ಬುಧವಾರ, ಮೇ 11, 2011

ಒಸಯೊ

-

ಐನ್ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ತೊಂದತ್ತಾ?.....
ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಸರ್ಕೆ ಉಂಡತ್ತಾ?....
ಇಂದಾ ಆ ಲಾಟಂದ ಬೊಲ್ಪಂತೆ ಮಲ್ಲಮಲ್ಪು ತುಕ್ರಾ.....
ಕುಟ್ಯೇ, ದುಂಪೋಽಽ.... ಪಾರ್‍, ತೊಡಮೆದ ಉರೊಲು ಗೆಪ್ಪು.....
ಇಂದದೇ, ಪೊಂಜೊವು - ನನ ಎಂಕುಲು ಪಿರಪಿಜಿರ್ದ್ ಊರು ಒಣಸ್‌ಗ್ ಬನ್ನಟ್ಟ ನಿದೆರ್ನತ್ತ್, ನಡೀರ್‌ಡ್ಡ್ ದುಂಬು ಒಣಸ್‌ಗ್
ತಯಾರಾವೂಡು.... ಕೇಂಡಾಽಽ.....?
ಇಂದಯಾ, ಬೆಟ್ರಿ ಪತೊಂದಿನಿ ಏರವು ಕಿಟ್ಟೆನಾ?.....
ಪೋತಿಯಾ, ಕಾರೊಂತೆ ಬೀಸ ಪಾಡ್ಲೆ.  ನಿಕುಲು ನಲ್ವೆರ್‍
ದುಂಪೋದು ಗುತ್ತುಗು ಸಾಯ್ತಿ ಮಾತ ಮುಟ್ಟಾಲೆ....
ರವ್ಯೇ, ಕಾಸೊಂತೆ ಜೋಕೆಂಬೇಽಽ.... ಪೋಯ್.... ಪೋಯಿ....
ಕಡೇಸ್‌ಂಡ್‌... ಪಾಡಿ ಕಡಪ್ಪರ್ನೇ ಪೊರ್ತ್ತು ಕೆಲಾವುಂಡು....
ಏರ್ದೇ, ಈ ನ್ಯಾಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಕಟ್ ಪಾಡ್ಲೇ...
ತಿಮ್ಮಾ, ಕೋರ್‍ಲೆನ ರೆಂಕೆ ಪತೊನ್ ರೆಂಕೆ... ಅಂಚ....
ಕಾರ್‍ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಕಟ್ದತ್ತಾ?ಽ...
ವ್ವಬ್ಬ ಕತ್ತಲೆನೇ!.... ಇಂದಯಾ, ಬೊಲ್ಪುದಾಯೆ ಒಂತೆ
ಪಿರವುಂತುಲಾ.... ಇಂದಾ, ಆ ಪುಣಿಟೇ ಉಂತೋನು....
ಆಂ, ಅಕುಲು ದುಂಬೊತ್ತಡ್.... ಇಂದಯಾ, ಪುಣಿತ್ತ! ಕೆಯ್ ದೊಂಕಡೆ
ಎಂಚಿನವು ಆಗರ್ದ ಮೇಲ್ದ್.... ಪುಚ್ಚೆನಾ....?
‘ಮ್ಯಾಂವ್ಽಽ’....
‘ಪ್ಪುಚೆನೆಽಽ’....

ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್ ಪೆಜ್ಜಿಯೆ ದಾದುಪುಜಾರಿ, ಪುಚ್ಚೆ ಅಗರ್‍ದ ಆಕೋಡಿಗ್ ಪಿಡ್ಚ ಪಾಂಡ್.... ಕಂಡದ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಕಡತ್ತ್‌ದ್ ಅಕುಲು ಪಾಡಿದ ತಾದಿ ಪತ್ಯೆರ್‍ ವರ್ನಾದಿ ಪೋದು ಕಾಲಾದಿ ಬನ್ನಗ.... ಕಾಲಾದಿಪೋದು ಒರ್ಸಾದಿ ಬನ್ನಗ.... ಕೋಲ ಬಲಿ ಆಂಡ್, ಬಿರಿತಂಬಿಲ ಆಂಡ್....

ಎಂಚಿ ಮರ್ಯಲ!

ಕಣ್ಯೊಡು ದೊರ್ತಿನಿ ಪಣಿಯತ್ತ್, ಬಾಣನೇ ಬಿರಿಂಡ್!.... ಒಡ್ಕನೇ ದಾಂತಿ ಬರ್ಸ.... ಬೊಲ್ಲ.... ನೀರ್‍ ಎರ್ಕಿನಿ ತುದೆತೋಡ್ಡ್ ಮಾತ್ರತ್ತ್, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ್.... ಬಿತ್ತ್‌ಲ್.... ಕಿದೆ.... ಕೈಕಂಜಿ.... ಮಾತ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಪೋಂಡು.... ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೊದ್‌ಕೇನಂದಿ ಬೊಲ್ಲೊಗು.... ಊರು ಮರಕಟ್‌ದ್ ಪೋಂಡು.

ದೆಯಿವ ಮೂನಿಂಡಾ....  ದೇವೆರಾ?.... ಒರನಾ.... ಇರ್ವೊಲಾಽಽ....  ನಡ್ಪಾಯಿ ಕಂಡೊಲೆನೇಜಿದ ಪತ್ತ್ ಪತ್ತ್.... ಮಣ್ಣ್‌ದ್ದಿಂಚಿ ಸೀಂಟ್‌ದ್ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಪೋಂಡು.... ಉಪ್ಪಮುಟ್ಟ ಬದ್ಕೊಡೇ, ಸೊಸಯ್ಟಿದ ಚಿತ್ತ್ ಕಂತ್ ಬಿತ್ಯೆರ್‍.... ಕೆಯ್ ಪಾಯಾಂಡ್....

    ಆ ಜಾಲ ಪೊಲಿಯೇ
    ಈ ಜಾಲ ಪೊಲಿಯೇ
    ಎಂಕಲೆಜಾಲ ಪೊಲಿಯೇ
    ಎಲ್ಪತ್ತೇಲ್ ಪೊಲಿಯೇಽಽ
    ಪೊಲಿಪೊಲಿಪೊಲಿ
    ಪೊಲಿಯೇ!ಽಽ....
    ಪೊಸಬಾರಕೆಯೆಪಡಿಮಂಚವುದು
    ದರ್ತ್ ಜಾಲ ಪೊಲಿಯಾಂಡ್....

            *    *    *

ಗಿರಾಮ ದೈವೊಗಿನಿ ಪೊಸಬಾರ ತಂಬಲ!

ತಿರ್ತಲ್ಲ ದಾದು ಪುಜಾರಿಗ್ ತುಂಬಾಯಿಂಚಿ ಪುದೆ.... ದೆಯವದ ಸೇವೆ, ಆಪುಂಜಿಂದಾಪುಜಿ, ಊರುಗು ಏಲ್ಕೆ ಆಂಡ್.  ಗಿರಾಮ ಕೂಡ್‌ಕಟ್ಟ್....  ಸಬೆ ಸರ್ವೆರ್‍ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದೆಯ್ವದ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಕಟ್ಟ್.... ಸಂಕ್ರಾಂದಿ....  ಸಾಣದ ಬಕಿಲರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಸೊಗೊರಿಯಾಗ್ ಪೊಸಬಾರ ತಂಬಿಲ....

ಎಣ್ಣೆ, ತಾರಾಯಿ, ಬೊಂಡ, ಪೊದ್ದೊಲ್, ಬಜಿಲ್-ಬೆಲ್, ಪಣಿಯಾರ್ದ ಕೊಡಿಯಿತೆತ್ತ ಕಟ್ಟ್.... ಒಂಜಾ ರಡ್ಡಾ.... ?....

-ಬಯ್ಯಡೊರ ಪೋದು ಸಾಣೊಡು ದೀದ್ ಬತ್ತಾತ್‌ಂಡ್....

ತಿರ್ತಲ್ಲಗ್ ಪೊಸಬಾರ ತಂಬಿಲ್ದ ಮರ್ಯಾದಿ....  ಪರ್ಬೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ!....

ಕುಟುಮ ಸಂತೇಸಿ, ಪೊದ್ದೆರಿಸ್ಟೆರ್‍ ಸೇರ್ವೆರ್‍
ಆಂಜೊವು ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋತೆರ್‍.
ಪೊಂಜೋವು ಅಟಿಲದ್ದಟ್ಟಣೆಡುಲ್ಲೆರ್‍.
ಪೊರ್ತು ಕಂತ್‌ದ್ ರಡ್ಡ್ ಗಲಿಗೆ ಆನಗ ಜನ
ಲೆತೊಂದು ಗುತ್ತುಗು ಪಿದಾಡ್ದೆ ದಾದು ಪುಜಾರಿ....

            *    *    *

ದೆಯಿವದ ಬಂಡಾರ ಉಪ್ಪುನು ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲಡ್.

ಗುತ್ತಿನಾರ್‍ ಐತ ಆದ್ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ದೆರ್‍.  ಚಾವಡಿಡ್ ಪಜೆ ಪಾಡ್ದ್ಂಡ್.  ಗಿರಾಮ ಕೂಡುಕಟ್‌ದ ಒರ್ಯೆರ್ಯೆ ಬತ್ತ್ ಕಲಕೊಡೊಂದು ತಿರ್ತ್.... ಜಾಲಮುಲ್ಲೆಡ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಸೇರ್ದ್ ಪಿಸ್‌ಪಿಸ್‌ನ್ಪೆರ್‍.  ಇನಿತ್ತ ದರ್ಸನೊಡು ಚಡ್ತೆ!?

ಮಂಚವುಡು.... ಪಜೆಟ್ಟ್.... ಜಾಲ್ದ ಪಡಿಮಂಚವ್ಡು....

ಓದ್ಯೇಸೆರ್ಗಾರನಕುಲು ಬತ್ತ್‌ದಾಂಡ್.  ದರ್ಸಂದ ಪುಸಪಾತ್ರಿ ರಾಮೆಲಾ ಬತ್ತೆ.  ಗಿರಾಮದ ಆಪಿಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ್ಲು ಒರ್‍ಯೊರ್ಯೆ ಬತ್ತೆರ್‍.

ದೆಯ್ವದ ನಗಪತ್ತುನಕುಲು ಯಾಪಲ್ದಲೆಕ ಕಡೇಸಾವಂದೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಪೇಂಟೆದಂಚಿ ಪೋತಿನಕುಲ್ಲಾ ಬೆಬೇಗ ಬತ್ತೆರ್‍.

ಬಂಡಾರ ಪಿದಾಡ್ರೆ ನನಲಾ ಪೊರ್ತುಂಡು.... ಗಂಟೆ ಇರ್ಲ್‌‌ದ ಪತ್ಥಾವು!....  ತಾರ್ದಕಟ್ಟೆಡ್ ನೀರುಂಡು.  ಬತ್ತಿನಕುಲು ಕಾರ್‍ ದೆಕೊಂಡೆರ್‍.

ಕಣ್ಣ್ ಕಿಸಿಂರ್ಡ ತೋಜಂದಿ ಕತ್ತಲ್ದ ಕಾಡ್!.... ಗುತ್ತಿ ದಂಕೊಂದು ಲಾಟಾನ್, ತೊಟೆ ಪಸೊಂದಿ ಏಲೆಣ್ಮ ಜನ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿ ದಾಂಟ್‌ದ್, ತುದೆತ್ತ ಪಾಪು ದಾಂಟ್‌ದ್ ಗುತ್ತುದ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್‌ದುಂತಿಯೆ ದಾದುಪೂಜಾರಿ....

‘ಗುತ್ತಿನಾರೆಗ್ ಸೂಲ್ಮೆ’

‘ಏರ್ಯ, ದಾದ್ವಾ, ಬಲ.... ಅಕುಲು ಮಾತ ಇಂಚಿ ಪಜೆಟ್ ಕುಲ್ಲಡ್....  ಇಂದಾ, ಚೆಂಬುಡು ನೀರುಂಡು....  ಅಲ್ಪ ತಾರ್ದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ದೆಕೊನ್ನೆ....

.... ’ ಗುತ್ತುದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲ....

ಗುತ್ತಿನಾರ್‍ ಈತ್ ಪಾತೆರ್ದ್ ಓದ್ಯದಾಯನಂಚಿ ತೊಯೆರ್‍.

‘ಹೂಂ.... ’

‘ಪ್ಪೆ ಪ್ಪೆ.... ಪೇಂಽಽ........ ಡುಂ ಟಿಟಕ್....

ಝಡ್ಡ್ ಮುಕ್ಕ್, ಝಡ್ಡ್‌ಮುಕ್ಕು’....

-ಓದ್ಯೆ ಆಂಡ್. ಜೋಕುಲು ಕಣ್ಣ್‌ಕೆಬಿ ಅರತ್ತ........

            *    *    *

ಮಿತ್ತ್ ಸಾನೊಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ದೆಯಿವದ ಮಣೆ ಮಂಚವು ದೆಕ್‌ದ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ತೆರ್‍.  ಪಣಿಯಾರದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆಂಡ್, ದಾಸು ಮೂಲ್ಯೆ ಚರ್ವ ಬೆಯ್ಪಯೆ.  ಸುತ್ತಿಗೆದ ನರ್ಬೆ ಆವೋಂದುಂಡು....

ತಂಬಡ್ದ ನಾರಾಯ್ಣೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದೆರೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದ್ ತಂಬಡ ತುಂಬೊಂಬತ್ತೆ.  ಸಾಂದುಲಯ್ ದಲಿಕ್ಕ್ ಬಿಗಿತ್ತ್‌ಕಟ್ಯೆ.

            *    *    *

ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆಪೊಲ ಬೂಲ್ಯ ಆಂಡ್.  ಓದ್ಯದಕಲೆಗ್, ದರ್ಸಂದ ಪುಜಾರಿಗ್ ದೆಯ್ವದ ಚಾಕಿರ್ದಕಲೆಗ್ ಮಜಿರಿ ಬಟ್ವಾಡಿ ಆಂಡ್.  ಆತೊರ್ತುಗು ಬಂಟಗುಂತನಾಯೆಲ ಬತ್ತೆ.

ಪಾತ್ರಿಲು ಎಣ್ಣೆಗೆತೊಂದು ಮಿಯೊಂಬತ್ತೆರ್‍.  ದರ್ಸಂದ ಐತ ಅಯೆರ್‍.  ಬಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಯಡ್ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾಂಡ್.  ತುಡರ್‌ತೋಡ್.  ಬೆಡಿ ಕದಿನ ಆಂಡ್, ಓದ್ಯೆ ಆಂಡ್.

ನಗ ಪತ್ತು ನಕಲೆ ಕೈಕ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ನಗ ಕಂತ್ ಕೊರ್ಯೆ ಪೂಜಾರಿ....

ಬಂಡಾರ ಪಿಡಾಡ್ಂಡ್.  ಎದುರುಡು ಗ್ಯಾಸ ಬತ್ತಿದಾಯೆ.... ಬೆತ್ತಡಿ ಓದ್ಯೆದ ಕುಲು.... ಅಕಲೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಮುಗ-ನಗತ್ತಕುಲು, ಗುತ್ತಿನಾರ್‍, ಮಣಿಕಡ್ಸಲೆ ಪತೊಂದಿ ದರ್ಸಂದ ಪಾತ್ರಿ, ಬಂಟೆ....

ಮಜಲ್, ಬೊಟ್ಟು, ಒರ್ಕು ದಾಟೊಂದು ಬಂಡಾರ ಸಾಣೊಗು ಬತ್ತ್ ಮುಂಟ್‌ಂಡ್.... ನಾಗಸ್ರ, ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟ್‌ಡ್ ಸಾಣ ಒಕ್ಕೆಲಯ್ತ ಆಂಡ್....

ಪಾತ್ರಿಗ್.... ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಗ್ ಜೀಟಿಗೆದಯಗ್.... ದಡಿಮುಟ್ಟು ದರ್ಸನ.... ತಂಬಡದಾಯೆ ಕೋಲೊಯ್ತ್ ಪಾಡ್ಯೇ.... ದಡಿಮುಟ್ಟುಽಽ.... ದಡಿ ದ್ದಡಿ....

ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಕುಂಬರೊಂದೇ ಒಂಜೇಜೇ ನಗ ಗೆತೊಂದು ಉಲಯಿ ಮಂಚವುಗು ತಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್‍.  ನಿಲಟ್ಟ್‌ಕಾರ್‍ ಉಂತೂಜಿ.  ಅಕೇರಿಗ್ ಒಂಜಿಸುತ್ತು ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾಯೆರಾ ಇಜ್ಜಾ, ದಿಡೀಲಽಽ ಮಗರ್ಯೆರ್‍!....

ಓರತ್ತ ದರ್ಸನ ಪಿರಿಂಡ್.

            *    *    *

ತಂಬಿಲೊಗು ತಯಾರಾಂಡ್, ‘ಓಮ ದೀಯರಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಲೆ....’

ದರ್ಸಂದ ಪಾತ್ರಿ ರಾಮೆ.... ಓಮ ದೀದಾದ್ ದರ್ಸನೊಗುಂತ್ಯೆ.  ಗುತ್ತಿನಾರೆನ ಮದಿಪು ಆಂಡ್.  ಸರ್ವೆರ್‍ ಪೂವರಿ ದಕ್ಯೆರ್‍.  ಪಾತ್ರಿನ ಮೆಯ್ಕ್ ಒಸಯ ಆತ್‌ಜಿ!

ಕುಡು ಪೂವರಿ ಪತ್ತೆರೆ ಆಂಗೈಕ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.
ಉತ್ತಿನಾರ್‍ ಬಗ್ತಿಡ್ ಕುಡ ಮದಿಪು ಮಲ್ತೆರ್‍ಃ

ಸುವಾಮೀ ದೈವ ಜುಮಾದೇ, ಒರ್ಸಾದಿಪೋದು ಕಾಲಾದಿ ಬನ್ನಗ, ಕಾಲಾದಿ ಪೋದು ಒರ್ಸಾದಿ ಬನ್ನಗ....  ಎರಿಯಕುಲು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್‌ ಪಿರ್ಕಾರ ಗಿರಾಮ ಮಾಗಣೆ ನಿನಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಸೇರ್ದ್ ಪತ್ತೆರ್‍ ಒಂಜಿ ಬುದ್ದಿಯಾದ್ ಮಲ್ಪುಂಚಿ ಮದಿಪುಃ ಇನಿ ದೀಯಿಏಲ್ಯ, ಕೊಡತಿ ಬೊಂಡ, ಏರಾಯಿ ಗಂದಾದೀಪ, ಒಯ್ಪಾಯಿ ಸುದ್ದ ಬಂಡಾರೋ ಬಲಸಿ ಪನಿಯಾರೊಡು ಎಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ - ಏರ್‌ಪೇರ್‍ ದಾನೀ ಇತ್ತ್ಂಡಲ್ಲಾ ಬತ್ತಿಂಚಿ ತಪ್ಪುನು ದೈವ ಸಾರ್ಪತ್ತ್‌ದ್ ದೈವ ಮೆಯ್ಯೆಚ್ಚಿ ಬತ್ತ್ ಕಲೆ ಆದ್ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ;  ಶಯದ ಗಂಡ ಕೊರೊಡುಂದ್ ಗಿರಾಮ ಸರ್ವೆರ್‍ ಮಲ್ಪುಂಚಿ - ಮದಿಪು.... ಸ್ ವಾ ಮೀಽಽ....

ಮದಿಪು.... ಪೂವರಿ ದಕ್ಕ್‌ನಗ ಪಾತ್ತಿನ ಮೆಯ್ಕ್ ದೈವ ಎಚ್ಚಿಡ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.... ದಡಿಮುಟ್ಟು ದರ್ಸನ ಆಂಡ್. ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಕೂಡ್ಡಿನಕಲೆ ಮೆಯ್ ಕೊಕ್ಕೆರ್ಲಕ ಆರಬಟ.... ಓಽಽಽವ್ಽಽ.... ಬಂಟೆನ ಅಬ್ಬರ್‍ ಆಂಡ್....

ಬಲಿ ಸೇವೆ, ತಂಬಿಲ್ದ ರಗ್‌ತಾರ ಸೇವೆ ಆಂಡ್.
-ಸರ್ವ ಆಯಞೂಯೊಗು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ತಯಾರಾಂಡ್.
ತಿಗಲೆಡ್ ಕೊದಂಡಿ ಗುದ್ದಿಲೆಕ್ಕಾಂಡ್ಃ
-ತಿರ್ತಲ್ಲ ದಾದು ಪುಜಾರಿಗ್
ಗುತ್ತಿನಾರೆ ಮೋನೆಡ್ ಪಸೆಯಿಜ್ಜಿ....
‘ನಾನು ದುಂಬು ಬರಡ್....’
-ದೈವದ ನುಡಿಯಾಂಡ್.
ಇಡೀ ಸಬೆತ್ತ ಕಣ್ಣ್ ಮಿತ್ತನ್ನಾಂಡ್, ಮೋನೆ ಒರ್ದ್ಂಡ್....
ಓಲ್ಲೆ ನಾಣು?....

ಪಿದಯಿ ಜಗಲಿದ ಮುಲ್ಲೆಡ್ ಅಪಗನೇ ಬತ್ತ್‌ಕುಲ್ದಿನ ಅಡ್ಡಕುಂಟು, ಮೆಯ್ಸಲಿ ತರೆತ್ರ ಕೈಟ್ ಕಂಗಣದ ನಾಣು ಎದುರ್ಬತ್ತೆ.

ನಡತ್ತಿ ಕತೆ ಊರುಗು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಇಂಚ....

ನಾಣು ಗಿರಾಮದೈವದ ಪಾತ್ರಿ.  ಪತ್ತ್ ವರ್ಸೊಂಡಿಂಚ ದರ್ಸನೊಗುಂತೊಂಬತ್ತಿನ ಜಕ್ಕ್‌ಡ್ ಜವಣ್ಯೆ.  ಕರಿ ಒರ್ಸದ ಮಾರಿ ಬೊಲ್ಲೊಡ್ದು ತಿಂಗೊಲುಗು ದುಂಬು ಪೊಸ ಮದಿಮ್ಮಯೆ.

ಸುರೂಬೊಲ್ಲ ಏರ್ನಾನಿ ಗುತ್ತಿನಾರೆನ ಮಗಲೆನ್ ತೋಡು ದಾಂಟಾನಗ ಅಲೆಮೆಯ್ಕ್ ಕಯ್ ಪಾಡ್ಯೆಗೆ!  ಕೆಟ್‌ಪೋಯೆ.... ಪೋಕಲ ಆಯಗ್.

ಸುದ್ದಿ ತೆರ್‍ನ ಗುತ್ತಿನಾರ್‍ ಗುತ್ತು ಚಾವಡಿಗ್ ಲೆಪುಡಾದ್ ನೆರ್ಯೆರ್‍, ನಾಣು ಅಲಂಕ್‌ದ್ ಗುತ್ತಿನಾರ್‍ನ ಮೋನೆಗ್ ಅಂಬಿ ದಕ್ಕ್‌ದ್ ಪೆದಂಬ್ ಪಾತೆರ್ಯೆ....!  ಯಾನ್ ಏರ್‌ಂದ್ ಎನ್ನಿದಾರ್‍?.... ಈ ಗಿರಾಮೆ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ.... ಹ್ಞುಂಽಽ....

ಮಂದಾನ್ಯೇ ಗುತ್ತಿನಾರ್‍ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡಾದೆರ್‍.  ನಾಣುನ್ ಪಾತ್ರಿ ಕೆಲಸೊಡ್ದು ಗೆತ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆ, ಆಯಗ್ ಊರಜಲ್ ನುಪ್ಪು-ನೀರ್‍ ಕೊರ್‍ರೆ ಬಲ್ಲಿ.... ಇಂದೆರ್‍.

ಗಿರಾಮೊಗು ದೇವೆರ್‌ಲೆಕಂತಿ ಗುತ್ತಿನಾರ್‍!....

ಬೇವಾರ್ಸಿ ನಾಣುಗು ಹಾಂಕಾರತ್ತಾ?  ಪೊಸಪೊಣ್ಣನ್ ಅಡ್‌ದ್‌ಲಾ, ಇಂಚ ನಾಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟುಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ.... ಕೊಟ್ಟೆದಾಂಕರ!

ಪಿರ್ಪಾವೊಡು.... ಪಿರ್ಪಾವೊಡೇ.... ತಪ್ಪುಕಾಣ್ಗೆ  ಪರೀಯ ಕೊಪಾವೊಡು....!

ಊರು ಸರ್ಕೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸಲ್ಮಂತಾಯೆರ್‍.  ಗೀರಿಕಟ್‌ದಿ ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲ.... ಗಿಂಗೊಲಡೀ ಢರಿನವು ಜತ್ತ್‌ಜಿ....

ಪೊಸ ಬಾರ ತಂಬಲ್ದಾನಿ ಸಾನೊಡು ತೀರ್ಮನಾವೊಡುಂದ್....

ಗುತ್ತಿನಾರ್‍ ತಾಕೀತ್ ಮಲ್ದೆರ್‍.  ರಾಮೆ ಗಿರಾಮದೈವದ ಪೊಸ ಪಾತ್ರಿ....!

‘ಎಂಚ, ನಾಣು, ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುವತ್ತಾ.... ನೀತಿ ಕೆಟ್ಟೀ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ, ದೈವ ದರ್ಸನೊಗು ನನ ಈ ಆವಯ, ಆತೇ ಅತ್ತ್....’

‘ದೆಯಿವದ ನುಡಿಕ್ಕ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೆ....’ ನಾಣು ಪಾತೆರ್ಯೆ.

‘ದೆಯಿವದ ಚಾಕಿರಿಗ್ ಯಾನ್ ಬೋಡಾ ಬೊಡ್ಚಾನ್ಪಿನೆನ್ ಮಾಯಾನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ.... ಆಂಡ, ಬಾಕಿದೆಕ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ತರ್‍ಲೇ.... ಗುಲಾಬಿ ಓಲ್ಲೊಲು, ಇಂಚಿ ಬಲಾ....’

ಎಲ, ಗುಲಾಬಿ!  ಈ ಪೊಣ್ಣುದಾಯೆ ಇಡೆ ಬತ್ತೊಲು?

“ಅಜಲ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ತರೆ ಕಿಂರ್ಬೊನಾಡಾಂಡ್.

ಗುಲಾಬಿ ತಿರ್ತಲ್ಲ ದಾದುಪುಜಾರಿನ ಮಗಲ್.  ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವೊಲು.  ಇರ್ವ ವರ್ಸದ ಜವಂದಿ ಪೊರ್ಲೆದಿ.  ಅಲೆ ಇಲ್ಲಗಿನಿ ಪೊಸ ಬಾರ ತುಂಬಿಲ್ದ ಮರ್ಯಾದಿ!?....

ಸಾಣದ ಕಡಿಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತುಂತಿನ ಗುಲಾಬಿನೊಟ್ಟುಗು ನನೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು.... ಗುತ್ತಿನಾರೆ ಮಗಲ್ ಜಲಜ....!

ನಾಣುಪಂಡೆ, "ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ನಿಕುಲು ಇತ್ತಿವನನ್ ದೆಂಗವಂದೆ ಪನಿ...."

ಗುಲಾಬಿ ಉಂತಿನವ್ಲೇ ದೆಯ್ವೊಗು ಅಡ್ಡಬೂರ್ಯೊಲುಃ

"ದೆಯಿವಲಾ, ಗಿರಾಮಗಕುಲ್ಲಾ ಕೇನೊಡು.  ಬೊಲ್ಲದಾನಿ ಗುತ್ತಿನಾರ್‍ನ ಮಗೆ.  ಚಂದ್ರೆಲಾ, ಏರಾ ನನೊರಿಲಾ ಎನ ಮೆಯ್ಕ್ ಕೈಪಾಡ್ಯೆರ್‍.  ಎಂಕುಲು ಬುಲಿತ್ತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ದೀವನಗ ನಾಣಣ್ಣೆ ಪಾರ್‍ ಬತ್ತೆರ್‍.  ಚಂದ್ರನ್ಲಾ ನನೊರ್ಯನ್ಲಾ ತೊರ್ತ್‌ಗಿಡತ್ತೆರ್‍.  ಅಕುಲು ಮನ್ದನಿ ಬೇತೆನೇ ಕತೆ ಕಟ್‌ದ್ ಊರುಡು ಪಂಡೆರ್‍...."

‘ಅಂಚೆನೇ ಎನ್ನಲಾ ಒಂತೆ ಉಮಡು ಪನ್ರೆ!’.... ಎಲ ಕತೆನೆ! ಜಲಜಲ....!

ಜಲಜ ಪನೊಂಡೊಲು, "ನಾಣಣ್ಣೆ ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತಿನದಗ ಎನಡ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ಯೆರ್‍;  ಯಾನ್ ತೆಲ್ತೆ....

ಪಪ್ಪ ತೂದು ಜೋರು ನೆರ್ಯೆರ್‍....     ತೇ, ಬೊಕ್ಕ ದಲ ಆತ್‌ಜಿ...."

ದೆಯಿವ ಜಿಮಾದಿ ಕಡ್ತಲೆ ಕಣ್ಣ್‌ಮುಟ್ಟಾದ್ ‘ಹೂಂ’ಕರ್ತೆಽಽ....

ಮಿತ್ತ ಮಿರ್ಲೋಕದಂಚಿ.... ಊರೊರ್ಮೆ ಮೋನೆಮೋನೆ.... ಕಣ್ಣಪರ್ತೆನ್ ಕಂತಾಯೆ ಮೋನೆಲೆಡ್ ಕಣ್ಣಿತ್ತ್‌ಜಿ....

ಓದ್ಯೆ.... ತಂಬಡ ದಡಿಮುಟ್ಟ್‌ಂಡ್....

ಒಡಿಯೇದಾಂತಿ ದರ್ಸನ!.... ಏರೇರಾ ಕುಂಬರ್ಯೆರ್‍....

            *    *    *

"ಓಽಽವ್ಽಽ.... ಓಽಽವ್ಽಽ.... ಉವೋವ್ಽಽ...."

ಸಾಣಾ ಜಾಲ್‌ಡ್ ಪಂಬದೆ ಕರಿಯೆ!

ದೆಯಿವದ ಮಾನಿ.... ಬೂತ ಕಟ್ಟುನಾಯಗ್

ದಿಮಿಕಿಟ್ಟ ದರ್‌ಸನ!  ದಡಿಮುಟ್ಟು ದರ್‌ಸಾನಾಽಽ

ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿಯಾ.... ನೇಮದೆಚ್ಚಿಯಾ....

ತೆಂಬರೆಜ್ಜಿ........ ಬೀರಯಿಜ್ಜಿ

ಅರದಲಜ್ಜಿ ಓಲುಂಡೆಣ್ಣೆ?

ಕಟ್ಟ್‌ಕಟ್ಲೆ ನೇಮನೆರಿ ದಾಂತೆನೇ

ದೆಯಿವ ಒಸಯಾಂಡಾ........?

‘ತಿರ್ತಲ್ಲ ದಾದು ಪೂಜಾರಿ ಸಂಸಾರ.... ದಾದು ಪೂಜಾರೇಽಽ’

-ದೆಯಿವ ಪಾತ್ರಿನ ಲೆಪ್ಪು....

ಬುಗ್ಗಬುಗ್ಗಂದ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ದಾದು ಪುಜಾರಿ ಉಡಲ್....

ನುಡಿಯಾಂಡ್?

‘....ಮಲ್ಲೆತ್ತ್, ಆಯಿನವು ಆದ್ ಪೋಂಡು, ಗಿರಾಮ ಸರ್ವೆರ್‍ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಬಲತ್ತಕೈ ಪೊತ್ತಾಂಡ ದತ್ತ ಕೈ ಬುಲಿಪೊಂಡು.  ಅನ್ನೆಯ ಮಲ್ತಿನಕಲೆಗ್ ಮಾಯೊಡು ಬುದ್ಧಿ ಪುಟ್ಟಾವೆ.  ಅಕ್ಲಾಸ ಬುಡೊಡ್ಚಿ.  ಈ ಇನಿ ಗಿರಮ ಒತ್ತಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್‍ತಿಂಚಿ ತಂಬಿಲ್ದ ಸೇವೆ....  ಸಂತೋಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ.  ಸತ್ಯದ ಗಂಡ, ಸಾಯದ ನುಡಿ ಕೊರ್‍ಪೆ.  ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ್‍ದ ಕೊಡಿ ವಾತರತ್ತ ದೋಸಲಾ ತಟ್ಟಂದಿನಂಚ ಬೆರಿಬುಡಂದೆ ಕಾಪುವೆ’

--ದಾದು ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬೂಯೆ.
ತಂಬಡೊಗು ಕೋಲು ಬೂಂರ್ಡ್.
ಓದ್ಯದಕುಲು ಉರಿತೆರ್‍
ಮೆಯ್ಯೆಚ್ಚಿ ಒಸಯಾಂಡ್....ಽಽಽ
            *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ