದೆ.

ಸಾಂತಕ್ಕೆ ಮುರೆಡ್ಯೆರ್‍, "ಏತ್‌ಂಬೇ ನಿಕ್ಕ್ ಆಂಕಾರ..... ಇಂದಾ, ಎಲ್ಲೆ ಮೂಡಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಡ್ಡ ಜಾಗ್‌ದ ಬೂತ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಿನನ್ ತೂವೊನು"  ಇಂದ್ ಸಾಂಪಿಯೆರ್‍!

ಉಂದು ಮಾತ ದಾಯೆಗಾಂಡ್‌ಂದ್ ತೆರೆನಗ ದಾಮುಗು ದಿಗ್ಲ್ ಪಾರ್ಡ್!  ಆಣ್-ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಆರ್ತ ಈತೆನಾ!..... ಓ ದೇವರೇ..... ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ತಾನ್ ಈ ಇಲ್ಲಾಡ್ದ್ ಪಿದಾಡೊಡು.  ಆಂಡ..... ಎಲ್ಲೆದ ದಪ್ಪು ನೊಂಜಿ ಮುಗಿಪ್ಪೊಡು.....

ಪುಲ್ಯಾನಗ ದಾಮು ಲಕ್‌ದ್ ಏಪದಲೆಕನೆ ಎರ್‍ಲೆನ್ ಕೊನೊದು ದಪ್ಪರೆ ಕಟ್ಯೆ.  ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ.

ಮದ್ದ್ಯನ ಆನಗ ಈಸ್ವರೆ ಓಲಿತ್ತೆನಾ, ಬತ್ತೆ.  ಕೋಡೆದ ನಿನೆಪೇ ಇಜ್ಜಿನಿಲೆಕ ದಾಮುಡ.  "ಅಂದಂಬೆ, ಬೊಮ್ಮೆಗುಂಡಿದ ತಿರ್‍ತ್‌ಡ್ ಗೂರಿ ದೀತೆ.  ಇನಿ ರಾತ್ರೆಗ್ ಪೋದು ಗೆತ್ತ್ ಕನಲ್ಲ, ದಾನಿ" ಇಂದೆ.

ದಾಮುಗು ಮನಸ್ಸ್‌ಜ್ಜಿ.  ಆಂಡ ದಾನ್ನು?  ಮನಿತ್‌ಜೆ.  ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನೆನ್ ಮುಗಿತ್‌ದ್ ಇನಿ ರಾತ್ರೆಡ್-ತತ್ತ್ಂಡ ಎಲ್ಲೆ-ಈ ಇಲ್ಲದ ರುಣ ಕಡ್ತ್‌ದ್ ತಾನ್ ಪಿದಾಡೊಡು ಇಂದ್ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ತೆ.

ಕಂಡದ..... ಕಿದೆತ್ತ ಬೇಲೆಡ್ ಪಗೆಲ್ ಕರಿಂಡ್.

ರಾತ್ರೆ ಆಂಡ್.... ಉಣ್ಕೆಲ್ ರಾತ್ರೆಲಾ ಕರಿಂಡ್ ಸಾಂತೆಕ್ಕೆಲಾ ಬೇಬಿಲಾ ಪಜೆಟ್ ಅಡ್ಡಾಯೆರ್‍.  ನಿದ್ರೆ ಎರೆಗ್ ಬರ್‍ಪುಂಡು?  ಕಟ್ಟಗಂಡಿದ ಏಲ್ಯ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್, ದಾಮು ಲಕ್‌ದ್ ಲಾಟಾನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಗೂರಿ ಗೆಪ್ಪರೆಂದ್ ತುದೆಕ್ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಪೋಯೆ.

ಪಿರ ಒಂತೆ ಪೊತಾನಗ ಬೊಮ್ಮೆಗುಂಡಿಡ್ದ್ ‘ಕಟ್ಟಗಂಡಿ’ ಆಂಡ್‌ನ್ಪಿನ ಸುಂಚನೆ, ಓಗ... ಹೋ.... "ಇಂದ್ ಪತ್ತ್ ಮಂದೆದ ‘ಬಾಂ’ಕೇಂಡ್.  ಆಯಿತ ಬೆರಿಕ್ ಓಯ್ಽಽಽಪ್ಪಾ!ಽಽ....."  ಇನ್ಪಿನ ನೇಲವೊಂಜಿ ಬುಲಿಪು ಗಾಲಿಡ್ ರಟ್‌ರಟ್‌ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ಅಂದಾ-ಅತ್ತಾಂದ್ ಪಿನೀ ಕಣ್ಣಡ್ದ ಆತಿನ ಬೇಬಿ ‘ಧಿಡ್ಕಂದ್ ನಿದ್ರೆಡ್ದ್ ಲಕ್‌ದ್’ ಓಮಾಮೇ, ದಾಮೋ.....’ ಇಂದ್ ಬೊಬೆ ಪಾಡ್ಯೊಲು;  ಬಾಕಿಲ್ ಗೆತ್ತ್‌ದ್, ತಡ್ಯ ಕಡತ್ತ್‌ದ್ ಪಿಡಯಿ ಕಬಿದಿ ಕತ್ತಲೆಡ್ "ದಾಮೋ, ದಾಮೋ" ಇಂದ್ ಅರಬಾಯಿ ದೀವೊಂದು ಬೊಮ್ಮೆಗುಂಡಿದಂಚಿ ಪಾರೊಂದು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೊಲು.....
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 1, 2012

ಬೊಣ್ಯೋ ಬೂರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್

-ಪ್ರಭಾಕರ ಶಿಶಿಲ

ಆ ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಬೇಲೆ ಸುರುವಾಯಿಬುಕ್ಕೊ ಊರುಡು ಬಾರೀ ಸಡಗರೋ.  ರಂಗ್ ರಂಗ್‌ದ ಲಾರಿಲು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊರೊತ್ತ ಯಂತ್ರೊಲು ಉರುಗು ಪೊಸ ರಂಗ್ ದಿಂಜಾದೊ.  ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಬೇಲೆ ಬೇಗೊ ಮುಗ್ಯೊಡುಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯಕುತ್ರಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಪುರ್ಸೋತು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಒರೊರೊ ಇರ್ಲ್‌ಡ್‌ಲಾ ಗಾಳಿ ಸುಡರ್‍ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಆ ಊರುಡಿತ್ತಿ ರಡ್ದ್ ಹೋಟೇಲ್, ರಡ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ, ಒಂಜಿ, ಕಲಿತ್ತಬುಕೊಂಜಿ ಗಂಗಸರೆತ್ತ ಗಡಂಗ್‌ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಾಂದಿತ್ ಬೇರೊ.  ಊರುದ ನೆತ್ತೆರುರ್ಕುನ ಜವ್ವನೆರ್‍ ಬಯ್ಯೆಗ್ ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಎದ್‌ರ್‌ತ ಕೆಲ್ಸಿಕಟ್ಟೆಡ್ ಸೇರ್‌ದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಪೊಂಜೋವೆಲ್‌ನ ಮೈತ ತಗ್ಗ್ ಏರ್ತೆದ ವಿಷಯೊಲೆನ್ ದಿನೋಲಾ ಪಾತೆರೋಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಆತೊಂಜಿ ಪೊಂಜೇ ವೆಲ್‌ನ ಬೇಲೆಗ್ ದೀವೊಂದಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಅದೃಷ್ಟೊಗು ನಂಜಿ ಕಾರೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.

ಅವು ನೂದು ಕಂಡಿ ಬಜೈದ ಸುಬ್ರಾಯ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಕಟ್ಟಾವೋಂದಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೋಣೊ.  ಕಲ್ಜಿಗದ ಅಬತಾರೊಂದು ಬಾರೀ ಪುದಾರ್‍ ಪೋಯಿನ ಜೀವೊ ಇಪ್ಪಿ ದೇವೆರೆಗಾದ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಬೇಲೆ ಎಚ್ಚ್‌ಕಮ್ಮಿ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಿತ್‌ಂಡ್.  ಬಟ್ಟೆರ್‍ ಅಯ್ಕ್ ಭಗವಾನ್ ಮಂದಿರೊಂದು ಪುದಾರ್‌ಲಾ ದೀದೆತ್ತೆರ್‍.  ಆ ದೇವರ್‍ ಉಪ್ಪಿನ ಊರುಗು ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಐನಾಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೊದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊ ದೇವರ್‍ನ ಇಸಯೊ ಊರು ಪೂರಾ ಪ್ರಚಾರೊ ಆಂಡ್.  ಮಾಂತಾ ಊರುಲೆಡ್ ಆ ದೇವರೆಗ್ ಮಂದಿರೊ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಊರು ಈ ಇಸಯೊಡು ಪಿರವೊರಿಯೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ್‌ದ್ ನಿಗೊದೀಯೆರ್‍ ಮಂದಿರೊದ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಜಂಬರೋನ್ ಆ ದೇವೆರ್‍ನ ಕೈಯಿಡ್ದೇ ನಡಪ್ಪಾವೋಡುಂದು ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.

ಊರುದ ದೂಮಣ್ಣ ಗೌಂಡನ ಮಗೆ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್‌ದ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಕಟ್ಟೋಣೊತಾಡೆಕ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಒರ, ಬಯ್ಯಗೊರ ಪೋಯಿಜಾಂಡ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರಾಂದ್.  ಅಯನ ಇಲ್ಲ ಕಯಿತಲ್‌ದ ಕೂಸಪ್ಪೆ, ಬಾಳಣ್ಣೆ, ಡೀಕಯ್ಯೆರೆಗ್ಲಾ ಉಂದುವೇ ಬೇಲೆ.  ಅವುಲು ನಡಪುನ ಸಂಗತಿಲೆನ್ ಅಕ್‌ಲಕ್‌ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು.  ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನೊಗು ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ವರದಿ ಮಲ್ಪಿನ ಅಕ್‌ಲೆನ ದಿನಚರ್ಯೆ.  ಬಟ್ಟೇರೆ ತೋಟೊಗು ಬೇಲೆಗ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ದೂಮಣ್ಣಗ್ ಮಗನ ಪಾತೊರೊ ಪಂಡ ಸಸಾರೊ.  ಆಂಡ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋಂದು, ಇಲ್ಲೇ ಪರಪಂಚೋಂದು ತೇರಿಯೋಂದಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕಮ್ಮಗ್ ಆಯನ ಪಾತೊರೊ ಕೇನ್ಯೇರೆ ಬಾರೀ ಇಸ್ಟೊ.  ಆಲೆಗ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಪಂಡ ದಿನಾ ಬರ್ಪಿನ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್‍ದಲೆಕ್ಕ.

ಒಂಜಿ ದಿನೊ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಕೊನಯಿನ ವಾರ್ತೆ ಕೇನ್‌ದ್ ಎಂಕಮ್ಮಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯೊಲಾ ಸಂತೋಸೋಲಾ ಒಟ್ಟುಗೇ ಆಂಡ್.  ಆ ನೋಟೀಸ್ ಕೊನದ್ ಓದಾಂತೆ ಇಪ್ಪೆಂದ್ಂಡ ಆಲೆಗ್ ಆಯ್ಡ್ ಇಸ್ವಾಸೊ ಬರ್‍ಯೆರ ಇತ್ತ್‌ಜಿ.  ಊರುಗು ಬೇಸ್ಯ ಪದಿನಾಜೆಗ್ ಕಲ್ಜಿಗೊದ ಅಬತಾರೊ ಬಗವಾನೆರ್‍ ಬರ್ಪೆರ್‍ ಆನಿಯೇ ಮಂದಿರೊದ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಕಾರ್ಯೊ.  ಆನಿ ಊರೊರ್ಮೆ ತೋರಣೊ ಕಟ್ಟೊಡು, ಅಂಬಿ ಅಡ್ತಿ ಸುದ್ದೊವಾಯಿನ ಮುಂದಿಲ್‌ಗ್ ರಂಗೋಲೆ ಪಾಡೊಡು, ಸೂದ್ರೆರ್‍ ಮದುಮಾಸೊ ತಿನಾಂದೇ ಸೋಕುಡು ಮೀದ್ ಮಡಿಕುಂಟು ತುತ್ತೋಂದು ಮಂದಿರೊಗು ಬರೊಡು.  ದೇವೆರೆ ಕಾರ್ಯೊಗು ಮಲ್ಲಮನಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಡುಂದು ಮಗೆ ಓದುತು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಮ್ಮಗ್ ಬಾರೀ ಕುಸಿಯಾಂಡ್.

ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನ್ ಕಾಸ್‌ಗ್ ರಂದ್ಯೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ.  ಆಲ್ ನಾಡ್ ನಾಡ್‌ದ್ ಗೋಡೆತ ತೂಂಬುಡು, ಅರಿತ ಡಬ್‌ಇಡ್, ಓಲೋಲೋ ದೀದಿತ್ತಿನ ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಲ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕೊ ಪಾಡ್ಯೆ.  ಒಟ್ಟುಗು ಆಜಿ ಆಣೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್!  ಆಯ್ನ್ ಚೀಲೊಡು ಪಾಡೊಂಡೆ.  ಇತ್ತೆ ಅಯನ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಗರ್‍ ತೆಲಿಕ್ ಮೂಡ್‌ಂಡ್.  ಎಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯೆಗ್‌ವುಂದೆನ್ ಬಟ್ಟೆ ರೆಗ್ ಕೊರೊಡು, ಭಗವಾನ್ ಸಮಿತಿಗ್ ಎನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಂದ್ ಪನೊಡುಂದು ಎನ್ನೊನಗ ಅಯಗ್ ಕುಸಿ ಆಂಡ್.

ದೂಮಣ್ಣೆ ಎಚ್ಚ ಪಾತೆರುನ ಜನೊ ಅತ್ತ್.  ಕೆಲ್ಸೊ ಮುಗೀದ್ ಬನ್ನಗ ಏಪಲಾ ಕತ್ತಲೆನೇ.  ಗಡಂಗ್‌ಡ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನಾನಿ ಆಯನ ಸೊರೊ ಊರಿಡೀ ಕೇನುಂಡು ಆನೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ.  ಅಂಚಾದ್ ಬಾರೀ ಕುಸಿಟ್ಟೇ ಇತ್ತೆ.  ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊನೇ ಊರುಗೇ ಕೇನಿಲೆಕ್ಕೊ ಬುಡೆದಿನ್ ಲೆತ್ತೆ.  "ಎಂಕೂ ಕೇಂಡನಾ?  ನಮ ಊರುಗು ದೇಬೆರ್‍ ಬರ್ಪೆರ್‌ಗೆ"  ಪೊಡಿತ್ತ ಬುರ್‍ಡೆಡ್ತ್ ಪೊಡಿನ್ ಅಂಗೈಗ್ ಪಾಡ್ತ್ ಒಂಜಿ ಈಡ್ ಏರ್ಸಾದ್ ಎಂಕಮ್ಮ ಕಂಡನ್ಯನ ಅಬತಾರೊ ತೂದು ಕೇಂಡಲ್ "ಏರ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ ನಂಕ್ ದಾನೆ?  ನಮೊ ಏಪಲಾ ಇಂಚನೇಅತ್ತಾ?"  ದೂಮಣ್ಣೆ ತೆಲಿತೋಂದೇ ಪಂಡೆ:  "ನಿನವು ಏಪಲಾ ಒಂಜೇ ರಾಗೊ ಆಟಿದ ಬರ್ಸತ ಲೆಕ್ಕೊ.  ಅಯ್ನ್ ಬುಡು.  ಇನಿ ದನಿಕುಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ ದೇಬೆರನ ಪೊಟೊ ತೂಯೆ.  ಏತ್.  ಏತ್ ಸೋಕು ಉಲ್ಲೆರ್‍ ಗೊತ್ತುಂಡಾ?  ಉದ್ದೋತ ಮಂಜೊಲು ಮಂಜೊಲು ಅಂಗಿ.  ಉಂಗುರುಂಗುರ ತರೆಕೂಜಲ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆರ್‍.  ಕಿಟ್ಣೆ ದೇಬೆರೆ ಅಬತಾರೊಂದು ದನಿಕಲು ಪಂಡರ್‍."

ಆಲ್ ಉಂದೆನ್ ಕೇನ್ದಿತ್ತಲ್ ದೇಬೆರ್‍ ನರಮಾನ್ಯಾದ್ ಅಬತಾರೊ ದೆತ್ತ್‌ತ್ತ್ ವೈಕುಂಟೊಡ್ದು ನರಲೋಕೊಗು ಜತ್ತ್‌ದೆರ್‍.  ಪೆದಾಂತಿನಕುಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ್‍ ನೀರ್‌ನ್ ಪೆಟ್ರೋಲು ಮಲ್ಪೆರ್‍.  ಗಾಳಿಡ್ ಕೈಯಾಡಿಸಾದ್ ವಾಚಿ, ಉಂಗುರು, ಬೊನ್ಯೊ ಕೊರ್ಪೆರ್‍.  ಇಂಚ ಮಾಂದಾ ಊರೊರ್‍ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಯಾನಗ ಏರೆನೊಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ತ್‌ಪೋಯಿನ ತನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಳು ವಾಪಾಸ್ ಬಿರ್ಪಿಲೆಕ್ಕೊ, ಏರೆರೆಗ್ ತೋಜಿಪಾಂಡಲಾ ಗುಣ ಆವಂದಿ ತನ್ನ ವಾತೊ ಗುಣವಾಪಿಲೆಕ್ಕೊ ಆ ಸಾಮಿ ಮಲ್ಪೆರಾ ದಾನೋದ್ ಆಲ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್.  ಆಂಡ ಆತ್ ದೂರದ ಆ ಸಾಮಿನಾಡೆಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಪನ್ಪಿನವೇ ಚಿಂತೆ.  ಇತ್ತೆ ಆ ದೇಬೆರ್‍ ತನ್ನ ಉರುಗೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್‍!

ಈ ಸಂತೋಸೊಟು ಎಂಕಮ್ಮ ಕಂಡನ್ಯಟ ಕೇಂಡಲ್ "ಇತ್ತೆ ಸಾಮಿ ಈಡೆಗೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ಆರೆನ ದಯೆಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಳೆಲಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ, ಎನ್ನ ವಾತೊ ಗುಣ ಆಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ?"

ದೂಮಣ್ಣೆ ಪುಸ್ಕ ತೆಲ್ತೆ.  ಆಯನ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈತ ಕೆಂಪು ರಸೋ ಆಲೆನ ಮೋನೆಗ್ ಚಿರ್‍ಕ್‌ಂದ್ ರಟ್ಟ್‌ಂಡ್.  ಆಲ್ ಸೀರೆತ ಸೆರಂಗ್‌ಟ್ ಮೋನೆ ಉರ್ದೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ದೂಮಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ "ನಿಕ್ಕ್ ದಾನೆ ಮರ್ಲ ಎಂಕೂ?  ಅವು ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಮೈಟ್ ಸೊರ್ಕು ದಿಂಜಿದ್ ಬೆಲ್‌ದ್‌ಪೋದೊ.  ಅವು ವಾಪಸ್ ಬರ್‍ಯೆರ ಉಂಡೊ?  ಆಂಡ ನಿನ್ನ ವಾತೊ ಗುಣ ಆಯೆರೆಲಾ ಯಾವು.  ಅವು ಬುಡು.  ಇನಿ ದನಿಕುಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಇಸೇಸೊ ಕೇನ್ದನಾ?"

"ದಾನೆ ಆಂಡ್?"  ಎಂಕಮ್ಮನ ಕೆಬಿ ನಿಮಿರ್‌ಂಡ್.  "ಅಲ್ಲ್ ಸಾಮಿನ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಪಟೋದೀತೆರ್‍.  ಆ ಪಟೊಡ್ತು ಬೊಣ್ಯೊ ಬೂರೊಂದುಂಡು.  ವಾ ಕಮ್ಮೆನೊ!  ಆಯ್ನ್ ಇಬೂ ತಿಂದ್ ಪನೊಡುಗೆ.  ದನಿಕುಲೆ ಮಗೆ ಎಲ್ಯಮಾಣ್ಯಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ?  ಆರೆನ ಮೈಟ್ ದೇವರ್‍ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ಏತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍?  ಏತ್ ಕಾನಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ?  ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಯಮಾಣ್ಯಣ್ಣೆ ದೇವರ್‍ನಂಚನೇ ಆತೆರ್‍."

ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಉಸಿಲ್‌ತಿಕೋಂದಿಲೆಕ್ಕಾಂಡ್, ದನಿಕುಲೆ ಮಗೆ ರಾಮಕಿಸ್ನೆ ಆಯನ ಕ್ಲಾಸ್‌ದಾಯೆ.  ಅಯೆ ಒಂಜಿ ವಾರೊಡ್ಧಿಂಚ ಸಾಲೆಗ್ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜೆ.  ಎಂಚಿನ ಬಾಗ್ಯೊ ಅಯನವು!  ತನ್ನ ಮೈಟ್‌ಲಾ ದೇವೆರ್‍ ಬರ್ಪಿನಲೆಕ್ಕೊ ಅಪೆತೆಂಟ್!  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಮೈ ಕೈ ತೂವೂಂಡೆ.  ಕಪ್ಪು ಸೀಂಕ್ರ್‌ಮೈ.  ಪದ್ಪೆದ ದಂಟ್‌ದಂಚಿನ ಕೈಕಾರ್‍!  ಬೆಗರ್‍ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪರ್ಕೊಟೆ ಅಂಗಿ.  ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೈಡ್ ಕುಲೆ ಬರುವೋ ದಾನೊ!  ದೇವೆರ್‍ ಬರೋಡಾಂಟ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ದಪ್ಪೊ ದಪ್ಪೊ ಮೈಯೇ ಉಪ್ಪೊಡೋ ದಾನೋ?  ಮದ್ದು ಮಾಸೊ ತಿನಾಂದೆ ಮಡಿಟ್ಟೇ ಉಪ್ಪೊಡೋ ದಾನೊ?  ಇಂಚ ಮಾಂತ ಎಣ್ಣೋಂದು ತರೆ ಕಿರ್ಬೋಂದು ಕುಲ್ಲಿನ ಮಗನ್ ತೂದು ದೂಮಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ:  "ಎಲ್ಯ ಮಾಣ್ಯಣ್ಣೇರೆ ಮೈಡ್ ದೇವೆರ್‍ ಬಂತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.  ನಿನ್ನ ಮೈಡ್‌ಲಾ ಬರ್ಪೆದೇರೆಂಡ ಬೆನಾಂದೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಲಿಂತ್ತ್ಂಡ್."

ಮಗೆ ಬೂರ್ನಾಸ್‌ಂದ್ ಪಂಡೆರತ್ತಾಂದ್ ಎಂಕುಗು ಪಿಸಿರ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  "ಯಾವು ಒರ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ.  ಈರ್‍ ದನಿ ಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕೊ ಇಪ್ಪೆತಾರ್‌ಂಡ್ ಅಯೆ ಎಲ್ಯ ಮಾಣ್ಯಣೇರೆ ಲೆಕ್ಕೊ ಉಪ್ಪೆತೆ."  ಈ ಪಾತೆರೊಗು ದೂಮಣ್ಣನ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಂಡ್.  ಇತ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಕೇಂಡೆ.  "ಅಮ್ಮೆರೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊಟೊ ಕೊನತ್ ಕೊರ್ಪರಾ?"

"ವಾ ಪಟೋ ಮಗಾ?"

"ಅವ್ವೇ ಆ ದೇಬೆರನವು.  ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಬೊಣ್ಯೊ ಬೂರುಂಡಾಂದ್ ತೂವೊಲಿತ್ತ್‌ಂಡ್."

ದೂಮಣ್ಣಗ್ ಇತ್ತೆ ಸಂತೋಸಾಂಡ್.  ಆವಡ್, ಬೋದಾಳೆಂದ್‌ದ್ ಎಣ್ಣಿನ ಮಗಕ್ಕ್‌ಲಾ ತರೆ ಉಂಡು.  ಪಂಡ್ ಆಂಡ್‌ಂದ್ ತರೆ ಆಡಯೆ.  ಕಿಸೆಕ್ ಕೈ ಪಾಡ್‌ನಗ ನಾಲಾಣೆ ಪಾವೊಲಿ ತಿಕ್ಕ್‌ಂಡ್.  ಅಯಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಕೊರ್ದು "ಪೆಪ್ಪರ್‌ಮುಂಟ ದೆತೊನು ಮಗಾ" ಪಂಡೆ.  ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಿನ ದುಡ್ಡುಗು ಉಂದೆನ್ಲಾ ಸೇರ್‍ನಾದ್ ಮಂದಿರೊತ ನಿಧಿಕ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಡುಂದು ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೋಂಡೆ.

ಆ ರಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಆ ದೇವೆರೆನೆವೇ ಕನೊ.  ಉದ್ದೋತ ಗೌನು ಪಾಡಿನ, ಗಾಳಿಗ್ ರಾಪಿನ ಕೂಜಲ್ದ ದೇವೆರೆನ ಪೊಟೊ ಇಲ್ಲಡೆಟ್ ದೀಯಿಲೆಕ್ಕೊ, ಅಯ್ತ ಎದ್‌ರ್‌ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಚಿಬಿಲೆ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೀಯಿಲೆಕ್ಕೊ.  ಆ ಪೊಟೋಡ್ದು ಬೊನ್ಯೊ ಬೂರಿಲೆಕ್ಕೊ, ಜನೊಕ್ಕುಲು ಮಾಂತ ಇಲ್ಲಾಡೆಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪೊಟೊಕ್ಕು ಅಡ್ಡೊಬೂರ್‍ದು ಕಾನಿಗೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ತನನ್ ಪುಗರ್‍ದ್  ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕೊ.

ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ದೂಮಣ್ಣೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕು ನೆಂಪು ಮಲ್ತಲ್:  "ಪಟೋ ಕನದ್ ಕೊರ್‍ಯೆರ ಮದಪ್ಪಡೇ."

"ವಾ ಪಟೊದೇ"?  ಡಿಂಗಾದಿಪುನ್ನಗ ನಡತ್ತಿನ ಪಾತೆರಕತೆ ಒಂಜಿಲಾ ದೂಮಣ್ಣಗ್ ನೆಂಪಿತ್ತಿಜಿ.

"ಅವ್ವೇ ಆ ದೇವೆರೆನವು".

ಅಮ್ಮೆರ್‍ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೋಂದ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅಂಟೋಂದೆ ಉಂತ್ತೊಂದು ದೂಮಣ್ಣನ್ ತೂಯೆ.  ದೂಮಣ್ಣೆ ಬೀಡಿ ಪೊತ್ತಾವೊಂದು ಬಾಯಿಗ್ ದೀತ್ ರಡ್ಡ್ ದಮ್ಮು ಒಯ್ತೆ.  "ಈ ನಾಯಿ ತರೆತ್ತಯಗ್ ನನ ಅವೊಂಜ್ಜಿ!  ಮರ್‍ಯಾದಿಡ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋದು ಓದಡ್".  ಎಂಕಮ್ಮಗ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್;  ಪಾಪೊ, ಬಾಲೆ ಆಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು.  ನಂಕ್ ಇತ್ತೆ ದೇಬೆರ್‍ ಒರಿತ್ತಿನ ಅವೊಂಜೆನೆ.  ಈರ್‍ ಕಾಸ್ ಕಚಿ ಮಲ್ಪಡುಂದಿಜ್ಜಿ.  ದನಿ ಕ್ಕುಲೆಡ ಕೇನ್ದ್ ಕೊನಂಡ ಈರೆನ ವಾ ಗಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು?"

ನನ ಪಾತೆರ್‌ಂಡ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡುಂದ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ತರೆ ಆಡಾದ್ ಕೆಲ್ಸೊಗು ನಡೆತ್ತೆ.

"ಈ ಕೈಕಾರ್‍ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋತು ಬಲ ಮಗಾ.  ಅಮ್ಮೆರ್‍ ಪಟೊ ಕನೆಯಿಜೇರ್‍ಡ ಜಾತ್ರೆಗ್. ದೆತ್ತೋನ್ಕೊ."  ಎಂಕಮ್ಮ ಮಗನ ತರೆ ಪೂಜಿದ್ ಪಂಡಲ್.  ಬಗವಾನ್ ಸಮಿತಿಗ್ ಕಾನಿಗೆ ಕೊರ್‍ಯೆರ ಉಪ್ಪಿನ ನೆಂಪಾದ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ಬಾಯಿಡ್ ಬುರ್‍ರೆಂದ್ ಬಸ್ ಬುಡೋಂದು ಕೆರೆತ್ತಂಚಿ ಪಾರ್‍ಯೆ.

ಆನಿ ಆಯಗ್ ಪಾಠೊ ತರೆಕ್ಕೇ ಪತ್ತಿಜಿ.  ಒರ ಬಯ್ಯ ಆವಡ್‌ಂದ್ ದೇವೆರೆಡ ನಟ್ಟೋಂದೇ ಇತ್ತೆ.  ಸಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಡ ಪೂರಾ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನ ಆಜಾಣೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬುಕೊ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರ್ನ ನಾಲಾಣೆ ಪಾವಲಿ ತೋಜಾದ್ ಇನಿ ಮಂದಿರೊಗು ಕಾನಿಗೆ ಕೊರ್‍ಯೆರುಂಡುಂದು ಪಂಡೋತ್ ಬತ್ತೆ.  ಸಾಲೆ ಬುಡಿ ಸಾತ್‌ಗ್ ಡುರ್‍ರ್‌ಂದ್ ಬಸ್ ಬುಡೋಂದು ಬಟ್ಟೇರೆ ಕಟ್ಟೋಣದಂಚಿ ಪಾರಿಯೆ.

ಕಟ್ಟೋಣದ ಎದ್‌ರ್‍ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಏಪೊಲಾ ತನನ್ ತೂದು "ಸೂದ್ರ ಮುಂಡೇಮಗ.  ದೂರ ಉಂತು" ಪನ್ಪಿನ ಬಟ್ಟೇರೆಗ್ ಇನಿ ಕಾನಿ ಗೆದ ದುಡ್ಡು ತೂನಗ ಕುಸಿ ಆವು.  ನನ ಆರೆಡ ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕಾಂದ್‌ಂದ್ ಎಣ್ಣೋಂದು ಬಟ್ಟೇರೆ ಕೈತಲ್ ಪೋಯೆ.  ದುಡ್ಡು ದೆಪ್ಯೆರ ಚೀರಾವುಗು ಕೈಪಾಡ್‌ದ್ ಪರಡ್ಯೆ.  ಓಲುಂಡು ದುಡ್ಡು?  ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬುಲ್ಪೆರ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ಸಾಲೆಡ್ ಮಾಂತೆರೆಗ್‌ಲಾ ದುಡ್ಡು ತೋಜಾಯಿನವೇ ತಪ್ಪಾಂಡ್.  ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ?

ಚಪ್ಪೆ ಮೋನೆ ಮಲ್ತೋಂದು, ಚೀರಾವುಗು ಕೈ ಪಾಡೋಂದು.  ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೂಕು ಸೀಟೊಂದು, ಬಾಯಿಡ್ ಮಣಮಣ ಏರೆಗೋ ನೆರೋಂದು ಉಂತೋಂದಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ್ ತೂದು ಬಟ್ಟೇರ್‍ ‘ಓ ಸೂದ್ರ ನಾಯ್ತಮಗಾ ಮೀವಾಂದೆ ಈಡೆಗ್ ಬರ್‍ಯೆ ರಾವಂದ್.  ನಡುಪ್ಪು.... ನಡುಪ್ಪು ಪಂಡ್ದ್ ಜೋರು ಮಲ್ತೆರ್‍.

ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ದಾದ ಪನೊಡುಂದು ತೆರಿಯಾಂದೆ ಆರೆನೇ ತೂಯೆ.  ಬುಕೊ "ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಈರ್‍" ಎಂದ್‌ದಾನ್ನೋ ಪನಿಯೆರ ಪೋದು ಪಾತೆರ್‍ಯೆರಾವಂದೆ ಉಂತಾಯೆ.

ಬಟ್ಟೇರೆಗ್ ಪಿಸಿರ್‍ ಏರ್‌ಂಡ್.  "ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ದೂಮಣ್ಣಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಸಾಕಾಂಡ್.  ಇತ್ತೆ ಈ ಕೇನ್ಯರ ಸುರು ಮಲ್ತನಾ?  ನಡುಪ್ಪುವನಾ ಅತ್ತ್ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ?"  ಬಟ್ಟೇರೆನ ಬೊಬ್ಬೆಗ್ ಕೆಲಸದಕುಲು ಕೆಲಸ ಉಂತಾದ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪನೇ ತೂಯರ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್‍.  ಮಾಂತೆರೆನೆದ್‌ರ್‍ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋನಗ  ಈತೆನೆಡ ಕಟ್ಟ್‌ದೀಯಿನ ದುಕ್ಕೊದ ಕಟ್ಟೆ ಪುಡಾಂಡ್.  ಕಣ್ಣ್‌ಡ್, ಮೂಕುಡ್ ನೀರು ಉರ್ಕುಂಡ್.

ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಸುರ್‍ ಸುರ್‍ ಬುಲ್ಪಾಟಿಕೆ ಕೇನ್ದ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆನಾಯೆರ್‍.  "ಒರೊ ಉಂತಾಪನಾ?  ನಿಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಟೊ ದೂಮಣ್ಣನ ಕೈಡ್ ಕೊದೆð.  ಪೋದು ಮೀತ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು.  ಚಿನ್ಪಪ್ಪನ ಬುಲ್ಪಾಟಿಕೆ ಒರೋನೆ ಉಂತ್ಂಡ್.  ಬಟ್ಟೇರೆ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಕೋಪೊ ಸರ್‍ರ ಜಾರ್ದ್ ಪೊಂಡ್.  ಆಯೆ ಅಂಗಿಡ್ ಮೂಂಕುನು ಉರ್ದೋಂದು ಡುರ್‍ರ್‌ಂದು ಬಸ್ ಬಡೋಂದು ಪಾರ್‍ಯೆ.

ಅಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಪ್ಪಿನೆನ್ ತೂದು ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚಿರೊ.  ದೂಮಣ್ಣೆ ನಿರ್ಮಲೊ ಮೀದ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಉತ್ತೊಂದು ಮುಂಡೊಗು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಸ್ಮೊ ಪೂಜಿದಿತ್ತೆ.  ಜಾಲ್‌ಗ್ ಅಂಬಿ ಅಡಿತ್ತಿತ್‌ಂಡ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ನೂರೊಂಡುಂದಿಪ್ಪುನಗ ದೂಮಣ್ಣೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಯೆ:  "ಓ... ಓ... ಉಂತು ಉಂತು.  ನಿನ್ನ ಅಂಗಿ, ಚಡ್ಡಿ ಮಾಂತ ಬಿಚ್ಚಿದ್ ಅಂಚನೆ ಕಿರೆಟ್ಟ್ ಮುರ್ಕುದ ಬಲ್ಲ.  ಸಾಲೆಡ್ ಏರೇರೆನ್ ಮುಟ್ಟುದು ಬತ್ತನೋ ದಾನೋ"?

ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬಟ್ಟೇರೆ ಪಾತೆರೊ ನೆಂಪಾಂಡ್.  ಅಲ್ಲೇ ಪಿದಯಿ ಕೋರಿಗೂಡುದ ಮಿತ್ತ್ ಚೀರಾವುದೀಯೆ.  ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಕೋಮಣೊ ಬಿಚ್ಚಾದ್ ಉರ್ಬುಲಿಯಾದ್ ಕಿರೆಕ್ ಬೆಲಿತ್ತೆ.  ದುಡುಮ್ಮ ಕಿರೆಕ್ಕ್ ಲಾಗಿದ್ ಕುಸಿಟ್ಟ್ ಮೀಂದಿಯೆ.  ಕಾರ್‌ದ ಕಜ್ಜಿಗ್ ತರುಕುಲು ತುಚ್ಚಿನಗ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪನ್ನವು ನೆಂಪಾಂಡ್.  ಬೇಕೊ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೆಲಿತ್ತೆ.

ಎಂಕಮ್ಮಲಾ ಆನಿ ತೆರೆಕ್ಕ್ ಮೀದ್ ಮುಂಡೊಗು ಗಮಗಮ ಬಸ್ಮೊ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ್.  ಅಂಬಿ ಅಡಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ್ ಕಿಲೀನಾದ್ ತೋಜೆತ್‌ಂಡ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪನ್ ತೂದು ಎಂಕಮ್ಮ "ಬಲ ಮಗಾ... ಸೀತೊ ಅವುಂದು ಸಿರೆಂಗ್‌ಡ್ ವರೆಸ್ಯಾಲ್.  ಅರ್ದ್‌ತ್ ಉಣ್ಗಾದ್ ದೀಯಿನ ಬೆಚ್ಚ ಚಡ್ಡಿಯೊಂಜೆನ್ ಅಯಗ್ ಕೊರ್ಯಲ್.

ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಕೊರಿನ ಫೋಟೊ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್.  ಆ ಪೊತೆಲಿಕ್ಕೆದ ದೇವೆರ್‌ನ ತೂದು ಅಯನ ಬೇಜಾರ್‍ ಮಾಂತ ಒರೊನೇ ಮಾಯವಾದ್ ಪೋಂಡ್.  ದೇವೆರ್‌ಗ್ ಅಡಡೊ ಬೂರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರೊ ಮಲ್ದೆ.  ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಎಂಕಮ್ಮನ ಮೋನೆ ಅಗಲಾಂಡ್.  "ಎಂಕ್‌ಲಾ ಒಂತೆ ಬೊಣ್ಯೊ ಬೋಡು ಮುಂಡೊಗು ಪಾಡ್ಯೆರ."  ಮಗೆ ಕೇನ್ನಗ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ದೂಮಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ.  "ಅಯಿನ್ ಬೊಣ್ಯೊಂದು ಪನೆರಾವಂದ್.  ದನಿಕ್ಕುಲು ಪಂತೆರ್‍ ಅಯ್ನ್ ಇಬೂತಿಂದ್ ಪನೋಡುಗೇ".

ಯತ್ಯಾಸೊ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆಕೇಂಡೆ:  "ದಾಯಿಗ್?" ದೂಮಣ್ಣಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಸಿರ್‍ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.  "ಪಿದಂಬು ಪಾತೆರ್‍ವನಾ?  ಬೊಣ್ಯೊ ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪಿನವು.  ಉಂದು ಆ ದೇವೆರೇ ಕೊರಿನವು.  ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಇಬೂತೀಂದ್ ಪನೊಡು".  ಕೈಡಿತ್ತಿ ಕರಡಿಗೆದ ಮುಚ್ಚೆಲ್‌ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಮಗಕ್ಕ್ ತೋಜಾದ್ ಪಂಡೆ:  "ಪಾಡೋನು".  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಅಮಸರೊಡು ಕರಡಿಗೆಗ್ ಕೈ ಪಾಡಿನಗ ಒಂತೆ ಇಬೂತಿ ನೆಲಕ್ಕ್ ಬೂರ್‌ಂಡ್.  ಮಗನ ಮಂಡೆಗ್ ಟಕ್ಕಂದ್ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ಕರಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಯೆ ನೆಲ ತೋಜ್ಪಾದ್ ಮಗಟ್ಟ ಪಂಡೆ:  "ಆಯ್ನೇ ಪಾಡೋನು".

ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ನೆಲಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಬೊಣ್ಯೊನು ಮುಂಡೊಗು ತಿಕ್ಕೋಂಡೆ.  "ಅಂಚನೇ ಒಂತೆ ಬಾಯಿಗ್ಲಾ ಪಾಡೋನು.  ದನಿಕುಲು ಪನ್ದೇರ್‍ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತ್‌ಂಡ ಮರ್ದ್ ಪರೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ.  ಇಬೂತಿ ಒಂತೆ ತಿದ್‌ಡ ಯಾವೊಂದು".  ದೂಮಣ್ಣೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಮ್ಮ ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ಬೊಣ್ಯೊನು ಕೈ ಬಿರೆಲ್‌ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡೊಂದು ವಾತೊ ಗುಣ ಆವಡ್ ದೇವೆರೇಂದ್ ನಟ್ಟೋಂಡಾಲ್.

ಆನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಜಿಲ್ ಕದಳಿ ಬಾರೆದ ಪಂರ್ದ್‌‌ತ ರಸಾಯನೊದ ಪಳಾರೊ.  ರಾತ್ರೆ ಉಪಾಸೋಂದು ದೂಮಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ.  ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರೊಲಾ ಉಂದೇ ಕ್ರಮೋಂದು ಆಮ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬಾರೀ ಸಂತೋಸಾಂಡ್.  ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗ್ ಬಟ್ಟೇರೆನ ಕಟ್ಟೋಣೊಡ್ದು ಬಜನೆ ಕೇನ್ಡ್.  ಬಜನೆದ ಸೊರೊ ಕೇಂಡಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂಡೆ:  "ಯಾನ್ ಬಜನೆಗ್ ಪೋವೊಡಾ."

ದೂಮಣ್ಣೆ ಪರಾಂದೆಲಾ ಸಂತೋಸುಟಿತ್ತಿನ ಆನಿ ಮಾತ್ರ.  ತೆಲಿತ್ತೋಂದೇ ಮಗಟ್ಟ ಪಂಡೆ:  "ಸರಿ ಮಗ ಪೋದು ಬಜನೆ ಮಲ್ಪು.  ಒಂತೆ ತೈರ್‍ದ್ ಯಾನ್‌ಲಾ ಬರ್ಪೆ".

ಬಾರೀ ಕುಸಿಡ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಮ್ಮ ಪಂಡಲ್:  "ಬಜನೆತಲ್ಲ್ ಬ್ರಾಣೆರನ್ ಮುಟ್ಟುದು ಅಕುಲೆನ ಮಡಿ ಆಲ್ ಮಲ್ಪಡಾ.  ಮನ್ಸೆರೆನ್ ಮುಟ್ಟುದು ನಿನ್ನ ಮಡಿನ್‌ಲಾ ಆಲ್ ಮಲ್ತೊನಡಾ."  ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸೊರೊಡು ಆವುಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಬಸ್ಸ್ ಬುಡಿಯೆ.

ಕಟ್ಟೋಣೋದ ಎದ್‌ರ್‍ ಜನೊಕ್ಕುಲು ಸಾಲ್‌ಡ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆರ್‍.  ಮುಂಡೊಗು ಬೊಣ್ಯೊ ಪೂಜಿದಿತ್ತಿನ ಟ್ಟೇರ್‍ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ್ ತೂದು "ಅಲ್ಲ್ ಕುಲು" ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಿರಾವುದ ಜಾಗೆ ತೋಜಾಯೆರ್‍.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಎದ್‌ರ್‍ ಕುಲ್ದಿನಕುಲೆನ್ ತೂಯೆ.  ದೂರೊಡು ಉಂತೊಂದು ಕಣ್ಣ್ ಬಾಯಿ ಬುಡುದು ಉಂದೆನ್ನ್ಮಾಂತ ತೂಪೆತಿನ ಮನ್ಸೆರೆನ್‌ಲಾ ತೂಯೆ.  ಇನಿ ಏರೆನ್ಲಾ ಮುಟ್ಯೆರ ಬಲ್ಲೀಂದ್ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನವು ನೆಂಪಾದ್ ಬಟ್ಟೇರೆನೇ ತೂವೂಂದು ಕುಲ್ಯೆ.

ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಬಜನೆ ಪಂಡ್‌ದ ಕೊರಿಯೆರ ಸರು ಮಲ್ಪೆರ್‍.

"ಓಂ ಭಗವಾನ್ ಓಂ ಭಗವಾನ್
ಓಂ ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯನಾಥ ಭಗವಾನ್"

ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಸಾಲೆಡ್‌ಲಾ ಪ್ರತಿ ಸನಿವಾರೊ ಬಜನೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಅಲ್ಲ್ ‘ನೋಡು ನೋಡು ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೂಟಿಯಾ’ ‘ಎಲ್ಲಿರವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ’ ‘ಯಮನೆಲ್ಲು ಕಾಣೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ’ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಾ ಬಜನೆ ಅತ್ತಾಂದೆ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊಸ ಪೊಸ ಬಜನೆಲೇ ಇತ್ತಿಜೊ.  ಪೊಸ ರಾಗೊದ ಪೊಸ ಬಜನೆ ಕೇಂಡ್‌ತ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಮಲ್ಲ ಜನೊ ಅಂದ್‌ಂದಾಂಡ್.  ಬಜನೆ ಮುಗಿನಾಗ ಮಾಂತೆರ್ಲಾ ಲಕ್ಕ್‌ದುಂತಿಯೆರ್‍.  ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪೊಸ ಮಂಗಳೊ ಪಂಡ್ ಕೊರಿಯೆರ್‍.  ಅವು ಆಯನ ಸಾಲೆದ "ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲಿ ಮತ್ಸನಿಗೆ" ಮಂಗಳೊದ ಲೆಕ್ಕತ್ತ್.  ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆರಾಗೊ.  ಆಂಡ ಅಯ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಬುಡುಂಡ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಒರಿ ನವು ನೆಂಪುಡು ಒರಿಯಿಜಿ.

ಮಂಗಳೊ ಮುಗಿಬುಕ್ಕೊ ಮಾಂತೆರ್‍ಲಾ ಕುಲ್ಯೆರ್‍.  ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಒಂಜೆ ಕರಂಡಿಗೆಡ್ ಇಬೂತಿ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ಲಿನಕುಲೆ ಎದ್‌ರ್‍ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್‍.  ಅಪಗ ಬಟ್ಟೇರೆ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಣ್ಯಣ್ಣೇರ್‍ ಇಬೂತಿ ಸ್ಲೋಕೊ ಪಂಡ್ ಕೊರಿಯೆರ್‍:

"ಪರಮ ಪವಿತ್ರಂ ದೇವಂ ವಿಭೂತಿಂ
ಪರಮಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಂ
ಪರಮಾರ್ಥ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾನಂ
ದೇವಾ ವಿಭುತಿಂ ಇದಮಾಶ್ರಯಾಮಿ."

ಸುಮಾರ್‍ ಸರ್ತಿ ಆಯಿನ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಅವು ಬಾಯಿ ಪಾಠೊ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಇಬೂತಿ ದೆತ್ತೋಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲಾ ಮಲ್ತಿನಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡೋಂದು, ಒರಿನೆನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಮುಂಡೊಗು ತಿಕ್ಕೋಂಡೆ.  ಆಯೆ ಇಬೂತಿ ಸ್ಲೋಕೊಡೇ ಮುರ್ಕುದಿಪ್ಪುನಗ ತೋರೊತ ಕೈಯೊಂಜಿ ಆಯನ ಬೆರಿನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು.  ತಿರ್‌ಗ್‌ದ್ ತೂನಗ ಅಮ್ಮೆರ್‍!  "ಮುಗೀಂಡತ್ತ ಮಗಾ, ನನ ಪೋಯಾ?"  ಅಮ್ಮೆರ್‍ ದಿನೊಲಾ ಇಂಚನೇ ಇತ್ತ್ಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಂದ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಬತ್ತೆರ್‍.  ದೂಮಣ್ಣನ್ ತೂದು ಪಿರೀತಿಡ್ "ಎಂಚಿ ದೂಮಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದನಾ?  ಕೇಂಡರ್‍."  ದೂಮಣ್ಣೆ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದ್ "ಊದು ಬತ್ತಿ ಪೂತ್ತಾದ್ ದೀತೆ" ಪಂಡೆ.

"ಅವು ಯಾವಂದ್ ದೂಮಾ.  ಒಂಜಿ ದೀಪೊ ಬೋಡು.  ಚಿಬಿಲೆಳಾ ಅವು.  ಪರ್ತಿದ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು.  ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್‌ದ ದೀಪೊ ಪೊತ್ತಾವೊಡು.  ಚಿನ್ನಪ್ಪಾ ಈ ದಿನೊಲಾ ಈಡೆ ಬರೊಡು.  ಮೂಲು ಬಜನೆ ಕಲ್ಪೊಡು.  ಇಲ್ಲಡ್ ಬಜನೆ ಪನೊಡು ದಾನೆ?"  ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪನ್ನಾಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಸಂತೋಸೊಡು ತರೆ ಆಡಯೆ.

ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪಿ ಸಾದಿಡ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ಮಗಟ ಪಂಡೇ "ಇಂಚಾಂಡ ನಮೊ ಬಿರಾಣೆರೆ ಲೆಕ್ಕೊನೇ ಆಪೊ.  ದಿನೋಲಾ ಬಜನೆ, ಪೂಜೆ, ಇಬೂತಿ.  ಈ ದೇವೆರೆಡ್ದ್ ಈತ್ ಮಾಂತ ಆಂಡ್.  ನನ ಗುರುವಾರೊ ಗುರುವಾರೊ ಮದು ಮಾಸೊ ಇಜ್ಜಿ.  ಆನಿ ಯಾನ್ ಪರ್‍ಯೆರಲಾ ಇಜ್ಜಿ.  ಯಾನ್ ಆ ದೇವೆರಡ್ಡ ನಟ್ಟುನೆ ಒಂಜೇ.  ಒರೊ ನಮ ಪೊಟೊಡ್ತು ಇಬೂತಿ ಬೂರ್‍ಯೆರ ಸುರುವಾಂಡ ಆಂಡ್.  ಬುಕೊ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋವಂದೆಲಾ ಬದ್ಕೊಲಿ."

ಇಲ್ಲಡೆಡ್ ಎಂಕಮ್ಮಲಾ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋಂದು ಆಲ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಕಲ್ತಿನ ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಬಜೆತದ ರಾಗೊ ಒಯ್ತೋಂದಿತ್ತಲ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟೇರ್‍ ಪನ್ನೇನ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಸಾಯೆ.  ನೆಂಪಾಯಿನ ಬಜೆನೆದ ಸಾಲ್‌ಳೆನ್ ಪಂಡೆ.  "ಆ ಇಬೂತಿದ ಬಜನೆ ಪನ್‌ಮಗಾ" ದೂಮಣ್ಣೆ ಪನ್ನಗ ಅಯಗ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆಂಪಾಡ್.  "ಬುಡು ಒರಿನೆನ್ ಎಲ್ಲೆ ಕಲ್ತೊನು" ಅಮ್ಮೆ ಸಮದಾನೊಡೇ ಪಂಡೆ.

"ಇತ್ತೆ ದೀಪೊಗು ದಾನೆ ಮಲ್ಪಿನ"?  ದೂಮಣ್ಣೆ ಎಂಕಮ್ಮ ಪಂಡೋಂದೇ ಉಲಯಿ ಪೋಯಲ್.  ಉಲಯಿ ಓಲೋಲೋ ನಾಡ್ದ್ ಚಿಬಿಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ್.  ದೂಮಣ್ಣೆ ತಾರಾಯಿತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೆ.  "ಬತ್ತಿಗ್ ಪರ್ತಿ ಇಜ್ಜತ್ತಾ"?  ದೂಮಣ್ಣೆ ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೆ.  ಎಂಕಮ್ಮ ಪರಾ ಪೆಟ್ಯದ ಬಾಯಿದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪರಾ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುದ ತುಂಡೊಂಜೆನ್ ದೆತ್ತಲ್.  ಅಯ್ನ್ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೈತ ನಡುಟು ದೀದ್ ತಿರ್‍ಗಾದ್ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಚಿಬಲೆಟ್ ದೀಯಲ್.  ದೂಮಣ್ಣೆ ಕಡ್ಡಿ ಗೀರ್‌ದ್ ದೀಪೊ ಪೊತ್ತಾಯೆ.  ಆಂಡ ಪೊಟೋ ಗೊಡೆದ ಮತ್ತ್‌ ಉಂಡು.  ಅಲ್ಲ್ ದೀಪೊನು ದೀಪುನೆ ಎಂಚ?  ದೂಮಣ್ಣೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲಯಿ ಪೋಯೆ.  ಕೆಲ ದಿನೊಕ್ಕು ದುಂಬು ಅಂಗಡಿಡ್ದ್ ಕೊನದಿನ ಕಾಲಿ ರಟ್ಟ್‌ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ.  ಅಯ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಗೊನು ಪರ್ತ್‌ದೆತ್ತೆ.  ಆಯ್ನ್ ಪೋಟೊತ ತಿರ್ತ್ ತಿಕ್ಕಾಯೆ.  ಅವು ಬೂರಾಂದಿಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಆಣಿ ಹಾಕ್‌ತ್ ಉಂತಾಯೆ.  ಇತ್ತೆ ಚಿಬಲೆ ಉಂತುನಾತ್ ಜಾಗೆ ಆಂಡ್.  ಚಿಬಲೆದ ಸೊಡರ್‌ಗ್ ದೇವೆರೆ ಪೋಟೋ ನನಲಾ ಸೋಕು ತೋಜ್ಯೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್.  ಎಂಕಮ್ಮ ಅಯ್ನ್ ತೂದು ಬಯೋ ಬಕ್ತಿಡ್ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೇಲಾ ಕೈ ಮುಗಿದ್ "ದೇವೆರೇ ನಿನ್ನ ಪೊಟೊಡ್ದು ಒರೊ ಇಬೂತಿ ಬೂರಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು" ಪಂಡ್‌ದ್ ನಟ್ಟೊಂಡೆ.

ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಲಕ್ಕ್‌ನಾಗ ಎಂಕಮ್ಮ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪನೇ  ನರಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಲ್.  ದೂಮಣ್ಣೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೆಲಸದ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟಿತ್ತೆ.  ಉಲಯಿಡ್ತ್ ಒಂತೆ ನೀರ್‍ ಕೊನದ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ಅಯ್ಕ್ ಒಂತೆ ಇಬೂತಿ ಪಾಡ್ದ್ ಆಲೆಗ್ ಪರ್ಪಾಯೆ.  ಆಂಡಲಾ ನರಕ್ಕುನೆ ಉಂತಿಜಿ.  ಉಂದುನ್ ತೂದು ದೂಮಣ್ಣೆ ಪಮಡೆಃ ‘ಮಗಾ... ಇನಿ ಈ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋವಡ.  ಅಪ್ಪೆನೊರ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೋಂದು ಚಾತು ಪಂಡಿತೆರಾಡೆಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ’.  ಶಾಲೆ ತತ್ತ್‌ಂಡತ್ತಾಂದ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಒರೊ ಚಪ್ಪೆ ಆಯೆ.  ಸಾತ್‌ಗೇ ಪೊಟೋತ ನೆಂಪಾತ್ ಅಯನ ಬೇಜಾರ್‍ ಒರೊನೇ ಮಾಯಕಾಂಡ್.

ಅಪ್ಪೆನ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮೆ ಪೊಪುನಯಿನ್ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಬೂರುನಾತ್ ದೂರ ತೂಯಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿಮುಟ್ಟದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಿನಾಂದ್ ಯೋಚನೆ ಸುರುವಾಂಡ್.  ಪದಿರಾಡೊಂಜ್ಲಿ ಪದಿರಾಡ್ ಮಗ್ಗಿ ಗಟ್ಟಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ.  ಬಾಯಿಗ್ ಬರ್ಪಿ ಪದ್ಯೊಲೆನ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ನಲ್ತೆ.  ಒಂಜಿ ಬೈರಾಸ್ ಪತ್ತೋಂದು ಕಿರೆಕ್ಕ್ ಪೋದು ದಡುಮ್ಮಲಾಗಿಯೆ.  ಮಲಂಕಾನಿ ಮೀಂದೋಂದು ಬಾಯಿಟ್ ನೀರ್‍ ಚಿಂದಾದ್ ಸುರ್‍ಕಂದ್ ಉಗಿಯೋಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಲೆಯೆ.  ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತ್‌ದ ನೆಂಪಾಯಿನ ಮಾಂತಾ ಬಜನೆಲ್‌ನ್ ಪಂಡೆ.  ಬಡಾವಾಣಾಗ ನಂಗ್ ಸೂಟುಪಾಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡೆ.

ಆಂಡಲಾ ಪೊರ್ತೇ ಪೋಪುಜಿ.  ಕುಡಾ ದೇವೆರ್‍ನೆ ಪೊಟೋತ ಎದ್‌ರ್‍ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತ್ಯೆ.  ಪಟೊದ ಎದ್‌ರ್‌ತ್‌ ಚಿಬಿಲೆದ ಬತ್ತಿ ಪಿದಾಯಿ ನಿಲ್ಕೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಓ ಇನಿ ಚಿಬಿಲೆ ಪೊತ್ತಾತಿಜಿ.  ತನಾಂಡಲಾ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೇವೆರೆನ್ ಬಯಬಕ್ತಿಡ್ ನಟ್ಟೊನೊಡು.  ಪಟೊಡ್ತು ಇಬೂತಿ ಬೂರಿಲೆಕ್ಕ ಆವೊಡು.  ಇಂಚಂದ್‌ದ್‌ ಎಣ್ಣಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಮುಂದಿಲಿಗ್ ಬೆಲ್ತೆ.  ಅಲ್ಪ ನಾಲೈನ್ ಮಡಲ್ ಉಣುಂಗೋಂದಿತ್ತೊ.  ಅಯ್ಡದ್ ರಡ್ಡ್ ಮಡಲ್ದಗರಿ ಪತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ತಾಡೆಗ್ ಪೋಯೆ.  ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಗೆಂಡೊಗ್ ಅವೆನ್ ತಾಗಾದ್ ಗಟ್ಟಿ ಉರಿತ್ತೆ.  ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೆಕ್ ಸೂ ಪತ್ತ್ಂಡ್.  ಅವೆನ್ ಅಂಚನೇ ಪತ್ತೋಂದು ಪಟೊತಾಡೆಗ್ ಬತ್ತೆ.  ಚಿಬಿಲೆದ ಬತ್ತಿನ್ ಪೊತ್ತಾಯೆರ ಕಸರತ್ತ್‌ ಮಲ್ದೆ.

ಪಟೋ ದೀದಿತ್ತಿನ ಗೋಡೆತ ಎದ್‌ರ್‌ಡ್ ಬೆದರ್‍ದ ಅಡ್ಡೊ ಒಂಜಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರಾಂದ್ ಒಂತೆ ಪರತ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಲೆನ್ ದೂಮಣ್ಣೆ ಅಡ್ಡೊಗು ಕಟ್ಟ್‌ದಿತ್ತೆ.  ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಲಾಗಾಟೊಡು ಸೂ ಬತ್ತಿಗ್ ತಾಗುನ ಬದಲ್ ಅಡ್ಡೊಗು ಕಟ್ಟ್‌ದಿತ್ತಿನ ಕುಂಟುಗು ತಾಗ್‌ಂಡ್.  ಕುಂಟುಗು ಪತ್ತಿನ ಸೂ ಬೆದ್‌ರ್‌ತ ಅಡ್ಡೊಗು ಪತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಅಡ್ಡೊಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್‌ಗ್ ಮಾಡ್‌ತ ಮುಳಿಕ್ ಸೂ ಪತ್ತ್‌ನಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಕಂಗಾಲಾಯೆ.  ‘ಸ್ವಾಮಿ ದೇಬೇರೇ.  ಒರ ಸೂ ತೆಕ್ಕಾಲ.  ಒರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ನಿಗೊ ತೊಜಿಪ್ಪಾಲ.  ದೇಬೆರೇ ಸೂ ತೆಕ್ಕಾಲಾಂದ್’ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದ್‌ ಕೈ ಮುಗಿಯೆ.

ಸೂ ಏರೋಂದೇ ಪೋಂಡು.  ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಮಾಡ್‌ದ ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಟೊಕ್ಕೇ ಬೂರುಂಡು.  ಪಟೋ ನೆಲಕ್ಕ್ ಬೂರುದು ನರಿನಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಬೆಲ್ತೆ "ಅಯ್ಯೋ ಸೂ ಸೂ ಇಲ್ಲ್ ಪೊತ್ತೋಂತುಂಡು.  ಅಯ್ಯೋ... ಏರಾಂಡಲಾ ಬಲ್ಲೆ" ಎಂದ್‌ದ್ ಅರೆಬಾಯಿ ಪತ್ತಿಯೆ.  ದೂರೊಡಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪರಬ್ಬೇರ್‌ಲಾ, ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೊ.  ಮಾಂತೆರ್‍ಲಾ ಇಂಬ್ಯನ ಸೊರೊ ಕೇಂಡ್‌ತ್ ಬಲಿತ್ತೋಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆಬಾಯಿ ಪತ್ಯೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್‍.

ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇನ್ದ್, ಪುಗೆ ತೂದು ಬಟ್ಟೇರೆ ತೋಟೊಡು ಕೆಲಸೊ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಏಲೆದಕುಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್‍.  ಪೊತ್ತುನ ಇಲ್ಲನ್ ತೂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಕರ ಕೆಡ್ಯಟ್ ನೀರ್‍ ಕೊನದ್ ಸೇತೆರ್‍.  ಮಾಂತಾ ಉರಿದ್ ಪೋಯಿ ಬುಕೊ ಸೂ ಉಂತ್‌ಡ್.  ಸೂಡು ಕರೆಂಟಿನ ಮಾಡ್‌ ಇಜ್ಜಂದಿ ಇಲ್ಲ್ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಗೋಡೆಲು ನಡೆತಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿದ ಲೆಕ್ಕೊ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೊ.

ಇಲ್ಲಡೆ ವಾಪಾಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ದೂಮಣ್ಣೆ ದೂರೊಡ್ಡೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೆಂಡ್‌ದ್, ಎಂಕಮ್ಮನ್ ಪಿರ ಬುಡ್ದು ಬೆಲ್ತೋಂದೇ ಬತ್ತೆ.  ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ತೂದ್ ಮರಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಉಂತಿಯೆ.  ಮಗನ ನೆಂಪಾದ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಯೆ.  ಕಂಗಾಲಾದಿತ್ತಿನ ಮಗನ್ ತೂಯಿ ಬುಕೊ ದೂಮಣ್ಣಗ್ ಜೀವೊ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಮಗನ ತಲೆ ಪೂಜಿದ್ ಅರ್ಕ್‌ಪತ್ತೋಂದು ಕೇಂಡೆ:  "ದಾನೆ ಆಂಡ್ ಮಗಾ?"  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಪೋಡ್ಡ್‌ದ್ ನಡಿಗ್ಯೆ.  ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಗುಂಡಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕವುಂಪುವೆಂದ್ ಬುಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ.  ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಪಂಡೆ:  "ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ".

ದೂಮಣ್ಣನ್ ತೂಯಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಜನೊ ಒರ್‍ಯೊರ್‍ಯಾದ್ ಜಾರ್‍ಯೆರ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್‍.  ದೂಮಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲನೇ ತೂವೋಂದು ಉಂತ್ಯೆ.  ಎಂಕಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್‍ ಒಯ್ತೋಂದು ಬತ್ತಲ್.  ಅಯ್ಯನ ಮಂಡೇಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಜಾಲ್‌ಡೇ ಕಾರ್‍ ನೀರ್ದ್ ಕುಲ್ಯಲ್.  ಪೊತ್ತುದು ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ದೂಮಣ್ಣೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್‌ದೀಯೆ.  ಚಿನ್ನಪ್ಪ್ ಪಟೋತ್ತ ನೆಂಪಾಂಡ್.  ದೇವೆರೆನ ಪಟೋ ಆಯಿನೆಡ್ದಾದ್ ಅವು ಪೊತ್ತುಂದಿಪ್ಪಾಂದ್‌ದ್ ಅಮ್ಮನ ಬೆರಿಯೇ ಪೋಯೆ.  ಎಂಕಮ್ಮ "ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ ಗೆಂಡೊ ದೊಂಕಡಾ" ಪಂಡಲ್.

ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಒಂಜೊಂಜೇ ಪಜ್ಜೆದೆರ್ತ್ ದೀವೊಂದು ಉಲಯಿಪೋಯೆ.  ಪಟೊ ನೇಲಾಯಿನಲ್ಪ ಆಣಿಲು ಆಂಚನೇ ಒರಿಇತ್ತೊ.  ತಿರ್ತ್ ಬೊಣ್ಯೋದ ರಾಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ್ ಪುಡಾದ್ ರಟ್ಟಿನ ಕನ್ನಡಿತ ಚೂರುಲು ಇತ್ತೊ.  ನನ ಈ ಇಲ್ಲಾಡೆಗ್ ಪಟೋ ಕೊನರ್‍ಯೆರ ಇಜ್ಜಿ.  ನನ ಪಟೊಡ್ದು ಇಬೂತಿ ಬೂರ್‍ಯೆರಲಾ ಇಜ್ಜಿಂದ್‌ದ್ ಎನ್ನಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗ್ ಬುಲ್ಪೆರ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಮಾಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಕಾರೊದ ಕೊಂಬು ಬೂರೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಸೂ ಇಡೀ ಇಲ್ಲನೆ ಪೊತ್ತಾಂಡಲು ಗೋಡೆತ ಒಂಜಿ ಬಿದ್ದಿರ್‍ದ ಅಡ್ಡೊ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾಂತೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್.  ನೀರ್‍ ಚೇತಿನೆಡ್ತಾತ್ ಅವು ಕರಂಟ್‌ದ್ ಪೋಂಡಲಾ ಅಯ್ತ ಉಲಯಿಡ್ತ್ ಒಂತೆ ಪುಗೆ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಚಿನ್ನಪ್ಪೆ ಅಯ್ನೇ ತುಯೆರ ಸುರುಮಲ್ತೆ.  ಅಂದ್, ಕರೆಂಟಿನ ಅಡ್ಡೊದ ಬಾಗೊಡ್ದು ಒಂತೊಂತೆನೇ ಒಂತೊಂತೆನೇ ಬೊಣ್ಯೊ ಬೂರೊಂದಿತ್‌ಂಡ್!
                         *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 1, 2012

ತಾದಿಕತೆ- ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

"ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆಽಽ.... ಕಡೆಸಂಡು!..... ನನಲಾ ಸಾದಿ ಕಡಪರೆ ಉಂಡು ಒಂತೆತ್!  ಪಿದಾಡ್ನಗ ಬರ್‍ಪಂದ್ ಧಿಮಿಕುಟ್‌ದರ್‍....."

- ಸೀತಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲೆನ್ ರುಮುರುಮ್ಮ ನಡಪರೆ ಪಂಡಲ್, ಅಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಮೂವೆರುಲ್ಲೆರ್‍;  ಸೀತಕ್ಕೆ, ಅಲೆನ ಕಂಞ ಮಗೆ ಸದನೆ, ಸದನನ ಜೋಸ್ತಿ-ಅಕ್ಲೆನ ನಿರೆಮನೆತ್ತ-ರಾಜು.  ರಾಜು ಪೇಂಟೆದ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪೆ.  ಏಳನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನನದಾನಿ ಮುಗ್ಯರೆ ಆಂಡ್.  ಸದನೆ-ಆಯನ ಪುದಾರ್‍ ಬುಡ್ಪದ್ ಪನ್ಪುಂಡ-ಸದಾ ನಂದೆ-ಮುವ್ಪೊಡು ಸಾಲೆ ಬುಡ್ದು, ಅಪ್ರಾಯ ಕಮ್ತರ್‍ ‘ಸಿರ್‍ದೇಯಿ ಭವನ’ - ಒಟೇಲ್ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ.

ಮೂವೆರೆಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾದ ಪಿದಾಡ್‌ದಿನಿ ಊರುಡ್ದು ಸುಮಾರ್‍ ಏಲ್ ಮೈಲ್ ದೂರೊದ ಬಂದಾ ಡಿಡ್ ಪೊಸತ್ ಕಟ್ಟಾದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ಗ್, ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಉಚ್ಚಯಗೆ;  ಬಾರಿ ಗಡ್ದ್ ಉಂಡುಗೆ.  ಒಲ್ತೊಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ ಬರ್‍ಪೆರ್‌ಗೆ.  ಎಲ್ಲೆಕಡೆ ಉಚ್ಚಯ;  ಪಗೆಲ್ಡ ಐನ್ ಸಾವುರ ಜನ್ತ ಒಣಸ್‌ಗೆ.

‘ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಪೋದ್ ಬರೊಡುಂದ್ ಸೀತಕ್ಕೆಗ್ ಅಪಾಸ್ಗೆ ಏಪನೆ ಸುರಾತ್‌ಂಡ್.  ಅಂಚಂದ್ ಅಲ್ ಬೇಲೆ ಏತೇ ಉಪ್ಪಡ್, ಎಂಚಾಂಡಲ ಪುರ್ಸತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರುಡ್ ನಡಪುನ ಕೋಲ.  ಕಂಬುಲ, ತೇರ್‍, ಆಯನ, ಸಾತ್ ಮಾರಿ-ಇಂಚಿನೆಕ್ ಮಾತ್ ಪೋಪಿನ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ ಉಂಡು.  ಪಾಸಾಡಿಗ್ ಫೋಂ ಜೊವು ತಿಕ್ಯೆರ್‌ಡ ಪಡ್ಡೆದ್ರದ ಅಲಡೆ, ಢಕ್ಕೆಬಲಿ, ಉದ್ಯಾರದ ಕಲ್ಲಡ, ಪೆರ್ಣಂಕಿಲ ತೇರ್‍, ಪೆರ್ಯೊಟ್ಟು ಆಯನ, ಬೆರ್ಮೆರ್‍ ಬೈದೆರ್‍ಲೆ ಗರಡಿದ ನೋಮೊಗು-ತೆನ್ಕಾಯ ಬಡಗ್ ತಿಟ್ಟ್‌ಲೆನ ಆಟೊಲೆಗ್, ಇಂಚ ಮಾತ ಯಾಪೋಗೊರ ಪೋಪಿನಲ ಉಂಡು.  ದೆಯಿವ ದೇವೆರೆಡೆ ದಿಂಜ ಬಯಬಗ್‌ತಿ.  ‘ಪೂ ಪಾಡುನಡೆಗ್ ಪೂತ ಎಸಲ್ ಪಾಡ್ದ್’ ಆಂಡಲ ದೇವೆರೆಗೊಂಜ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಸಲ್ಮಂತ.

ಊರ್‍ದ ಮಲ್ಲ ಕುಳವಾರ್‍ ರಾಮೆಗ್ಗಡ್ರೆನ ಇಲ್ಲಲೇ ಸೀತಕ್ಕೆಗ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಬೇಲೆ.  ಅರಿತ ಮಿಲ್ಲ್, ರೇಷಿಮೆದ ಕೃಷಿ, ಕೋರ್‍ಲೆನ ಫಾರ್ಮ್-ಮಾತಲಾ ಗೌಡೆರೆಗ್ ಉಂಡು.  ಸೀತಕ್ಕೆಲೆಕಂತಿನ ನಲ್ವೆರ್‍ ಪೊಂಜೊವೆಗ್, ಇರ್ವೆರ್‍ ಆಂಜೊವೆಗ್-ಬೆನಲಾತ್ ಬೇಲೆ, ಉನಲಾತ್ ನುಪ್ಪು ಗೌಡೆರೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಅರೆಗಾಲ-ಮರ್ಯಲ ತಪ್ಪಂದ್.  ಸಂಬಲ ಮಾತ್ರ ‘ಉಂಡ್-ತಿಂದ್ ತುಂಡು ಕಂಬೊಲಿ’ದಾತೆಗ್.  ಸೀತಕ್ಕೆನ ಇರ್ವೆರ್‍ ಮಗಲಾರ್‍ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತ್‌ಂಡ್.  ಕಡೇತಾಯೆ ಸದನೆ ಮಾತ್ರ ಕೈತಾಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ.  ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಗೌಡರ್‍ನ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ಡೇ ಉಪ್ಪುನು.

ರಾಮೆಗ್ಗಡ್ರು, ರಾಜುನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ-ಮೊಕುಲು ಮಾತ ಕೋಡೆನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ಗ್ ಬಂದಾಡಿಗ್ ಪೋದಾತ್ಂಡ್.  ಅಲ್ಪ ಎಗಡ್ರೆನವೇ ಗುಕಾರ್ಮೆಗೆ.  ಅಕುಲು ಮಾತ ದಿಂಜ ದಿಂಜ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ತಿನೆಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸಿಲೆಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಅಕ್‌ಲೆನ ಪುದರ್‍ ಬರೆದ್ ಪಾಡುವೆರ್‌ಗೆ, ಬೂಕುಡು ಪಟಲಾ ಪಾಡುವೆರ್‌ಗೆ, ಅವು ಸೂರ್‍ಯ ಚಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಮುಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಗೆ!....

‘ತಾನ್‌ಲಾ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಬರ್‍ಪೆಂದ್’ ಸೀತಕ್ಕೆ ಕೋಡೆನೇ ಎಗಡ್ರೆ ಬುಡೆದಿಡ ಪಂಡ್‌ದಾತ್‌ಂಡ್.  ರಾಜುನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪಳಕ್ಕೆ ‘ಬನ್ನಗ ರಾಜುನ್ಲಾ ಲೆತೊಂದ್ ಬಲ್ಲಾಂದ್’ ಪಂತೆರ್‍, ಸದನೆ ಬರಾಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೆನಾ?

ಏತೇ ಅಮಸರ ಕುಟ್‌ಂಡಲಾ ಸೀತಕ್ಕೆನ ಒರ್ಬಡಿದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿನಗ ಪೊರ್ತು ಬಯ್ಯಾಂಡ್.  ಅಟಿಲ್ ಆವೊಡೇ?  ಕೋಡೆ ಬೋವು ಪಾಡಿಡ್ದ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಕೊಣದಿನ ಕಲ್ಲಲಾಂಬುಗು ಒಂಜಿ ತೌತೆ ಮೂರ್‍ದ್ ಪಾಡ್ದ್, ನುಪ್ಪುದ ಕರ ಜಾವಾದ್ ಕೋರಯಿಗ್ ಕಬಿಡ್ದ್ ದೀದ್ ಬಿಸಲೆಡ್ ಕಜಿಪು ಕೊದಿಪಾದ್ ಆನಗ ಸದನೆಲಾ ಓಟೇಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಆದ್ ಬತ್ತೆ.  ರಡ್ರಡ್ದ್ ಉಂಡೆರ್‍.  ರಾಜು ಎಂಚಲಾ ಮದ್ದೆನೆಡಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದು, ‘ಪೋಯಿ’ಂದ್ ಬಂಗ್ರ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ.  ಮೂವೆರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದೆರ್‍.  ಇನಿ ರಾತ್ರೆದ ಪೂಜೆ, ಬಲಿ ತೂವರೆ ಉಂಡು.

"ನನ ಏತ್ ದೂರ ಉಂಡುಯಾ ಅಪ್ಪಾ?"

- ಸದನೆ ಕೇಂಡೆ.  ಸೀತಕ್ಕೆಗ್ ತೆರಿಂಡ್-ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಡತ್ತ್‌ದ್ ಕಾರ್‍ ಬೇನೆ ಅವರೆ ಸುರುವಾಂಡ್‌ಂದ್.  ಇಲ್ಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಗನೆ ಪೊತು ಕಂತರೆ ಆತ್ಂಡ್.  ಇತ್ತೆ ದಾಲ ರಡ್ಡ್ ಮೈಲ್ ಸಾದಿ ಕರಿದುಪ್ಪು ಆತೆ.  ನಡತ್ತ್‌ದೇ ಪೋವೊಡಾಯಿನ ಸಾದಿ.  ಈ ಮಾರ್ಗೊಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ದಿನೊಕ್ಕು ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ತಿರ್‍ಗುಂಡು.  ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟೂಡ್‌ಂದಾಂಡ ಉಲತಾದಿದೆ ನಾಲ್ ಮೈಲ್ ಸಾದಿ ಉಂಡು.  ಆಂಡ ಸದಾನಂದನ ಬಜಿಕಾರ್‌ಗ್ ರಸ್ತೆದ ಕಲ್ಲ್‌ಲ ಕಂತೊಂದುಡಂಡು.  ಜೋಕುಲೆನ್ ಓಡೆಗ್‌ಲಾ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿನಿಂದ್‌ಂಡ ಬಂಙಪ್ಪ!  ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಂಗಟ್ಟಾದ್ ನನ ಆಜಿ ಮೈಲ್ ನಡಪಾವೊಡತ್ತ!.....

ಸೀತಕ್ಕೆ ಇಂಚಂದಲ್.  "ನನ ದಿಂಜ ದೂರ ಇಜ್ಜಿದೆ ಮಗಾ, ನಮ ಎಗಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ್ ನಿಕಲೆ ಸಾಲೆ ಪೋಯಿನ್ಯಾಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಬಕ್ಕರ್‍ ಮಿಕ್ಕು ಆತೆ....."

ಕಾರ್‍ದಡಿ ನೆಲ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದ್.  ‘ಕಣ್ಣ್ ಕುಸ್‌ ರ್‍ಂಡ ತೋಜುಜಿ’ ಇನ್ಪಿಲೆಕಾಂಡ್.  ರಾಜುಡ ಬೆಟ್ರಿ ಇತ್ತಂಡ್;  ಐತ ಬೊಲ್ಪುಡ್ ನಡತೆರ್‍ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೈಲ್ ಬಾರೀ ಪೋಡಿಗೆದವು.  ಓಲ್ಲಾ ರಾತ್ರೆ ದಿಂಜ ಮಿನಿ ಆದ್ ಪೋಂಡ ಕಡ್‌ದ ಬರಿಟ್ ತಿಕ್‌ದ್ ಬೂರ್‍ದು ಜೋಕುಲು ಪೋಡ್ಯೆರ್‍!  ಇಂಚಪ್ಪ ಉಂದೇ ಕಾಡ್ಡೊಂಜಿ ‘ನೈಪಿಲಿ’ಲಾ ತಿರ್‍ಗೊಂದುಂಡುಂದ್ ‘ಗಾಬ್’ ಆತ್‌ಂಡ್!  ಮೆಣ್ಪುರಿ ರಾಪುನ ತೂದೇ ಪೋಡ್ಯುನ ಈ ಜೋಕುಲು ನನ ಪಿಲಿ ಮಿನಿ ಎದುರು ಬತ್ತ್ಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಅರ ಬಾಯ್ ಕೊರ್‍ವೆರ್‍.  ಕತ್ತಲೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ನರ ಪುರಿತ ಸಂಚಾರ ಇಜ್ಜಿ.  ಕಾಡ್‌ಡ್-ಬಲ್ಲೆಡ್ ಏರ್‍ ದೆಂಗ್‌ದ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್‌ಡಲ ತೆರಿಯಂದ್.

"ಅಂದದೆ ಜೋಕುಲೆ, ನಿಕ್‌ಲೆಗ್ ತದಿ ಸಾಗರೆಂದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ-ಆವಂದಾ?"

ಸೀತಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಗೆ ಜೋಕುಲೆನ ಕೆಬಿ ಅರಲ್‌ಂಡ್.  ಅವುಲಾ ರಜುಗು ಪೊಸ ಪೊಸ ಕತೆ ಕೇನ್ನುಂದ್ ಪಂಡ ಮರ್ಯಲೊಡು ಕೈತಿನ ಕರುಕುರುಂದ್ ತಿನ್ಪಿನಾತ್ ಕುಸಿ.

‘ಹಾಂ, ಹಾಂ,- ಪನಿ’ ಇಂದೆರ್‍ ಇರ್ವೆರ್‍ಲಾ.

ಸೀತಕ್ಕೆ ಸೊಂಟೊಗ್ ತಿಕ್ಕಾವೊಂದಿನ ಬಚ್ಚಿರೆದ ತಂಚಿಡ್ದ್ ಬೀಜ ಗೆತ್ತ್ ತಿಂದ್‌ದ್.  ಪಿಚಿಕ್ಕಂಚರ ಒರ ಉಬ್ಬಿದ್, ದತ್ತ್ ಬಲತ್ತ್ ಒಲ ತೂಯಲ್.  ತಿರ್ಲೊಲಿಕೆ ಬತ್ತ್ಂಡ್.  ನನ ಕುಡ್ತಕುಮೇರ್‍ ಕಡತ್ತ್ಂಡ ತಿಕ್ಕು ನವೇ ಕುಂಟಲ ಕಾಡ್.  ಆ ಕುಂಟಲ ಕಾಡ್‌ದ ಪಾಡಿಡೇ ಏತ ಮಾತ ಕತೆ ಪಿರವುದು ನಡತ್ತ್‌ಜಿ!..... ಮಡ್ಮಯಿ ಲ್‌ಗ್ ಒರ ಪೋದು ಮುಟ್‌ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ.....

"ಇಂದಾ.  ಉಂದು ದಾಲ ಪತ್ತ್ ಪದಿನೈನ್ ವರ್ಸ ಪಿರವುದ ಕತೆ, ಅದಗ ಇತ್ತೆದಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ಪಲ್ಪ ಇಲ್ಲ್, ಅಂಗಡಿ, ಇಲೆಟ್ರಿ ಬೊಲ್ಪು ಮಿನಿ ದಾಲ ಇತ್ತ್‌ಜಿ.  ಎಡ್ಮೇರ್‍ ಡೊಂಜಿ, ಬೊಳ್ಳೆಡೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬುಡ್‌ಂಡ ತಿರ್ಲೊಲ್ಕೆಡೊಂಜಿ ಓಟ್‌ಲ್, ಒಂಜಿ ಗಡಂಗ್-ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ಮಯಿಲ್ ಮುಟ್ಟು ಸಾದ್ಯಪುಡೆ ಕಾಡಬಲ್ಲೆನೇ, ಮಣ್ಣ್‌ದ ಮಾರ್‍ಗವೊಂಜಿ ಇತ್ತೆದಲಕನೆ ಆಪಗಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡೇ.  ಆಂಡಲಾ ಬಸ್ಸ್ ಕಾರ್‍ ಮಿನಿ ತಿರ್‍ಗೊಂದಿತ್ತ್‌ಜಿ.  ಓಲೊಲು ತೂಂಡಲಾ ಕಾಡ್, ಬಲ್ಲಗೆ, ಬೆದ್ರ್‍ ಪುಂಡಲ್.  ಕುಂಟಲಕಾಡ್‌ದ ಗಿಜಿರ್‌ಪಾಡಿದ ಬರಿಟೆ ಪಗೆಲ್‌ಗ್ಲಾ ನರಮಾನಿ ಒರಿಯೊರಿ ತಿರ್‍ಗರೆ ಪೋಡ್ಯೋಂದಿತ್ತೆರ್‍.

ಮಡ್ಮಯಿಲ್‌ಡ್ ಅದಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮುಂದ ಗಂಗಸರದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್‌ಗೆ.  ಮಾತ ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ ಸರ್ಕಾರ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಗಡಂಗ್ ನಡಪಾವೊಂದಿತ್ತ್‌ಜಿ;  ಹಳ್ಳಿಡ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ್‌ಲೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗಂಗಸರ ಬೆಯ್ಪಾವೊಂದ್‌ತ್ತೆರ್‍.  ಆನಿದ ಆ ಗಡಂಗ್‌ಗ್ ಮೂವೆರ್‌ ಕಾಯಂ ಗಿರಾಕಿಲು ಇತ್ತೆರ್‌ಗೆ, ಅಕಲ್ನ ಪುದಾರ್‍ ಎಂಚಿನಪ್ಪಾ..... ಸುಡ್ಕಾಡ್‌ದವು..... ಬಂಜಿಡುಂಡು ಬಾಯಿಗ್ ಬರ್‍ಪುಜಿಯೆ..... ಹಾಂ! ಎಂಚಿನವುಲ ಉಪ್ಪಡ್‌-ಅಕುಲು ಮೂವೆರ್‍ ಆಂಜೊವು ಮೂಜಿ ಜಾತಿದಕುಲು;  ಅಂಚಂದ್ ಬಾರೀ ಜೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲು.  ಅನುಮುಪ್ಪ ದಿನಲಾ ಅಕುಲು ಬಯ್ಯದನಗ ಆ ಮಡ್ಮಯಿಲ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್ ಪೋದು ಪಟ್ಟಾಂಗೋಗು ಕುಲ್ಯೆರ್‌ಡ ಉಣ್ಕೆಲ್ ರಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಟು ಉರ್ದಕಲ್ನ ಜಾತಕ ಬುಡ್ಪಾದ್ ನಾಲಯಿದ ನರ್ಕೆ ಗೆತ್ತೊಂದು, ನಡೀರ್‍ ಆನಗ-ಇಲ್ಲಗ್ ಪಿದಾಡಿಯೆರ್‌ಡಲಾ ಆಂಡ್, ಅತ್ತಾ ಪರ್‍ದ್ ಮೂಕುಮುಟ್ಟು ಆಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದ ಬಾಕಿಲ್‌ಡೇ ಮಗರ್‍ದ್ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯೆರ್‌ಡಲಾ ಆಂಡ್.  ಮೂವೆರೆಗ್ಲಾ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಬುಡೆದಿ ಬಾಲೆಲು ಮಿನಿ ಇತ್ತೆರ್‍.

ಆನಿ..... ಇಂಚೆನೆ ಮರ್ಯಲದ ದಿನ ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಮಾತಾ ಮುಗಿದ್‌ಂಡ್.  ಇನಿತ ದಿನತಲೆಕ ಬರ್‍ಸದ ಬರೆಗಾಲ ಅತ್ತ್‌ ಆನಿ ಬರ್ಸ ಗೀರ್‍ ಕಟ್‌ದ್ ಬರೊಂದುಂಡು.  ಇಂಚೆನೆ ಕತ್ತಲೆ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು.  ಆತಾವನಗ ಮಡ್ಮಯಿಲ್ ತುದೆನ್ ಓಡೊಡು ದಾಂಡೊಂದ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಸ ಜನ ಒರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆರ್‍.

ಸಾಧಾರ್‍ನ ಮುಪ್ಪತ್ತಯಿನ್ ನಲ್ಪ ಒರ್ಸ ಪ್ರಾಯ ಆವು.  ಎಡ್ಡೆ ಗನಾಗಟ್ಟಿದ ಪೊರ್ಲು ಜನ.  ಸೋಕುದ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು, ಸೂಟು ಬುಟೀಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆ.  ಆಯೆ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೇಲ್ಯ ಪೆಡಿಗೆನ್ ಆ ಮೆಯಿ ದೀದ್ ಬರ್ಸದ ನೀರ್‍ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಒಚ್ಚರೆಂದ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಬೀಗ ಗೆತ್ತೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆಡ್ ಗಂಗರ ಮಾರುನ ಒರಿ ಜವಣೆ ಇತ್ತೆ.  ಬೇತೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ಮೂವೆರ್‍ ಕಾಯಂ ಗ್ರಾಕಿಲು, ಆಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಪೊಸಬನೇ ಕಣ್ಕಣ್ಣ್ ತೂಯೆರ್‍.  ಪೆಟಿಗೆದ ಬಾಕಿಲ್ ಜತ್ತಿನಪಗ ಉಲಾಯಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತುಲು ತೋಜಿಯ.  ನೋಟುದ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲು ಇತ್ತ.  ಕೈಟ್ ವಾಚಿ, ಬಿರೆಲ್‌ಡ್ ಉಂಗಿಲ ಬಾರೀ ಕಿರಯದವು ಆದುಪ್ಪು!  ಈ ಜನ ಪಿದಾಯಿ ಊರುಡ್ಡು ಬತ್ತಿನಾಂದ್!

ಆಯೆ ಆಂಗಿದ ಕಿಸೆಡ್ದ್ ಉದ್ದು ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಗೆತ್ತ್‌ದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಒಂಜಿ ದಮ್ ಒಯ್ತೆ.  ಆಡೇಗೇ ಕುಲ್ಲಿಯೆ.  ತೂಪಿನ ಆ ಮೂವೆರ್‌ಡ ಕೇಂಡೆ.

"ಅಂದೆಯೆ ಕೊಡಂಗಲಗ್ ನನ ಏತ್ ದೂರ ಉಂಡು?"

ಕೊಡಂಗಲಗಾ?  ಈ ಬರ್ಸೊಡು ರಾತ್ರೆಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪರ್‍ ಈರ್‍?  ಏರೆಡೆಗ್ ಪೋವೊಡು, ಒಲ್ತುಬತ್ತರ್‍?  ಮೂವೆರ್‌ಲ ಕೇಂಡರ್‍.

"ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದ್.  ಕಿಂಞಡೇ ಯಾನ್ ಅಡೆಗ್ ಪೋಯಿನಾಯೆ, ದುಬಾಯಿಗ್ ಪೋದ್ ಪತ್ತ್ ವಸ್ಮ ಆಂಡ್.  ಊರುಗು ಉಂದುವೇ ಸುರೂ ಬಪ್ಪಿನಿ.  ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇರ್ವ ವರ್ಸ ಮಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಬರಂದೆ.  ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಏರಗ್‌ಲ ಎನ್ನ ಪೊಲಬು-ಗುರ್ತ ಉಪ್ಪುನು ಕಷ್ಟ.  ಇತ್ತೆ ತುದೆತ ಅಪೆಲ್ ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ ಬತ್ತೆ.  ಬನ್ನಗ ಕಡೇಸ್‌ಂಡ್ ಮೂಲು ನನಲಾ ಸೇತ್ಮೆ ಆತ್‌ಜಿ ಅತಾ?"

ಆಯೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಪರಿಯೆ.  ಪರ್‍ಪಿಲೆಕನೆ ಪಾತೆರ್ಯೆ ಮೊಕಲೆಗ್ ನಾಲಾಯಿಡ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅರಿಮಡ್ ಆಯಗ್ ತೆರಿಂಡ್.  ಗುತ್ತಿಗೆದಾಯಡ ಪಂಡ್ದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್‌ಲಾ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಂಗರ ಕೊರ್‍ರೆ ಪಂಡೆ.

"ಕೊಂಡಂಗಲಡ್ ಈರೆಗ್ ಏರ್‍ನ ಪೈಕ್‌ಡ್?  ಒರಿ ಕೇಂಡೆ"

"ಮರ್ಸಿನ ಬಾಯಿಂದ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಪುದಾರ್‍.  ಅಪ್ಪೆರ್‍ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಊರುಡು.  ಬೇತ ಏರ್‍ಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ಯಾನ್ ಬರ್‍ಪೆಂದ್ ಕಾಕಜಿಲಾ ಪಾಡ್ದ್‌ಜಿ"

ಮೂವೆರ್‌ಲಾ ಪಿಸಪಿಸಂದ್ ಪಾತೆರೊಂಡೆರ್‍.  "ಮರ್ಸಿನ ಬಾಯಿನ ಮಗೆನಾ ಈರಿತ್ತೆ?  ಬುಡಿ ಸುದ್ದಿ.  ಈರ್‍ ಸುರೂಟೇ ಪನರೆ ಇಜ್ಜ, ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ್ ಅಲ್ಪನೆ!  ಈರೆನ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಾವುನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ನ.  ಬಲೆ ಪೋಯಿ" ಇಂದೆರ್‍.

‘ಅಂದಾ?’! ಬಾರಿ ಕುಸಿ ಆಂಡ್ ಅಯಗ್.  ನನೊಂತೆ ಕುಲ್ಲುದ್ ಬಂಜಾರ ಪರ್ಯೆ, ಬರ್‍ಸ ಒಂತೆ ಪನಿ ಆನಗ ಲಕ್‌ದ್ ಪಿದಡಿಯೆರ್‍.  ಒರಿ ದುಬಾಯಿದಾಯನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬೊಂಡೆ.

ಕುಂಟಲಕಾಡ್‌ದಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ತುಂಬೊಂದಿನಾಯೆ ಪೆಟಿಗೆ ತಿರ್‍ತ್ ಜಾವಯೆ, ದುಬಾಯಿದಾಯೆ ದಾದಂದ್ ಕೇನೊಡು ದುಂಬು ಮೂವೆರ್‍ಲಾ ಆಯನ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರ್ದ್ ಅಡ್ಡ ಮಗ್‌ತ್ತ್‌ದ್ ಕಕ್ಕಿಲ್ ಪುಜೆಂಕಿಯೆರ್‍.....

ಪುಣ ಬೂರ್‌ಂಡ್!  ಸುಲಾಬೊಡು ತೈತಿನಾಯನ ಪುಣೊನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕಾಡ್‌ದ ಉಲಾಯಿ ಪುದೆಲ್‌ಡ್ ಮದೆ ಮಲ್ತೆರ್‍.  ಒರಿ ಪಾರ್‍ದ್‌ಪೋದು ಒಲ್ತಾವೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ್‌ಕನತ್ತೆ.  ಪುಣೊನು ಕಾಡ್‌ದುಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ದ ಮರಕ್ಕ್ ನೇಲಾದ್ ದೀಯೆರ್‍.  ಪೆಟಿಗೆ ಪತೊಂದು ಮೂವೆರಪ್ಪ ತನತನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಪೆಟಿಗೆಡಿತ್ತಿನೆನ್ ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೆರ್‍.  ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆ ಕಾಸ್, ಬಂಗರ್‍ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ ಪಾಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಅಂಚ ಕೆರ್‍ದ್ ಮರಕ್ ನೇಲಾಯಿನ ಪುಣೊನು ನಲೈನ್ ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜಕ್ರೆ ಅರಾವರೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೊವು ತೂದು ದಿಗಿಲ್ ಪಾರ್‌ಂಡ್, ‘ಒಪ್ಪದೇಯೆರೆ!ಽಽ’ ಇಂದ್ ಅಲ್ಕ್ ಬೂರ್‍ದು ಕಲ್ಕಿಯೆರ್‍, ಮರಟ್ ಗುಯ್ಯಿಂದ್ ಕಿಲೆಂಜಿ ರಾವೊಂದಿತ್ತ.  ಏರಾ ಒರಿ ಮರಕ್ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೆರಣ ಬುಡ್ತೆ ಇಂದ್ ಊರುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಆಂಜೆವೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯಂರ್‍.  ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ ಏರ್‍ನಾಂದ್ ಒರಿಲಾ ಪನ್ಪಿನಕುಲೇ ದಾಂತೆ ಅವು ಮಾಜಿದ್ ಪೋಂಡು.  ಮರ್ಸಿನ ಬಾಯಿಗ್ ಮಗೆ ದಾಂತೆಪೋಯಿನವುಲಾ ಗೊತ್ತಾತ್‌ಜಿ.....

ಸೀತಕ್ಕೆನ ಕತೆ ಕೇಂಡ್ದ್ ಇರ್ವೆರ್‍ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲಾ ಮೆಯಿ ಕೊಕ್ಕೆರ್ತ್ ಪೋಂಡು.  ರಾಜುಗು ದಾದನೋ ಅಂದಾಜಾಂಡ್.  ಕೇಂಡೆ:

"ಅಂಚ ಕೆರ್ತಿನ ಆ ಮೂವೆರ್‍ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲೆರ್‍?"

"ಅವ್ವನ್ ಕೇನ್ಬರದೆ ಜೋಕ್ಲೆ?.  ಒರೊಕ್ ಅಕುಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಲಾದಿಗೆ ದಿಂಜೆದ್ ನೇಲನೇಲ್ಯ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾಯೇರ್‍, ಎಡೇನ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ತೆರ್‍.  ಆಂಡ ಏರ್‍ ತೊಜೆರ್‌ಡಲಾ ದೇಯೆರ್‍ ತೂಪುಜೆರಾ.  ಮಲ್ತಿನ ಹಾಲ್ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ಮನಸ್‌ನಾಂಡಲ ತಿನ್ಪುಜಾ?  ಮಾನ್ಯ ಕೆರ್‍ನ ಮಗುರೆನ ಒರ್ಸ ಆ ಮೂವೆರೆಡ್ ಒರಿ ಅವೇ ಸಾದಿಡೆ ಬನ್ನಗ ಆಯಗ್ ‘ಧಸಕ್ಕಂದ್’ ತಿಗೆಲೆಗ್ ದಾದವಾ ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕಾಂಡ್‌ಗೆ.  ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಜೆತ್ತಿನಾಯೆ ನೆತ್ತರ್‍ ಕಕ್ಕ್‌ದ್ ‘ಬಡಕ್ಕ’ ತೈತೆ.  ನನೊರಿಲಾ ಕೆಳ್ಕಿಲ್ ಬಲ್ಲ್ ಗೆತೊಂದ್ ಪೋಯೆ, ಅಕಲ ಜೋಕುಲು ಆಲೆಲು ಬೊಕ್ಕಲಾ ತಾದಿಡೇ ಬೂರಿಯೆರ್‍.....

ಸೀತಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಂತಾದ್ ಬಚ್ಚಿರೆದ ತಂಚಿಡ್ದ್ ಬಜ್ಜೆಯಿದ ತುಂಡು ಪೂಲು ಬಾಯಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂಡೊಲು.  ಕಥೆ ಕೆನೊಂಕೇನೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕುಂಟಲ ಕಾಡ್ ಕಡತ್ತ್ ಪೋಯಿನವೇ ತೆರಿಜಿ.  ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಮೂನಿ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಮುತ್ತೊಡಾಯಿನ ನಿದ್ರೆ ಒಡೆಗಾ ಪಾರ್‍ದ್ ಸರಾಗ ನಡತ್ತೆರ್‍.  ಕದೊನಿ, ನಗಾರಿ, ಓದ್ಯೆ, ಬೆಡಿ, ಬೇಂಡ್, ಗರ್ನಾಲ್‌ದ ಸಬುದ ಅಂದಾ-ಅತ್ತಾಂದ್ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್‍ರೆ ಸುರುವಾಂಡ್.  ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲಾಂಡ್‌ಂದ್ ತೋಜುಂಡು.

"ಅಂದೆಯೆ ಸೀತಕ್ಕಾ, ಅಕುಲು ಮೂವೆರ್‍ ಆ ಪೊಸಬನ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋತಿನೆನ್ ಗುತ್ತಿಗೆಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆದಾಯೆ ತೂತ್‌ಜೆನಾ?  ಆಯಗಾಂಡ್ಲ ಪಂತೊಲಿಯೇ?"  ರಾಜು ಕೇಂಡೆ.

"ಪನರೆ ಪಂತೊಲಿಯೆ, ಸೀತಕ್ಕೆ ಪಂಡಲ್." ಆಂಡ ಮಾನ್ಯಕೆರಿನ ಮೊನದಾನೇ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಆ ಮೂವೆರ್‍ಲಾ ಆರೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್, " ಬಾಯಿ ಮಿನಿ ಬುಡ್ರಿಯ ಇಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಆಯನವೆ ಗತಿ ತೋಜಾವಂದ್ ತೆಗೆ ಬಾಪ್‌ರೆ" ಮಲ್ತೆರ್‍, ಜೂವ ಓರಿಂಡ ನಟ್‌ದಾಂಡ ಬದ್ಕೆ ‘ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್‍ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್‌ದ್ ಪಾರ್‍ಯೆರ್‍.  ಲತ್ತ್ ಪಿರಯದ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಲೆನ್ ಬುಡ್ಡು, ಗಟ್ಟಾಗ್ ಪಾರ್‌ಯೆರ್‍!’ ಪಾತೆರ ಉಂತಾದ್ ‘ಹೂಂಽಽ’ ಇಂದ್ ಸೀತಕ್ಕೆ ಉದ್ದೊಗೊಂಜಿ ಉಸುಲು ಬುಡ್ಯೊಲುಃ ‘ಓಲಾಉಪ್ಪೆರ್‍’. ಬರುವೆರ್‍...... ಒಂಜತ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರುವೆರ್‍ ಇಂದ್ ಕಾತೊಂದು ಮುತ್ತೇಸನ ಇನಿಮುಟ್ಟುಗೆತ್ತ್‌ಜಿ.  ಅವು ಆನಿ ಗುತ್ತಿಗೆಡ್ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಏರ್‍ಲಾ ಆತ್ತ್ ರಾಜೋ, ಉಂಬ್ಯನ-ಎನ್ನ ಸದನನ ಅಮ್ಮೆರೇ.

--ಇನಿ ಮುಟ್ಟು ಪನಂದಿನೆನ್ ಸೀತಕ್ಕೆ ಇನಿ ಈ ಜೋಕುಲೆ ಎದುರು ಪಂಡೊಲು.  ಸದನಗ್ ದೊಂಡೆಡ್ ಎಂಚಿನವಾ ತಿಕೊನಿಲೆಕ್ ಆಂಡ್;  ದಾದಂದ್ ಆಯಗ್ ತೆರಿಜಿ..... ರಾಜು ಕುಡ ಕೇಂಡೆ,

"ಅಂದ್ಽಽ..... ಆ ಮೂವೆರೆಡ್ ಮೂಜಿನೆದಾಯೆ ಸೈತಿನಿ ಎಂಚ"

ಆರಾ?..... ಆರ್‍ನ ಸೌಬಾಗ್ಯೊನು ಇನಿಕ್ ದಾದೆನ್ ಪನ್ಪಿನಿ!  ಬಾಕಿದ ಇರ್ವೆರ್‍ ಸೈತಿನೆಟ್ ಮೇರೆನವುಲ ‘ಕೈ’ ಉಂಡುಂದ್ ಕೆಲವೆರ್‍ ಪನ್ಪೆರ್‍..... ಅವು ಮಾತಾ ನಂಕ್ ದಾಯೆ ಮಗಾ?  ಎನಲೆಕಂತಿನಾಲ್ ದೇವರ್‍ ಕೈಕಾರ್‌ಗ್ ಸುಕ ಕೊಂರ್ಡ ಬೆಂದ್ ತಿನುವೆ ಸಿವಾಯಿ ನನೊರಿಯನ ತಿಂದ್‌ದ್ ಯಾನ್ ಉದ್ದಾರ ಅವೆಂದ್ ಆಸೆ ಮಲ್ಪಯೆ..... ಹಾಂ.  ಆ ಮೂಜನೆದಾರ್‍..... ಏರೆಡ್ಲಾ ಪನಡೆ ಜೋಕುಲೇ, ಆರೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ!.....

ಆತೊರ್ತುಗು ಗುಡುಮ್ಮಂದ್ ಕದಿನದ ಸಬುದ ಮಾತೆರೆನ್ಲಾ ಅಲಕ್ಕ ಉಂತಾಂಡ್!......
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ